Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка1/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Зміст

Анотація 2

Abstract 3

Аннотация 4

Вступ 5


1 Загальні відомості 8

1.1 Історія створення та розвитку Bluetooth 8

1.

Bluetooth (англ. Bluetooth) - технологія бездротового зв'язку, створена у 1998 році групою компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba.

2 Принцип роботи bluetooth 10

1.3 Принципи побудови і функціонування 14

1.4 Особливості розробки під ОС Android 21

1.5 Вибір напрямку та обґрунтування задач дослідження 25

2 Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки методу синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth 27

2.1 Суть технічної проблеми що виникла 27

2.2 Огляд сучасних аналогів 27

2.3 Проведення розрахунків, що підтверджують економічну доцільність технічної розробки 30

2.4 Прогнозування величини попиту 34

2.5 Розробка цінової політики 35

2.6 Висновки щодо техніко-економічного обґрунтування доцільності розробки 35

3 Розробка алгоритмічного та програмного забезпечення 37

3.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

1 Архітектури передачі данних 37

3.2 Архітектури збереження і управління даними 38

3.3 Алгоритми синхронізації 39

3.4 Реалізація алгоритму 43

3.

Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

5 Реалізація графічної частини 50

3.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.

6 Збереження даних 61

3.7 Вибір середовища програмування 63

3.8 Висновки до розділу 70

4. Економічний розділ 72

4.1 Технологічний аудит проведених досліджень та розробленого 72

модифікованого алгоритму 72

4.2 Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

4.3 Оцінювання наукових та комерційних результатів розробленого нами модифікованого алгоритму 83

Висновки 87

Література 89

Додатки 96

Анотація


У даній дипломній роботі розглянуто методи синхронізації даних в реальному часі з використанням технології bluetooth.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Зроблено перелік можливих алгоритмів розв’язання проблеми та розроблено 3 підходи для її вирішення. Серед них обрано найоптимальніший та найменш ресурсозатратний.

Здійснено техніко-економічне обґрунтування розробленого программного продукту, проведено обрахунок собівартості розробки та економічний ефект від її впровадження.

В результаті роботи створено ігровий додаток на платформі Android із застосуванням алгоритмів синхронізації даних в реальному часі.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17  • Анотація