Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем

Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
Сторінка5/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.34 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Постановка задач дослідження


 • Провести порівняльний аналіз існуючих аналогів.

 • Провести варіантний аналіз засобів реалізації.

 • Розробити модель веб-додатку.

 • Розробити веб-додаток.

 • Провести тестування розробленого програмного продукту.

 • Оцінити комерційний потенціал розробки.

 • Зробити прогнозування витрат на виконання роботи та прогнозування комерційних ефектів від результатів розробки.
  Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
  Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.


 • Розрахувати ефективність вкладених інвестицій та період їх окупності.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

1.5 Маркетингові дослідження

Маркетингові дослідження щодо розробки та впровадження додатку не проводились, зважаючи на те, що розробка буде використовуватись в навчальному процесі ВНТУ, а саме при викладанні дисципліни "Інструментальні засоби веб-дизайну", кафедра ПЗ, тощо.
1.6 Розрахунок економічної доцільності розробки

Проведемо ряд економічних розрахунків для обґрунтування доцільності виконання даної дипломної роботи. Для цього скористаємося спрощеною методикою розрахунку капітальних вкладень і експлуатаційних витрат.

Веб-дизайн (англ. web design) - галузь веб-розробки, що охоплює цілий ряд напрямів і дисциплін із створення та супроводу сайтів або веб-застосунків, таких як графічний веб-дизайн, проектування інтерфейсів, авторинг (у тому числі стандартизований код і власницьке програмне забезпечення), використовність та оптимізація для пошукових систем.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.

Величина капітальних вкладень (К, грн) може бути спрогнозована за формулою 1.1:
К = В А S = В  Ц, (1.1)

де В – коефіцієнт, що враховує витрати на розробку, придбання, транспортування, монтаж, настроювання та інше для нової продукції;

У математиці та інших науках, формула (лат. formula - форма, правило) - коротка форма символічного запису інформації (як у математиці чи хімії), або загальне відношення між величинами. Одна з найпопулярніших формул належить Альберту Ейнштейну E = mc².
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.В  1,1  1,8;

А – коефіцієнт, що враховує прогнозований прибуток, податки, що повинний виплачувати виробник та інше;

А  1,5  2;

S – собівартість нової розробки, що оцінюється приблизним способом (див. нижче), грн;

Ц – ціна реалізації нової продукції, якщо вона визначена раніше, грн.
Таким чином, для розрахунку капітальних вкладень необхідно спрогнозувати собівартість продукції.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Транспортування англ. transportation - процес переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. В логістиці транспортування розглядається, як процес переміщення людей та вантажів, або перевезення.
Собівáртість продýкції - являє собою грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці (обладнання), та витрати на спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну плату працівників підприємства.
Собівартість одиниці продукції (у нашому випадку програмного продукту) варто шукати методом питомої ваги. Цей метод використовується тоді, коли є можливість розрахувати хоча б одне значення з прямих витрат і визначити питому вагу даної статті витрат у собівартості аналога. За цим методом, собівартість визначається в такий спосіб (формула 1.2):
(1.2)

де Вп – величина однієї зі статей прямих витрат, що обрана за основу, грн;

П – питома вага однієї зі статей прямих витрат у аналога, %;

Кн – коефіцієнт, що враховує конструктивні і технологічні особливості нової розробки, Кн = 1  1,2.


У якості відомих прямих витрат будемо вважати вартість інтелектуальної власності, що складає 3000 грн.
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Причому, врахуємо, що в продукції такого виду питома вага інтелектуальної власності складає не менш 55%. Звідси, прогнозована собівартість одиниці продукції дорівнює:

При відомій собівартості одиниці продукції і з огляду на, що витрати на розробку незначні (В = 1,2), а прогнозований прибуток і податки, що повинний виплачувати виробник не перевищують 75% від собівартості продукції (А = 1,75), одержимо наступну суму прогнозованих капітальних вкладень:


К2 = 1,2  1,75  6000 = 12600 [грн]
Не менш важливим при оцінних розрахунках є показник експлуатаційних витрат. Проведемо розрахунок цього показника для програмного продукту.

Витрати на експлуатацію (Е, грн/рік) – це такі витрати, що забезпечують нормальне функціонування цього продукту в процесі експлуатації [6].

У найбільш спрощеному виді величина експлуатаційних витрат у розрахунку на 1 рік може бути спрогнозована за наступною формулою:
Е = k  Ц   = k  А  S  ,

де Ц – ціна реалізації нової розробки, якщо вона визначена раніше, грн/шт;

k – коефіцієнт, що враховує витрати на амортизацію, електроенергію, обслуговування, ремонти та інше.

