Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробники програми

Скачати 96.07 Kb.

Розробники програми
Скачати 96.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір96.07 Kb.
ТипПрограма
  1   2

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Бункус С.В. – викладач ЕТТ ХНТУ, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»

Обговорено на засіданні циклової комісії

комп’ютерних та природничо-математичних дисциплін

Протокол № 8 від «12» квітня 2016 року


Голова циклової комісії __________________ Бункус С.В.


1. Мета вступних випробувань

Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу предметів, передбачених освітньо-професійною програмою, навчальними планами та відповідно освітньо-кваліфікаційному рівню «кваліфікований робітник».

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних предметів навчального плану підготовки кваліфікованих робітників у частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

Кваліфіко́ваний робітни́к - це освітньо-кваліфікаційний рівень робітника, який на основі повної або базової загальної середньої освіти здобув спеціальні уміння та знання, має відповідний досвід їх застосування для вирішення професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.2. Допуск до вступних випробувань

До участі у вступних іспитах допускаються вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, правилами вступу до економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету.3. Вимоги до вступних випробувань

Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», Правилами прийому до Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Вступне випробування проводиться у формі тестування і охоплює цикл предметів «Основи галузевої економіки та підприємництва» та «Технології комп'ютерної обробки інформації».Абітурієнт повинен володіти знаннями з предмету „Технологія комп'ютерної обробки інформації" з таких тем:

Тема 1.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Обробка текстової інформації


 • Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи комп'ютерних технологій для обробки інформації; готувати необхідні дані.

 • Розпізнавання образів.

 • Робота у текстових редакторах.

  Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо. • Завантаження текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

 • Вікно текстового редактора. Меню, режими огляду документів.

 • Введення, редагування та форматування текстової інформації

 • Перевірка орфографії та граматики.

 • Засоби оформлення документів. • Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками. Поля злиття.

 • Робота з графічними об'єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки.

 • Друкування документів.

Тема 2. Обробка табличної інформації

 • Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи комп'ютерних технологій для обробки інформації за допомогою електронних таблиць;

  Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

  готувати необхідні дані.

 • Завантаження програми. Створення, завантаження та збереження файлів-книг.

 • Вікно програми. Меню та панелі інструментів.

  Панель інструментів Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів. • Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних.

  Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. • Переміщення по таблиці та виділення фрагментів електронної таблиці.

 • Форматування комірок та діапазонів комірок.

 • Використання формул при обчисленнях у таблицях. Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій.

 • Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

 • Масиви. Масиви у формулах.

 • Засоби "Пошук рішення" та "Підбір параметрів".

 • Створення списку. Робота зі списками. Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр.

 • Зведені таблиці.

 • Лінійні бази даних.

  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

  Створення баз засобом введення даних у таблицю та з використанням форм.

 • Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування та форматування елементів діаграми.

 • Попередній перегляд і друк робочого аркушу.

- Макроси. Створення та робота з макросами.
Тема 3. Робота в базах даних

 • Вивчення теми забезпечує уміння створювати різні структури баз даних; організовувати бази даних; користуватися системою управління базами даних; накопичувати і систематизувати показники оперативного і довідкового фондів; уміння організовувати роботу бази даних у локальних обчислювальних мережах; організовувати експлуатацію комп'ютерної мережі як менеджер групи.

 • Концепція бази даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи.

 • Основи побудови систем управління базами даних.

  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди. • Архітектура систем управління базами даних. Організація систем управління базами даних.

 • Логічне проектування баз даних. Структуризація та організація даних. Ієрархічна, мережева та послідовна організація даних.

 • Логічні та фізичні структури даних. Системи управління базами даних.

 • Організація баз даних у СУБД. Програмування реляційних запитів. Режими монопольного і колективного використання БД.

 • Блокування таблиць, сторінок і записів. Режим «Для читання» у довідниках.

 • Автоматизовані системи обробки інформації.

  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

  Системи обробки інформації Системи обробки інформації - (англ. Information processing systems) – збірник наукових праць, що заснований у березні 1996 року Харківським національним університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.


  1   2


Скачати 96.07 Kb.

 • 1. Мета вступних випробувань
 • 2. Допуск до вступних випробувань
 • 3. Вимоги до вступних випробувань
 • Тема 2. Обробка табличної інформації Вивчення теми забезпечує уміння використовувати методи компютерних технологій для обробки інформації за допомогою електронних таблиць
 • Тема 3. Робота в базах даних