Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробки уроків з використанням ікт

Скачати 0.57 Mb.

Розробки уроків з використанням ікт
Скачати 0.57 Mb.
Сторінка 1/5
Дата конвертації 08.05.2017
Розмір 0.57 Mb.
  1   2   3   4   5

Зміст

Передмова……………………………………………………………4-5

Розділ I

Вступ……………………………………………………………….....6

Розділ II

Використання інформаційно – комунікаційних технологій

при вивченні історії………………………………………………7-15

Розділ III

Розробки уроків з використанням ІКТ………………………..

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
16-46

Розділ IV

Позакласний захід до Дня визволення України від фашистів 47-56

Додаток (диск ) проект за програмою INTEL «Згадаймо всіх

поіменно»……………………………………………………………57

Література……………………………………………………………58-59Передмова

«Дитяча природа ясно вимагає наочності. Учіть дитину будь-яким п’яти невідомим їй словам, і вона буде довго і марно мучитися над ними; але пов’яжіть з малюнками двадцять таких слів – і дитина засвоїть їх на льоту. Ви пояснюєте дитині дуже просту думку, і вона вас не розуміє; ви пояснюєте тій же дитині складний малюнок, і вона вас зрозуміє швидко… Якщо ви входите до класу, від якого важко добитися слова, почніть показувати малюнки, і клас заговорить, а головне - заговорить вільно».

К.Д.Ушинський.

На початку XXI століття людство увійшло в нову стадію свого розвитку, яку називають Інформаційною ерой. У світі відбувається інформаційна революція.

Інформаці́йна револю́ція (англ. Information Revolution) - метафора, яка відображає революційний вплив інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства в останній чверті ХХ сторіччя. Це явище інтегрує ефекти попередніх революційних винаходів в інформаційній сфері (книгодрукування, телефонія, радіозв’язок, персональний комп’ютер), оскільки створює технологічну основу для подолання будь-яких відстаней при передачі інформації, що сприяє об’єднанню інтелектуальних здібностей і духовних сил людства.
Інформаційна ера характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Сучасний період реформування школи та історичної освіти потребує термінового розв’язання цих проблем. У Національній доктрині розвитку освіти зазначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Застосування у сфері історичної освіти комп’ютера та мультимедійних приладів як засобу навчання має сприяти розвитку критичного мислення учнів, його уяві, мотивації до вивчення історії, формування відповідних умінь і навичок;

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.
індивідуалізувати процес навчання. Проте застосування мультимедійних технологій на уроці історії потребує розв’язання цілої низки методичних питань: розробка уроків із використанням мультимедійної підтримки та поєднання їх із традиційними формами уроку, організація навчально - пізнавальної діяльності учнів на уроці, де застосовується комп’ютерні засоби.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Питання викладання історії із використанням комп’ютерних технологій в історико- методичній літературі майже не розглянуті. Тому темою даної роботи є « Використання інформаційно - комунікаційних технологій при вивченні історії». Спільними зусиллями історія і ІКТ здатні допомогти формуванню поінформованих громадян і критично мислячих читачів, які можуть перетворювати інформацію на знання. Роль Інтернету в цьому особливо значна, оскільки його використання дозволяє збільшити кількість джерел інформації і уникнути довіри тільки одному джерелу.Розділ I

Вступ

Історія - це наука про минуле людського суспільства та про його сучасність.

Лю́дство - всі люди в цілому, людська спільнота, сукупність людей (осіб виду людина розумна).
Минуле є активним фактором змін, які відбуваються сьогодні.

Важливість вивчення історії на сучасному етапі полягає не стільки у знаннях, закладених викладачем, скільки у засобах самостійного отримання учнем історичних знань.

Одне з першочергових завдань історії - допомогти молоді побачити образи сучасності у світлі минулого, дати можливість зрозуміти суперечливі питання власного суспільства. Сприяти вихованню толерантності – не тільки професійній, але й етичний і моральний обов’язок викладачів історії.Моє педагогічне кредо:

«Умію навчати,

Бажаю творити,

Знаю, що хочу,

Йду до мети».

