Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок І побудова сітьової моделі планування І управління в дистанціях сигналізації та зв’язку

Скачати 115.02 Kb.

Розрахунок І побудова сітьової моделі планування І управління в дистанціях сигналізації та зв’язку
Скачати 115.02 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір115.02 Kb.
ТипРозрахунок


14Тема 2 Розрахунок і побудова сітьової моделі планування і управління в дистанціях сигналізації та зв’язку


    1. Методичні вказівки до теми

Для рішення складних задач управління використовують метод сітьового планування і управління (СПУ), основою якого є сітьова модель.

Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.
Вона відображає майюутню роботу (процес) у вигляді окремих етапів (часткових робіт) і дозволяє шляхом розрахунків визначити оптимальний варіант її виконання. Потім на стадії практичної реалізації сітьова модель забезпечує можливість оперативного управління ходом виконання роботи.
Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Основними елементами сітьової моделі являються: робота, подія і шлях.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.


Робота (операція) визначає трудовий процес, який вимагає часу, затрат ресурсів, або процес ждання (чекання доброї погоди, подачі матеріалів та ін.).
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Робота – це процес, який завжди здійснюється протягом якогось часу. Як додатковий елемент сітьової моделі може бути введена фіктивна робота для означення необхідних зв’язків між деякими подіями (фіктивна робота не вимагає ні затрат часу, ні ресурсів).

Подія – це певне становище комплекса робіт в процесі його виконання; подія є результат викоання однієї або декількох часткових робіт, вона забезпечує можливість початку слідуючих за нею робіт.

Послідовність зваємозв’язаних робіт та подій складає шлях на сітьовій моделі.Робота на сітьовій моделі позначається стрілкою (фіктивна робота – штриховою стрілкою), подія – кружком, шлях – послідовно з’єднаними стрілками та кружками.

Побудова сітьової моделі розглядається на прикладі виконання робіт по обладанню дільниці з автоблокіровкою пристроями диспетчерської централізації (рис.1.).

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Централізо́вана держа́ва - держава, яка підкорена єдиній центральній владі.

Для побудови сітьового графіка весь комплекс робіт розділяють на окремі самостійні операції (окремі роботи), для кожної з яких необхідно знати обсяг, необхідні ресурси, умови виконання.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Рівень деталізації сітьового графіка повинен бути оптимальним.

В сітьовій моделі повинні бути одна початкова (вихідна) та одна заключна події (відповідно 1 і 14). Кожна робота (етап, операція) обмежена двома подіями, які визначають шифр даної роботи (наприклад, робота 1-2). На графіку не допускаються “тупіки”, тобто події (крім заключної), з яких не виходить ні одна робота. На графіку не повинно бути замкнутих контурів. Вузлові події доцільно на графіку виділити, наприклад, іншим зображенням (подія 12 позначена квадратом).

Рис.2.1 – Сітьова модель комплекса робіт по обладнанню дільниці пристроями диспетчерської централізації

На стадії управління роботами важливо мати сітьовий графік, складений в календарній формі.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Оцінка всіх робіт сітьової моделі виконується в одних і тих же одиницях часу (час, дні, тижні та ін.).

Побудова сітьового графіка дозволяє визначити послідовість робіт та їх взаємозв’язок.

Наступний етап – розрахунок параметрів часу, це дає нові дані. Розрахунок моделі це процес переробки вхідної інформації в нову інформацію, яка необхідна для управління комплексом робіт.

При побудові сітьової моделі прийнято, розглядаючи любу роботу на моделі, попередню їй подію позначити індексом , а подію за роботою – інденксом , час завершення самої роботи - .

Самий довгий шлях від першої до останньої події в моделі називається критичним шляхом. Роботи, які лежать на критичному шляху називають критичними і позначають стрілками більшої товщини.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.

