Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження президента україни про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік

Розпорядження президента україни про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік
Дата конвертації18.05.2017
Розмір52.2 Kb.
ТипРозпорядження


Проект
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2017 рік
Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» та Указу Президента України від 17 червня 2009 року № 446 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» призначити на 2017 рік гранти Президента України таким докторам наук:
БИКОВСЬКІЙ Олені Володимирівні – 1974 року народження, докторові педагогічних наук, завідувачеві кафедри Національного педагогічного університету імені М. П.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
 Драгоманова для здійснення наукового дослідження «Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації»
БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – 1986 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Структурно-енергетичні та таутомерно-конформаційні властивості всеможливих пар нуклеотидних основ: комплексне квантово-хімічне дослідження»
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу – 1975 року народження, докторові фізико-математичних наук, виконуючому обов’язки завідувача відділу Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Проблеми стійкості та граничні задачі для динамічних розширень нелінійних керованих систем з повільними та швидкоосцилюючими змінними»
ІСАЄВІЙ Олені Валентинівні – 1972 року народження, докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізіології ім. О. О.
Прикладна математика - галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.
Біологія Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
 Богомольця Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Вплив протеазаактивованих рецепторів на патогенез поведінкових розладів при епілепсії»
КЛИМ Галині Іванівні – 1981 року народження, докторові технічних наук, доцентові кафедри Національного університету «Львівська політехніка» для здійснення наукового дослідження «Модифіковані функціональні середовища на основі наноструктурованих стекол та кераміки для широких приладних застосувань»
КОВАЛЬЦЮ Івану Васильовичу – 1973 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві наукового-дослідного відділу Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Комплекс моделей для розрахунку атмосферних забруднень великого міста від регіональних до локальних масштабів: моделі атмосферного перенесення»
КОЛИБІ Денису Володимировичу – 1973 року народження, докторові біологічних наук, заступникові директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Імуногенні властивості навантажених антигеном носіїв на основі полі(лактид-ко-гліколіду) для пероральної імунізації»
КОЛОТІЛОВУ Сергію Володимировичу – 1977 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві наукового відділу Інституту фізичної хімії ім. Л. В.
Фізи́чна хі́мія - галузь науки, що вивчає хімічні явища та процеси на основі загальних принципів фізики з використанням фізичних експериментальних методів.
Хі́мія - одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно-атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.
 Писаржевського Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Фізико-хімічні засади створення нових нанопористих та композитних матеріалів на основі нітриду вуглецю – каталізаторів синтезу біологічно активних речовин для фармацевтики»
МОРОЗОВСЬКІЙ Ганні Миколаївні – 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Графен-на-сегнетоелектрику для новітніх комірок енергонезалежної пам'яті і надчутливих сенсорів»
МУСІЄЗДОВУ Олексію Олександровичу – 1976 року народження, докторові соціологічних наук, професору кафедри Харківського національного університету імені В. Н.
Соціоло́гія (від лат. societas - «суспільство» та грец. λογος - «вчення», «знання», «наука») - наука про умови та процеси у суспільстві, а також їх дослідження. Соціологія постала з епохи Просвітництва як системно-критична наука соціального і зайняла проміжне місце між природничими та гуманітарними науками.
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна, а урочисто відкритий 29 січня (17) 1805 року.
Біологічно активні речовини (БАР) - (грец. bios - життя, що означає зв'язок із життєвими процесами і відповідає слову «біол.» + лат. activus - активний, тобто речовина, яка має біологічну активність) - це сполуки, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей мають певну специфічну активність і виконують, змінюють або впливають на каталітичну (ферменти, вітаміни, коферменти), енергетичну (вуглеводи, ліпіди), пластичну (вуглеводи, ліпіди, білки), регуляторну (гормони, пептиди) або інші функції в організмі.
 Каразіна для здійснення наукового дослідження «Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)»
ПАТИЦІ Миколі Володимировичу – 1976 року народження, докторові сільськогосподарських наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України для здійснення наукового дослідження «Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей»
ПАТРИЛЯК Любові Казимирівні – 1974 року народження, докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Нікельвмісні каталізатори ізомеризації н-парафінів»
ПРОКОПЕНКО Ользі Володимирівні – 1974 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Сумського державного університету для здійснення наукового дослідження «Розвиток механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки України»
ПРОКОПЕНКУ Олександру Володимировичу – 1979 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Швидкодіючі частотно-селективні мікрохвильові пристрої на основі спінтронних магнітних наноструктур»
САМОЙЛЕНКУ Ігорю Валерійовичу – 1976 року народження, докторові фізико-математичних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Дискретні та неперервні еволюційні структури»
СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу – 1977 року народження, докторові фізико-математичних наук, професору кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження «Розробка та дослідження ефективних методів для варіаційних нерівностей та задач оптимального керування»
СИРОТЮКУ Андрію Михайловичу – 1975 року народження, докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г. В Карпенка Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Оцінювання ризику руйнування та безпека відповідальних компонентів водневої транспортної інфраструктури»
УШЕНКУ Юрію Олександровичу – 1980 року народження, докторові фізико-математичних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для здійснення наукового дослідження «Багатопараметричні методи диференціальної мюллер-матричної томографії оптично-анізотропних шарів біологічних тканин і рідин»
ХАРЛАМПІДІ Дионісу Харлампійовичу – 1975 року народження, докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування ім. А. М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.
 Підгорного Національної академії наук України для здійснення наукового дослідження «Розробка вакуумно-випарного термотрансформатора для системи охолодження ТЕС і АЕС»
ЧУДИКУ Ігорю Івановичу – 1978 року народження, докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для здійснення наукового дослідження «Розроблення методології енергоефективного буріння надглибоких нафтових і газових свердловин»


Президент України П. ПОРОШЕНКО


  • Указу Президента України
  • Чернівецького національного університету
  • Президент України П. ПОРОШЕНКО