Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка позакласного заходу з англійської мови «Eurovision Song Contest»

Скачати 195.34 Kb.

Розробка позакласного заходу з англійської мови «Eurovision Song Contest»
Скачати 195.34 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір195.34 Kb.
  1   2   3

Дергачівська Державна районна адміністрація

Відділ освіти

Солоницівський навчально-виховний комплекс ”Перлина”

Розробка позакласного заходу

з англійської мови

«Eurovision Song Contest»

для учнів 4-5 класів
dsc02441.jpg

Вчитель-методист вищої категорії

Солоницівського НВК «Перлина»

Качанова Ольга Вікторівна


Мета:

Навчальна: практика мовної діяльності (читання, аудіювання, говоріння); активізація лексичного матеріалу з тем «Привітання. Знайомство», «Про себе», «Моя родина», «Мої уподобання»; розвиток словникового запасу;
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Лексика (від дав.-гр. τὸ λεξικόν - сукупність слів якоїсь мови чи діалекту та словниковий склад мови письменника чи художнього твору) - словниковий склад мови. Наука, яка вивчає словниковий склад, називається лексикологією.
Словниковий запас - це набір слів, яким володіє людина у знайомій їй мові. Словниковий запас, як правило, росте та розвивається з віком, і слугує як практичний і фундаментальний інструмент для спілкування та здобування знань.
розвиток уміння чітко і виразно читати вірші; вести бесіду, відповідати на запитання, співати пісні; міркувати, аналізувати матеріал, працювати з додатковою літературою.

Виховна: розвиток інтересу до вивчення іноземної мови, історії та культури країни, мова якої вивчається; історії Євробачення; створення атмосфери невимушеності й розрядки.

Розвиваюча: розвиток фонематичного слуху учнів, уваги, мовної реакції, творчого мислення.
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Спів, вокальне мистецтво (англ. singing) - виконання музики за допомогою голосу, мистецтво передавання засобами співацького голосу, на відміну від інструментальної музики, художнього змісту музичного твору.
Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Розря́дка (англ. detent) - історичний період у відносинах між Західними країнами та радянським комуністичним блоком на чолі з СРСР. Хронологічно цей період належить до «холодної війни» і охоплює десятиріччя 1970-х років, а саме 1969 рік - початок переговорів між США та СРСР про обмеження стратегічних наступальних озброєнь; і кінець 1979/1980 рік - збройна агресія СРСР проти суверенної держави Афганістан і як наслідок - бойкот та міжнародна політична ізоляція СРСР.
Ми́слення - це процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях, в результаті якого формується інтелект особистості.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Фонематичний слух (від грець. phonema - слово, звук, голос) - вид слуху, який забезпечує розрізнення звуків мовлення як фонем і правильну вимову, а також сприйняття та розуміння змісту слів. Фонематичний слух є тонким систематизованим слухом, що має здатність здійснювати операції розрізнення і вирізнення (розпізнавання) фонем, які складають звукову оболонку слова.

Хід підготовки до свята:

Ознайомити учнів з темою і метою позакласного заходу та формою його проведення.

Допомогти дітям навчитись правильно читати тексти пісень та інтерв’ю, доручити підготувати їх переклад.

Перевірити рівень володіння піснями кожним учнем.Музичне та технічне оформлення:

Допомогти учням підготувати пісні до свята.

Вирішити питання щодо запису фонограм, відеосюжетів, технічного обладнання (комп’ютер, відеопроектор, музичний центр, синтезатор).

Підготувати з дітьми танці та танцювальні композиції до пісень.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Синтеза́тор - електронний пристрій, який синтезує звук за допомогою одного чи кількох електричних генераторів коливань. Необхідне звучання досягається регулюванням властивостей електричного сигналу (в аналогових синтезаторах), або параметрів центрального процесора (у цифрових синтезаторах).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Та́нець, танок - вид мистецтва, де художні образи створюються засобами пластичних рухів людського тіла. В танці відображається емоційно-образний зміст музичних творів.�Танець існував та існує в культурних традиціях всього людства й людських спільнот.Оформлення свята:

На стінах розвішані прапори та назви країн-учасників Євробачення, логотипи та емблеми Євробачень різних років, повітряні кульки; стінгазети, плакати.

