Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio

Розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3FPU.SR- 19.5
ЗАПИТ ПРОПОЗИЦІЙ

(ПРИДБАННЯ ПОСЛУГ)Для проектних завдань
ПОСЛУГИ

Проведення курса лекцій на тему розробки

веб-додатків на Microsoft Visual Studio:
Програмування на C# код 20483B

Розробка ASP.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

NET MVC 4 Веб-додатків код 20486А


Створення хмарних рішень і веб-сервісів код 20487B


Підготовлено

Міжнародна організація з міграції

Представництво в Україні

вул.

Веб-служба, вебсервіс (англ. web service) - програмна система, що ідентифікується URI, та публічні інтерфейси та прив'язки якої визначені та описані мовою XML. Опис цієї програмної системи може бути знайдено іншими програмними системами які можуть взаємодіяти з нею відповідно до цього опису з використанням повідомлень, що базуються на XML та передаються за допомогою інтернет-протоколів.

Михайлівська 8, Київ 01001


31 липня 2015


ЗАПИТ ПРОПОЗИЦІЙ

Запит №: UA1-2015-376

Представництво: Україна
Назва Проекту:

Підтримка створення електронної системи попереднього обміну інформацією між митними органамиБілорусі та України” (PRINEX)

WBS: TC.0665.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

BY10.54.02.005

Назва послуг:

Проведення курсу лекцій на тему розробки

веб-додатків на Microsoft Visual Studio:

20483B Програмування на C#

20486А Розробка ASP.NET MVC 4 Веб-додатків

20487B Створення хмарних рішень і веб-сервісів
Запит пропозицій
Міжнародна організація з міграції (далі МОМ) має намір найняти Постачальника послуг для Підтримка створення електронної системи попереднього обміну інформацією між митними органами Білорусі та України» (PRINEX), для якого складається цей Запит пропозицій (ЗП).
МОМ запрошує Постачальників послуг/Консалтингові фірми до надання технічних та фінансових пропозицій щодо наступних послуг: проведення курсу лекцій на тему розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio: 20483B Програмування на C#; 20486А Розробка ASP.NET MVC 4 Веб-додатків; 20487B Створення хмарних рішень і веб-сервісів. Більш детальна інформація про послуги представлена у доданому Технічному завданні (ТЗ).
Постачальника послуг/Консалтингову фірму буде обрано у відповідності до процедур відбору на основі визначення якості та затрат, описаних у цьому ЗП.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

ЗП включає наступні документи:


Частина I. Інструкції для Постачальників послуг/Консалтингових фірм

Частина II. Технічна пропозиція - стандартні форми

Частина III. Фінансова пропозиція - стандартні форми

Частина IV. Технічне завдання

Частина V. Типовий Договір
Пропозиції повинні бути подані особисто або поштою до Представництва МОМ за адресою вул. Михайлівська 8, Київ, Україна 01001. о, або не пізніше 18:00 (за київським часом), понеділок, 17.08.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Понеді́лок - день тижня між неділею та вівторком. У давніх римлян та у північногерманських племен був присвячений Місяцю (нім. Mon(d)tag = день Місяця). Слово «понеділок» утворилось від словосполучення «після неділі» (по неділі).

2015 Після закінчення терміну прийому, пропозиції не приймаються.
Разом з оригіналом тендерної пропозиції компанії зацікавлені до участі в тендері надають наступну підтверджуючу інформацію та документи:


 1. Профіль компанії (у тому числі імена власників, ключових співробітників, технічного персоналу);

  Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

  Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.

  Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. 2. Свідоцтво про реєстрацію компанії державними органами в Україні або за її межами;

 3. Дійсні Дозволи / ліцензії державного зразка, в тому числі підтвердження податкового ідентифікаційного номеру та платника місцевих податків, включаючи податок на додану вартість, виданого відповідним державним органом в Україні або за її межами;

 4. Витяг з установчих документів юридичної особи щодо провадження відповідного виду господарської діяльності;

  Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.

  Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.

  Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.

  Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

  Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді. 5. Копії підтверджуючих сертифікатів від виробників обладнання та програмного забезпечення;

  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.

  Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. 6. Перелік офісів компанії;

 7. Перелік основних угод укладених Компанією за останні 3 роки, а також рекомендації клієнтів;

 8. У разі потенційного залучення субпідрядників, зацікавлені до участі у тендері, надають повний перелік документів для підтвердження потужності компанії – субпідрядника.

