Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозпорядження від № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми

Скачати 133.94 Kb.

Розпорядження від № Київ Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми
Скачати 133.94 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації03.06.2017
Розмір133.94 Kb.
ТипРозпорядження
  1   2


Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від №

Київ


Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми

«Розвиток новітніх технологій створення компонентної бази електроніки НВЧ» на період 2014-2018 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової науково-технічної програми «Розвиток новітніх технологій створення компонентної бази електроніки НВЧ» на період 2014-2018 роки, що додається.

Визначити Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації державним замовником Програми.

2. Міністерству освіти і науки разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати до 20 грудня 2013 року Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової науково-технічної програми «Розвиток новітніх технологій створення компонентної бази електроніки НВЧ» на період 2014-2018 роки.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВСХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від №


КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової науково-технічної програми

«Розвиток новітніх технологій створення

компонентної бази електроніки НВЧ»

на період 2014-2018 роки
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Сучасний економічний розвиток країн визначається не стільки природними ресурсами чи обсягами виробництва, скільки здатністю суб’єктів господарювання до генерування та впровадження нових ідей.

Згідно з показниками Глобального індексу конкурентоспроможності, що складається Всесвітнім економічним форумом, країни, головним чинником формування валового внутрішнього продукту яких є експорт сировинної бази, посідають місця у третій-четвертій десятці, в той час як місця у першій-другій десятках займають країни – експортери високотехнологічного обладнання та новітніх технологій.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Всесвітній економічний форум Всесвітній економічний форум (ВЕФ) - міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві, діяльність якої спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Місією організації є «прагнення до поліпшення стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних та інших лідерів суспільства у формуванні глобальних, регіональних, галузевих і повісток дня».

За даними сучасних наукових досліджень рівень параметрів і характеристик надвисокочастотної (НВЧ) компонентної бази та приладів НВЧ-електроніки у сантиметровому, міліметровому та субміліметровому (терагерцовому - ТГц) діапазонах електромагнітного спектру (довжина хвиль 30 см ÷ 0.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

3 мм (частоти 1,0 ГГц ÷ 1,0 ТГц)) сьогодні і у найближчому майбутньому визначає і буде визначати науково-технічний рівень новітньої продукції спеціального, подвійного та комерційного призначення, що є необхідним для якісного функціонування компонентів і систем радіолокації, навігації, засобів зв’язку та передачі інформації, робототехніки, а також біології, медицини і антитерористичних систем виявлення та розпізнавання.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Розвитку саме цих напрямів досліджень і розробок приділяється значна увага у провідних країнах НАТО, що, наприклад, можна констатувати з вивчення матеріалів конференцій, які проводять підрозділи НАТО з цих питань (зокрема, NATO Research and Technology Agency on “THz and Security Applications”, Конференция НАТО, 26-29 мая, 2013, Киев, Украина;

Країни-члени НАТО - держави-учасниці підписання Вашингтонського договору 4 квітня 1949 року, а також ті, що в подальшому приєднались до НАТО згідно зі статтею 10 Північноатлантичного договору і наступними угодами.

“Terahertz and other Electromagnetic Wave Technique for Defense and Security” 3-4 мая 2010, Литва тощо). У багатьох провідних державах світу (США, Великобританія, Японія, Росія, Німеччина, Франція, Італія та ін.) активно розробляються та виконуються відповідні державні програми.Ще нещодавно Україна займала одне з провідних місць у світі у виробництві компонентної бази міліметрового та сантиметрового діапазонів спектра електромагнітного випромінювання та комплексів (наприклад радіолокатори та радіотелескопи) з використанням цих компонентів.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

На сьогоднішній день в Україні, у зв’язку з руйнацією ряду підприємств та відсутністю замкнутого циклу виробництва НВЧ-компонентів та кінцевих продуктів з їх використанням, спостерігається помітне відставання як розвитку твердотільної НВЧ компонентної бази та її системної інтеграції (оптимізація та взаємозв’язок емітерів, випромінювачів, приймачів випромінювання, фазових решіток і квазіоптичних елементів та ін.

