Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77

Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
Сторінка15/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

4.2 Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму

Розрахунок витрат на проведення наукового дослідження та розробку модифікованого алгоритму складається таких етапів: розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавців даного розділу роботи; розрахунок загальних витрат на виконання всіх розділів роботи; розрахунок загальних витрат на виконання та можливе впровадження результатів всієї роботи.

1-й етап:

1. Основна заробітна плата розробників Зо розраховується за формулою:грн., (4.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

1)

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн.

Величини окладів розробників знаходяться в межах (1000…10000) грн. за місяць;

Трчисло робочих днів в місяці; приймемо Тр = 20 днів;

t – число робочих днів роботи розробника (дослідника).

У виконанні даної роботи брали участь науковий керівник (місячний оклад 7000 грн.), студент (8000 грн.) та консультант (оклад 7000 грн.).

Погодинна оплата праці ПОПнк наукового керівника складає:

грн. /годину, де

де 150 – середня кількість годин роботи у місяці.

Витрати на оплату праці ВОПнк наукового керівника будуть такі:

грн., де

де 25 – кількість годин керівництва магістерською роботою.

Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Погодинна оплата праці ПОПкон наукового консультанта складає:

грн. /годину, де

де 150 – середня кількість годин роботи у місяці.

Витрати на оплату праці ВОПнк наукового консультанта будуть такі:

грн., де

де 2,5 – кількість годин консультування магістерською роботою.

Зроблені розрахунки зведемо до таблиці:

Найменування посади

виконавця


Місячний

посадовий

оклад, грн.


Оплата за робочий день (або за годину), грн.

Число днів роботи

Витрати на оплату праці, грн.

Примітка

1. Керівник роботи

7000

46,67 (за год.)

25 годин

1167
2. Студент-магістрант

800

40

90

3600
3. Консультант

7000

46,67 (за год.)

2,5 год.

117
Всього

4884
2. Додаткова заробітна плата Зд виконавців розраховується як (10…12)% від величини основної заробітної плати, тобто:. (4.2)

Для нашого випадку:

Зд = 0,12 × 4884 = 586,08 ≈ 586 грн.

3. Нарахування на заробітну плату Нзп розробників розраховуються за формулою:(4.3)

де Зо – основна заробітна плата розробників, грн.;

Зд – додаткова заробітна плата розробників, грн.;

β – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, %; β = 22%.

Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Тоді:586) × 0,22 = 1203,40 ≈ 1203 грн.

4. Амортизаційні відрахування А на обладнання та приміщення в цілому можуть бути розраховані за формулою:грн, (4.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

4)

де Ц – загальна балансова вартість всього обладнання, комп’ютерів, приміщень тощо, що використовувались для виконання даної роботи, грн.;

На – річна норма амортизаційних відрахувань. Для нашого випадку (приблизно) можна прийняти, що На = (5...25)%;

Т – термін, використання обладнання, приміщень тощо, місяці.

Зроблені розрахунки зведемо до таблиці:

Найменування

обладнання,

приміщень тощо


Балансова вартість, грн.

Норма амортизації, %

Термін використання,

міс.


Величина амортизаційних відрахувань, грн.

1. Персональний комп’ютер

16000

15

3

600

2. Приміщення

кафедри та

факультету


70000

5

3

875

Всього

А = 1475

5. Витрати на матеріали М, що були використані під час виконання даної роботи, розраховуються по кожному виду матеріалів за формулою:грн, (4.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

5)

де Нi – витрати матеріалу i-го найменування, кг; Цiвартість матеріалу i-го найменування, грн./кг.; Кiкоефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15);

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Вi – маса відходів матеріалу i-го найменування, кг; Цв – ціна відходів матеріалу i-го найменування, грн/кг; n – кількість видів матеріалів.

Витрати на обладнання, комплектуючі К, що були використані під час виконання даної роботи, розраховуються за формулою:

грн, (4.6)

де Нікількість комплектуючих і-го виду, шт.; Ці – ціна комплектуючих і-го виду, грн; Кi – коефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1…1,15);

n – кількість видів комплектуючих.

За аналогією з іншими подібними розробками, вартість всіх використаних на дану розробку матеріальних ресурсів становить приблизно 1200 грн.

6. Витрати на силову електроенергію Ве розраховуються за формулою:

, (4.7)

де В – вартість 1 кВт-год. електроенергії, в 2016 р. В ≈ 1,70 грн./кВт;

П – установлена потужність обладнання, кВт; П = 0,8 кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин. Приймемо, що Ф = 100 годин;

Кп – коефіцієнт використання потужності; Кп < 1 = 0,8.

Кд – коефіцієнт корисної дії, Кд = 0,7.

Тоді витрати на електроенергію складуть:

грн.

7. Інші витрати Він можна розрахувати за формулою:

Він = Кін × Зо, (4.8)

де Кінкоефіцієнт, який враховує непрямі та додаткові витрати, які можуть мати місце при виконанні даної роботи; зазвичай Кін = (50…300)%;

Зо – основна заробітної плати фахівців, що здійснювали дослідження.

Приймемо, що Кін = 1.

Тоді для нашого випадку отримаємо:

Він = 1 × 4884 = 4884 грн.

9. Сума всіх попередніх статей витрат дає нам витрати даного етапу роботи – В.

Для нашого випадку:

В = 4884 586 1203 1475 1200 156 4884 = 14388 грн.

2-й етап: розрахунок загальних витрат на виконання всіх етапів даної роботи всіма виконавцями, що можуть бути задіяні в даному проекті.

Загальна вартість даної роботи визначається за Взаг формулою:, (4.9)

де – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даного етапу роботи, у відн. одиницях. Для нашого випадку = 0,9.

Тоді грн.

3-й етап: розрахунок загальних витрат на можливе впровадження результатів розробленого нами модифікованого алгоритму.

Розрахунок загальних витрат здійснюється за формулою:, (4.10)

де – коефіцієнт, який характеризує етап виконання даної роботи. Так, якщо розробка знаходиться:

на стадії науково-дослідних робіт, то ≈ 0,1;

на стадії технічного проектування, то ≈ 0,2;

на стадії розробки конструкторської документації, то ≈ 0,3;

на стадії розробки технологій, то ≈ 0,4;

на стадії розробки дослідного зразка, то ≈ 0,5;

на стадії розробки промислового зразка, ≈ 0,7;

Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.

Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.

на стадії впровадження, то ≈ 0,8-0,95.

Для нашого випадку можна прийняти, що ≈ 0,9.

Тоді:

грн або приблизно 18 тис. грн.

Тобто прогнозовані витрати на розробку та можливе впровадження розробленого нами модифікованого алгоритму становлять приблизно 18 тисяч грн.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17  • А = 1475 5. Витрати на матеріали