Необхідно зазначити, що ціни на послуги вказуються в доларах США без ПДВ. Оплату буде здійснено в валюті рахунку згідно операційного курсу ООН на дату здійснення платежу.


Компанія-переможець, у разі реєстрації в Україні, у Декларації про ПДВ, оформленій згідно з додатком № 6 до наказу Мінфіну від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зазначає підставу для звільнення, зокрема номер реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, та назву відповідного міжнародного договору.

Деклара́ція - документ, офіційна заява, де проголошуються основні принципи зовнішньої та внутрішньої політики держави чи програмні положення партій та організацій.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Платник податку (продавець) зберігає у справі: 1) копію реєстраційної картки проекту, в рамках якого здійснено закупівлю товарів, робіт, послуг, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту; 2) копію плану закупівлі, засвідченої печаткою донора або виконавця проекту; 3) копію контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, засвідченої підписом та печаткою виконавця проекту (у контракті зазначається, що закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт і послуг,  зазначених у плані закупівлі).

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

Контра́кт - багатозначний термін. Контра́кт в значенні договору: письмова угода, за якою сторони, що його уклали, мають взаємні зобов'язання.

МОМ залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які пропозиції, відміняти процес відбору або відхиляти всі пропозиції в будь-який час до підписання Контракту без жодних зобов’язань по відношенню до Постачальників послуг/Консалтингових фірм


Представництво МОМ в Україні

Зміст


Частина IV.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Технічне завдання 26Частина I - Інструкції для Постачальників послуг/Консалтингових фірм

1. Вступ
1.1 Лише прийнятні Постачальники послуг/Консалтингові фірми можуть подавати технічні та фінансові пропозиції щодо надання необхідних послуг. Пропозиція є основою для переговорів про укладання контракту і в кінцевому підсумку для його підписання з обраною Консалтинговою фірмою.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
  1. Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні ознайомитися з місцевими умовами та прийняти їх до уваги при підготовці пропозицій.

1.3 Витрати Постачальників послуг/Консалтингових фірм на підготовку пропозицій та ведення переговорів по контракту, у тому числі відвідування МОМ, не підлягають відшкодуванню в якості прямих витрат по проекту.


1.4 Постачальники послуг/Консалтингові фірми не повинні бути найняті для виконання будь-якого проекту, який суперечить їх попереднім або поточним зобов’язанням перед іншими закупівельними установами, або який може завадити їм виконати проект в інтересах МОМ.
1.5 МОМ не зобов’язана приймати будь-які пропозиції та залишає за собою право відміняти процес відбору в будь-який час до підписання Контракту без жодних зобов’язань по відношенню до Постачальників послуг/Консалтингових фірм.

2. Корупційні, шахрайські та примусові дії

2.

Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.

1 Політика МОМ вимагає, щоб весь персонал, учасники тендера, виробники, постачальники або дистриб’ютори дотримувалися найвищих етичних стандартів під час процесу закупівель та виконання контрактів. МОМ відхилить будь-які пропозиції, надані учасниками тендера, або припинить дію Угоди, якщо така має місце, в разі, якщо стане відомо, що вони залучені до корупційних, шахрайських, співумисних або примусових дій. Згідно з цією політикою МОМ:
 • Корупційні дії означають пропонування, надання, прийняття або вимагання, пряме чи непряме, цінних предметів з метою впливу на дії організації, що закуповує/надає контракт, під час процесу придбання або виконання контракту;

  Вимага́ння (за назвою статті КК; український аналог: здирництво, здирство) - згідно з ч.1 ст.189 КК це вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці.

  Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.


     • Шахрайницькі дії – це будь яка дія або бездіяльність, в тому числі введення в оману, що свідомо або несвідомо призводить до обману організації, що закуповує/надає контракт, під час процесу придбання або виконання контракту, до отримання фінансової вигоди або іншої вигоди задля уникнення зобов’язань;

     • Співумісні дії – це прихована згода між двома або більше підрядниками, мета якої – штучно змінити результати тендера задля отримання фінансової вигоди або користі;
     • Примусові дії – це погіршення, завдання шкоди або загроза погіршення або шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якому учаснику тендерного процесу з метою впливу на його дії під час процесу закупівель або після виконання контракту


3. Конфлікт інтересів
3.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.

