Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок узагальнюючих показників інтенсивності конкуренції та оцінка ступеню монополізації ринку

Скачати 262.83 Kb.

Розрахунок узагальнюючих показників інтенсивності конкуренції та оцінка ступеню монополізації ринку
Скачати 262.83 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації09.04.2017
Розмір262.83 Kb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4

Загалом, процес діагностики конкурентного середовища компанії включає ряд логічно взаємопов’язаних етапів:Виявлення переліку фірм, що знаходяться на релевантному зовнішньому ринку; визначення прямих конкурентів; побудова карти стратегічних груп конкурентів.Збір вихідної інформації та приведення економічних показників до співставного виду.Визначення типу обраного ринку та розрахунок характеристик, що відображають рівень впливу на підприємство конкурентних сил.Розрахунок узагальнюючих показників інтенсивності конкуренції та оцінка ступеню монополізації ринку.Аналіз конкурентних позицій компаній на релевантному зовнішньому ринку:

 • визначення ринкових часток компаній на початок і кінець аналізованого періоду;
  Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) - галузь знань, що вивчає теорію і методи організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів діагностування.


 • розрахунок середньої ринкової частки, формування груп фірм, які знаходяться на ринку і розрахунок середньої ринкової частки для кожної групи;

 • розрахунок темпів приросту ринкових часток кожної фірми та визначених груп;

 • факторний аналіз динаміки ринкової частки досліджуваної компанії;

 • визначення виду статистичного розподілу ринкових часток.
  Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
  Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Побудова конкурентної карти ринку, виявлення стратегічних положень фірм на релевантному ринку, ситуаційний аналіз і прогнозування конкурентної стратегії фірми.

На першому етапі діагностики конкурентного середовища необхідно визначити коло існуючих на ринку конкурентів. Для цього можна скористатися кількома критеріями. Наприклад, можна досліджувати тільки безпосередніх конкурентів, які виробляють аналогічну продукцію, обсяги реалізації яких у натуральному та вартісному виразі найбільш близькі до відповідних показників підприємств, що досліджується. Такі фірми зазвичай орієнтуються на одну ринкову нішу, їх називають стратегічною групою. Стратегічна група конкурентів – це певна кількість підприємств, які займають близькі позиції на ринку та конкурують між собою на основі схожих конкурентних переваг аналогічними методами.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.
Диференціація ніш дещо послаблює конкурентну боротьбу між різними стратегічними групами, проте посилює її в межах таких груп.

Практика менеджменту виробила систему критеріїв віднесення компаній до однієї стратегічної групи:а) маркетингово-збутові:

 • спрямованість на одних замовників;
  Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
  Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.


 • задоволення потреб покупців, що потребують однакових особливостей у виробах;

 • використання однієї системи розподілу;

 • використання подібних прийомів у засобах масової реклами тощо.

б) виробничо-технологічні:

 • однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;

 • ідентичні технологічні підходи до виготовлення та обслуговування продуктів або надання послуг тощо.

в) продуктові:

 • схожа структура асортименту продукції;

 • діяльність в одному інтервалі параметрів “ціна-якість”;

 • пропонування покупцям аналогічних послуг та технічної допомоги в експлуатації тощо.
  Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
  Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
  Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
  Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.


г) управлінські (тактичні і стратегічні):

Відомі американські економісти А.Томсон та А.Стрікленд для ідентифікації стратегічних груп конкурентів на ринку пропонують застосовувати графічний метод, а саме побудову карти стратегічних груп. Вона являє собою двовимірну систему координат, на якій позиції зображуваних конкурентів визначаються щонайменше двома найбільш вагомими критеріями їх класифікації.
Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Компанії, які мають близькі позиції на карті відносять до однієї стратегічної групи, при цьому площа круга є пропорційною сукупній ринковій частці стратегічної групи. На рис. зображено карту стратегічних груп для ринку ювелірних виробів США.
Ювелі́рні прикра́си - предмети, що відіграють функцію естетичної орнаментації тіла людини. Звичай декорувати людське тіло виник на зорі формування людського суспільства як один з перших проявів його культури.
В якості найбільш вагомих критеріїв обрано співвідношення ціна/якість ювелірних виробів та рівень спеціалізації учасників ринку.
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.


karta_strategichn_grup

Рис. Карта стратегічних груп конкурентів

Другим підходом до визначення кола конкурентів фірми є вибір найбільш потужних гравців на ринку (маркетмейкерів, ринкових лідерів), які визначають характер конкурентної боротьби та володіють незаперечними конкурентними перевагами, або орієнтація на підприємства, які володіють значною сукупною часткою на ринку. Вивчення таких конкурентів дозволяє вдосконалювати власну модель бізнесу, розробляти більш ефективні конкурентні стратегії, розробляти широкий спектр заходів як наступального, так і оборонного характеру.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Модель бізнесу (англ. Business model) - концептуальний опис способу створення вартості, - економічної (виручка, прибуток), соціальної (імідж) тощо. Процес створення моделі бізнесу є складовою частиною стратегії бізнесу.

По-третє, компанія може тримати в полі зору всіх конкурентів, які діють в межах даного географічного ринку.

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Такий підхід до конкурентного аналізу є досить трудомістким, однак і результати його дозволяють приймати обґрунтовані рішення щодо формування стратегічних конкурентних переваг та розвитку ключових компетенцій компанії.