Систе́мна інтегра́ція в інженерії - поєднання компонентів підсистем в єдину систему та забезпечення роботи окремих підсистем як єдиної системи. В області інформаційних технологій системна інтеграція є процесом об'єднання різних обчислювальних систем і програмних застосунків фізично або функціонально.

), так і виробництва систем і комплексів на її основі.

Створення зазначених вище виробництв сприятиме імпортозаміщенню, а також виходу вітчизняної продукції на світовий ринок. Це, у свою чергу поліпшить структуру вітчизняного експорту, який наразі за рівнем технологічномісткості має такий вигляд: продукція сфери високих технологій – 4,4 %; середньовисоких – 18,9 %; середньонизьких – 56,7 %; низькотехнологічних – 19 %. В той час як, в експорті високорозвинених країн частка продукції високих і середніх технологій складає: у США – 74,7 %; в Японії – 83,4 %; в ЄС – понад 63 %.Досягнення мети, поставленої Президентом України, - введення України до двадцятки провідних країн світу - неможливе без технологічного оновлення вітчизняної промисловості.

Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Державна цільова науково-технічна програма «Розвиток новітніх технологій та створення компонентної бази електроніки НВЧ» на період 2014-2018 років (далі - Програма) буде розроблятися у відповідності до нормативно-правової бази, яка регулює функціонування науково-технологічної та інноваційної сфери, зокрема, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб», «Про державне оборонне замовлення» та постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

2012 № 294 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки» та від 17.05.2012 № 397 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки».


Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
Світові тенденції удосконалення сучасних радіотехнічних систем полягають у подальшому розширенні надвисокочастотного діапазону в напрямку сантиметрових, міліметрових і субміліметрових хвиль, збільшенні рівня потужності у зв'язку з розробкою нових систем і технологій радіопротидії і засобів електронного ураження, збільшенні дальності радіолокаційного виявлення, створенні голівок самонаведення та інших систем високоточної зброї.

Високоточна зброя, або високоточне озброєння (англ. Precision-guided munitions) - зброя, як правило керована, здатна вражати ціль першим пострілом (пуском) на будь-якій дальності в межах її досяжності.

Безперервно збільшується також і розподільча здатність систем виявлення і наведення. Все це вимагає суттєвого обновлення виробничо-технологічної бази і спеціального обладнання, необхідного для створення в країні нової компонентної бази НВЧ-електроніки з робочими діапазонами частот до 1 ТГц з метою розроблення перспективних радіотехнічних систем і комплексів на вітчизняній компонентній базі.

Основними причинами виникнення в Україні проблем розвитку новітніх технологій виробництва НВЧ-електроніки сантиметрового, міліметрового та субміліметрового (терагерцового) діапазонів є:

 • відсутність замкнутого циклу виробництва твердотільних НВЧ-компонентів та кінцевої продукції на їх основі;

 • відсутність скоординованих дій та системного підходу до розроблення та виробництва кінцевих продуктів НВЧ-електроніки: радарів різного призначення сантиметрового та міліметрового діапазону хвиль (локатори та координатори цілей, системи супроводження, локатори великої дальності на основі активних фазованих решіток (далі - АФАР), висотоміри, глибиноміри та рівнеміри, системи попередження про зіткнення, системи активного та пасивного захисту від атаки), систем радіорелейного зв’язку великої швидкості в міліметровому діапазоні хвиль, комплексів для наукових досліджень (спектрометри, прискорювачі елементарних частинок, генератори плазми);

  Елемента́рна части́нка - збірний термін, що стосується мікрооб'єктів в суб'ядерному масштабі, які неможливо розщепити на складові частини. Їх будова й поведінка вивчається фізикою елементарних частинок.

  Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей. • недосконалість технічного регулювання, недостатність метрологічного забезпечення, стандартизації, та підготовки кадрів, що призводить до відсутності належного інфраструктурного облаштування.