1 Всі учасники тендеру щодо яких буде виявлено конфлікт інтересів будуть дискваліфіковані для участі у закупівлях. Учасник вважатиметься таким, що має конфлікт інтересів за будь-яких обставин, зазначених нижче:


 • Учасник має власників контрольного пакету акцій спільно з іншим учасником;
 • Учасник отримує або отримав будь-які прямі або непрямі субсидії від іншого учасника;
 • Учасник має однакового з іншим учасником представника в рамках тендеру;
 • Учасник має відношення безпосередньо або через третіх осіб, що забезпечує йому доступ до інформації або впливу на пропозиції інших учасників або впливу на рішення Представництва/закупівельної установи щодо тендеру;
 • Учасник подає більше однієї тендерної пропозиції;
 • Учасник брав участь в якості консультанта у розробці дизайну або технічних характеристик товарів і послуг, які є предметом пропозиції.


4. Роз’яснення та внесення змін до документів ЗП
4.1 У будь-який час до подання пропозицій МОМ може за будь-якої причини, з власної ініціативи або у відповідь на роз’яснення, внести зміни до ЗП. Про будь-які внесені зміни буде повідомлено Постачальників послуг/Консалтингові фірми, які пройшли попередній відбір та отримали запрошення.
4.2. Постачальники послуг/Консалтингові фірми можуть звернутися за роз’ясненням будь-якої частини ЗП. Постачальники послуг/Консалтингові фірми можуть надсилати питання пов’язані з тендерною документацією та / або технічними специфікаціями для відповіді на ім’я Комісії електронною поштою: iomkievprocurement@iom.

Запрóшення - коротке повідомлення про якусь подію і запрошення взяти в ній участь. Суто ділові (на конференцію, форум, з'їзд, нараду, презентацію, виставку тощо) пишуться на фірмових бланках, а до культурно-мистецьких заходів часто виготовляють спеціально художньо оформлені запрошення.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

int, зазначивши у темі: UA1-2015-376 до уваги Єлізавети Мельник, не пізніше 8 ( восьми) робочих днів до закінчення остаточного терміну подання тендерних пропозицій. Відповіді будуть опубліковані на сайті МОМ у відповідному розділі тендерної об’яви, без зазначення джерела запиту.
5. Підготовка пропозиції
5.1 Пропозиція Постачальника послуг/Консалтингової фірми повинна містити два (2) компоненти:

a) Технічну пропозицію, та

б) Фінансову пропозицію .
5.2 Пропозиції, а також пов’язане з ними листування між Постачальниками послуг/Консалтинговими фірмами та МОМ, повинні бути складені українською чи англійською мовами.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

Усі звіти, підготовлені за обраним Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою, повинні бути складені українською чи англійською мовами.
5.3 Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні детально вивчити документи, що входять до Запиту пропозицій (ЗП).

Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).

Значні недоліки у наданні запитуваної інформації можуть призвести до відхилення пропозиції.
6. Технічна пропозиція
При підготовці Технічної пропозиції, Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні приділяти особливу увагу наступному:

b) Для призначення працівників, пропозиція повинна бути складена в залежності від кількості людино-місяців за оцінками фірми, без пропонування альтернативних професійних співробітників.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


c) Бажано, щоб більшість пропонованих основних професійних співробітників були постійними співробітниками фірми або мали розширені та стабільні робочі відносини з нею.


 1. Пропоновані професійні співробітники повинні, як мінімум, мати два роки досвіду роботи, в умовах, аналогічних умовам у країні виконання проектного завдання.
  1. Технічна пропозиція повинна містити наступну інформацію, надану згідно доданих стандартних форм Технічної пропозиції ФТП 1 - 6 (Частина III).
 1. Короткий опис Постачальників послуг/Консалтингових фірм та досвіду виконання проектних завдань аналогічного характеру (ФТП-2), у випадку спільного підприємства, по кожному партнерові.

  Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

  Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

  Для кожного завдання необхідно вказати дані по пропонованих співробітниках, тривалість проектного завдання, суму контракту, а також участь фірми.
 1. Опис підходу, методології та плану роботи для виконання завдання (ФТП-3).

  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

  Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.