Параметри часу доцільно розраховувати в такій послідовності: час, необхідний для викоання кожної роботи - ; час по критичному шляху – ТКР, порівнюючи його з директивним – ТДИР; ранній можливий строк настання кожної події - ; пізній можливий строк настання події - ; резерв часу події - ; резерви часу робіт – вільний та повний ; час початку та закінчення робіт.

При розрахунку часу виконання кожної роботи - може бути два варіанта: 1) коли час можна встановити по нормативам, або на основі практичного досвіду; 2) коли немає можливості однозначно визначити необхідний час, так як виконання роботи пов’язане з рядом невизначених факторів. В другому випадку укладачі моделі повинні одержати від спеціалістів дві – три експертні оцінки - : з мінімальною тривалістю робіт (оптимістична), з максимальною тривалістю робіт (песимістична), з найбільш імовірною тривалістю робіт (реалістична). Для визначення середнього значення використовують формули:

при трьох експертних оцінках –

(2.1.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
)
якщо експертних оцінок дві (2.2.)

Розрахунки по формулах (2.1) та (2.2) дають близькі результати. Після розрахунку для всіх робіт параметрів часу їх проставляють в сітьову модель: на рис.2.1 під кожною стрілкою указано скільки тижнів повинна виконуватись дана робота (в дужках наведені резерви часу робіт).

Тривалість критичного шляху становить:
, (2.3)

де m - число робіт, які лежать на критичному шляху.


Для виконання всього комплексу робіт попередньо задається директивний час Т ДИР, тому необхідно щоб виконувалась умова
(2.4)
Якщо ця умова не виконується, то потрібно заново скласти графік, або скоротити тривалість робіт критичного шляху.

Далі слід перейти до розрахунку параметрів подій, ввести поняття про час шляху. Час шляху t (L) це тривалість робіт любого шляху на сітьовому графіку, тобто(2.5)

де n – число робіт на даному шляху.Ранній можливий строк настання події визначається сумою тривалості всіх робіт, які лежать на самому довгому шляху від початкової до даної події:


(2.6)

де - тривалість найдовшого шляху від початкової до події і.


Наступний параметр часу – пізній можливий строк настання події Для цього визначим різницю між Т КР і найбільшою тривалістю шляху від заключної події графіка до розглядаємої події :

(2.7)

Для подій, які лежать на критичному шляху, завжди


По значенням та визначається важливіший параметр моделі – резерв часу події :(2.8)
Ясно, що резерв часу можуть мати тільки події, які не лежать на критичному шляху. Таким чином, для кожної події необхідно розраховувати три параметри: , та . Для управління сутєєве значення мають показники резервів часу робіт. Розраховують резерв часу для кожної з робіт, які не лежать на критичному шляху. Для робіт сітьової моделі розраховують два основних резерва часу – повний та вільний .
Вільний резерв часу роботи розраховують як різницю між раннім можливим строком настання події і за мінусом часу роботи , тобто:

= - - . (2.9)

Повний резерв часу визначається пізнім можливим строком настання події за мінусом - раннього можливого строку настання події i та часу роботи :

(2.10)
Після розрахунків параметрів часу на моделі вказують отримані дані. Для цього кожну подію (рис.2.1, справа) зображають у вигляді круга розділеного на чотири сектори, де вказують: у верхньому секторі – номер події, в лівому - , в правому - , в нижньому - . В дужках під стрілками дробом показано вільний та повний резерви / кожної роботи.    1. Завдання з теми

В роботі необхідно навести теоретичні положення з теми та вихідні дані для свого варіанту.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.
Вихідні дані по варіантам завдання визначати шляхом множення усіх базових вихідних даних (табл. 2.1) на поправочний коефіцієнт, прийнятий для кожного завдання (табл. 2.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
2), результат округляти до першого десятичного знаку.