Логоти́п (дав.-гр. ὀ λόγος - слово, і ὀ τύπος - знак, відбиток) - графічний або текстовий символ, який представляє якийсь конкретний суб'єкт або об'єкт, наприклад - населений пункт, компанію, організацію, приватну особу або продукт.
Ембле́ма (від грец. έμβλημα - вставка, опукла прикраса) - умовне означення певного поняття, ідеї за допомогою зображення.
Му́р або Стіна́ - вертикальна огороджувальна конструкція, що відокремлює приміщення від навколишнього простору (зовнішня) або сусіднього приміщення (внутрішня).
Прапор або стяг - графічне зображення незалежної країни та її вільних громадян; полотнище правильної геометричної (найчастіше, прямокутної) форми, підвішене на жердині, або щоглі, що зображує певну комбінацію кольорів і символів та зазвичай використовується для ідентифікації (держав, регіонів, міст, організацій, військових з'єднань) та сигналювання.
Плака́т (нім. Plakat, фр. placard - оголошення, афіша, від plaquer - наклеїти, лат. placatum - повідомлення, свідоцтво) - різновид графіки.
Стінгазета - рукописна або друкована газета, що вивішується на стіні, готується колективом певного закладу для висвітлення поточних новин цього закладу, публікації звітів або привітань зі святами.ХІД ПРОВЕДЕННЯ

Лунає музика
Учитель:

Today we are going to look in the history of Eurovision, one of the best and most popular TV shows, to hear the best songs, to see the best participants and singers, to learn a lot of interesting information. There is a tradition that a host city usually makes its own visiting card including the main information and facts about this place. So, as today the Eurovision Song Contest is taking place in “Perlyna” and our complex is a host place, look at the screen!Учні дивляться відео сюжет проНВК “Перлина».

Виходять ведучі.
Веду́чий (інколи відник, провідни́к[Джерело?]) - співробітник ЗМІ (не обов'язково штатний), який працює в кадрі на телебаченні (телеведучий) або радіоефірі (радіоведучий), персоніфікуючи інформацію, що йому подають.


Ведуча: Good morning ladies and gentlemen!

Ведучий: Nice to see you here at our Eurovision Song Contest!

Ведуча: The Eurovision Song Contest is one of the longest running television shows in the world.

Ведучий:Already for 57 years, the Eurovision Song Contest is Europe's favorite TV show.

Ведуча: The first Eurovision viewers eagerly watched on four million television sets in homes, bars, and shop windows in Germany, Belgium, France, the United Kingdom, Italy, the Netherlands and Switzerland.
Europe - рок-гурт зі Швеції. Заснований в 1979 році під назвою Force вокалістом Джоуї Темпеста, гітаристом Джоном Норумом, басистом Пітером Олссоном та барабанщиком Тоні Рено. З часу свого створення, Europe випустила десять студійних альбомів, три лайв альбоми, три компіляцій і дев'ятнадцять відео.
Windows - узагальнююча назва операційних систем для ЕОМ, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до ОС MS-DOS. На 2014 рік, за даними сайтів NetApplications та GoStats, Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу.


dsc_0021.jpg

Ведучий:"Did you know that not only stars like ABBA, Celine Dion, Cliff Richard and Julio Iglesias but many other famous singers and musicians became very popular thanks to the Eurovision Song Contest?"

Ведуча: ABBA is the most successful Eurovision Song Contest winner. The Swedish pop band won the contest in 1974 and has enjoyed phenomenal success ever since

Ведучий:So, let’s come to the past and looked in the history of Eurovision

Ведуча: 1976, 21 Eurovision Song Contest

Ведучий:450 million people in 33 countries watch Eurovision

Ведуча: 80 million radio listeners in 11 countries listen to Eurovision

Ведучий: In 1976 Eurovision Winner was a group from the United Kingdom of Great Britain

Ведуча: It was Brotherhood Of Man with the song “Save Your Kisses For Me”

Ведучий:Brotherhood of Man are a British pop group who achieved success in the 1970s.

