Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем

Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
Сторінка15/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

6.5 Висновок


Таким чином, можна зробити висновки: в економічній частині магістерської кваліфікаційної роботи зроблені розрахунки витрат на розробку програмного продукту, експлуатаційних витрат при його використанні та розрахунок річного ефекту для споживача від впровадження даного програмного продукту, що свідчить про економічну доцільність та ефективність нової продукції, яка стане дуже вигідною для споживача і дасть певні прибутки розробнику.

ВИСНОВКИ

У магістерській кваліфікаційній роботі розроблено веб-додаток з імітаційного моделювання обчислювальних систем. Продукт моделює роботу різних компонентів обчислювальної системи та показує різноманітні оцінки їх продуктивності. Проведено порівняльний аналіз існуючих аналогів. Проведено варіантний аналіз і систематизацію сучасних принципів створення та засобів реалізації веб-додатків.

Для реалізації веб–додатку було обрано мову програмування JavaScript, та середовище програмування – IntelliJ WebStorm. Було створено модель генератора даних, модель інтерфейсу, розроблено модуль для малювання графіків продуктивності, меню вибору режиму роботи та сам веб-додаток. Проведене тестування підтвердило ефективність і правильність функціонування розробленого веб–додатку.

Зроблено прогнозування витрат на виконання роботи та прогнозування комерційних ефектів від результатів розробки. Також було розраховано ефективність вкладених інвестицій та період їх окупності. Встановлено, що розробка має економічну доцільність та ефективність.ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Бахрушин В. Є. Математичні основи моделювання систем: Навчальний посібник для студентів. / Бахрушин В.Є. О.І. Михальов – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2009. – 224 с.

 2. Аністратенко В. О. Математичне планування експериментів в АПК. / Аністратенко В. О., Федоров В. Г. – Київ: Вища школа, 1993. – 375 с.
  Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Планува́ння експериме́нту (рос. планирование эксперимента, англ. experimental design, design of experiments, нім. Versuchsplanung f, Testplanung f) - процедура вибору числа та умов проведення дослідів, необхідних та достатніх для вирішення задачі досліджень із заданою точністю.
  Приватний університе́т (англ. Private university, яп. 私立大学) - тип вищого навчального закладу, що був заснований на приватні кошти організації чи групи осіб і керується ними. Має повне самоврядування. В Україні також вживається англійська калька.
  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.


 3. Білецький В. С. Моделювання процесів збагачення корисних копалин: (Монографія) / Білецький В. С.
  Біле́цький - українське і польське прізвище. Жіноча форма - Білецька.
  Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
  , Смирнов В. О – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 304 с.

 4. Сервер. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сервер.

 5. Квєтний Р. Н. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 1 : навчальний посібник / Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р.Н. Квєтного. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 193 с.

 6. Грабовецький Б. Є. Економіка підприємства. / Б. Є.
  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
  Грабовецький, Т.М. Пілявоз – Вінниця: ВНТУ, 2009 – 248 с.

 7. Олищук А. В. Разработка Web-приложений на PHP 5. Профессиональная работа. / Олищук А. В. – М.: «Вильямс», 2006. – С. 352.

 8. AJAX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/AJAX.

 9. Java-script. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript.

 10. Brad Green, Shyam Seshadri. AngularJS. / Brad Green – O'Reilly Media, 2013. –196 p.

 11. Адам Фримен. ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 для профессионалов, 4-е издание / Адам Фримен – М.: «Вильямс», 2013. – 688 с.

 12. ReactJS. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ ReactJS.

 13. Адам Фримен. jQuery для профессионалов. / Адам Фримен – М.: «Вильямс», 2012. — 960 с.

 14. Jesse Freeman. Introducing Html5 Game Development. / Jesse Freeman – O'Reilly Media, 2012. – 122 p.

 15. Eclipse. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Eclipse.

 16. Dan Peleg. Mastering Sublime Text / Dan Peleg. – Packt Publishing. – 110 p.

 17. Ник Рендольф. Visual Studio 2010 для профессионалов / Ник Рендольф, Дэвид Гарднер, Майкл Минутилло. – М.: «Диалектика», 2011. – 1184. с.

 18. Гращенко Л. А. Обобщенная модель угроз информационной безопасности визуальных интерфейсов пользователя / Гращенко Л. А., Известия Орловского государственного технического университета. Серия: Информационные системы и технологии. – 2006. – №. 1. – С. 41-45.

 19. Дональд Э. Кнут. Искусство программирования – 3-е изд. / Дональд Э. Кнут. Вильямс, 2000. – Т. 2. Получисленные алгоритмы. – 832 с.

 20. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. – СПб: «Питер», 2007. – 366 с.

 21. Canvas. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Canvas.

ДОДАТОК А


Технічне завдання
Технічне завдання на магістерську кваліфікаційну роботу

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії


ЗАТВЕРДЖУЮ

д.т.н., проф. А. М. Пєтух

"____ "________2016 р.

Технічне завдання

на магістерську кваліфікаційну роботу за спеціальністю

8.05010301 – Програмне забезпечення систем


Керівник магістерської кваліфікаційної роботи:к.т.н., доц. О. М. Хошаба

"____"_________________2016 р.

Виконaв:

студент гр.1ПЗ-15мі О. А. Коцюба

"____"_________________2016 р.


Вінниця ВНТУ 2016

1.1 Найменування та галузь застосування

Робота має назву «Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем» і виконується в рамках магістерської кваліфікаційної роботи.


1.2 Підстава для розробки

Підставою для розробки даної магістерської кваліфікаційної роботи є рішення засідання кафедри програмного забезпечення (протокол №___ від «___»_____________ 20__ року).


1.3 Мета та призначення розробки

Метою роботи є розробка веб-додатку для імітаційного моделювання обчислювальної системи

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:


 • провести порівняльний аналіз існуючих аналогів;

 • провести варіантний аналіз засобів реалізації;

 • розробити моделі веб-додатку;

 • розробити веб-додаток;

 • провести тестування розробленого програмного продукту.  1. Технічні вимоги

Склад комплексу технічних засобів

Для розв’язку задачі буде використовуватися персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ).Вимоги до складових частин комплексу технічних засобів.

Для нормальної роботи програми, необхідний персональний комп’ютер з наступною мінімальною конфігурацією: 1. Процесор Intel Core I7 з частотою не менше 3.
  Intel Core (укр. Кор (ядро, серцевина)) - це назва для лінійки процесорів Intel, започаткованих чипом з ядром Yonah, представленого 5 січня 2006 року. Він призначений для заміни торгової марки Pentium, що вживалась Intel у процесорах кількох архітектурних поколінь ще з 1993 року.
  5 Гц;

 2. Оперативна пам’ять ємністю не менше 8194Мb;

 3. Запам’ятовуючий пристрій ємністю 500 Gb.

 4. Операційна система Windows 7/8/8.1/10.

Вимоги до програмного забезпечення.

Програмний продукт розробляється на мові програмування JavaScript.


1.5. Перелік технічної документації, що пред’являється по закінченню робіт

 • пояснювальна записка;

 • технічне обґрунтування доцільності розробки;

 • лістинги програми.

1.6 Стадії і етапи розробки

Завдання на проектування видане _________ 2016 року. Проектування та дослідження повинно бути завершеним до _________2017 року.


Техніко-економічне обгрунтування доцільності розробки веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
Варіантний аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації веб-додатку
Розробка моделей веб-додатку
Розробка веб-додатку
Тестування веб-додатку
Економічна частина1.7 Порядок контролю і прийманняПорядок контролю і приймання роботи регламентується відповідними документами ВНТУ і державними стандартами.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Вступ актуальність теми дослідження
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16 • ВИСНОВКИ