Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Розроблення конкурентної стратегії підприємства ринкового лідера.»

«Розроблення конкурентної стратегії підприємства ринкового лідера.»
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»


Факультет економіки та управління

Кафедра менеджменту

КОМПЛЕКСНА КУРСОВА РОБОТА
на тему «Розроблення конкурентної стратегії підприємства - ринкового лідера.

Лі́дерство (англ. Leadership) - реалізація організаційного керівництва, яка реалізується топ-менеджментом. Лідерство охоплює (але не обмежується тільки цим) розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних цілей.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
»
Студента ІV курсу, спец._6601/1 1 гр_

денної_ форми навчання

Ільченка Олександра Ігоровича____________

(П.І.Б.)


(підпис)
Науковий керівник

_______к.е.н.,доцент________ (учений ступінь, учене звання)

Лігоненко Лариса Олександрівна________

(П.І.Б.)


(підпис)

Дата здачі роботи на


перевірку та рецензування_________________

Реєстраційний номер _____________________

Курсова робота
захищена з оцінкою «_____________________»

Дата захисту ____________________________

Комісія по захисту в складі:

________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

________________________ ________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
Київ 2015

План


Вступ

 1. Теоретико-методологічні основи розробки конкурентної стратегії підприємства

  1. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та еволюція поглядів.
   Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
   Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.


  2. Місце конкурентної стратегії в стратегічному наборі та її узгодженість з іншими видами стратегій підприємства.

  3. Типологія конкурентних стратегій підприємства .
 1. «Лідер ринку» як одна з позицій фірми в конкурентному середовищі

  1. Позиціювання фірм в конкурентному середовищі.

  2. Система показників, які характеризують стан та розвиток певного ринку/галузі.

2.3. Методичні засади ідентифікації «лідерів ринку».

3. Конкурентні стратегії підприємств – лідерів ринку.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Лідер (той, хто веде; перший, що йде попереду) - той, хто веде. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього у прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.

3.1. Конкурентна стратегія лідера, що діє в динамічних галузях з мінливим середовищем

3.2. Стратегія фірм-лідерів, що діють у зрілих галузях

3.3. Вибір стратегії за умов функціонування в галузі, що перебуває на стадії застою

3.4. Стратегія інноваційної цінності як одна з альтернатив розвитку підприємства-лідера

4.

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Методологія розроблення конкурентної стратегії підприємств-лідерів ринку.

4.1.Методичні засади та послідовність розроблення стратегії підприємства-лідера ринку.

4.2. Інструментарій дослідження стану внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства як передумова розроблення його конкурентної стратегії

4.2. Методичні засади генерування та вибору стратегічних альтернатив

4.2.1. Формальні методи

4.2.2. Методи портфельного аналізу

4.3.

Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
Суть портфельного аналізу полягає в тому, що компанія розглядається як сукупність стратегічних бізнес-одиниць, кожна з яких відносно самостійна. Мета портфельного аналізу - узгодження стратегій і найефективніше використання наявних інвестиційних ресурсів з точки зору досягнення стійкого положення компанії в цілому і зростання фінансових результатів.
Формалізація конкурентної стратегії підприємства – лідерів ринку.

5. Практика розробки та формалізації конкурентної стратегії підприємств з лідируючими позиціями на вітчизняному ринку.

Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Впродовж останніх 20 років українська економіка спрямована на активне опанування засад ринкової конкуренції, що робить необхідним опрацювання нових підходів, методів, інструментів управління економічними процесами і діяльністю підприємств. За цей час менеджмент почав активне оволодіння наукою і практикою розроблення стратегій підприємств, оцінювання і вибору стратегічних альтернатив, набуваючи вмінь стратегічно мислити, знаходити оптимальні способи аналізу і розв'язання стратегічних проблем.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.На сьогоднішній день вже не можливо вести мову про діяльність підприємства, не зачіпаючи питання конкурентної стратегії. Умови сучасного бізнес середовища не дозволяють досягнути ефективності за відсутності виваженого стратегічного набору, серед якого значне місце посідає конкурентна стратегія. Саме тому створення ефективної моделі формування та реалізації конкурентної стратегії є важливим і актуальним питанням для підприємства, оскільки остання забезпечує адаптивність практичної діяльності фірми в реальних умовах господарювання, особливо якщо вона прагне досягнути позиції лідера.