  Опис повинен складатися не більше ніж з десяти (10) сторінок, включаючи графіки, діаграми, а також зауваження та пропозиції, якщо такі є, щодо Технічного завдання та персоналу і матеріальних засобів партнерів. План роботи повинен бути у відповідності з графіком роботи (ФТП-7)
 1. Перелік пропонованих професійних співробітників у розрізі областей знань, посад і завдань, які будуть визначені для кожного співробітника (ФТП-4).
 1. Резюме, підписані пропонованими співробітниками та уповноваженим представником (ФТП-5). Основна інформація повинна включати кількість років роботи на фірмі та ступінь відповідальності при виконанні різних завдань протягом останніх двох - п’яти років.
 1. Прогнозний графік загального часу роботи співробітників (фахівців та допоміжного персоналу, робочого часу, необхідного для виконання проектного завдання, а також діаграму, що відображає обсяг робочого часу, пропонованого для кожного фахівця (ФТП-6).

  Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

  Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.

  Графік повинен також вказати час роботи фахівців в офісі проекту та час роботи на місцях.
 1. Графік (діаграму) часу, пропонованого для здійснення діяльності
 1. Детальний опис пропонованої методології та співробітників для навчання, якщо у ЗП навчання вказується як окремий компонент проектного завдання.

6.3 Технічна пропозиція не включає жодної фінансової інформації.


7. Фінансова пропозиція
7.1 При підготовці Фінансової пропозиції, консультанти повинні врахувати вимоги та умови, зазначені у ЗП. Фінансова пропозиція повинна відповідати стандартним формам Фінансової пропозиції ФФП 1 - 4 (Частина IV).
7.2. Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні вказати вартість своїх послуг у доларах США без ПДВ. Оплату буде здійснено згідно операційного обмінного курсу ООН (http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx) на дату здійснення платежу.
7.3 Фінансова пропозиція залишається в силі протягом 45 календарних днів. Протягом цього періоду Постачальник послуг/Консалтингова фірма повинна забезпечити наявність професійних кадрів для виконання проектного завдання. МОМ докладе усіх зусиль для завершення переговорів та визначення рішення протягом терміну дії пропозиції. Якщо МОМ бажає продовжити термін дії пропозиції, Постачальник послуг/Консалтингова фірма має право не продовжувати термін дії пропозиції.
8. Подання, отримання та відкриття пропозицій
8.1 Постачальники послуг/Консалтингові фірми мають право подати тільки одну пропозицію. Якщо Постачальник послуг/Консалтингова фірма подає або бере участь у більш ніж одній пропозиції, така пропозиція буде дискваліфікована.
8.2 Оригінали пропозицій (Технічної та Фінансової) повинні бути підготовлені незмивним чорнилом. Вони не повинні містити виправлень, за винятком виправлень помилок, допущених власне Постачальниками послуг/Консалтинговими фірмами. Будь-які такі виправлення повинні бути парафовані особою(особами), яка підписала Пропозицію.


  1. Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні представити оригінал та одну копію пропозиції. Кожна Технічна та Фінансова пропозиція повинна бути з позначкою «Оригінал» або «Копія» відповідно. При наявності розбіжностей між оригіналом та копіями пропозицій, оригінал матиме переважну силу.

8.4 Оригінал та всі копії Технічної пропозиції повинні бути у запечатаному конверті з позначкою «ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ». Так само, оригінал Фінансової пропозиції повинен бути у запечатаному конверті з позначкою «ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ» та з попередженням «НЕ ВІДКРИВАТИ З ТЕХНІЧНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ». Обидва конверти запечатуються у зовнішньому конверті. На зовнішньому конверті повинна бути вказана адреса, номер та назва Проекту, а також назва Постачальника послуг/Консалтингової фірми.


8.5 Пропозиції повинні бути отримані МОМ за місцем, на дату та в час, зазначені у запрошенні на подання пропозицій, або у будь-якому новому місці та на дату, визначені МОМ. Будь-яка пропозиція, яка була подана Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою після кінцевого терміну подання пропозицій, встановленого МОМ, оголошується «Запізнілою», не приймається МОМ та невідкритою повертається Консультантові.
8.6 Після закінчення кінцевого терміну подання пропозицій, усі Технічні пропозиції будуть відкриті спочатку BEAC. Фінансова пропозиція повинна залишатися невідкритою до відкриття та оцінки усіх представлених Технічних пропозицій.
9. Оцінювання пропозицій
9.

Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

1 Після подання пропозицій до BEAC та протягом періоду оцінювання, Постачальникам послуг/Консалтинговим фірмам, які подали пропозиції забороняється встановлювати будь-який зв’язок з представниками BEAC, а також його Секретаріату з питань, пов’язаних з поданими пропозиціями. Будь-яка спроба з боку Постачальників послуг/Консалтингових фірм вплинути на МОМ в процесі розгляду, оцінювання, порівняння пропозицій, а також рекомендації щодо визначення переможця, може призвести до відхилення пропозиції Постачальника послуг/Консалтингової фірми.
10. Технічне оцінювання
10.1 Весь процес оцінювання, у тому числі представлення результатів та затвердження, повинен бути завершений не пізніше ніж 21 (двадцять один) після кінцевого терміну подання пропозицій.
10.2 BEAC здійснює оцінювання пропозицій на основі їх відповідності Технічному завданню, вимогам ЗП, із застосуванням критеріїв, суб-критеріїв оцінки та бальної системи1. Кожній відповідній пропозиції буде присвоєно технічний бал (St). Пропозиція з найбільшою кількістю балів або найвищим рівнем повинна визначатися як рейтингова пропозиція.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Ре́йтинг (англ. rating) - це числовий або порядковий показник успішності або популярності, який відображає важливість або вплив певного об'єкта або явища.


10.3 На цьому етапі пропозицію може бути відхилено, якщо вона не враховує важливі аспекти ТЗ або якщо не набирає мінімального технічного прохідного балу, а саме 70%.

10.4 Технічні пропозиції Постачальників послуг/Консалтингових фірм повинні оцінюватися на основі наступних критеріїв та суб-критеріїв:Бали
(i) Досвід Постачальників послуг/Консалтингових фірм, що має відношення до проектного завдання: 40

(ii) Відповідність пропонованої методології технічному завданню: 40

(iii) Основна кваліфікація та компетенція професійних співробітників для виконання проектного завдання: 20

Кількість балів для призначення на кожну з вищезазначених посад буде визначатися з урахуванням наступних трьох суб-критеріїв та відповідного відсоткового показника:


1) Загальна кваліфікація 30%

2) Відповідність вимогам проектного завдання 50%

3) Досвід роботи в регіоні та знання мови 20%

Загалом: 100%


Мінімальний необхідний технічний бал St становить: 70% балів
10.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

5 Технічна пропозиція не буде оцінюватися в будь-якому з наступних випадків:
a) несвоєчасне подання, тобто після встановленого терміну

б) недотримання будь-якої з технічних вимог та положень, передбачених відповідно до Інструкції для Постачальників послуг/Консалтингових фірм (ITC) та Технічного завдання (ТЗ);


11. Фінансове оцінювання
11.1 Після завершення оцінювання Технічних пропозицій, МОМ повідомить Постачальників послуг/Консалтингові фірми, чиї пропозиції не набрали мінімальний прохідний бал або були визначені невідповідними до вимог ЗП, зазначаючи, що їхні Фінансові пропозиції будуть повернуті невідкритими після завершення процесу відбору.
11.2 МОМ одночасно повідомляє Постачальників послуг/Консалтингові фірми, які набрали мінімальний прохідний бал, зазначаючи дату та відкриття Фінансових пропозицій. BEAC може здійснювати відкриття пропозицій відкрито чи навпаки.
11.3 BEAC визначає повноту Фінансової пропозиції, наявність усіх форм, а також наявність відповідної оцінки.


  1. BEAC буде виправляти будь-які помилки у обчисленнях.

   Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.

   У разі розбіжності між частковою та загальною сумами, або між словами та цифрами, перша матиме переважну силу. Крім того, види діяльності та елементи, описані у Технічній пропозиції, але не оцінені, будуть включені до ціни інших видів діяльності або елементів.

   Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.


  1. Фінансові пропозиції Постачальників послуг/Консалтингових фірм, які набрали кваліфікаційний бал будуть відкриті, Фінансовій пропозиції з найнижчим балом (F1) буде присвоєно фінансову оцінку (Sf) у 100 балів. Фінансова оцінка (Sf) інших Фінансових пропозицій розраховується за формулою:Sf = 100 x Fl / F
Де:
Sf - фінансова оцінка Фінансової пропозиції, що розглядається,

Fl - ціна Фінансової пропозиції з найнижчим балом, та

F - ціна Фінансової пропозиції, що розглядається.

