Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка методів І засобів текстурування для покращення

Розробка методів І засобів текстурування для покращення
Сторінка7/9
Дата конвертації09.04.2017
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
5.1 Оцінювання комерційного потенціалу розробки

Метою проведення технологічного аудиту є оцінювання комерційного потенціалу розробки. Для проведення технологічного аудиту було залучено 2-х незалежних експертів.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

Такими експертами буде ______ та ________.

Здійснюємо оцінювання комерційного потенціалу розробки за 12-ма критеріями за 5-ти бальною шкалою.

Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки наведено в таблиці 5.2.


Таблиця 5.2 – Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерії

Прізвище, ініціали, посада експерта

1. Експерт 1

2. Експерт 2

Бали, виставлені експертами:

1

4

4

2

3

3

3

4

4

4

4

4

5

3

3

6

4

4

7

4

3

8

3

4

9

4

3

10

4

4

11

3

4

12

4

4

Сума балів

СБ1 = 44

СБ2 = 44

Середньоарифметична сума балів

= 44

Отже, з отриманих даних таблиці 5.2 видно, що нова розробка має високий рівень комерційного потенціалу.5.2 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної роботи та конструкторсько–технологічної роботи.

Для розробки нового програмного продукту необхідні такі витрати.

Основна заробітна плата для розробників визначається за формулою (5.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

1):

(5.1)

де М- місячний посадовий оклад конкретного розробника;

Посадовий оклад - щомісячний розмір погодинної оплати праці, установлюваний, як правило, для керівників, професіоналів, спеціалістів і технічних службовців. Основою посадових окладів є мінімальна тарифна ставка.- кількість робочих днів у місяці, = 22 дні;

t - число днів роботи розробника, t = 60 днів.

Розрахунки заробітних плат для керівника і програміста наведені в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Розрахунки основної заробітної плати

Працівник

Оклад М, грн.

Оплата за робочий день, грн.

Число днів роботи, t

Витрати на оплату праці, грн.

Науковий керівник

4200

190,9

10

1909

Інженер-програміст

3000

136,36

60

8181,8

Всього:

10090,8

Розрахуємо додаткову заробітну плату:Нарахування на заробітну плату операторів НЗП розраховується як 37,5…40% від суми їхньої основної та додаткової заробітної плати:


Розрахунок амортизаційних витрат для програмного забезпечення виконується за такою формулою:
(5.3)
де Ц – балансова вартість обладнання, грн;

– річна норма амортизаційних відрахувань % (для програмного забезпечення 25%);

Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).

Т – Термін використання (Т=3 міс.).


Таблиця 5.4 – Розрахунок амортизаційних відрахувань

Найменування

програмного забезпеченняБалансова

вартість,

грн.


Норма амортизації, %

Термін

використання, міс.Величина амортизаційних відрахувань,грн

Персональний комп’ютер

10000

25

3

625

Всього:

625

Розрахуємо витрати на комплектуючі. Витрати на комплектуючі розрахуємо за формулою:де n – кількість комплектуючих;

Ні - кількість комплектуючих і-го виду;

Ці – покупна ціна комплектуючих і-го виду, грн;

Кі – коефіцієнт транспортних витрат (приймемо Кі = 1,3).


Таблиця 5.5 - Витрати на комплектуючі,

що були використані для розробки ПЗ.Найменування матеріалу

Одиниці виміру

Ціна,

грн.


Витрачено

Вартість витрачених матеріалів, грн.

Флешка

шт.

140

1

140

Пачка паперу

уп.

80

1

80

Ручка

шт.

4

1

4

Всього з урахуванням транспортних витрат

246,4

Витрати на силову електроенергію розраховуються за формулою:


;

(5.6)


де В – вартість 1кВт-години електроенергії (В=1,35 грн/кВт);

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

П – установлена потужність комп’ютера (П=0,6кВт);

Ф – фактична кількість годин роботи комп’ютера (Ф=200 год.);

– коефіцієнт використання потужності (< 1, ).

Розрахуємо інші витрати Він.

Інші витрати Ів можна прийняти як (100…300)% від суми основної заробітної плати розробників та робітників, які були виконували дану роботу, тобто:(5.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

7)

Отже, розрахуємо інші витрати:


(грн).

Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даної частини роботи:
В = 10090,8 1009,9 4065,9 625 246,4 113,4 11100,7 = 27252,1 (грн.)
Розрахуємо загальну вартість наукової роботиза формулою:
(5.8)
де – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даного етапу роботи, у відн. одиницях = 1.

Прогнозування загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів виконаної наукової роботи здійснюється за формулою:
(5.9)
де – коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи.