Новітні технології навчання передбачають не просто отримання знань, а творче ставлення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого , творчого, історично свідомого учня.

Наш сучасний світ все більше стає залежним від інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Для мільйонів людей комп’ютер перетворився на звичайний атрибут повсякденного життя. Він позбавив людину від монотонної праці, спростив пошук та отримання необхідної і своєчасної інформації, спілкування між людьми, прискорив прийняття рішень. Тому застосування інформаційно – комунікаційних технологій при вивченні історії є необхідним, актуальним і обґрунтованим на сучасному етапі освіти.


Розділ II

Використання інформаційно – комунікаційних технологій

при вивченні історії.

(з досвіду роботи)

Працюючи над проблемою «Використання інноваційних технологій: інтерактивних та інформаційних при вивченні історії», переконалася, що ці технології сприяють підвищенню якості освіти, підвищують інтерес до предмету. Учням подобається, коли викладач на уроці використовує комп’ютер, коли вони можуть знайти необхідну інформацію в Інтернеті. ІКТ допомагають вирішувати проблему наочності .

Використання наочності тим більше актуально, що в навчальних закладах, як правило, відсутній необхідний набір таблиць, схем, репродукцій, ілюстрацій.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
У такому разі комп’ютер може надати неоціненну допомогу.

Провідною метою застосування ІКТ на уроці історії є досягнення більш глибокого осмислення навчального історичного матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу історії на особистість учня, його «занурення» в досліджувану епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео- та аудіо коментарів, представлених в електронному варіанті.Ці засоби навчання дають змогу створити нове навчальне середовище, яке здатне підвищити якість історичної освіти, залучитися до світового інформаційного простору.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
І в цьому середовищі наголос робиться не на вивчення фактологічного матеріалу , а більше на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин і творчості.
Міжособо́ві стосу́нки - це взаємозв’язки між людьми, що об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі сумісної діяльності і спілкування.
 

У кабінеті є ноутбук, телевізор з програвачем DVD, створена база документальних фільмів з історичних питань. Але на уроці не багато часу для перегляду фільмів, тому використовуються відеоролики та відеофрагменті, тривалістю перегляду 5-8 хвилин.
Основні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії:

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах навчального процесу: при поясненні нового матеріалу, узагальненні, повторенні, перевірці та корекції знань, умінь, навичок учня.

Документальний фільм - фільм, в основу якого покладені зйомки реальних подій та осіб. Темою для документальних фільмів найчастіше стають історичні події, культурні та соціальні явища, відомі особистості та товариства.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
При вивченні нового матеріалу дуже часто використовую презентації, які роблю сама, або учні, інколи беру з Інтернету, з електронного конструктору уроків.


Перевагою комп’ютерних презентацій є збільшення темпу уроку, вони практично заміняють традиційні крейду й дошку. Всі важливі етапи уроку зафіксовані викладачем на слайдах заздалегідь, тому йому не доводиться віднімати від уроку час для записів на дошці. Ще одним позитивним моментом презентації є постійна наявність необхідної інформації перед очима учнів, а так само, повернення до потрібної інформації при необхідності на будь-якому етапі уроку. Таким чином, в учнів відразу працюють два виду пам’яті (візуальна, слухова), що сприяє кращому засвоєнню нового матеріалу.

 • Наприклад, на слайді демонструються очікувані результаті уроку і учні знають чому вони мають навчитися і чого від них чекає викладач. Протягом уроку слайд демонструється кілька разів. Поняття, які треба запам’ятати, також розміщуються на слайді. При вивченні теми «Виникнення і розгортання «холодної війни» в 40-80-х рр. ХХ ст.», пропонується учням визначити словосполучення за характеристикою.