Пропозиції будуть порівнюватися відповідно до їх спільних (Sc) технічних (St) та фінансових (Sf) балів за допомогою відсоткового показника2 (T = показник Технічної пропозиції = 0.80; F = показник Фінансової пропозиції = 0.20; T F = 1)


Sc = St x T% Sf x F%
Фірму, яка отримає найвищий спільний технічний та фінансовий бал, буде запрошено до переговорів.
12. Переговори
12.1 Мета переговорів полягає у досягненні згоди з усіх питань та підписанні Контракту.
12.2 Переговори будуть включати: а) обговорення та уточнення технічного завдання (ТЗ) та обсягу послуг, б) обговорення та доопрацювання методики і програми роботи, запропонованих Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою, в) аналіз відповідності кваліфікації та винагороди, кількості людино-місяців, співробітників, яких буде призначено на роботу, графіку заходів (штатного розкладу), г) обговорення послуг, засобів і даних, якщо такі є, які повинні бути надані МОМ, д) обговорення Фінансової пропозиції, представленої Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою та е) положення Контракту.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

МОМ підготує протокол переговорів, який буде підписаний МОМ та Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою.
12.4 Після вибору Постачальника послуг/Консалтингової фірми на основі, серед іншого, оцінки пропонованих ключових професійних співробітників, МОМ планує укласти контракт на основі інформації про фахівців, вказаної у Пропозиції. До проведення переговорів по Контракту МОМ вимагатиме надання гарантій наявності фахівців. МОМ не розглядатиме заміни під час проведення переговорів по контракту, за винятком випадку, коли обидві сторони дійдуть згоди, що необґрунтована затримка в процесі відбору робить таку заміну неминучою, або з таких причин, як смерть або непрацездатність.

Інвалі́дність - соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності соціального захисту і допомоги.

В іншому випадку, а також якщо буде встановлено, що співробітники були вказані у пропозиції без підтвердження їхньої наявності, Постачальника послуг/Консалтингову фірму може бути дискваліфіковано. Будь-яка запропонована заміна повинна мати еквівалентну або кращу кваліфікацію та досвід, порівняно з початково вказаним кандидатом.
12.5 Всі угоди, досягнуті в ході переговорів, будуть відображені в описі послуг та є частиною Контракту.
12.6 Переговори повинні завершитися розглядом проекту Контракту, який є частиною цього ЗП (Частина VI). Для завершення переговорів, МОМ та Постачальники послуг/Консалтингові фірми повинні парафувати погоджений Контракт. У випадку невдалих переговорів, МОМ запрошує другого за кількістю балів Постачальника послуг/Консалтингову фірму для проведення переговорів по контракту. Якщо переговори зову є невдалими, МОМ повторюватиме процес для наступного за кількістю балів Постачальника послуг/Консалтингової фірми, поки переговори не будуть успішно завершені.
13. Укладання Контракту
13.1 Контракт буде укладено після направлення відповідного повідомлення, після переговорів та пост-кваліфікації з Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою, чия пропозиція набрала найвищий бал. Після цього МОМ невідкладно повідомить інших попередньо відібраних Постачальників послуг/Консалтингові фірми про те, що вони не пройшли та поверне їх Фінансові пропозиції у невідкритому вигляді. Повідомлення буде також надіслано Постачальникам послуг/Консалтинговим фірмам, які не пройшли технічне оцінювання.

  1. Постачальник послуг/Консалтингова фірма повинна почати виконання проектного завдання у вересні 2015 року.


14. Конфіденційність


   1. Інформація щодо оцінки пропозицій та рекомендації щодо укладання Контрактів не може бути розголошена Постачальникам послуг/Консалтинговим фірмам, які подали пропозиції або іншим особам, які не пов’язані офіційно з процесом. Невідповідне використання будь-яким Постачальником послуг/Консалтинговою фірмою конфіденційної інформації, пов’язаної з процесом, може призвести до відхилення його пропозиції і, можливо, до застосування положень політики МОМ щодо боротьби з шахрайством та корупцією.

    Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.Частина II – Стандартні форми Технічної пропозиції

ФТП-1: Форма подання Технічної пропозиції

[Місцезнаходження, дата]

До відома: Манфреда Профазі, Голови Представництва МОМ в Україні
Пані/Панове:
Ми, що нижче підписалися, пропонуємо надати послуги для

Проведення курса лекцій на тему розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio: 20483B Програмування на C#, 20486А Розробка ASP.NET MVC 4 Веб-додатків, 20487B Створення хмарних рішень і веб-сервісів відповідно до Запиту пропозицій (ЗП) № UA1-2015-376 від 31.07.2015 та нашої Пропозиції. Ми представляємо нашу пропозицію, яка включає в себе Технічну пропозицію та Фінансову пропозицію, запечатані в окремому конверті.


Якщо переговори проводяться після закінчення терміну дії пропозиції, ми будемо вести переговори на основі запропонованого персоналу. Наша пропозиція є обов’язковою для нас та до неї можуть вноситися зміни, що випливають з переговорів по Контракту.
Ми визнаємо і приймаємо право МОМ розглядати та перевіряти всі документи, що стосуються нашої пропозиції незалежно від того, чи буде укладений Контракт з МОМ на основі цієї пропозиції.
Ми розуміємо, що Ви не зобов’язані приймати будь-які отримані пропозиції.
З повагою,

Підпис уповноваженої особи:

ПІП та посада особи, що підписала:

Назва фірми:

Адреса:

ФТП – 2: Постачальники послуг/Консалтингові фірми

[Короткий (дві сторінки) опис ситуації, фірми/установи, а також кожного учасника виконання завдання (за необхідності). Сюди ж додаються копії установчих документів, сертифікатів та інше, що підтверджують кваліфікацію постачальника послуг та право на їх надання. ]

ФТП – 3: Опис підходу, методології та плану роботи для виконання проектного завдання

[Опис підходу, методології та плану роботи складається з 10 сторінок, включаючи графіки, діаграми, а також зауваження та пропозиції, якщо такі є, щодо Технічного завдання та персоналу і матеріальних засобів партнерів.]


ФТП – 4: Склад групи фахівців та завдання


1. Технічний/управлінський персонал

ПІП

Посада

Завдання
2. Допоміжний персонал

ПІП

Посада

Завдання

ФТП – 5: Формат резюме (CV) для пропонованих фахівців

Пропонована посада:

Назва фірми:

ПІП:

Професія:

Дата народження:

Років роботи у фірмі/установі: Національність:

Членство у професійних організаціях:Детальний опис завдань:
Основна кваліфікація:

[Опис досвіду роботи та навчання співробітника, який є найбільш актуальним для виконання проектних завдань.

Поло́ги - фізіологічний процес, який завершує вагітність; вихід з тіла матері зрілого плоду і плаценти та зародкових оболонок.

Опис ступеню відповідальності співробітника при виконанні відповідних попередніх завдань, дата і місцезнаходження. Обсяг - близько півсторінки.]
Освіта:

[Короткий опис середньої/вищої та іншої спеціалізованої освіти співробітника, назви закладів, дати відвідування та отримані дипломи. Обсяг - близько однієї чверті сторінки.]
Досвід роботи:

[Починаючи з нинішньої посади, перерахунок у зворотному порядку усіх місць роботи. Перерахунок усіх посад, займаних співробітником після закінчення освіти із зазначенням дат, назв організацій-роботодавців, посад та місцезнаходження. Також вкажіть види діяльності та відгуки клієнтів за останні десять років, при необхідності. Обсяг - близько двох сторінок.]
Знання мов:

[Для кожної мови вкажіть рівень знань: відмінно, добре, задовільно або погано, у розрізі розмовних навичок, читання та письма.]
Засвідчення:
Я, що нижче підписався(підписалася), підтверджую, що в міру моїх знань і переконань, ці дані правильно описують мене, мою кваліфікацію та мій досвід.

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Перекона́ння - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Як об'єкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твердо вірить.

