Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48

Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
Сторінка6/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.5 Обрання методу ціноутворення
На практиці можуть бути застосовані різні методи ціноутворення. При визначені ціни буде використовуватись витратний метод.

Ціна розраховується, виходячи із суми постійних і змінних витрат на одиницю продукції й запланованого прибутку з урахуванням нижнього порогу ціни. Згідно даного методу ціна визначається за залежністю[4]:


Ц = С П, (5.5)
де Ц – ціна одиниці товару, грн; С – собівартість одиниці товару, грн;
Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.
П – величина прибутку, яку бажає отримати підприємство від реалізації одиниці товару, грн.

5.6 Оцінка рівня якості інноваційного рішення
Якість запропонованої інноваційної продукції оцінюється в залежності від параметрів каналу і стандартів, з якими працює даний пристрій. Також необхідно порівняти його з продукцією можливого конкурента, щоб впевнитись в абсолютній доцільності і необхідності даної розробки. Підприємства, які формують стратегічну поведінку на основі інноваційного підходу мають можливість завоювати лідерські позиції на ринку, зберегти високі темпи розвитку, скоротити рівень витрат, добитися високих показників прибутку.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

Властивість продукції – це об'єктивна здатність, що виявляється під час створення, експлуатації або споживання виробу.

Якість — це сукупність характеристик об'єкта щодо його спроможності задовольняти встановлені і передбачувані потреби[5].

Рівень якості продукції – це кількісна характеристика міри придатності певного виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї при порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.

Визначимо абсолютні та відносні рівні оцінки якості продукції.

Абсолютний рівень якості інноваційного товару знаходять обчисленням вибраних для його вимірювання показників. Для цього визначаємо зміст основних функцій (параметрів), їх величину якості в балах та коефіцієнт вагомості. Усі дані по кожному параметру заносимо табл.5.5.


Таблиця 5.5 – Основні параметри інноваційного рішення

Параметр

Абсолютне значення параметру

Коефіцієнт вагомості параметра

краще

середнє

гірше
Пропускна здатність, мбіт/с

4800,4

Чутливість , дБ

-600,3

Дальність дії, м20

0,2

Кількість каналів
14
0,1

Примітка: параметри якості в табл. 2.1 проведено в десятибальній шкалі, де 1-5 – «гірше», 6-8 – «середнє», 9-10 – «краще»

Із врахуванням коефіцієнтів вагомості відповідних параметрів можна визначити абсолютний рівень якості інноваційного рішення за формулою:

де – числове значення і-го параметру інноваційного рішення;

Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.

n – кількість параметрів інноваційного рішення, що прийняті для оцінки;– коефіцієнт вагомості відповідного параметра,

Далі визначимо відносний рівень якості окремих видів продукції, що проектується, порівнюючи її показники з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів, основних товарів-конкурентів. В якості товару-конкуренту приймемо вироби з найкращими показниками, які представлені на ринку продукції. Як вже зазначалось у підрозділі, основним конкурентом є фірма «Wireless T».
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Визначимо відносні одиничні показники якості по кожному параметру за формулами та і занесемо їх у відповідну колонку табл.5.6.

де РНі, РБі – числові значення і-го параметру відповідно нового і базового виробів.

Формула (5.7) використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості продукту (наприклад, продуктивність) і формула (5.8) – коли зі збільшенням величини параметра якість продукту погіршується (наприклад, маса, споживана потужність).


Таблиця 5.6 – Основні параметри інноваційного рішення та товару-конкурента

Показник

Варіанти

Відносний показник якості

Коефіцієнт вагомості параметра

Базовий (товар-конкурент)

Новий (інноваційне рішення)

Пропускна здатність системи, мбіт/с

54

480

8,87

0,4

Чутливість, дБ

-100

-60

1,67

0,3

Дальність дії, м

50

20

0,4

0,2

Кількість каналів

14

14

1

0,1або

де , – числові значення і-го параметру відповідно нового і базового виробів.Відносний рівень якості інноваційного рішення визначаємо за формулою:
Відносний коефіцієнт показника якості більший одиниці, отже інноваційний продукт втричі кращий за базовий товар-конкурента.

5.7 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного рішення
Дієвість чинників, які визначають позиції виробника, перевіряються в процесі конкурентного суперництва товарів в умовах розвинутого ринкового механізму, що дозволяє виявити відмінності даного товару від товару-конкурента як по ступені відповідності конкретної суспільної потреби, так і за витратами на її задоволення. Для цього товар повинен мати визначену конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність товару є комплексною характеристикою товару, яка визначає його переваги на ринку порівняно з аналогічними товарами-конкурентами за ступенем задоволення потреби та витратами на це задоволення[6].

