Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСуть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки, техніки та технологій

Суть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки, техніки та технологій
Сторінка3/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Суть технічної проблеми, що виникла на сучасному етапі розвитку науки, техніки та технологій


До основних етапів комп'ютерного моделювання відносяться: постановка завдання, опис досліджуваної системи, виявлення її компонентів і закономірних взаємодій; формалізація, тобто створення математичної моделі, що представляє собою систему рівнянь і відбиває сутність досліджуваного об'єкта;
Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
розробка алгоритму, реалізація якого дозволить вирішити поставлене завдання; написання програми на конкретній мові програмування; планування та виконання обчислень на ЕОМ, доробка програми і отримання результатів; аналіз і інтерпретація результатів, їх зіставлення з емпіричними даними.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Емпіри́зм (від грец. έμπειρία - досвід) - напрям у теорії пізнання, що визнає чуттєвий досвід джерелом знань і стверджує, що всі знання ґрунтуються на досвіді. Протистоїть раціоналізму та містицизму. При цьому, інша пізнавальна здатність людини - розум - розглядається в емпіризмі тільки як сполучення і перекомпонування того матеріалу, що даний нам у досвіді, а також як здатність, що у принципі нічого не додає до змісту нашого знання. У методологічному плані емпіризм - це принцип, відповідно до якого життєва практика, мораль і наука повинні базуватися винятково на відповідному досвіді.
Емпірика - все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.

Розробка комп'ютерної моделі об'єкта дослідження носить ітерактівний характер. В загальному випадку, спрощені етапи проведення процесу комп'ютерного моделювання можна описати наступним чином. Спочатку на основі наявної інформації про об'єкт S будується модель M1, проводиться серія обчислювальних експериментів, результати аналізуються. Потім, при отриманні додаткової інформації про об'єкт S враховуються нові чинники, виходить модель M2, розрахунки основних показників якої теж досліджується на обчислювальній системі з заданою точністю. процес аналізу результатів дослідження повторюють до тих пір, поки необхідні значення точності не співпадуть з заданими. Однак, такий етап як постановка задачі грає важливу роль в процесі комп'ютерного моделювання від якого залежить побудова самої моделі і точності результатів дослідження [2].

Тому, правильна і якісно розроблена постановка завдання безпосереднім чином впливає на точність проведення комп'ютерного моделювання. Важливими аспектами проведення комп'ютерного моделювання також є використання формальних методів для специфікації, проектування, розробки і супроводу програмних засобів, застосування тестового інструментарію.

Специфіка́ція (англ. specification) - формалізований опис властивостей, характеристик і функцій об'єктів.
Формальні методи (англ. Formal methods) - у комп'ютерних науках, побудовані на математиці методи написання специфікацій, розробки та перевірки (англ. verification) програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання.


  1. Аналіз понять предметної області


Імітаційне моделювання – це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або не розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому випадку математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю [3].

Обчислювальна система – сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Web-додаток – клієнт-серверна програма, в якій клієнтом виступає мобільний додаток, десктопна програма або web-браузер, а сервером – web-сервер.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Мобільний додаток (англ. «Mobile app») - програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних додатків встановлені на самому пристрої або можуть бути завантажені на нього з онлайнових магазинів додатків, таких як App Store, Google Play, Windows Phone Store та інших, безкоштовно або за плату.

Сервер – у комп'ютерній термінології термін може стосуватися окремого комп'ютера чи програми.

Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми переважну кількість часу працювати автономно, без втручання людини реагуючи на зовнішні події відповідно до встановленого програмного забезпечення [4].
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

Web-служба, web-сервіс – програмна система, що ідентифікується URI, та публічні інтерфейси та прив'язки якої визначені та описані мовою XML. Опис цієї програмної системи може бути знайдено іншими програмними системами, які можуть взаємодіяти з нею відповідно до цього опису з використанням повідомлень, що базуються на XML та передаються за допомогою інтернет-протоколів.

Сайт або веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією.

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Application Programming Interface, API – набір визначень взаємодії різнотипного програмного забезпечення. Метод абстракції між низькорівневим та високорівневим програмним забезпеченням.

HTTP – протокол передачі даних, що використовується в комп'ютерних мережах. Назва скорочена від Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових документів.

HTML (HyperText Markup Language – Мова розмітки гіпертекстових документів) – стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Абстра́кція (лат. abstractio - відвернення, відволікання) - одна з основних операцій мислення, а також метод наукового дослідження, що полягає в тому, що суб'єкт, відокремлюючи які-небудь ознаки об'єкту, що вивчається, відволікається від інших, не враховуються його неістотні сторони і ознаки.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
Мо́ва розмі́тки - штучна мова, що використовує набір анотацій до тексту, що надає інструкції стосовно структури тексту чи його відображення.
HTML (англ. HyperText Markup Language - Мова розмітки гіпертекстових документів) - стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML).  1. Каталог: portal -> static
   static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
   static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
   static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
   static -> Вступ актуальність теми дослідження
   static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
   static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
   static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Аналіз понять предметної області