Я розумію, що будь-яке умисне спотворення відомостей може привести до моєї дискваліфікації або звільнення.
Дата:

[Підпис співробітника та уповноваженого представника фірми] день/місяць/рік
ПІП співробітника:______________________________________

ПІП уповноваженого представника: __________________________ФТП-6: Графік роботи фахівців


Місяці (у вигляді графіку)

ПІП

Посада

Звіти

Відповідні/Заходи1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість місяців


Проміжний підсумок (1) ________________
Проміжний підсумок (2) ________________
Проміжний підсумок (3) ________________
Проміжний підсумок (4) ________________

Постійно: Тимчасово:

Звіти:

Тривалість заходів:

МІсцезнаходження

Підпис уповноваженого представника: ______________________

ПІП: _____________________________

Посада: ________________________________

Частина III. Стандартні форми Фінансової пропозиціїФФП-1: Форма подання Фінансової пропозиції[Місцезнаходження, дата]
До відома: Манфреда Профазі, Голови Представництва МОМ в Україні

Пані/Панове:


Ми, що нижче підписалися, пропонуємо надати послуги для Проведення курса лекцій на тему розробки веб-додатків на Microsoft Visual Studio: 20483B Програмування на C#, 20486А Розробка ASP.NET MVC 4 Веб-додатків, 20487B Створення хмарних рішень і веб-сервісів відповідно до Запиту пропозицій (ЗП) UA1-2015-376 від 31.07.2015 та нашої Пропозиції (Технічної та Фінансової пропозиції). Додаємо Фінансову пропозицію на суму [сума прописом та цифрами]. Ця сума не включає місцеві податки, які ми оцінили на рівні [сума(и) прописом та цифрами].

Місце́ві пода́тки та збо́ри - це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів.


Наша Фінансова пропозиція є обов’язковою для нас та до неї можуть вноситися зміни, що випливають з переговорів по Контракту до закінчення терміну дії пропозиції [термін дії пропозиції].

Ми визнаємо і приймаємо право МОМ розглядати та перевіряти всі документи, що стосуються нашої пропозиції незалежно від того, чи буде укладений Контракт з МОМ на основі цієї пропозиції.


Ми підтверджуємо, що ми ознайомилися, зрозуміли та приймаємо положення Інструкції для Постачальників послуг/Консалтингових фірм (ITC), технічного завдання (ТЗ), проекту Контракту, положення, що стосуються прийнятності Постачальників послуг/Консалтингових фірм, будь-яких бюлетенів та інших додатків і включень до ЗП, направлених нам.

Бюлетень: (від фр. bulletin - офіційний документ) Виборчий бюлетень - письмове свідоцтво волевиявлення виборця. Коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті. Назва періодичних видань.


Ми розуміємо, що Ви не зобов’язані приймати будь-які отримані пропозиції.

З повагою,


Підпис уповноваженої особи:

ПІП та посада особи, що підписала:

Назва фірми:

Адреса:

ФФП– 2: Зведення витрат

Витрати

Валюта

Сума(и)

I – Винагорода (див. ФФП- 3)Загальна сума Фінансової пропозиції1

1 Вкажіть загальну суму витрат

Загальна сума повинна збігатися із сумою відповідного проміжного підсумку, зазначеного в усіх формах ФФП-3 пропозиції.

Підпис уповноваженої особи:

ПІП та посада особи, що підписала:


ФФП-3: Розподіл витрат за видами діяльності


Діяльність (Етап):

_____________________________________

_____________________________________
Опис: 3

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Компонент витрат

Витрати

Валюта

Сума

ВинагородаПроміжний підсумок
1Форма ФФП-3 повинна бути подана принаймні щодо всього проектного завдання. У випадку, якщо деякі види діяльності вимагають різних видів рахунків та оплати (наприклад, завдання виконується поетапно, і кожен етап має свій графік платежів), Постачальник послуг/Консалтингова фірма повинен заповнити окрему форму ФФП-3 для кожної групи заходів.

3 Короткий опис видів діяльності, розбивка витрат за якими міститься в цій формі.

Підпис уповноваженої особи:

ПІП та посада особи, що підписала:

ФФП-4: Розподіл винагороди за видами діяльності


[Інформація, представлена ​​в цій формі може використовуватися лише для здійснення оплати Постачальникові послуг/Консалтинговій фірмі за можливі додаткові послуги на запит Клієнта/МОМ]


ПІП співробітника

Посада

Оклад

Фахівці

1.2.3.4.5.Допоміжний персонал

1.2.3.4.5.
Підпис уповноваженої особи:

ПІП та посада особи, що підписала:

  1   2   3 • ФФП-1: Форма подання Фінансової пропозиції
 • ФФП– 2: Зведення витрат
 • ФФП-3: Розподіл витрат за видами діяльності
 • ФФП-4: Розподіл винагороди за видами діяльності