Метою даної роботи є визначення основних аспектів щодо формування та реалізації конкурентної стратегії підприємства, яке є лідером на ринку та дослідження практики використання їх (аспектів) у діяльності сучасних українських підприємств.
Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.


Об’єктом роботи є конкурентна стратегія як одна з базових стратегій ведення бізнесу підприємства-лідера у сучасному ринковому середовищі.

Предметом комплексної курсової роботи стала сукупність елементів, які формують уяву про сутність конкурентної стратегії підприємства-ринкового лідера, теоретичні засади проблеми її формування та прикладний інструментарій щодо реалізації такої стратегії.

Виконання комплексної курсової роботи передбачало опрацювання наступних завдань: 1. Визначити теоретичні засади сутності конкурентної стратегії підприємства в цілому та для підприємства-ринкового лідера зокрема;

 2. Зробити аналіз підходів до класифікації конкурентних стратегій з точки зору вітчизняних та іноземних науковців;
  Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
  Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.
  Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається


 3. З’ясувати вплив галузевої специфіки на вибір конкурентної стратегії підприємств-лідерів та можливості їх діяльності на різних стадіях життєвого циклу галузі;
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 4. Дослідити методику формування конкурентної стратегії та окреслити основний інструментарій для її реалізації;

 5. Проаналізувати можливість формування та ефективність втілення у життя конкурентної стратегії вітчизняних підприємств на прикладі лідера виробництва морозива ПАТ «Житомирський маслозавод»;
  Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.


 6. Здійснити аналіз основних помилок при формуванні та реалізації конкурентної стратегії та надати комплекс рекомендацій щодо покращення стратегічної діяльності підприємств.

Проблема вивчення сутності конкурентної стратегії підприємства втілена у працях багатьох іноземних та вітчизняних науковців. Основним надбанням з цього питання є праці М. Е. Портера, А.А.Томпсона та А. Дж.Стрікленда, які стали теоретичним підґрунтям для розгляду цього питання вітчизняними науковцями: Л.Є.Довганем, І.З.Должанським, О.І.Ковтуном, С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, А.В. Вакуленко, Д.О. Барабасем, П.Г. Клівцем тощо.

Інформаційною базою дослідження проблеми формування та реалізації конкурентної стратегії стали підручники, навчальні посібники,монографії, афтореферат, наукові статті, огляд періодичних видань, аналітична інформація інтернет-джерел тощо.

Омелья́ненко, Омеля́ненко - поширене українське прізвище. Трансформовані з російської мови форми прізвища - Омельяненко, Ємельяненко.
Преса - друковані засоби масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року. Під пресою розуміють газети, журнали, альманахи, збірки, бюлетені, рідше книги, листівки, що мають визначений наклад.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.

Таким чином, питання конкурентної стратегії розглядається у роботі через призму здобутків науковців та шляхом аналізу періодичних видань, обробки аналітичної інформації щодо діяльності вітчизняних підприємств з приводу практичного застосування інструментів стратегічної діяльності для управління формуванням та реалізацією конкурентної стратегії.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи розробки конкурентної стратегії підприємства

1.1.Конкурентна стратегія підприємства: сутність та еволюція поглядів

Забезпечення раціонального і ефективного господарювання на підприємстві протягом тривалого періоду вимагає окреслення та оцінку можливих альтернативних варіантів розвитку бізнесу, враховуючи можливості та загрози у зовнішньому середовищі.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Саме тому кожна фірма, що функціонує у будь-якій галузі, використовує стратегію конкуренції.