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

Рекомендується приймати значення k = (0,5÷0,7), причому для обчислювальної техніки значення k рекомендується брати максимальним;

А – коефіцієнт, що враховує прогнозований прибуток, податки, що повинний виплачувати виробник та інше; А 1,5 ÷ 2;

S – собівартість нової розробки, що оцінюється приблизним способом (див. вище), грн;

 – частка часу, що витрачає службовець на обслуговування програмного продукту в загальному часі своєї роботи.

Можна спрогнозувати середній час обслуговування програмного продукту, як 90% усього робочого часу.

Службо́вець - найнятий працівник, який належить до соціальної групи, що включає всіх зайнятих за наймам нефізичною працею в різних сферах суспільної зайнятості: в промисловості (інженери, бухгалтери, секретарі тощо), в сфері послуг (охороні здоров'я, торгівлі), освіті та на військовій службі.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Розрахуємо експлуатаційні витрати для впровадження нового програмного продукту:
Е2 = 0,7 1,75  6000  0,9 = 6615 [грн./рік]
Визначимо економічні показники для програми-аналога: вартість такого пакета програм складає в середньому 2000 доларів, що складе близько 16000 грн.
К1 = 1,2  16000 = 19200 [грн]
Спрощеним методом розрахуємо експлуатаційні витрати для аналога, прийнявши  = 75%, тому що робота на програмі-аналогу вимагає більш високої кваліфікації фахівця:
Е1 = 0,7  16000  0,75 = 8400 [грн]
Зіставимо отримані економічні показники для нової розробки й аналога:

К1 >К2, Е1 > Е2


Кеф = К1 – К2 =19200-12600 =6600 грн,

Ееф = Е1 – Е2 = 8400 – 6615 = 1785 грн/рік


Отже, для даної розробки маємо абсолютний ефект на капітальних вкладеннях і на експлуатаційних витратах, і тому впровадження нової розробки ефективніше використання програми-аналога.
Абсолютний (від лат. absolutus) - безумовний, необмежений, повний, безвідносний.

1.7 Техніко-економічне обґрунтування вибору оптимального варіанту вирішення основної задачі проекту

Для вибору найкращого варіанту розробки проведемо оптимізацію двох запропонованих, а саме:

- На основі мови програмування C#;

- Програмний продукт створюється за сучасними технологіями для розробки JavaScript.

За критерій оберемо обсяг робіт, які будуть виконані при використанні кожного з варіантів.

Обсяги робіт можна розрахувати за формулами (1.4) та (1.5):


(1.4)

(1.5)

де Q1– обсяг робіт при застосуванні першого варіанту програмного продукту, функцій/хв;

Q1– обсяг робіт при застосуванні другого варіанту нового програмного продукту, функцій/хв.;

F – ефективний фонд часу роботи за рік, F=120 годин;

 – доля часу, який витрачає працівник на виконання конкретних робіт з застосуванням даної програми — 1,0;

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

t1 – час виконання роботи без нового програмного забезпечення, 20 хв.;

t2 – час виконання роботи з новим програмним забезпеченням, 5 хв.
оп./хв.

оп./хв.
Звідси видно, що застосування нового програмного продукту, створеного за сучасними технологіями JavaScript підвищує продуктивність розробки в 4 рази.

Таким чином, для написання програмного забезпечення більш підходить другий варіант розробки.


1.8 Висновки

Розділ Техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки нового програмного продукту є одним із головних розділів дипломної роботи. Даний розділ проводиться з метою з'ясування необхідності та актуальності розробки програмного продукту, аналізу очікуваних результатів.

У даному розділі було здійснено детальний аналіз предметної області та анотований огляд існуючих аналогів додатків моделювання. Розглянуто основні переваги та недоліки таких програм. Здійснено постановку задач дослідження.

Для даної розробки маємо абсолютний ефект на капітальних вкладеннях і на експлуатаційних витратах, тому впровадження нової розробки є ефективним. З отриманого можна зробити висновок, що в результаті впровадження даної розробки можливе одержання як технічного, так і економічного ефекту.
 1. ВАРІАНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕБ-ДОДАТКУ
  1. Каталог: portal -> static
   static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
   static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
   static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
   static -> Вступ актуальність теми дослідження
   static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
   static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
   static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Маркетингові