Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок часу падіння провода на землю

Розрахунок часу падіння провода на землю
Сторінка1/11
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.79 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Зміст

Анотація………………………………………………………………………….……..4

Annotation…………………………………………………………………………..…..5

ВСТУП………………………………………………………………………….…..….6

1 СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ дослідження……………………….……8
1.1 Загальні відомості про об’єкт дослідження………………………………….8
1.2 Основні види та наслідки пошкодження повітряних ліній електропередачі
……………………………………………………………………………………...

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
10

 1. Аналіз існуючих методів та засобів захисту від обриву провода повітряної лінії напругою 6 -35 кВ……………………....17

  1. Аналіз та види захистів від несиметричних режимів роботи
   ПЛ 6-35 кВ……………………………………………………………….........17

  2. Аналіз існуючих методів і засобів захисту від ОЗЗ….…………….….........22

  3. Вплив перехідного опору на величину напруги нульової послідовності………………………………………………………….….…...29

 2. Математичні моделі для визначення параметрів, що характеризують обрив провода ПЛ 6-35 кВ………………………..
  Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
  Величина́ - одне з основних математичних понять, узагальнення понять довжина, розмір, площа, об'єм тощо. Неформально, величини – це те, що можна порівнювати між собою. Формально, це елементи впорядкованої множини.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  33


  1. Визначення значень, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода ПЛ до моменту падіння його на землю……………………………….….....33

  2. Розрахунок часу падіння провода на землю………………………….…..…35

  3. Визначення перехідного опору в місця падіння проводу………….….…...43

  4. Визначення значень напруги нульової послідовності після моменту падіння провода на землю……………………………………………............46

 3. Аналіз існуючих методів і засобів пошуку пошкодження в розподільних мережах з повітряними лініями ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ 6-35 кВ …………………………………………………..49
  4.1
  Методи та засоби пошуку пошкодження в розподільних мережах….….49
  4.2 Пошук місця пошкодження розподільної мережі за допомогою методу локаційного імпульсного зондування……………………………………..…….53

 4. Охорона Праці………………………………………………………………..55

  1. Технічні рішення щодо безпечної експлуатації об’єкта……………….…..55

  2. Технічні рішення із гігієни праці і виробничої санітарії……………….….
   Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
   Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.
   59

   1. Параметри мікроклімату………………………………………….……59

   2. Освітлення робочої зони……………………………………………….60

   3. Виробничий шум……………………………………………………….63

   4. Вібрація………………………………………………………………….64

  3. Пожежна безпека……………………………………………………………..65

Висновки…………………………………………………………………………..67

Список використаної літератури………………………………………….……..69

Анотація
Севастьянов О.О. «Захист від обриву провода та пошук місця пошкодження в повітряних лінях 6-35 кВ»

Бакалаврська дипломна робота – Вінниця : ВНТУ.2013.-71 с.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.
, Табл.:13, Рис.:8, Бібліогр.26.

Було досліджено методи та засоби захисту від обриву повітряної лінії напругою 6-35 кВ. Розглядались такі аспекти як: вплив перехідного опору на величину напруги нульової послідовності, визначення значень, параметрів і ознак, які характеризують обрив провода ПЛ до моменту падіння його на землю, розрахунок часу падіння провода на землю, визначення перехідного опору в місця замикання на землю, визначення значень напруги нульової послідовності після моменту падіння провода на землю.

Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
Підчас розрахунків було визначено, що величинами для визначення ознак обриву проводу ПЛ 6-35 кВ можуть бути використані: струм зворотної послідовності до моменту падіння провода на землю та напруга нульової послідовності після падіння провода, що значно підвищує чутливість захисту до даного виду пошкодження ПЛ. Для автоматизації процесу пошуку обриву провода на ПЛ напругою 6-35 кВ доцільно використовувати локаційне імпульсне зондування.
Зондування (рос. зондирование, англ. sounding, нім. Sondieren n, Vertikalprofilierung f) - в геофізиці - методика геофізичного дослідження головним чином геофізичних полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Ключові слова: обрив, замикання, захист, опір

Annotation
Sevastianov O.O. " Protection against wire breakage and finding fault location in airlines 6-35 kV "

Thesis - Vinnitsa: VNTU.2013.-71 p., Table.: 13, Fig.: 8, Bibliohr.26.

It was the methods and means of defense against termination of the line voltage 6-35 kV. Covered such aspects as: the impact of the transition resistance on the value zero sequence voltage, determining the values ​​of parameters and attributes that characterize wire transmission line to break the fall to the ground, timing fall to the ground wire, the definition of transitional support in place of ground fault, the definition values ​​of zero sequence voltage after the fall of the wire to the ground.

Transmission - вільний BitTorrent-клієнт з простим, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для UNIX-подібних операційних систем. Має менший функціонал, ніж більшість інших клієнтів, проте забезпечує основні можливості роботи з BitTorrent-мережами при малій витраті системних ресурсів.
During the calculations it was determined that values ​​for determining the characteristics of wire breakage 6-35 kV transmission line can be used: current reverse sequence until the fall to the ground wire and zero sequence voltage after the fall of the wire, which greatly increases the sensitivity of protection to this type of damage to the transmission. To automate the process of finding wire failure in transmission line voltage of 6-35 kV should be used radar pulse sensing.

Key words: open circuit, short circuit, protection, resistance


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11