З точки зору поглядів на конкурентну стратегію у розрізі еволюції підходів до визначення стратегії взагалі, можна говорити про зародження конкурентної стратегії у період переходу від розгляду стратегії як категорії з позицій детермінованого планування до трактування останньої, як процесу. Трактування стратегії з точки зору контрольованості, детермінованості та стабільності зовнішнього середовища, не дало плідних результатів, оскільки за такого підходу стратегія не враховувала процесів в реальній ринковій економіці, а тому не могла реалізувати переваги від змін у зовнішньому оточенні та можливості, які ними породжені а також не передбачувала механізми уникнення негативних змін та загроз.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Детермінованість (determanancy) - властивість алгоритму, яка передбачає, що в ньому усі вказівки повинні бути чіткими й однозначними: значення величин, які отримуються в конкретний момент часу, повинні визначатися значеннями величин, отриманими в попередні моменти часу.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Перехід до нової концепції стратегії і трактування її як процесу (а саме: як процесу пошуку альтернативних шляхів досягнення глобальних цілей підприємства, процесу, що стосується прийняті я рішень щодо того, як розвивати бізнес підприємства в цілому та окремі його види (напрями, сектори), який бізнес розвивати, яке місце зайняти на ринку, як протидіяти конкурентам, як посилити позицію на ринку і в галузі тощо) ознаменувався і одночасним зародженням поняття «конкурентна стратегія», що було обумовлене певними новими чинниками, які стали найсуттєвішими для розвитку підприємств в умовах підвищення конкуренції та нестабільності на більшості ринків: зростання розмірів підприємств; науково-технічний прогрес;
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.
необхідність встановлення ефективних зв'язків з іншими організаціями: зростання рівня конкуренції; розвиток методології та інструментів планування; наявність кваліфікованих кадрів; лідируюче становище підприємств, які використовували у своїй діяльності стратегічне планування.

Взагалі, існує ціла низка поглядів на визначення сутності конкурентної стратегії. Це питання було і продовжує бути об’єктом дослідження вчених. Проте, варто наголосити, що найбільший внесок у дослідження конкурентної стратегії було зроблено Майклом Портером.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Майкл Портер (англ. Michael E. Porter) - професор кафедри ділового адміністрування Гарвардської школи бізнесу (Harvard Business School), визнаний фахівець в області вивчення економічної конкуренції, зокрема конкуренції на міжнародних ринках, конкуренції між країнами і регіонами.
За результатами аналізу запропонованих нау- ковцями визначень поняття «конкурентна страте- гія організації» сформовано принципи, за якими розробляють конкурентну стратегію організації (рис. 1). Дотримання принципу врахування сфери кон- куренції має важливе значення. Так, згідно з матрицею конкуренції (за М. Портером), обрана базова стратегія прямо залежить від сфери конкуренції. Принцип використання конкурентної пе- реваги ґрунтується на тому, що кожна конкуре- нтна стратегія за основу повинна брати конкурентну перевагу організації. Не менш важливим є принцип врахування впливу факторів середовища функціонування організації, для якої розро- бляється конкурентна стратегія.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
У теорії та практиці використовуються різні підходи і схеми формування конкурентних стра- тегій, такі як поетапний процес розвитку стра- тегій, факторна схема визначення конкурентної стратегії компанії, механізм формування альтер- натив, циклічна і ієрархічна моделі процесу стратегічного планування та ін.

Стратегія підприємства повинна відповідати таким принципам:
1. Обґрунтованість - кожне положення стратегії повинно бути підтверджене науковими дослідженнями.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Обґрунтованість забезпечує реалістичність стратегії. Недостатньо обґрунтована стратегічна програма породжує результати, які істотно відрізняються від очікуваних, вимагає непередбачених витрат, а отже, не забезпечує конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.

