Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки

Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
Сторінка7/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5.9 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
Здійснимо кількісний прогноз вигоди, який можна отримати в майбутньому від впровадження результатів виконаної наукової роботи.

Для розробки пристрою та впровадження результатів розробки необхідно близько року. Позитивний ефект прогнозується одразу після впровадження розробки у виробництво, і за рахунок значних якісних змін характеристик у порівнянні з аналогами, що існують на ринку, актуальність нової розробки буде мати впродовж мінімум трьох років. Впровадження нової розробки дозволить у порівнянні з аналогом збільшити кількість замовників, що користуватиметься даним пристроєм щонайменше на 40 %, за рахунок покращення характеристик вимірювань.

Оскільки, в умовах ринку узагальнюючим позитивним результатом, що його отримає підприємство від впровадження результатів розробки пристрою, є збільшення чистого прибутку підприємства розрахуємо величину чистого прибутку.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Адже саме зростання чистого прибутку забезпечить підприємству надходження додаткових коштів, які дозволять покращити фінансові результати діяльності та виплатити кредити, якщо вони були потрібні для впровадження результатів розробки. Зростання чистого прибутку оцінимо у теперішні вартості грошей.

Розрахуємо збільшення чистого прибутку підприємства для кожного з трьох років, впродовж яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки. Для цього скористаємося формулою:


(5.23)
де — покращення основного оціночного показника від впровадження результатів розробки у даному році. У нашому випадку це ціна одиниці нової розробки;

— основний кількісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році до впровадження результатів наукової розробки;

— основний оціночний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році після впровадження результатів наукової розробки;

— покращення основного кількісного показника діяльності підприємства від впровадження результатів наукової розробки;

коефіцієнт, що враховує сплату податку на додану вартість. Згідно чинного законодавства – 0,8333;

— коефіцієнт, який враховує рентабельність продукту. Приймемо – 0,25;

— ставка податку на прибуток. Згідно чинного законодавства – 18%.

Вартість подібного пристрою у конкурента становить 25000грн. Витрати на ліцензію на виробництво і розповсюдження програми становитимуть 10000 грн. Завдяки здійсненим модифікаціям вартість одного зразка, що вироблятиметься становитиме 63000 грн. В середньому, на ринку в рік реалізовується 7 зразків пристрою. Внаслідок покращення якості продукту очікується, що кількість реалізованих одиниць продукту за перший рік збільшиться на 11, за другий рік на 9, та на третій рік на 8. Підставивши значення у формулу (5.23) розрахуємо чистий прибуток за перший рік після впровадження розробки:Підставивши значення у формулу (5.23) розрахуємо чистий прибуток за другий рік після впровадження розробки:


Підставивши значення у формулу (5.23) розрахуємо чистий прибуток за третій рік після впровадження розробки:5.10 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності
Основними показниками, які визначають доцільність фінансування наукової розробки певним інвестором, є абсолютна і відносна ефективність вкладених інвестицій та термін їх окупності.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Розрахунок ефективності вкладених інвестицій передбачає проведення низки робіт.

Розраховуємо теперішню вартість інвестицій PV, що вкладаються в наукову розробку. Такою вартістю ми можемо вважати прогнозовану величину загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів дослідження. Тобто, PV=ЗВ=460222,29 грн.

Розраховуємо очікуване збільшення прибутку , що його отримає підприємство від впровадження результатів наукової розробки, для кожного із років, починаючи з першого року впровадження згідно формули (7.23) становить 255360 грн. , 391440 грн. та 512400 грн. відповідно.

Для спрощення подальших розрахунків побудуємо вісь часу, на яку нанесемо всі платежі (інвестиції та прибутки), що мають місце під час виконання науково-дослідної роботи та впровадження її результатів.

Вісь часу - часова вісь (що іменується також у контексті термодинаміки стрілою часу) - концепція, що описує час як пряму (тобто математично одновимірний об'єкт), простягнуту з минулого в майбутнє. З будь-яких двох незбіжних точок осі часу одна завжди є майбутнім щодо іншої.
Платежі показуємо у ті терміни, коли вони здійснюються.