Для визначення рівня конкурентоспроможності товарів та послуг здійснюють маркетинговий аналіз, який повинен виявити параметри товарів для задоволення зацікавленості у придбанні. Ці параметри відображають якість і корисність товарів і послуг з урахуванням функціональних, естетичних, екологічних та інших споживчих властивостей.

Кори́сність - суб'єктивна міра задоволення, що його отримує індивід від споживання блага або набору благ. Іншими словами, корисність визначає, якою мірою індивід задовольнив свої потреби, споживши певні блага.
Основними параметрами конкурентоспроможності товару є технічні та економічні параметри.

Вартість споживання товару приймають рівною 10% від ціни товару. Припустимо, що ціна нового товару складає 20000 гривень (точну ціну буде розраховано в наступних розділах цієї роботи). Занесемо ці та інші показники (взяті з попереднього розділу) до табл.5.7.
Таблиця 5.7 – Нормативні, технічні та економічні параметри інноваційного рішення і товару-виробника


Показники

Варіанти

Базовий (товар-конкурент)

Новий (інноваційне рішення)

1. Технічні показникиПропускна здатність, мбіт/с

54

480

Чутливість , дБ

-100

-60

Дальність дії досліджуваних каналів, м

50

20

Кількість досліджуваних каналів

14

14

2. Економічні показникиЦіна, грн.

10000

20000

Загальний показник конкурентоспроможності інноваційного рішення (К) з урахуванням вищезазначених груп показників можна визначити за формулою:де – індекс технічних параметрів; – індекс економічних параметрів.

Індекс технічних параметрів є відносним рівнем якості інноваційного рішення. Індекс економічних параметрів визначається за формулою (5.11)де, – економічні параметри (ціна придбання та споживання товару) відповідно нового та базового товарів.


Зважаючи на розрахунки, можна зробити висновок, що інноваційний товар буде на 212% конкурентоспроможніший, ніж базовий товар .

5.8 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної роботи
Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної роботи складається з трьох етапів. На першому етапі здійснюється розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавців розробки.

Розраховуємо величину заробітної плати кожного із розробників, врахувавши, що вони працюють в наукових установах бюджетної сфери.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Основна заробітна плата розробників розраховується за формулою:
(5.12)
де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника (дослідника), грн.;

Трчисло робочих днів в місяці, 22 дні;

t – число днів роботи розробника (дослідника).

Проведені розрахунки зводимо до таблиці 5.8.


Таблиця 5.8 — Основна заробітна плата розробників

Найменування посадиМісячний посадовий оклад, грн.

Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи

Витрати на заробітну плату, грн.

Керівник проекту

8200

372,72

60

22363,2

Провідний інженер- проектувальник

6950

315,91

53

16743,23

Інженер проектувальник

5840

265,45

30

7167,15

Тестувальник

4980

226,36

27

6111,72

Наладчик системи

5240

238,19

30

7145,7

З0

59531

Витрати на основну заробітну плату робітників (Зр), що здійснюють виготовлення дослідного електронного цифрового підпису, створення відповідного програмного забезпечення, складання та попереднє налагодження, розраховуються на основі норм часу, які необхідні для виконання даної роботи, за формулою:(5.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
13)
де ti — норма часу (трудомісткість) на виконання конкретної роботи, годин;

n — число робіт по видах та розрядах;

Кс — коефіцієнт співвідношень, який установлений в даний час

Сі — погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, який виконує відповідну роботу, грн./год.

Сі визначається за формулою:
, (5.14)
де Мн — мінімальна місячна оплата праці, грн., Мн = 3200 грн.;

Кі — тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду;

Тр — число робочих днів в місяці, Тр = 22 дні;

Тзм — тривалість зміни, Тзм = 8 годин.

Проведені розрахунки заносимо до таблиці 5.9.

Таблиця 5.9 – Основна заробітна плата робітників

Найменування робіт

Трудомісткість, нормо-годин

Кількість робітників

Розряд роботи

Погодинна тарифна ставка, грн.

Величина оплати, грн.

Проектування і синтез системи

8

3

6

26,36

632

Налаштування мережі

6

4

6

26,36

632

Тестування мережі

2

2

6

26,36

105

Всього, грн

1369

Додаткова заробітна плата розробників та робітників, які приймали участь в розробці та дослідженні зразка продукту розраховується як 12 % від основної заробітної плати розробників та робітників:


(5.15)
Підставивши значення у формулу (7.15) отримаємо:

Розраховуємо нарахування на заробітну плату розробників та робітників, які брали участь в проекті.

Згідно діючого законодавства ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове страхування становить 22 % від суми основної та додаткової заробітної плати.

Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

Отже, розмір нарахування визначатиметься за формулою:


(5.16)
Підставивши значення у формулу (7.16) отримаємо:

Розрахуємо амортизацію обладнання, яке використовувалось для проведення розробки програмного продукту. Відрахування по кожному виду обладнання та приміщень розраховуються за формулою:
(5.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
17)
де Ц – балансова вартість обладнання, приміщень тощо, які використовувались для розробки нового технічного рішення без врахування ПДВ, грн.;

Тфак. – термін фактичного використання обладнання, приміщень під час розробки, місяців;

Ткор. – термін використання обладнання, приміщень згідно діючого ПКУ, років.

Проведені розрахунки заносимо до таблиці 5.10.


Таблиця 5.10 – Величина амортизаційних відрахувань

Найменування обладнання

Балансова вартість, грн


Ткор., роки

Тфак., місяці

Величина амортизаційних відрахувань, грн

Програмно-апаратний комплекс

200000

3


3

11111,1

Програмне забезпечення для налаштування

33000

2


3

2750

Тестери

7000

2

3

583,33

Апаратура зв'язку

6500

3


3

361,1

Приміщення

46000

3

3

2555,55

Меблі

17000

3

3

944,44

Разом

18305,52

Розрахуємо величину матеріалів, що були використані для розробки програми. Для зручності дані представимо у таблицю 5.11.


Таблиця 5.11 – Матеріали та прилади, що використовуються при розробці даного інноваційного продукту

Найменування матеріалу

Ціна за одиницю, грн.

Витрачено (кг., шт., м. тощо)

Величина відходів (кг, м)

Ціна відходів, грн./кг(шт., м. тощо)

Коефіцієнт транспортних витрат

Вартість витраченого матеріалу, грн.

TN-designing program

1600

1

0

0

1,1


1760

CommView Remote Agent for WiFi

350

1

0

0

385

Тестер

300

1

0

0

330

М

2475

Витрати на матеріали (М), у вартісному вираженні розраховуються окремо по кожному виду матеріалів за формулою []:


(5.18)
де Ні – витрати матеріалу і-го найменування, кг (шт., м. тощо);

Ці – ціна одиниці матеріалу і-го найменування, грн.;

Кі – коефіцієнт транспортних витрат (1,1…1,15);

Ві – величина відходів і-го найменування, кг (шт., м. тощо);

Цв – ціна відходів і-го найменування, грн.

Підставивши значення у формулу (7.17) отримаємо:


Витрати на силову електроенергію на розробку та виготовлення дослідного зразка ЕЦП, розраховуються за формулою:


, (5.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
19)
де В — вартість 1 кВт-години електроенергії для підприємств І категорії, В = 1,74 грн./кВт/година;

П — встановлена потужність обладнання, кВт.;

Ф — фактична кількість годин роботи обладнання, годин. ;

Кп — коефіцієнт використання потужності.

Всі проведені розрахунки занесемо до таблиці 5.13.

Таблиця 5.13 — Розрахунки витрат на електроенергію

Найменування обладнання

Кількість

обладнанняКількість годин роботи обладнання, год.

Встановлена потужність, кВт

Коефіцієнт використання потужності

Величина оплати

HP DN355

2

720

0,15

0,9

338,26

Тестувальне обладнання W-759d

2

720

0,3

0,8

601,34

Настільні лампи

3

250

0,10

0,8

104,4

Загальне освітлення

4

250

0,2

0,8

278,4

Всього

1322,4

Інші витрати охоплюють: загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут тощо. Інші витрати доцільно приймати як 200...300% від суми основної заробітної плати розробників та робітників:


(5.20)

Величина інших витрат складе:Сума всіх попередніх статей витрат дає загальні витрати на проведення розробки пристрою. Обчислимо:

На другому етапі розрахуємо величину загальних витрат на виконання розробки пристрою. Загальна вартість розробки пристрою розраховується за формулою:
(5.21)
де — частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець розробки.
Співа́к, або вока́ліст (жіночий рід - співа́чка, або вока́лістка; англ. singer) - людина, що займається співом. Термін «вокаліст» частіше використовують щодо співаків, які пройшли спеціальну виконавську школу.

Підставивши значення у формулу (7.21) отримаємо:На третьому етапі здійснюється прогнозування загальних витрат на виконання та впровадження результатів розробки. Прогнозування загальних витрат на виконання та впровадження результатів виконаної дослідної роботи здійснюється за формулою:
(5.22)
де — коефіцієнт, який характеризує етап виконання дослідної роботи. В нашому випадку 0,7 . Підставивши значення у формулу (7.22) отримаємо:


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8  • 5.6 Оцінка рівня якості інноваційного рішення
  • 5.7 Оцінка конкурентоспроможності інноваційного рішення
  • 5.8 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної роботи