Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем

Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Вінницький національний технічний університет


Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії
Кафедра програмного забезпечення

Пояснювальна записка

до магістерської кваліфікаційної роботи


на тему: «Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем»

Виконав: студент ІІ курсу,

групи 1ПЗ-15м

спеціальності 8.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
05010301 –
Коцюба О.А.
Програмне забезпечення систем

______________________________
Хошаба О. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник _____________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент_____________________

(прізвище та ініціали)

Вінниця – 2017 року

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра програмного забезпечення

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр

Спеціальність 8.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
05010301 – Програмне забезпечення систем
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ПЗ

Пєтух А.М.

“____”____________20___року


З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Коцюбі Олегу Аркадійовичу


1. Тема роботи: Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем. Керівник роботи: Хошаба Олександр Мирославович, к.т.н., доцент кафедри ПЗ, затверджені наказом вищого навчального закладу від “__”_____20__року №___
2.
Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Строк подання студентом роботи ___________________________________
3. Вихідні дані до роботи: операційна система – Windows XP/7/8; середовище програмування Intellij WebStorm; мова програмування –JavaScript;
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: обґрунтування доцільності розробки веб-додатку; варіантний аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації веб-додатку; розробка моделей та структури веб-додатку; розробка веб-додатку; тестування роботи веб-додатку; економічна частина.
5. Перелік графічного матеріалу: мета роботи, об’єкт та предмет дослідження; основні задачі дослідження; наукова новизна, практичне значення; архітектура веб-додатку; модулі веб-додатку системи; приклад вигляду розробленої програми; висновки.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Сема́нтика мовна (давніше семасіологія) - розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ».
Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Висновок - остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних фактів.

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


1-5

Хошаба О.М., к.т.н., доцент кафедри ПЗ6

Мещерякова Т.К., к.е.н., старший викладач каф. ЕПВМ


7. Дата видачі завдання______________________________________________КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


зн/п


Назва етапів магістерської кваліфікаційної

роботи


Строк виконання етапів роботи

Примітка

11

Техніко-економічне обгрунтування доцільності розробки веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем22

Варіантний аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації веб-додатку33

Розробка моделей веб-додатку44

Розробка веб-додатку55

Тестування веб-додатку66

Економічна частина
Студент ____________ Коцюба О.А.

( підпис ) (прізвище та ініціали)
Керівник магістерської кваліфікаційної роботи _____________ Хошаба О. М.

( підпис ) (прізвище та ініціали)
АНОТАЦІЯ
У магістерській кваліфікаційній роботі було розроблено web-додаток для імітаційного моделювання продуктивності обчислювальних систем. Для реалізації веб-додатку було розроблено модель сайту та базові елементи сайту. Подано архітектуру та опис інформаційного забезпечення, описано розробку програмного засобу, елементів інтерфейсу та програмного забезпечення.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Для реалізації веб–ресурсу було обрано мову програмування JavaScript та САПР ПЗ – IntelliJ WebStorm.

Тестування підтвердило ефективність і правильність функціонування розробленого веб–додатку.

АННОТАЦИЯ


В магистерской квалификационной работе было разработано веб-приложение для имитационного моделирования производительности вычислительных систем. Для реализации веб-приложения была разработана модель сайта и базовые элементы сайта. Подано архитектуру и описание информационного обеспечения, описано разработку программного средства, элементов интерфейса и программного обеспечения.

Для реализации веб-ресурса был выбран язык программирования JavaScript и САПР ПО - IntelliJ WebStorm.

Тестирование подтвердило эффективность и правильность функционирования разработанного веб-приложения.
ABSTRACT
There was developed web-application for imitational modelling of computer systems. To implement the site there was developed site model and basic elements of the site. Posted architecture and description of information security, describes the development of a framework of software, interface elements and software.

To implement web-resource has been chosen programming language JavaScript and IDE – IntelliJ WebStorm.

Testing confirmed the effectiveness and correct function developed of web-application for online registration.

ЗМІСТ


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> 1 аналіз предметної області 4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16  • ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ПЗ Пєтух А.М.
  • Студент ____________ Коцюба О.А. ( підпис ) (прізвище та ініціали) Керівник магістерської кваліфікаційної роботи _____________ Хошаба О. М.