 • Як випереджальне завдання пропонується учням підготувати презентації до окремих тем , чи питань теми. Наприклад, при вивченні теми «Культура і духовне життя в Україні (середина 60-х – початок 1980-х років)», учні працювали у п’яті групах ( по 5-6 учнів в групі) над окремими завданнями протягом певного часу.
  Духовне життя - активно-творча діяльність людей, в результаті якої відбувається засвоєння та перетворення світу у виробництві, зберіганні, розподілі, споживанні духовних цінностей та ідеального змісту.
  У кожній групі є пошуковці, редактор, доповідач та оператор.

Завдання груп:

 • 1-ша група. «Розвиток освіти в другій пол. 1960-х – першій пол. 1980-х рр.»

 • 2-га група. «Наука»

 • 3-тя група. « Розвиток літератури»

 • 4-та група. « Мистецтво»

Учням необхідно було звернути увагу на позитивні та негативні явища в українській культурі.

 • Підсумком роботи 1-4 груп була презентація.

 • 5-та група. « Культурне життя Донеччини».

 • Підсумком роботи 5-ої групи була публікація.

 • Для пошуку інформації учні використовують підручники з історії України, української літератури, історії рідного краю та мережу Інтернет.
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
  Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
  Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
  Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
  Учні чотирьох груп презентували свої роботи за допомогою мультимедіа. У ході презентацій робот учні інших груп записували важливу інформацію, потім відповідали на запитання.

Для кращого сприйняття епохи, діяча використовуються відеофільми та відеоролики. Демонстрування відеоматеріалів викликає інтерес учнів, виникає досить стійка мимовільна увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю, розмірами та контрастністю зображення, звуковим супроводом тощо. Саме цим пояснюється міцне запам’ятовування учнями окремих кадрів. Утворюються передумови до формування чітких уявлень, свідомого та глибокого засвоєння знань. Кожен документальний фільм має автора зі своїми поглядами, тому викладачу потрібно чітко відбирати відеоматеріал так, щоб учень міг самостійно робити висновки.

На уроці за темою: «Земельна реформа П.Столипіна», на етапі вивчення нового матеріалу учні дивляться відеоролик «П.Столипін». Перед переглядом фрагменту пропонується завдання, яке потім учні повинні виконати. Учні отримують пам’ятку з запитаннями :

Пам’ятка


 1. Опишіть , що ви побачили, переглянувши відеоролик.

 2. Спробуйте описати зовнішність історичного діяча. Зверніть увагу на його рухи, вираз обличчя.
  Обли́ччя - частина голови, обмежена чолом, вухами, щоками і підборіддям. На ній розташовані: чоло, брови, перенісся, очі, ніс, щоки, губи і підборіддя. Обличчя дуже чітко виражає людські почуття, зокрема емоції, такі як біль, радість, розчарування, втома, спокій, злість тощо.


 3. Які деталі переглянутого сюжету вам запам’яталися найбільше? Чому?

 4. Чи змінилося ваше уявлення про історичного діяча після перегляду відео сюжету? Якщо змінилося, то що саме і чому?

 5. Що нового ви дізналися про нього після цього уроку?

 6. Які емоції і почуття закарбував кінооператор? Чому, на вашу думку, саме це зацікавило його.

 7. Якою ви уявляєте собі психологічну атмосферу , відображену у відеоролику?

 8. Чим дане джерело інформації збагатило ваші знання?

 9. На які міркування наштовхує вас зміст даного джерела?

 10. Які висновки зі своїх міркувань ви можете зробити?

Після цього учні зможуть дати характеристику П.Столипіну, виказуя своє ставлення до діяча. При вивченні теми «Внутрішньополітичне життя в Україні в 1953-1964рр», використовується фрагмент фільму «Прокуратори України» про М.Підгорного. Часто використовую фрагменти фільму «Невідома війна» при вивченні тем «Друга світова війна», «Україна в роки Другої світової війни (1939-1945рр.) Велика Вітчизняна війна (1941-1945рр.)».
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Вели́ка Вітчизня́на війна́ (рос. Великая Отечественная война, англ. Great Patriotic War) - термін, яким історіографія Радянського Союзу та низки країн СНД окреслюють радянсько-німецький збройний конфлікт 1941–1945 років у рамках Другої світової війни.