2. Прозорість - стратегія повинна мати чіткий i зрозумілий виклад, містити механізми доведення її положень, логіки i цільових орієнтирів до виконавців. Як свідчить досвід, обґрунтованість i прозорість стратегії спрощують відносини підприємства з кредиторами.

3. Легітимність - найбільшою загрозою для будь-якої програми є можливі негативні наслідки її реалізації. Тому в процесі розроблення стратегічної програми слід орієнтуватися на сили, зацікавлені в її реалізації, i домагатися легітимностірозуміння i прийняття її існуючими інституціями.

Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.
Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.
Легіти́мність (від лат. legitimus - згідно з законами, правомірний, законний) - здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.

4. Адекватність - суттєвою загрозою для стратегії є некритичне запозичення її, перенесення в інші економічні реалії, навіть якщо вона за певних умов забезпечила успішні результати.

Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Запози́чення - елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес (запозича́ння) переходу елементів однієї мови до іншої.
Стратегія повинна максимально враховувати i використовувати національні, регіональні особливості конкретної економічної ситуації, в якій вона реалізується.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

5. Підконтрольність - стратегічна програма повинна бути доступною не лише щодо сприйняття, а і щодо її здійснення, містити чітко визначені критерії її реалізації, досягнення конкретних результатів, передбачати застосування чітких їх оцінок.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Це посилює визнання її, довіру до керівництва підприємства. 

6. Логічність - пропоновані стратегічні рішення повинні основуватися на глибокому аналізі ситуації, обґрунтованих висновках. Вони мають бути чітко вмотивованими, системними, зрозумілими тощо.

Так, М.Портер розглядає її як «продуманий вибір ряду видів діяльності, які дозволять надавати унікальний портфель створеної цінності», наголошує на тому, що «мати конкурентну стратегію – означає просто бути не схожим на інших»[23,с.72]Також вчений розглядає конкурентну стратегію як таку, що визначає, яким чином кожен з бізнесів компанії може досягнути конкурентної переваги[23,с.157]. Досить цікавим є погляд Портера конкурентну стратегію як на рішення по знаходженню компромісів в конкуренції, суть якої полягає у прийнятті рішення що вибрати, а від чого відмовитися.[23,c.88]

Іншим дослідником, конкурентна стратегія розглядається як сукупність довготривалих дій із забезпечення адаптивності практичної діяльності фірми в реальних умовах господарювання[3,с.

Компроміс (грец. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.
Дослі́дник - людина, яка веде дослідження, займається науковими дослідженнями, вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.
90]

Багато дослідників ототожнюють конкурентну стратегію з бізнес- стратегією, однак такий підхід не є вірним, оскільки вона має більш вузький розмах, ніж стратегія бізнесу. Бізнес-стратегія містить не тільки пропозиції щодо конкуренції, а також охоплює функціональні сфери стратегії,стосується різних умов галузі, а не тільки пов’язаних з конкуренцією і повинна формувати повний діапазон стратегічних рекомендацій, які відповідають бізнесу підприємства.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Конкурентна ж стратегія має справу винятково з планом дій щодо забезпечення успішної конкуренції і максимального задоволення покупців.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

Сучасна концепція конкурентної стратегії розглядає останню як індикативну(рекомендовану) модель адаптивної поведінки(траєкторію руху) фірми у змінному ринковому середовищі на довгострокову перспективу, що повинна забезпечувати можливість фірмі досягнути і утримувати конкурентну перевагу в обраних зонах господарювання.

Не дивлячись на велику кількість визначень сутності конкурентної стратегії, усі вони наголошують на наступному: конкурентна стратегія передбачає наявність у фірми такої адаптивної поведінки, що забезпечила би досягнення нею конкурентної переваги у довготривалому періоді.

Стриманість або утримання (грец. егкратеіа, англ. self-control, abstinence, chastity) - моральна якість та чеснота, вважається невідступним та свідомим пануванням розуму над пристрастями й іншими недобрими поривами.
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
До цього врешті-решт і зводиться її сутність.