Ведуча: Brotherhood of Man was Created in 1969 by songwriter and record producer Tony Hiller.

Ведучий:They achieved perhaps their biggest success in their native UK with three number one singles and four top twenty albums.

Ведуча: The group still continues today, performing shows throughout Europe. Ведучий:Altogether, they have released 16 studio albums, with worldwide record sales topping 15 million.

Віходять учасники групи Brotherhood Of Man

Іnterview:

Ведуча: Hello!

Hello!


Ведучий: We are very glad to see you here!

Nice to see you too!Ведуча: You were the winners of the Eurovision Song Contest in 1976.

Yes, we were very young that time

And very happy about our victory in this great contest.

Ведучий: What do you think is necessary for becoming the winner?

There are 3 things you need for Eurovision:

Firstly, you need to be known in Europe.

Secondly, you need to have a good song, not monotonous but very bright and vivid.

Thirdly, you need to work in a good team, united and friendly,

You need to have a dedicated crew. There must be faithful people who can and want to work together.Ведуча: What can you say about the Eurovision Song Contest in general?

It’s a great contest. A lot of countries are involved in this contest.

A lot of interesting artists from many different countries take part in Eurovision every year. It’s wonderful that they have such an opportunity.

But still don’t forget about the responsibility and the honor you have taking part in this contest.

It takes a lot of nerve to represent your country in this great and popular contest.

Ведучий: And tell us about your participation in the Eurovision Song Contest in1976? You looked fantastic and you had a good performance on the stage, didn’t you?

Yes, it was great. Hundreds million people were watching it.

And we knew that hundreds million people were looking at us, were listening to us.

It was nice but a bit nervous.

But we were very young, full of energy and had a strong desire to win.

Ведуча: And do you work now as artists or not?

We’ve never stopped working. We often take part in Theatre Shows.

We have a lot of wonderful songs to sings.

We always have what to do.

We have a lot of fans and they support us very much.

Ведучий: Thank you very much for the interview.

You are welcomeВедуча: Good luck to you. Thank you very much. Bye!

Bye!


Учні співають пісню «Save All Your Kisses For Me

dsc_0034.jpg

Save All Your Kisses for Me
Although it hurts to go away it's impossible to stay
But there's one thing I must say before I go

I love you (I love you) you know


I'll be thinking of you in most everything I do
Now the time is moving on and I really should be gone
But you keep me hanging on for one more smile
I love you (I love you) all the while
With your cute little away will you promise that you'll save

Your kisses for me save all your kisses for me


Bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry
Going to walk out this door but I'll soon be back for more
Kisses for me save all your kisses for me
So long honey so long hang on baby hang on
Don't you dare me to stay 'cause you know I'll have to say
That I've got to work each day and that's why I go away
But I count the seconds till I'm home with you

I love you (I love you) it's true


You're so cute honey gee won't you save them up for me
Your kisses for me save all your kisses for me
Bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry
Going to walk out this door but I'll soon be back for more
Kisses for me save all your kisses for me
So long honey so long hang on baby hang on
Don't you dare me to stay 'cause you know you've got to save
Your kisses for me save all your kisses for me
Bye bye baby bye bye don't cry honey don't cry
Won't you save them for me even though you're only three

Ведуча: The competition has been broadcast throughout Europe, but also in Australia, Canada, Egypt, Hong Kong, India, Jordan, Korea, New Zealand and the United States, even though these countries do not participate.

Ведучий: In 2003, the first ever Junior Eurovision Song Contest took place, while the Eurovision Song Contest celebrated her 50th anniversary

Ведуча: So, meet our guests, they were the participants of Junior Eurovision Song Contest which took place in Kiev in autumn 2013.
Виходять самі маленькі учасники.

Іnterview:

Ведуча: Hello!

- Hello!


Ведучий: Nice to see you!

- Nice to see you too!Ведуча: What is your name?

- My name is Mary.Ведучий: Where are you from?

- I’m from America.Ведуча: How old are you?

- I’m five.Ведучий: Have you got a family?

- Yes, I have. I have a mother, a father, a brother.Ведуча: Can you dance?