На уроці за темою «Окупаційний режим в Україні. Рух опору.», пропонується учням переглянути фрагмент фільму «Партизани». Після цього учні відповідають на запитання:

1) Чому виник рух Опору в Україні?

2) Яку мету мав партизанський рух?

3) Які методи боротьби використовували партизани?

Відеофрагмент сприяє створенню особливої атмосфери на уроці. За допомогою них вивчаються документи про діяльність націоналістичного руху, біографічні відомості про Р.Шухевича . На етапі закріплення проводиться дискусія за темою « Як ви вважаєте, можливо вважати Р.Шухевича Героєм України, а вояків УПА порівнювати з ветеранами Великої Вітчизняної війни?

Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.
»

На етапі закріплення використовуються опорні схемі, тести.

У роботі (на уроках) використовуються тести з програмного засобу ППЗ «Всесвітня історія.10 клас» видавництва АВТ, а також створюються авторські до окремих тем з урахуванням рівня здібностей учнів. На слайдах поступово. При виконанні вправи «Цифровий диктант» на моніторі з’являються події, а учням у зошит треба записати тільки дати. Ключ до вправи знаходиться на останньому слайді. Таким чином учні можуть провести взаємоперевірку чи самоперевірку. Також використовуються вправи “Вірю-не вірю», «Впізнай мене» , «Знайди помилку» та інші.

Сучасні учні практично на «ти» з комп’ютером і мають навички роботи в мережі Інтернет. Кожен учень має нагоду знайти відповідь у мережі Інтернет на поставлене проблемне питання, а після цього кожен отримує можливість співставити історичні факти різних джерел і, аналізуючи інформацію, сформувати власну думку на окремі історичні питання, що є дуже важливим чинником у становленні власної позиції, власного погляду на складні історичні явища. Частіше з Інтернетом учні працюють дома при виконанні домашніх завдань. Учні працюють з електронним підручником, готують додаткову інформацію до уроків, знаходять фото, фільми, беруть участь у дослідницької діяльності. Пріоритет дослідницької і проектної діяльності у викладанні історії припускає використання широкої бази історичних джерел, що не завжди є в шкільних бібліотеках.

Історичне джерело - це певна кількість артефактів минулого (старожитностей). Тому зміст цього поняття цілком залежить від комплексу уявлень епохи про залишки минулого.

Сумісно з групою, де я класний керівник , ми брали участь у створенні проекту, присвяченому подіям Великої Вітчизняної війни в нашому місті. Сила проектної діяльності в тому, що вона поєднює теорію з практикою, що пов’язує навчально-виховну роботу з життям, допомагає учням включитися в активну дію. На передній план виступає випереджальний розвиток самої дитини як творчої особистості. Під час діяльності над проектом «Згадаймо всіх поіменно»(Додаток) учні відкривали нові знання, експериментували, обирали шляхи, реалізовували свої можливості, досліджували, думали, створювали. Отже активна позиція учня і реалізація принципу « вчитись, діючи» є важливою характеристикою проектної роботи. Це інструмент, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій ( соціальних, полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в досягненні нового, стимулюючи природну допитлівисть і творчий потенціал.

Мета цього проекту - поглибити знання учнів з історії рідного краю, навчитися здійснювати пошукову діяльність, виховання поваги до ветеранів Великої Вітчизняної війни, їх мужності та героїзму.

Учні працювали у 3-х групах. Перша група «Історики»- здійснювали пошукову діяльність, зустрічалися з ветеранами Великої Вітчизняної війни,їх (програма «Power Point) розміщуються запитання, які з’являються

родичами, з’ясовували які пам’ятники в Торезі присвячені подіям Великої Вітчизняної війни. Підсумком роботи була презентація в PowerPoint.

Друга група - «Журналісти» - з’ясовували, які назви вулиц розповідають про військове минуле Тореза, як сучасна молодь сприймає події 1941-1945 рр; проводила експрес - опитування серед молоді міста і з’ясовувала, що їм відомо про військове минуле Чистякова? Підсумком роботи була публікація в програмі Publisher.