По-четверте, компанія може проводити моніторинг діяльності усіх можливих конкурентів.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
При цьому увагу слід надавати найбільш небезпечним групам потенційних конкурентів, до яких належать: • фірми, схильні до ринкової експансії, що діють на географічно близьких ринках;
  Експансія - розширення сфери панування, впливу, поширення чого-небудь за початкові межі. Розрізняють територіальну, економічну і політичну експансію. Прагнення держави до захоплення нових територій, колоній, ринків збуту в інших країнах.


 • фірми, які працюють у суміжних галузях і активно застосовують стратегії диверсифікації виробництва;

 • підприємства інших галузей, які володіють значним виробничим, фінансовим та науково-технічним потенціалом, спроможні швидко подолати вхідний бар’єр та без значних затрат часу й ресурсів перепрофілюватися на випуск даної продукції;
  Ресу́рси - 1. Запаси чого-небудь, які можна використати в разі потреби. Грошові цінності, джерела чого-небудь.
  Диверсифіка́ція (новолат. diversificatio - зміна, різноманітність; від лат. diversus - різний і facere - робити) - володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження загального ступеня ризику портфеля в цілому.
  Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.


 • підприємства, для яких конкуренція на релевантному ринку є логічним продовженням їх власного бізнесу;

 • великі фірми-покупці продукції даної компанії;

 • крупні постачальники матеріалів, сировини й устаткування для даної компанії;
  Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


 • великі фірми-посередники, які реалізують продукцію компанії, або здійснюють її виробництво за ліцензією компанії;
  Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.


 • малі венчурні та інноваційні фірми, які виділяються на загальному фоні неординарними важко передбачуваними діями;
  Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 • малі фірми, які у випадку поглинання великою компанією можуть стати сильними конкурентами на ринку;

 • виробничі потужності, які споруджуються в географічних межах релевантного ринку тощо.

Моніторинг конкурентів, визначених на першому етапі діагностики, повинен здійснюватися за сукупністю показників фінансової, виробничої, маркетингової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Конкретні моделі та прийоми аналізу рівня міжнародної конкурентоспроможності компаній будуть розглянуті у подальших підрозділах.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

Наступним етапом діагностики є характеристика конкурентних сил та визначення типу ринку, що здійснюється експертним шляхом на основі моделі “п’яти сил” М.Портера (Таблиця). Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного середовища доцільно використовувати 3-х бальну шкалу: 1 бал – слабкий вплив, 2 бали – помірний вплив і 3 бали – сильний вплив. По кожній конкурентній силі підраховується середнє значення її впливу.Таблиця

Методика експертної оцінки конкурентного середовища (на основі моделі п’яти конкурентних сил М.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.
Портера)Конкурентні сили

Фактор

Стан фактору

Оцінка фактору в балах

1

2

3

1. Проникнення нових конкурентів

1.1. Рівень вхідного бар'єру

 • значна економія на масштабах збуту

х • високий рівень фінансових інвестицій
х
 • консерватизм існуючої системи постачання

х • низький ступінь диференціації продукції

х • необхідність залучення постійних покупцівх

1.2. Реакція існуючих конкурентів

 • відсутність активної маркетингової політики

х • низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємствах

 • слабке використання методів ведення конкурентної боротьби
х
Середнє значення сили впливу проникнення нових конкурентів (Інк)

1,75

2. Поява товарів-замінників


2.1. Вплив товарів-замінників


 • перевагу отримує товар з нижчою ціноюх

 • тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарівх

 • відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів
х
2.2. Протизаконна імітація існуючих виробів


 • поява великої кількості товарів-замінників, отриманих в результаті дублювання відомих товарів, марок, товарних знаків фірмами Туреччини, Китаю тощох

Середнє значення сили впливу товарів-замінників (Ітз)

2,75

3. Конкурентна сила покупців3.1. Вплив покупців на кон’юнктурні позиції підприємства


 • високий ступінь організації споживачів;
х
 • великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів;
х
 • високий ступінь стандартизації продукції;х

 • висока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства

х3.2. Торгівельна сила споживачів (bargaining power)

 • зростання рівня інформованості покупців про товари

х • виска цінова еластичність товарух

Середнє значення сили впливу покупців (Іпок)

2,00

4. Конкурентна сила постачальників


4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства

 • необмежені можливості підприємства у виборі постачальника

х • тенденція до скорочення тривалості господарських зв'язків
Х
 • низька вартість переходу до іншого постачальника

х4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства

х • нестача складських приміщеньх

Середнє значення сили впливу постачальників (Іпост)

1,60

5. Конкуренція між існуючими на ринку підприємствами


5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції

 • узагальнений показник інтенсивності конкуренції;х

 • наявність великої кількості малих підприємств-конкурентів;х

 • сильними конкурентами є невеликі ринки;
Х
 • незначний приріст попиту на товар підприємствах

5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємств

 • вдале місце розташування фірми

х • відсутність дослідження конкурентів
Х
 • досліджувані конкуренти фактично не мають сильних конкурентних перевагх

Середнє значення сили впливу інтенсивності конкуренції між існуючими фірмами (Ік)

2,42
  1   2   3   4


Скачати 262.83 Kb.

 • Конкурентні сили Фактор Стан фактору