Таблиця 2.1 - Перелік самостійних операцій для виконання комплексу робіт по обладнанню дільниці з автоблокіровкою пристроями диспетчерської централізації та базові вихідні дані для побудови сітьової моделіп/пСамостійні операції

(окремі роботи)Шифр окремої роботи

Час для виконання окремої роботи, тижні


по норма-тиву

по експертній оцінці

1

2

3

1


2


3


4


5


6


7


1

2
3


4
5
6

7

89

10

11


12
13
14
15

16

17Вивчення документації

Монтаж релейних

шкафів

Доставка на перегони


Установка шкафів


та підключення

Одержання апаратури і

приладдя

Перевірка апаратури

Доставка на участок

Підготовка інструкції

Навчання персоналу

Екзамен персоналу

Реконструкція приміщень

центрального поста

Одержання апаратури поста
Установка і монтаж

постових пристроїв

Регулювання лінійних пристроїв

Загальне регулювання

Наладка пристроїв

Комісійне приймання ДЦ
1-2
2-3

3-4
4-11


2-7

7-8


8-11

2-9


9-10

10-13
1-5


2-5
5-6
11-12

12-13


6-13

13-14


3
-

1,5
-


-

6

--

3

1


-
-
-
-

-

--

-
4

-
2,5


4

-

13

-

-


8
4
3
1

2

21,5

-
5

-
3
5

-

2

2,5-

-
6,5


5
5
2

3

22

-
5,5

-
-
5,5

-

1

3-

-
9
6


-
-

3

-3


Таблиці 2.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
2 - Поправочний коефіцієнт для базових вихідних даних по варіантам завдань.

Варіант завдання

Поправочний коефіцієнт для базових вихідних даних

Варіант завдання

Поправочний коефіцієнт

для базових вихідних даних

1

1,1

11

1,35

2

1,15

12

1,4

3

1,2

13

1,45

4

0,9

14

0,95

5

0,95

15

0,7

6

0,8

16

0,65

7

0,85

17

1,55

8

1,25

18

1,5

9

1,3

19

0,6

10

0,75

20

1,6

На основі вихідних даних (табл.(2.1, 2.2) відповідно варіанту визначити та ; побудувати сітьову модель і позначити на ній всі параметри часу. В роботі для кожного параметру часу навести по два конкретних приклади розрахунку. На моделі вказати критичний шлях. Порівняти , для усіх варіантів прийняти = 22 тижні.

Зробити короткі висновки по роботі.    1. Приклад виконання завдання

Названня завдання: Розрахунок і побудова сітьової моделі планування і управління в дистанціях сигналізації та зв’язку.

Далі необхідно навести методичні вказівки до теми (п.2.1), після чого сформулювати завдання (п.2.2) та навести вихідні дані (табл. 2.1; 2.2).

Для даного прикладу для розрахунку прийняті базові вихідні дані (табл. 2.1).

Спочатку по даних табл. 2.1 необхідно побудувати сітьову модель з позначенням окремих робіт (рис.2.1). Потім по формулах 2.1 та 2.2 визначити час для викоання окремих робіт в тижнях (табл. 2). Наприклад, час виконання окремої роботи складає 3 тижні, а роботи 2-3:
.
Час виконання окремої роботи становить:
.

В записці по курсовій роботі достатньо навести лише два – три приклади визначення окремої роботи ; для інших окремих робіт в табл. 2.3 надаються результати без приведення розрахунків.

Далі по даним таблиці 2.3 необхідно на сітьову модель нанести значення часу виконання окремих робіт (вказується під кожною стрілкою).

Наступний етап – визначення тривалості критичного шляху .В даному варіанті становить:

= 3,0 4,9 6,0 1,2 1,4 2,8 2,1=21,4 тижнів.
На рис. 2.1 необхідно позначити критичний шлях стрілками більшої товщини. Розраховане значення відповідає умові , тобто переглядати тривалість критичного шляху немає потреби.


Скачати 115.02 Kb.

  • Методичні вказівки до теми
  • Завдання з теми В роботі необхідно навести теоретичні положення