Результати вкладених у наукову розробку інвестицій почнуть виявлятися через шість місяці і впродовж трьох років після впровадження.

Тоді рисунок, що характеризує рух платежів (інвестицій та додаткових прибутків) буде мати вигляд, що наведений на рисунку7.2.

Рисунок 5.2 — Вісь часу з фіксацією платежів, що мають місце під час розробки та впровадження результатів НДДКР
Розраховуємо абсолютну ефективність вкладених інвестицій Еабс.

Для цього користуються формулою:


Еабс = (ПП – PV), (5.24)
де ПП – приведена вартість всіх чистих прибутків, що їх отримає підприємство від реалізації результатів наукової розробки, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = ЗВ, грн.

У свою чергу, приведена вартість всіх чистих прибутків ПП розраховується за формулою:
, (5.25)
де — збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої НДДКР, грн;

т — період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої НДДКР, роки;ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний прогнозований рівень інфляції в країні; для України у 2016 році цей показник склав 0,147, на 2017 рік прогнозований рівень інфляції становить 0,081 та на 2018 рік 0,04;

t — період часу (в роках) від моменту отримання чистого прибутку до точки „0”.

Якщо Еабс 0, то результат від проведення наукових досліджень та їх впровадження буде збитковим і вкладати кошти в проведення цих досліджень ніхто не буде.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.

Якщо Еабс> 0, то результат від проведення наукових досліджень та їх впровадження принесе прибуток, але це також ще не свідчить про те, що інвестор буде зацікавлений у фінансуванні даного проекту (роботи).

Розрахуємо абсолютну ефективність інвестицій, вкладених у реалізацію проекту.

Підставивши значення у формулу (7.25) отримаємо:Підставивши отримане значення у формулу (7.24) отримаємо:

Оскільки Еабс> 0, то вкладання коштів на виконання та впровадження результатів НДДКР може бути доцільним.

Розраховуємо відносну (щорічну) ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій Ев. Для цього користуються формулою:


(5.26)
де Еабс – абсолютна ефективність вкладених інвестицій, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = ЗВ, грн;

Тж– життєвий цикл наукової розробки, роки.

Підставивши значення у формулу (7.26) отримаємо:Далі, розраховану величина Ев порівнюємо з мінімальною (бар'єрною) ставкою дисконтування мін, яка визначає ту мінімальну дохідність, нижче за яку інвестиції вкладатися не будуть. У загальному вигляді мінімальна (бар'єрна) ставка дисконтування мін визначається за формулою:
(5.27)
де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках;
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
в 2016 році в Україні d = (0,17...0,25);

f – показник, що характеризує ризикованість вкладень; зазвичай, величина f = (0,05...0,1), але може бути і значно більше.

Враховуючи нестабільність ринку приймемо f=0,05. Підставивши значення у формулу (7.27) отримаємо:Оскільки величина Ев>мін, то інвестор може бути зацікавлений у фінансуванні даної наукової розробки.

Розраховуємо термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій. Термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій Ток можна розрахувати за формулою:


. (5.28)
Підставивши значення у формулу (7.28) отримаємо:

Оскільки, період окупності є достатньо невеликим для такого продукту, то фінансування даної наукової розробки є доцільним.5. 11 Висновки до розділу
Економічна частина МКР містить обґрунтування економічної доцільності розробки пристрою для оцінки методів кодування мультимедійного відеотрафіку. Розробка забезпечує вище середнього рівень комерційного потенціалу. Продукт має достатній рівень новизни, відбулась принципова технологічна модифікація товару, а це свідчить про те, що товар наділений ознаками інноваційності. Обрано канал збуту — канал нульового рівня, безпосередньо від виробника до споживача.

Було розраховано потребу та величину попиту на інноваційний товар, які склали відповідно 56 та 7 споживачів. Також було вибрано та обґрунтовано канали збуту та метод ціноутворення. Також було визначено основного конкурента, яким є фірма «Wireless T», яка пропонує продукцію для роботи і тестування в безпровідних мережах.

Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.

При визначені ціни буде використовуватись витратний метод. Розрахунки встановили, що розроблюваний продукт має відносний коефіцієнт показника якості більший одиниці, а інноваційний продукт кращий за базовий товар-конкурента.

В наступному розділі було оцінено конкурентоспроможність товару. Відповідно до проведеного розрахунку, інноваційний продукт в 2 рази більш конкурентоспроможний, ніж базовий товар.

Розраховано загальні витрати на розробку, що становлять 460222,29 грн.

Проведено розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності. Так, Еабс> 0, що свідчить про доцільність вкладення коштів у розробку. Період окупності є не досить великим для такої розробки, отже, фінансування даної наукової розробки є доцільним.

З отриманих результатів очевидно, що дана розробка вважається економічно вигідною.

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Головна задача охорони праці – мінімізація імовірності виникнення захворювань та виробничого травматизму під час забезпечення нормованих показників умов праці.

Травмати́зм - сукупність травм, що виникають у певної групи населення за певний відрізок часу.
Вкладення у математиці - це спеціального вигляду відображення одного екземпляру деякої математичної структури у інший екземпляр того ж типу. А саме, вкладення деякого об'єкту X у Y визначається ін'єктивним відображенням, яке зберігає деяку структуру.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

Незадовільний рівень охорони праці може стати причиною соціально-економічних проблем працівників та членів їх сімей. Саме тому соціально-економічне значення охорони праці полягає у: підвищенні продуктивності праці, зростанні сукупного національного продукту, скороченні виплат за лікарняними та виплат компенсацій за важкі умови праці та інше.

Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

У цьому розділі проводиться розгляд небезпечних та шкідливих для працівника і оточуючого середовища факторів, що утворюються під час проведення для підвищення ефективності методів оцінки безпровідних каналів стандарту 802.11. В ньому розглядаються, в тому числі, технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, розрахунок загального рівномірного штучного робочого освітлення методом питомої потужності, технічні рішення з безпеки при проведенні розробки, безпека в надзвичайних ситуаціях.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
Пито́ма поту́жність - відношення потужності двигуна до його маси або іншого параметру. Потужність поршневого двигуна, віднесена до літражу двигуна, називається літровою потужністю; віднесена до сумарної площі його поршнів - поршневою потужністю і так далі Зростання питомої потужності досягається застосуванням легких сплавів, вдосконаленням конструкцій та форсуванням (збільшенням швидкохідності і ступеня стискування, використанням наддуву тощо).
Гігіє́на пра́ці (рос.гигиена труда, англ. labour hygiene, нім. Arbeitshygiene f) - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища.

В процесі розробки даного пристрою на працюючих діють ті чи інші небезпечні та шкідливі виробничі фактори (НШВФ) фізичної та психофiзiологiчної груп відповідно до [9].

Фізичні НШВФ: підвищена або понижена температура повітря робочої зони, підвищений рівень шуму на робочому місці, підвищений рівень статичної електрики, недостатність або відсутність природного освітлення, недостатня освітленість робочої зони, підвищена яскравість світла, пряма або відбита блискучість.

Освíтленість - освітлення поверхні, що створюється світловим потоком, який падає на поверхню. Одиницею вимірювання освітленості є люкс. На відміну від освітленості, вираз кількості світла, відображеного поверхнею, називається яскравістю.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Психофiзiологiчнi небезпечні i шкідливі виробничі фактори: нервово-психiчнi перевантаження: розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці.