Отже, розрахуємо загальні витрати:


(грн.)


5.3 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки

Спрогнозуємо отримання прибутку від реалізації результатів нашої розробки. Зростання чистого прибутку можна оцінити у теперішній вартості грошей.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Це забезпечить підприємству (організації) надходження додаткових коштів, які дозволять покращити фінансові результати діяльності .

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Оцінка зростання чистого прибутку підприємства від впровадження результатів наукової розробки. У цьому випадку збільшення чистого прибутку підприємства Пі для кожного із років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки, розраховується за формулою:
(5.10)
де Пя – покращення основного якісного показника від впровадження результатів розробки у даному році;

N – основний кількісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році до впровадження результатів наукової розробки;N – покращення основного кількісного показника діяльності підприємства від впровадження результатів розробки;

Пя – основний якісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році після впровадження результатів наукової розробки;

n – кількість років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки.

В результаті впровадження результатів наукової розробки витрати матеріалів на виготовлення програмного продукту зменшаться на 30 грн (що автоматично спричинить збільшення чистого прибутку підприємства на 30 грн), а кількість користувачів, які будуть користуватись збільшиться: протягом першого року – на 400 користувачів, протягом другого року – на 300 користувачів, протягом третього року – 200 користувачів. Реалізація програмного продукту до впровадження результатів наукової розробки складала 1500 користувачів, а прибуток, що отримував розробник до впровадження результатів наукової розробки – 500 грн.

Спрогнозуємо збільшення чистого прибутку від впровадження результатів наукової розробки у кожному році відносно базового.

Отже, збільшення чистого продукту протягом першого року складатиме:грн.

Протягом другого року:грн.

Протягом третього року:грн.

5.4 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та період їх окупності

Визначимо абсолютну і відносну ефективність вкладених інвестором інвестицій та розрахуємо термін окупності.

Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.

Абсолютна ефективність вкладених інвестицій розраховується за формулою:

(5.11)
де – збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої НДДКР, грн;

т – період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої НДДКР, 3 роки;– ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний прогнозований рівень інфляції в країні; для України цей показник знаходиться на рівні 0,1;

t – період часу (в роках) від моменту отримання чистого прибутку до точки 2, 3,4.

Рисунок, що характеризує рух платежів (інвестицій та додаткових прибутків) буде мати вигляд, рисунок 5.1.

Рисунок 5.1 – Вісь часу з фіксацією платежів, що мають місце під час розробки та впровадження результатів НДДКР
Розрахуємо вартість чистих прибутків за формулою:
(5.

Вісь часу - часова вісь (що іменується також у контексті термодинаміки стрілою часу) - концепція, що описує час як пряму (тобто математично одновимірний об'єкт), простягнуту з минулого в майбутнє. З будь-яких двох незбіжних точок осі часу одна завжди є майбутнім щодо іншої.

12)
де – збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої НДДКР, грн;

т – період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої НДДКР, роки;– ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний прогнозований рівень інфляції в країні; для України цей показник знаходиться на рівні 0,1;

t – період часу (в роках) від моменту отримання чистого прибутку до точки.

Отже, розрахуємо вартість чистого прибутку:

(грн.)
Тоді розрахуємо

Оскільки , то вкладання коштів на виконання та впровадження результатів НДДКР буде доцільним.

Розрахуємо відносну (щорічну) ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій Ев за формулою:


(5.13)
де Еабс – абсолютна ефективність вкладених інвестицій, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = ЗВ, грн;

Тж – життєвий цикл наукової розробки, роки.
Тоді будемо мати:
або 214 %
Далі, розраховану величина Ев порівнюємо з мінімальною (бар'єрною) ставкою дисконтування мін, яка визначає ту мінімальну дохідність, нижче за яку інвестиції вкладатися не будуть. У загальному вигляді мінімальна (бар'єрна) ставка дисконтування мін визначається за формулою:

,
де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках;

Депози́т (вклад) - грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній, банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

в 2015 році в Україні d = 0,2;

f – показник, що характеризує ризикованість вкладень, величина f = 0,1.Оскільки Ев = 214% >мін = 0,3 = 30%, то у інвестор буде зацікавлений вкладати гроші в дану наукову розробку.

Термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій. Термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій Ток розраховується за формулою:

Обрахувавши термін окупності даної наукової розробки, можна зробити висновок, що фінансування даної наукової розробки буде доцільним.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.1   2   3   4   5   6   7   8   9  • 5.2 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної роботи та конструкторсько–технологічної роботи.
  • 5.3 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
  • 5.4 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та період їх окупності