Потреба створення продукції спеціального, подвійного та комерційного призначення, яка є необхідною для якісного функціонування систем радіолокації, навігації, засобів зв’язку та передачі інформації, а також біології, медицини і антитерористичних систем виявлення та розпізнавання, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародному ринку зумовлюють необхідність здійснення заходів для розвитку науково-дослідних робіт та виробництва у напрямках створення компонентної бази твердотільної НВЧ-електроніки і кінцевих виробів на їх основі вітчизняного виробництва.

Подоланням наявних негативних тенденцій, створення системних і комплексних умов для розвитку технологій виробництва твердотільної НВЧ-електроніки сантиметрового, міліметрового та субміліметрового діапазонів має стати одним з пріоритетів забезпечення сталого розвитку держави в цілому та підвищення її обороноспроможності та якості життя.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.


Мета Програми
Мета Програми полягає у підтримці та забезпеченні розвитку найбільш перспективних і конкурентоздатних напрямків науково-технічних досліджень та технологій виробництва компонентів НВЧ-електроніки сантиметрового, міліметрового та субміліметрового (терагерцового) діапазонів і створення потужностей для базового виробництва в Україні окремих сучасних систем і комплексів на її основі, забезпечення формування високотехнологічних напрямків розвитку вітчизняної економіки та підвищення експортного потенціалу України у галузі новітніх технологій.
Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Можливі альтернативні способи досягнення встановлених цілей, їх недоліки або переваги:

1. Неприйняття проекту розробленого акту.

Причини відмови - проблема залишається не розв’язаною.

Відсутність достатнього фінансування наукових установ та державних промислових підприємств, що виробляють продукцію із застосуванням НВЧ технологій, призведе до повного занепаду цієї галузі та залежності вітчизняних систем радіолокації, навігації, засобів зв’язку та передачі інформації, медицини і антитерористичних систем виявлення від імпорту обладнання, а також втрати Україною ринку продукції спеціального та подвійного призначення.

2. Розв’язання проблем за допомогою ринкових механізмів або внесення змін до інших нормативно-правових актів.

Причини відмови - проблема залишається не розв’язаною.

Внесення змін до інших нормативно-правових актів, що стимулюватимуть науково-технічну та інноваційну діяльність, не матимуть сенсу, оскільки при збереженні існуючого рівня фінансування сфери НВЧ продукції організація виробництв нових пристроїв на основі електровакуумних або твердотільних технологій є неможливою.

3. Прийняття проекту розробленого акту.

Координація діяльності наукових установ та підприємств із створення та виробництва компонентної бази НВЧ-електроніки сприятиме виходу вітчизняної продукції на світовий ринок, зміні у структурі вітчизняного високотехнологічного експорту, імпортозаміщенню, а також збільшенню надходжень до державного бюджету.

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Аргументи щодо переваги обраного способу - відповідає вимогам чинного законодавства, забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики, поліпшує підприємницьке середовище.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Таким чином, визначені проблеми необхідно вирішувати тільки за допомогою механізмів, наведених у даному проекті Концепції.


Каталог: ?q=system -> files -> sites -> default -> files -> images
images -> Додаток інформація про громадські організації та професійні об'єднання сфери інформатизації
images -> Методичні рекомендації щодо створення та діяльності центрів трансферу технологій загальні положення
images -> Закон України "Про основні засади розбудови інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки", інші нормативно-правові акти, відповідно до яких держава створює умови для розбудови інформаційного суспільства в Україні
images -> Звіт про діяльність Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації у 2010 році Київ 2011 зміст І
images -> Кабінет міністрів україни
  1   2


Скачати 133.94 Kb.

 • Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми «Розвиток новітніх технологій створення компонентної бази електроніки НВЧ» на період 2014-2018 роки
 • Премєр-міністр України М.АЗАРОВ
 • Всесвітнім економічним форумом
 • Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розвязання програмним методом
 • Визначення оптимального варіанта розвязання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів