Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем

Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
Сторінка2/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Навігація по даній сторінці:
 • ВСТУПВСТУП 8

1.1Суть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки, техніки та технологій 10

1.2Аналіз понять предметної області 10

1.

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
3Порівняння з існуючими аналогами 11

1.4Постановка задач дослідження 12

2.1Аналіз принципу роботи веб-додатків 17

2.2Аналіз можливостей мови програмування JavaScript 18

2.3Варіантний аналіз засобів розробки веб-додатку 20

2.4Обгрунтування вибору середовища розробки веб-додатку 23

2.5 Висновок 28

3.1Розробка моделі користувацького інтерфейсу веб-додатку 29

3.

Веб-застосунок - розподілений застосунок, в якому клієнтом виступає браузер, а сервером - веб-сервер. Браузер може бути реалізацією так званих тонких клієнтів - логіка застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад даних користувача.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань.
2Розробка моделі генератора даних 30

3.3Висновок 34

4.1Розробка класу генератора даних 35

4.2Розробка класу для малювання графіка 37

4.3Висновок 40

5.1Тестування модуля малювання графіків 42

5.4Висновок 46

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 47

6.1 Розрахунок кошторису витрат на розробку програмного продукту 47

6.2Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні нового програмного продукту 48

6.3Розрахунок річного економічного ефекту для споживача при використанні нового програмного продукту 50

6.

Кошторис - затверджений у встановленому порядку або прийнятий належним чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні статті і суми витрат коштів на утримання органів державної влади, установ та організацій; на виробничу діяльність, капітальне будівництво тощо.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
5 Висновок 52

ВИСНОВКИ 53

ДОДАТОК Б
Лістинг програмної реалізації 58
ВСТУП

Моделювання є одним з основних сучасних методів дослідження систем. Зазвичай воно передбачає створення концептуальної моделі об'єкта дослідження, її формалізацію та перетворення у математичну або комп'ютерну модель, перевірку адекватності й подальше дослідження отриманої моделі за допомо гою аналітичних або чисельних методів і сучасних комп'ютерних технологій.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.
Чи́сельні ме́тоди - методи наближеного або точного розв'язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел. Основні вимоги до чисельних методів, щоб вони були стійкими та збіжними.

Застосування методів моделювання часто дає змогу отримати більш точні відомості про поведінку й характеристики досліджуваних систем і процесів, ніж при їх безпосередньому вивченні, витрачаючи при цьому менше часу та коштів.

Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.

Імітаційне моделювання – це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.

Таку модель можна «програти» в часі як для одного випробування, так і заданої їх кількості. При цьому результати визначатимуться випадковим характером процесів. За цими даними можна отримати достатньо стійку статистику.

Імітаційне моделювання – це метод дослідження, заснований на тому, що система, яка вивчається, замінюється імітатором і з ним проводяться експерименти з метою отримання інформації про цю систему.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Випро́бування у техніці та фізиці - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.
Експериментування з імітатором називають імітацією (імітація – це збагнення суті явища, не вдаючись до експериментів на реальному об'єкті).
Іміта́ція (лат. imitatio - наслідування): Пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення. Приклад: виріб, який є підробкою під що-небудь; Наслідування голосом, почерку тощо.

Імітаційна модель – (у вузькому значенні) логіко-математичний опис об'єкта, який може бути використаний для експериментування на комп'ютері в цілях проектування, аналізу і оцінки функціонування об'єкта [1].

Робота виконувалася відповідно до координаційного плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України за напрямком – “Програмне забезпечення систем”.

Метою роботи є дослідження імітаційної моделі роботи обчислювальної системи та виведення нових показників продуктивності.

Об’єкт дослідження – параметри продуктивності обчислювальної системи.

Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

Предмет дослідження – імітаційні моделі обчислювальних систем.

У процесі дослідження також були застосовані сучасні методи створення веб-додатків.

Задачі дослідження:


 1. Проведення порівняльного аналізу існуючих аналогів.

 2. Аналіз і систематизація сучасних принципів створення веб-додатків.

 3. Розробка моделей веб-додатку.

 4. Розробка веб-додатку.

 5. Тестування веб-додатку.

Продуктивність обчислювальних систем може розглядатися як самостійна дисципліна, так і в основі функціональних вимог до створення і тестування прикладного та системного програмного забезпечення.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.
У цих випадках визначення показників продуктивності обчислювальних систем особливо важливо при проведенні навантажувального і стрес-тестування розробленого прикладного та системного програмного забезпечення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
До основних завдань які вирішуються за допомогою моделей продуктивності обчислювальних систем і програмного забезпечення належать такі: оптимізація показників виконання програмного забезпечення в середовищі обчислювальних систем; пошук проблемних областей ("Вузького місця") в роботі (продуктивності) обчислювальних систем або програмного забезпечення; виявлення аномалій в роботі обчислювальних систем або програмного зпбезпечення.

Розроблено алгоритми та програмні засоби для веб-додатку імітаційного моделлювання обчислювальних систем.

Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.

Робота складається з 6 розділів. У першому розділі наведено технічне обґрунтування доцільності розробки, яке дозволяє зробити висновок про необхідність розробки та суспільну корисність програмного продукту.

Кори́сність - суб'єктивна міра задоволення, що його отримує індивід від споживання блага або набору благ. Іншими словами, корисність визначає, якою мірою індивід задовольнив свої потреби, споживши певні блага.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
У другому розділі проведено варіантний аналіз та обґрунтування вибору засобів реалізації програмного продукту. У третьому розділі проведено розробку моделей веб-додатку. У четвертому розділі проведено розробку веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем. У п’ятому розділі наведено результати тестування розробленого програмного забезпечення. У шостому розділі виконано розрахунок витрат на розробку програмного продукту, експлуатаційних витрат, обсягу робіт при використанні програмного продукту, а також розраховано економічний ефект від впровадження нового програмного продукту. У висновках стисло наведено підсумок розробки та дослідження. У додатках міститься технічне завдання (додаток А), лістинг коду основних частин програми (додаток Б) та ілюстративний матеріал до захисту (додаток В).
Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.


 1. ТЕХНІКО–ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ВЕБ-ДОДАТКУ З ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
  1. Каталог: portal -> static
   static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
   static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
   static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
   static -> Вступ актуальність теми дослідження
   static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
   static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
   static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • ВСТУП