Існує велика кількість поглядів на класифікацію конкурентний стратегій. Деякі з них стали об’єктом розгляду поданої роботи. Їх розглянуто у наступному питанні

1.2. «Лідер ринку» як одна з позицій фірми в конкурентному середовищі

Конкурентна стратегія підприємства є основою його стратегічної орієнтації, оскільки вона визначає поведінку підприємства на ринку та досягнення ним переваг у конкурентній боротьбі.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Існує дуже розгалужена класифікація конкурентних стратегій, запропонована різними дослідниками.

Найвідомішою з класифікацій є запропонована М.

Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».
Портером класифікація стратегій, згідно якої дослідник виділяє 3 конкурентні стратегії:

1) стратегія контролю за витратами;

2) стратегія диференціації;

3) стратегія фокусування.

Стратегія контролю за витратами ґрунтується на зменшенні власних витрат на виробництво продукції проти витрат конкурентів. Якщо організація має нижчі витрати на виготовлення одиниці продукції, вона може забезпечити прийнятний для себе рівень прибутків, навіть за нижчих від конкурентів цін.

Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
Ті ж самі низькі ціни можуть одночасно слугувати бар’єром для появи нових конкурентів. Вибір стратегії контролю за витратами має і певні небезпеки. Найчастіше організації помиляються, переоцінивши свої можливості управляти витратами.

Стратегія диференціації – обумовлює постачання на ринок товарів (послуг), які за своїми якостями більш привабливі для споживачів проти продукції конкурентів. Вибір стратегії диференціації зумовлюють різні фактори, але ключовим є наявність у товару або послуги унікальної властивості, яка приваблює споживача(висока якість продукції;

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.
Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Я́кість проду́кції - це сукупність властивостей продукції, яку обумовлюють її придатність, задовольнити певні потреби відповідно до призначення.
розгалужена система філіалів для надання послуг; принципова новизна продукції;імідж фірми тощо.) Диференціація – надійна стратегія, проте для успіху необхідно донести до споживача інформацію про унікальні властивості продукції (реклама). Не слід також забувати про те, що витрати на створення унікальної властивості товару можуть підняти ціни на нього так високо, що він стане неконкурентоспроможним на ринку.

В основу стратегії фокусування покладено ідею про те, що будь-який ринок складається з відносно відокремлених часток або сегментів. Кожний сегмент ринку ставить специфічні вимоги до продукції або послуги.

Сегментува́ння ри́нку - розподіл потенційних споживачів на групи на основі відмінностей у їх потребах, характеристиках та поведінці. Застосування концепції ринкового сегментування дозволяє підприємству (фірмі) досягти максимальної результативності маркетингової діяльності шляхом використання своїх сильних сторін з урахуванням реальних умов на ринку.
Якщо фірма здатна забезпечити виробництво продукції або надання послуг, які відповідають цим вимогам, та зробить це краще від конкурентів, вона здатна збільшити частку своєї продукції на ринку. Зробити це можна: шляхом контролю за витратами або шляхом диференціації. Отже, у стратегії фокусування існує фокус витрат та фокус диференціації, які обмежені одним або кількома вузькими сегментами ринку.

Класифікація М. Е. Портера ґрунтується на концепції про два основні стратегічні напрями, один із яких зосереджує зусилля на якості продукції і послуг, а другий — на зниженні витрат і цін.

Якість - філософське поняття, з термінології гуманітарних наук. В Арістотелівській логіці якість - одна з 10 категорій, на які Арістотель поділив усі речі реальності. Як одна з таких категорій, якість це - побічна обставина, за допомогою якої річ є якогось типу чи виду; побічна обставина, що вказує, якою є річ (її змістовні якості та форми) і як річ діє (її здатності та навички); побічна обставина, котра є зовнішньою оцінювальною формою.
Значною мірою вони суперечать один одному, адже підвищення якості, поліпшення споживчих властивостей товарів і послуг потребує додаткових витрат.

