Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone

Скачати 394.29 Kb.

Розробка програмного забезпечення для відтворення файлів мультимедіа для Windows Phone
Скачати 394.29 Kb.
Сторінка4/8
Дата конвертації10.03.2017
Розмір394.29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3 Перспективи розвитку


Можливості мобільних додатків давно вийшли за рамки індустрії розваг, і їх використання дозволяє придбати додаткові преференції у сфері бізнес інтересів. Мобільні інформаційні технології сприяють поліпшенню сервісного обслуговування споживчої аудиторії, а також розвитку торгових і виробничих відносин.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.

Виробни́чі відно́сини - суспільні відносини, що виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Крім того, не варто скидати з рахунків комерційний потенціал розважальних додатків, цей ринок як і раніше надзвичайно привабливий і має зростаючі перспективи. Доцільність замовлення мобільних додатків для бізнесу можна обгрунтувати відразу декількома факторами:

Користувачі інтернету (потенційні споживачі ) все частіше виходять в мережу за допомогою мобільних пристроїв, а ряд додатків дозволяє фактично прив'язати до себе клієнтів і цільову аудиторію.

Можливість підключатися до серверів, які працюють за галузевим стандартам, і бути на зв'язку з корпоративними мережами забезпечують практично повну незалежність та оперативне реагування при вирішенні нагальних питань.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Динаміка розвитку ринку мобільних додатків підтверджує прогнози про високий зростанні доходів в короткостроковій перспективі. Причому це не черговий банківський «мильна бульбашка», роздутий з чергових махінацій, а реальний продукт, який здатний принести відмінну прибуток.

Забезпечується більш тісний контакт з представниками найбільш платоспроможною цільової аудиторії, так як в основному саме вони є власниками багатофункціональних мобільних пристроїв.

Якщо подивитися на сучасні напівпровідникові технології, то ми практично дійшли до меж можливого.

Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Зараз шар діелектрика в транзисторі становить 10-15 атомів. Теоретична межа - це п'ять-шість атомів, і практично у розвитку традиційної напівпровідникової електроніки ми вже до нього наблизилися.

Діеле́ктрики (англ. dielectric) - речовини, що погано проводять електричний струм і питомий опір яких становить 108...1017Ом·см. У таких речовинах заряди не можуть пересуватися з однієї частини в іншу (зв'язані заряди).

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Тому майбутнє за новими технологіями, і такі нові технології розвиваються в надрах лабораторій IBM. Одне з інноваційних напрямів - це наноелектроніка.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

У 1998 році вчені Дональд Ейтлер і Ерхард Швейцер з лабораторії IBM в Каліфорнії зуміли викласти 35 атомами ксенону на кристалі нікелю логотип IBM. Це одне з перших звершень у галузі нанотехнології, коли людство навчилося керувати структурами фактично на атомарному рівні.

Подальший розвиток цей напрям отримав з винаходом так званих кремнієвих трубок. Кремнієва трубка на атомарному рівні може бути наповнена якимось вмістом і змінює свої якості залежно від геометрії і того, яким матеріалом вона наповнена.

Каліфорнії (ісп. Las Californias, англ. The Californias) - землі на північному заході віце-королівства Нова Іспанія.

Нанотехнологіями (рос. нанотехнологии, англ. nanotechnology, нім. Nanotechnologie), інша назва Наномолекулярні технології (від «нано» - К. Ерік Дрекслер, 1977) - у широкому значенні слова прийнято називати міждисциплінарну область фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку декількох нанометрів або часток нанометра (нанометр - це одна мільярдна частка метра або, що те ж саме, одна мільйонна частка міліметра - діаметр людської волосини становить близько 80 тис. нанометрів).

Винахід (англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.

Силі́цій (Si) - хімічний елемент з атомним номером 14, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу алмазу. За новою номенклатурою IUPAC Силіцій належить до групи 14 періодичної системи елементів, за старою - до IV підгрупи основної групи.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.

Розмір такої трубки становить 1-1,5 нанометра. Фактично це дозволяє створювати інтегральні мікросхеми на принципово іншому рівні і в принципово інший щільності.

Наноме́тр (скорочення: нм, міжнародне: nm) - одиниця вимірювання відстані, дорівнює 1×10-9 метра.

Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

Причому ці нанотехнології вже вийшли за межі теоретичних розробок . Так, в лабораторії IBM в Швейцарії вчений Герд Біннінг, який отримав Нобелівську премію за розробку електронного мікроскопа, звернув увагу на можливість формування в певних полімерах маленьких ямочок, які мають розмір нанометрів. І мало того, ці ямочки можна як створювати, так і сканувати, що дозволило створити принципово нову технологію запису інформації. Щільність запису на таких пристроях пам'яті становить порядку 1 Тбайт на квадратний дюйм, це 25 мільйонів друкованих аркушів на кристалі розміром з поштову марку.

Поліме́ри (грец. πολύ- - багато (poli); μέρος - частина (meres) - «складається з багатьох частин») - природні та штучні високомолекулярні сполуки, молекули яких складаються з великої кількості повторюваних однакових або різних за будовою атомних угруповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

Друко́ваний а́ркуш - одиниця вимірювання натурального обсягу видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша, що сприймає фарбу з друкарської форми, стандартного формату.

Квадратний дюйм (англ. Square inch) - одиниця виміру площі в англійській системі мір, використовувана переважно в США та Великобританії. Визначається як площа квадрату зі сторонами довжиною 1 дюйм (2,54 см).

Пошто́ва ма́рка - цінний папір, що є свідоцтвом оплати поштового відправлення. Використовується шляхом наклеювання на предмет поштової пересилки і наступного погашення поштовим штемпелем.

Тобто на одному маленькому чіпі пам'яті, створеному за цією технологією, можна записати 15-20 Гбайт інформації. І цього року таке запам'ятовуючий пристрій було показано на виставці. Це не означає, що воно вже сьогодні готове до промислового випуску, але я думаю, що через два- три роки він вже буде можливий.

Існують і інші основи для розвитку інформаційних технологій. Такі, наприклад, як квантова обробка інформації, роботи з якої теж ведуться в надрах лабораторій IBM.

1   2   3   4   5   6   7   8


Скачати 394.29 Kb.

  • Каліфорнії