- Yes, I can.Ведучий: Can you sing English songs?

- Yes, I can.Ведуча: What songs do you like to sing?

- I like songs about animals.Ведучий: Thank you very much for the interview. Good-bye!

- Good-bye!Вихованці дитячого садку співають пісні

dsc_0042.jpgTeddy Bear”

Teddy Bear, Teddy Bear turn around;

Teddy Bear, Teddy Bear touch the ground;

Teddy Bear, Teddy Bear touch your nose;

Teddy Bear, Teddy Bear point to your toes;

Teddy Bear, Teddy Bear lace your shoes;

Teddy Bear, Teddy Bear go to school.

* * *

Clap your hands!

Listen to the music!

Stamp your feet!

Listen to the music!

Turn around!

Listen to the music!

Jump up high!

Listen to the music!


Ведучий: Do you know what Ukrainian singers took part in the Eurovision Song Contest?

Ведуча: As I remember, they are Alyosha, Tina Carol, Anny Lorak, Ruslana, Svetlana Loboda, Verka Serdiuchka, Gaitana, Zlata Ognevich.

Ведучий: Ukraine joined the Eurovision Song Contest eleven years ago, in 2003.

Ведуча: One year after that they won the competition with the energetic performance of Ruslana and her dancing troupe to the Carpathian rhythm of Wild Dances.

Ведучий: So in 2004 the winner of this Song Contest was Ruslana

Ведуча: She had 280 points

Ведучий: After it won the 2004 Eurovision Song Contest, Ruslana's Wild Dances hit the charts in several countries and even topped some

Ведуча: The song did well across the European charts, reaching the top spot in Greece and Belgium, and not surprisingly topped the air play charts in Ukraine. Elsewhere it reached the top 50 in Sweden, Finland, Switzerland, Netherlands, Germany, Austria, Romania, Ireland and the UK.
А́встрія, Респу́бліка А́встрія (нім. Republik Österreichопис файлу) - держава в Центральній Європі. Австрія - це переважно гірська країна, що не має виходу до моря, межує з Німеччиною та Чехією на півночі, Словаччиною та Угорщиною на сході, Словенією та Італією на півдні та Швейцарією і Ліхтенштейном на заході.


Ведучий: The 2004 Eurovision Song Contest winner talked to us about the importance of being authentic and original, her music career since her victory and what it means to her to perform in front of a gay audience.

Ведуча: Ruslana received an award from the Ukrainian President on her victory, and she too embarked on something of a political career, as a member of the Ukrainian Parliament in the period 2006 to 2007. She was also appointed a Good Will Ambassador of Ukraine by UNICEF.

Виходить Руслана

Ruslana (interview):

Ведуча: Hello

Hi, everybodyВедучий: Tell us some words about you

I’m Ruslana. I’m a singer from Ukraine.

I’m on Eurovision 2004. I’m happy to be with you. I would like to bring my wild energy with my wild dances.

Ведуча: How can you find this original and authentic style?

I did a lot of experiments with different musicians, with different producers.

I’d like to create something new with the Carpathian ethnic elements; bringing it to the modern style and I’ve done something like a crazy music project.

Ведучий: What can you advise to other young singers?

I would like to say to everybody from any country: “Don’t stop, don’t use a pop style, It’s a “chupa-chups” music; really try to do something new, use your original folk elements, ethnic elements from your culture, from your country. Keep your own lifestyle, never change your heart, never change your mind!

This is your victory!

Ведуча: Thank you very much for the interview.

Ведучий: Good luck to you!

Bye!


Учні співають пісню. Виконується танок

dsc_0051.jpg
  1   2   3


Скачати 195.34 Kb.

 • Eurovision Song Contest » для учнів 4-5 класів
 • Мета: Навчальна: практика
 • Виховна
 • Розвиваюча
 • Хід підготовки до свята
 • Оформлення свята
 • Europe
 • Віходять учасники групи Brotherhood Of Man І nterview
 • Save All Your Kisses for Me
 • Виходять самі маленькі учасники. І nterview
 • Виходить Руслана Ruslana (interview)