Третя група –« веб-дізайнери» - з’ясовували, чи є серед Героїв Радянського Союзу наші земляки», знаходили інформацію про них.

Геро́й Радя́нського Сою́зу - державна нагорода часів Радянського союзу (1934-1991). Встановлена постановою Центрального Виконавчого Комітету СРСР від 16 квітня 1934 року як відзнака за особисті або колективні заслуги перед радянською державою, пов'язані зі здійсненням «героїчного подвигу».
Підсумком роботи було створення веб – сайту.

Презентація проекту відбувалася під час проведення науково - практичної конференції.

Матеріал, підготовлений учнями, використовується при вивченні теми

«Наш край у 1939-1945 рр.», а також в позакласній роботі.Використовуючи мультимедійну систему, як на уроці, так і позаурочний час, учні вчилися демонструвати свої наробки у вигляді учнівських презентацій. Виступаючи перед групої з цим матеріалом, діти вчилися презентувати результати своєї роботи одногрупникам, развивали ораторське мистецтво.
Ора́торське мисте́цтво - це досконале вміння говорити до групи людей у структурований, виважений спосіб із наміром надати інформацію, вплинути, чи розважити слухачів, що у широкому сенсі є розділом мистецтва.

Серед учнів першого курсу було проведено анкетування з метою виявлення переваг і недоліків використання ІКТ на уроках історії.

Анкета


 1. Як ви вважаєте, чи потрібно використовувати ІКТ на уроках історії?

 2. Чи змініться ваше ставлення до предмету при комп’ютерізації навчального процесу?

 3. Використовуєте ви ПК при підготовці до уроків історії?

 4. Яким чином ІКТ можуть бути використані на уроках історії?

 5. Чи маєте ви можливість працювати з ПК?

А) ПК є дома;

Б) кабінет ІКТ є в ліцеї;

В) інші джерела;

Г) не маю можливості працювати з ПК.

(було анкетовано 100 учнів)

Підсумки анкетування: • учні високо оцінюють роль ІКТ у навчальному процесі;

 • 100% учнів вважають за необхідне використання ІКТ на уроках історії.

 • змінюється мотивація учнів до вивчення предмету;

 • пропонують використовувати на уроках історії: схеми, таблиці, навчальні програми, Інтернет-ресурси, СД-диски, відеофрагменти, тестовий контроль, матеріали до рефератів.

 • 70,3% учнів використовують ПК для підготовки до уроків історії, але 40% відзначують переваги інших джерел інформації.

 • кількість родин, які мають ПК, збільшилась.

Але не обов’язково на кожному уроці використовувати комп’ютер. Використання комп’ютера повинно виділятися змістом теми, матеріалами попередніх і послідуючих уроків.

Комп’ютер не може повністю замінити викладача, на уроці необхідне і спілкування.Отже, систематичне використання ПК на уроці сприяє наступному:
-       підвищенню рівня використання наочності на уроці;
-       покращенню продуктивності уроку;
-       встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою та іншими науками;
-    дає змогу економити час на уроці, дає змогу зробити його більш яскравим;

- змінює ставлення до предмету на краще.

-       логічності подавання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
-       зміні на краще відносин з  учнями, які не цікавляться історією, з тими, котрі із захопленням ставляться до ПК;
-       зміні ставлення учнів до ПК як до захоплюючої іграшки;

- Комп’ютерні уроки вимагають від учнів організованості, швидкості мислення, вміння переключати увагу протягом всього навчального часу.

Можна довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно-комунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя. ІКТ спрощують спілкування і співробітництво, стають визначальними в економіці і на виробництві, займають центральне місце у процесі інтелектуалізації суспільства, розвитку його системи освіти і культури.

Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.


Розділ III

Розробки уроків з використанням ІКТ

  1   2   3   4   5


Скачати 0.57 Mb.

2021