Досить схожу до М .Портера класифікацію надають А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд, яку ілюструє рис.1.1.

Стрікленд (англ. Strickland) - річка на острові Нова Гвінея. Річка протікає по території Західної провінції Папуа Нової Гвінеї. Впадає в річку Флай, що є другою за довжиною, після річки Сепік, річкою цієї країни.
Низькі витрати

ДиференціаціяРис 1.1. Класифікація базових конкурентних стратегій за А.А.Томпсоном та А. Дж.Стріклендом

Стратегія широкої диференціації

Сфокусована стратегія диференціації

Стратегія оптимальних витрат

Сфокусована стратегія низьких витрат

Стратегія лідерства за витратами

Окремий сегмент покупців або ринкова ніша

Широке коло покупців на ринку

Класифікація стратегій, розроблена російським вченим Геннадієм Азоєвим, ґрунтується на концепції, згідно з якою підприємства, що функціонують на певному ринковому сегменті, поділяють на підприємства-лідери, підприємства з сильною конкурентною позицією, підприємства зі слабкою конкурентною позицією та підприємства-аутсайдери(див. Додаток А).

Конкурентна стратегія компанії передбачає наступальні та оборонні дії, вибір яких залежить від ситуації на ринку.

На́ступ, офензи́ва (заст.) - вид бойових дій, який застосовується з метою розгрому противника та оволодіння важливими районами. Він полягає в ураженні противника всіма засобами, які є, рішучій атаці, стрімкому просуванні підрозділів углиб його бойових порядків, знищенні та взятті у полон живої сили, захопленні озброєння, техніки та намічених районів (рубежів).
Крім того, стратегії підприємства класифікують з огляду на їх конкурентний статус, а також конкурентні ситуації на підприємствах і в галузі[11,с.170]. Розширена класифікація конкурентних стратегій подана у додатку Б.

Існують різні назви конкурентних стратегій, однак, усі їх можна об’єднати у чотири типи: віолентна ("силова") стратегія, патієнтна ("нішова") стратегія, комутантна ("пристосувальна") стратегія і експлерентна ("піонерська") стратегія [3,с.92]

Сутність віолентних стратегій полягає в намаганні підприємства домінувати на достатньо широкому ринковому просторі за рахунок високої внутрішньої продуктивності праці, низьких витрат виробництва, а відповідно, і низької ціни виготовленої продукції.

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Досягнення подібних цільових установок вимагає організації масового виробництва товарів, орієнтованих на середнього покупця із середньостатистичними потребами і можливостями.
Потре́ба - стан живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від об'єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності.
Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.
Мова піде про так звану віолентну («силову») стратегію — стратегію домінування на великому ринку, орієнтована на високу продуктивність і зниження витрат виробництва, а отже, і зниження ціни продаж. Це досягається організацією масового виробництва товарів середньої якості, що цілком влаштовують масового покупця. Такої стратегії дотримуються багато великих компаній. Товар виробляється ними в різноманітному асортименті, часто оновлюється, що в поєднанні з його добротністю й доступністю за ціною дозволяє залучити широкі верстви покупців. Цьому сприяє проведення великих рекламних кампаній.
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Вибір в віолентної стратегії (стратегії лідерства за витратами), означає, що воно має утримувати витрати на нижчому рівні, ніж конкуренти, орієнтуватися на широкий ринок і виготовляти продукцію у великій кількості.

Патієнтні стратегії передбачають обмеження підприємствами асортименту і обсягу виготовленої продукції при одночасній особливій увазі до її якості. Суть цього підходу полягає в намаганні уникнути прямого впливу конкурентів через визначення і активне формування на ринку сегментів із специфічними потребами.

Комутантні стратегії орієнтуються на максимально швидке задоволення невеликих за обсягом короткочасних і часто змінюваних потреб. Такі підприємства пропонують такий продукт, якого потребують замовники.