6.1 Технічні рішення з виробничої санітарії та гігієни праці
6.1.1 Мікроклімат та склад повітря робочої зони
Під мікрокліматом виробничих приміщень розуміють клімат внутрішнього середовища цих приміщень, що визначається діючими на організм людини поєднаннями температури, вологості та швидкості руху повітря, а також інтенсивності теплового випромінювання.
Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.
Мікроклі́мат (від мікро... і клімат) - клімат приземного шару повітря, обумовлений мікромасштабними відмінностями земної поверхні усередині місцевого клімату. Наприклад, в місцевому кліматі лісового масиву розрізняють мікроклімат лісових полян, узлісь тощо; в місцевому кліматі міста - мікроклімат площ, провулків, скверів, дворів і ін.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.
Теплове випромінювання - це електромагнітне випромінювання, що створюється тепловим рухом заряджених частинок в речовині. Вся матерія з температурою вище абсолютного нуля випромінює теплове випромінювання.

Коли з технічних чи економічних міркувань оптимальні норми не забезпечуються, то встановлюються допустимі величини параметрів мікроклімату.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Визначаємо для приміщення, де проводяться роботи з підвищення ефективності методів оцінки параметрів безпровідних каналів стандарту 802.11, категорію важкості робіт за фізичним навантаженням – легка Іб.

Відповідно до [4] допустимі параметри мікроклімату у робочій зоні для холодного та теплого періодів року приведені в таблиці 6.1.


Таблиця 6.1 – Нормовані допустимі показники мікроклімату [4]

Період року

Категорія робіт

Температура повітря, С

для робочих місцьВідносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря, м/с

постійних

непостійних

Холодний

Іб

20-24

17-25

75

0,2

Теплий

21-28

19-30

60 при 27С

0,1-0,3

Перепад температури повітря за висотою робочої зони допускається до 3°С. При опроміненні менше 25% поверхні тіла працівника, нормована інтенсивність теплового опромінення сладає 100 Вт/м2.

Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), які використовуються при проектуванні виробничих приміщень (будівель), обладнання, технологічних процесів, вентиляцій, для контролю за якістю виробничого середовища.

Опромі́нення - вплив на людину іонізуючого випромінювання від джерел, розташованих поза організмом людини (зовнішнє опромінення), або від джерел, що містяться всередині організму людини (внутрішнє опромінення).
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Грани́чно допусти́ма концентра́ція (ГДК), (англ. maximum allowable concentration, maximum permissible concentration; нім. höchst zulässige Konzentration f, Toleranzkonzentration f) - показник безпечного рівня вмісту шкідливих речовин в навколишньому середовищі.
ГДК шкідливих речовин, що утворюються у даному виробничому приміщені наведено в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 – ГДК шкідливих речовин в повітрі робочої зони

Назва речовини

Параметр

Значення

Клас небезпеки

Іони n , n-

число іонів в 1 cм3 повітря

50000Пил нетоксичний

ГДК, мг/м3

0,15

4

Для забезпечення необхідних за нормативами параметрів мікроклімату та чистоти повітря робочої зони передбачено:

1) у приміщенні має бути встановлена система опалення для холодного і кондиціонування для теплого періодів року;

2) для підвищення вологості повітря слід розташовувати місткості з водою за типом акваріумів поблизу опалювальних приладів або використовувати зволожувачі;

Нормати́в (рос. норматив, англ. standard, norm, нім. Normative n) - показник норм, згідно з якими проводиться певна робота або здійснюється що-небудь.
Кондиціоне́р - пристрій для охолоджування повітря в житлових або виробничих приміщеннях. Кондиціонер звичайно аналогічний за принципом дії і пристроєм побутовому холодильнику.
Аква́ріум (лат. aquarium - водойма) - це тип віварію призначеного для утримання та розмноження водних організмів. У побуті акваріумом називають скляну посудину, призначену для утримання в домашніх умовах тропічних рослин, безхребетних та риб.
Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.

3) припливно-витяжна система вентиляції, а при несприятливих погодних умовах кондиціонування.

Вентиля́ція (від лат. ventilatio - провітрювання) - створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8  • 5.10 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності Основними показниками, які визначають доцільність фінансування
  • 5. 11 Висновки до розділу
  • 6 ОХОРОНА ПРАЦІ
  • 6.1 Технічні рішення з виробничої санітарії та гігієни праці 6.1.1 Мікроклімат