Експлерентна стратегія – пов'язана зі створенням нових чи радикальним перетворенням старих сегментів ринку.

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Йдеться не просто про вдосконалення товарів та послуг, а про вкрай ризикований (але й надзвичайно вигідний у випадку вдачі) пошук революційних рішень

У таблиці 1.1. наведено систематизований розподіл конкурентних стратегій,що розглядалися у роботах М. Портера, І. Ансоффа, Г.Л. Азоєва, А.А. Томпсона і А. Дж. Стікленда.

Таблиця 1.1.Автори

Віолентна статегія

Патієнтна статегія

Комутантна статегія

Експлерентна статегія

М. Портер

Стратегія лідерства за витратами

Стратегія фокусування(на сегменті ринку)

Стратегія диференціації

Стратегія фокусування(на нових товарах)

І.Ансофф

Стратегія максимізації частки ринку

Стратегія сегментування ринку

Стратегія розвитку товару

Стратегія диференціації( на нових товарах)

Г.Л.Азоєв

Стратегія зменшення собівартості

Стратегія сегментування ринку

Стратегія диференціації продукції

Стратегія впровадження інновацій

А.Томпсон, А. Стікленд

Стратегія лідерства за витратами

Стратегія концентрації на вузькому сегменті ринку на основі більш низьких затрат

Стратегія концентрації на вузькому сегменті ринку на основі диференціації

Стратегія найкращої якості

Типологія конкурентних стратегій
Як бачимо з неї, у класифікаціях конкурентних стратегій різних авторів існує багато спільних рис, що дозволяє розробити інтегровану систему поглядів на різновиди конкурентної стратегії.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.

Таким чином, класифікація конкурентних стратегій є досить різноманітною, хоча більшість авторів за теоретичну основу беруть

класифікацію, розроблену М.Е.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Портером. Яку ж стратегію конкуренції з поміж цих класифікацій обрати підприємствам, що мають лідерські позиції на ринку та яка специфіка кожної з них – відповіді на ці питання окреслені у

наступному пункти першого розділу даної роботи.


1.3. Конкурентні стратегії підприємств – лідерів ринку

Конкурентні позиції лідерів галузі звичайно змінюються в межах від сильних (вищий середній рівень) до дуже сильних. Лідери звичайно добре відомі, вони орієнтуються на перевірені стратегії або на лідерство по витратах, або на диференціацію. Основною турботою для лідера з погляду стратегії є підтримка лідируючих позицій і, можливо, перетворення із простого лідера в домінуючого. Тим часом погоня за лідерством у галузі й за більшою часткою ринку в основному важлива через конкурентні переваги й прибутковість, які випадають на частку найбільшої в галузі компанії.

Ча́стка ри́нку (англ. Market Share) - частка продукції окремої фірми або групи фірм у загальному випуску продукції даної галузі.
Для лідерів можливі три стратегічні лінії.

1. Стратегія постійного наступу. Ця стратегія ґрунтується на принципі: «найкраща оборона — гарний наступ». Агресивно налаштовані лідери намагаються бути першими в створенні конкурентних переваг (низькі витрати або диференціація) та іміджу лідера.

Агресія (лат. aggressio - напад) - інстинктивна індивідуальна поведінка людей, тварин, яку породжує страх, лють тощо. Вона виражається в нападі або загрозі нападу на особин свого (рідше чужого) виду.
Фірми, що орієнтуються на низькі витрати, агресивно дотримуються політики зниження витрат, а фірми, що орієнтуються на диференціацію, постійно шукають нові шляхи позиціювання своєї продукції, відмінні від конкурентів. Ключем до постійного наступу є безперервна гонитва за безперервним удосконалюванням та інноваціями. Боротьба за те, щоб першим вийти з новим продуктом, мати кращі показники, удосконалити якість, поліпшити обслуговування покупців і знайти шляхи зниження виробничих витрат,не тільки дають лідерові можливість уникнув небезпеки зупинитися на досягнутому, а й змушують суперників оборонятися й щосили намагатися не відстати.
Проти́вник (супроти́вник, во́рог, неприя́тель) - у військовій справі - військовослужбовець, особовий склад, військове формування (військові формування), Збройні сили або інша держава, які ведуть бойові дії супротив протилежної держави, її військовослужбовців, особового складу, військових формувань, Збройних сил тощо.
Якщо тільки частка лідера галузі на ринку не настільки велика, щоб привести до вживання антимонопольних заходів (звичайно безпечна частка на ринку становить до 60%), стратегія постійного наступу являє собою спробу зростання швидшими темпами, ніж по галузі в цілому, для того щоб вирвати в суперника частку ринку.
Ата́ка (фр. attaque - напад) - поєднання вогню і навального руху війська, літаків, кораблів та ін. проти ворога з метою знищення його в близькому бою.
Лідер, чиї темпи зростання відстають від середніх темпів зростання по галузі, втрачає позиції на ринку.

2. Стратегія оборони й зміцнення. Зміст цієї стратегії полягає в тому, щоб утруднити доступ на ринок новим фірмам, а претендентам на лідерство ─ зміцнити позиції. Завданням міцної оборони є втримання існуючої частки ринку, зміцнення досягнутого положення на ринку, захист наявних у фірми конкурентних переваг шляхом підняття конкурентних бар'єрів для претендентів на лідерство за рахунок збільшення витрат на рекламу, вищий

рівень сервісного обслуговування;

Претендент - спортивне реаліті-шоу виробництва NBC. Перший епізод серіалу вийшов в ефір 7 березня 2005 року. Всього було знято 5 сезонів, а також сеціальний випуск до першого сезону The Contender Rematch: Mora vs.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
персоналізації обслуговування, патентування альтернативних технологій тощо.
Патентування - затвердження документом - торговим патентом права суб'єкта господарювання на те, щоб займатися певними видами підприємницької діяльності впродовж встановленого строку.

Стратегія оборони й зміцнення більше підходить для фірм, які вже досягли домінуючого положення в галузі й не бажають піддатися ризику застосування до них антимонопольних заходів. Вона також ідеально підходить для ситуацій, коли фірма хоче максимально вигідно використати своє нинішнє положення для одержання найбільшого прибутку, тому що перспективи зростання галузі непривабливі або майбутнє розширення частки ринку здається не настільки прибутковим, щоб за нього боротися.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Але ця стратегія завжди має на увазі спроби зростання такими ж швидкими темпами, що й у ринку в цілому (щоб не упустити свою частку ринку), а також достатні капіталовкладення для підтримки конкурентоспроможності лідера.

3. Стратегія щодо фірм, які слідують за лідером. У цьому випадку стратегічна позиція лідера допускає використання конкурентного тиску (чесного й етичного) на фірми, що не є лідерами, щоб сприяти їхньому перетворенню на слухняних послідовників, а не агресивних претендентів на лідерство.

Адепт (лат. adeptus, буквально - той, що досяг) - той, кому відкрито таємниці якого-небудь вчення, секти.
Лідер потрапляє в скрутне становище, коли дрібніші конкуренти «розгойдують його човен», знижуючи ціни, або вживають інші наступальні дії, що є прямою загрозою для його положення. Відповідні дії лідера можуть містити в собі швидке зниження цін (до рівня цін претендента на лідерство або навіть нижче), використання широкомасштабної кампанії з просування своїх товарів на ринок, щоб протистояти спробам претендента завоювати частку ринку й запропонувати кращі умови основним споживачам претендентів.

Проте, лідери, що дотримуються такої стратегії,повинні вибирати засоби боротьби: доцільніше може бути спостерігати, а не використовувати наступальні дії, коли невеликі фірми ведуть боротьбу між собою за споживачів, якщо така боротьба не зачіпає інтересів лідера.


  1   2   3   4