Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозробники програми

Скачати 53.46 Kb.

Розробники програми
Скачати 53.46 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір53.46 Kb.
ТипПротокол

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Бункус С.В. – викладач ЕТТ ХНТУ, кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»

Обговорено на засіданні циклової комісії

комп’ютерних та природничо-математичних дисциплін

Протокол № 8 від «12» квітня 2016 року
Голова циклової комісії __________________ Бункус С.В.


1. Мета вступних випробувань

Метою фахових вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, що відносять до напрямів „Комп'ютерна інженерія", «Програмна інженерія". Об'єм знань, які повинен продемонструвати вступник, відповідає навчальним планам з предмету „Інформатика" або ж „Інформатика та обчислювальна техніка" для студентів спеціальності 5.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
05010301 "Розробка програмного забезпечення". Навчальна робоча програма з інформатики, на базі якої сформовані питання для вступників, складена на основі навчальної програми Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


2. Допуск до вступних випробувань

До участі у вступних іспитах допускаються вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством, правилами вступу до Економіко-технологічного технікуму Херсонського національного технічного університету.


3. Вимоги до вступних випробувань

Вступні випробування охоплюють цикл базових понять, що повинен знати вступник після вивчення предмету „Інформатика" або ж „Інформатика та обчислювальна техніка" і складаються з таких частин: • Основні поняття інформатики;

 • Програмне забезпечення персональних комп'ютерів;

 • Текстовий процесор;

 • Основи програмування;

 • Електронні таблиці. Табличний процесор;

 • Бази даних;

 • Інформаційні технології.

Тести складені у відповідності змістовним модулям освітньо-кваліфікаційної програми. Практична частина складена на основі базових понять алгоритму та програми, циклів, логічних операцій та операторів.

Кожний білет вміщує програмний матеріал, сформований у тести за чотирма рівнями складності. Структура відповідає методичним вимогам і рекомендаціям Міністерства освіти і науки України щодо проведення тестових іспитів у вищих навчальних закладах І - II рівнів акредитації при проведенні вступної компанії.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.3.1 Основні поняття інформатики

Інформатика. Поняття інформації, інформаційні технології, носії інформації, кодування інформації. Інформаційна система та її структура. Архітектура персонального комп'ютера(далі - ПК). Апаратна складова комп'ютера. Периферійні пристрої ПК. (Будова та принципи роботи).3.2 Програмне забезпечення персональних комп'ютерів
Операційні системи. Файлова система. Ім'я файлу, робота з файлами. Системне програмне забезпечення.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

Операційна система Windows' XX. Технологічні механізми Windows. Буфер обміну. Система меню. Об'єкти Windows. Вікна. Головне меню системи. Програми менеджери файлів. Дії з об'єктами Windows.3.3 Текстовий процесор

Призначення, можливості та основні поняття текстового процесора.

Буфер обміну Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Використання стилів, поняття про схему документа Поняття комп'ютерної презентації, їх види і призначення. Програмні і технічні засоби для створення і демонстрації презентацій. Форматування символів та абзаців. Створення нумерованих і маркованих списків.

Форматування текстових документів.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Використання шаблонів документів. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

3.4 Основи програмування

Засоби розробки програм, мови програмування.

Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Поняття змінної. Поняття оператора. Різновиди операторів. Присвоєння. Типи даних. Поняття операції та виразу. Обчислення виразів. Поняття алгоритму та програми. Форми опису алгоритмів. Логічні значення та логічні операції. Алгоритмічна конструкція розгалуження. Вкладені оператори розгалуження. Поняття підпрограми. Поняття процедури і функції. Стандартні процедури й функції. Створення і використання підпрограм користувача та вбудованих процедур і функцій.3.5 Електронні таблиці. Табличний процесор

Огляд інтерфейсу табличного процесора. Введення і редагування даних. Форматування даних. Абсолютні, відносні та змішані посилання на комірки. Використання найпростіших формул.

Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора. Навігація у аркуші і книзі. Використання формул та функцій в електронних таблицях.

3.6 Бази даних

Поняття моделі даних, бази даних. Призначення систем керування базами даних.

Моде́ль да́них (англ. Data model) - абстрактне представлення реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів, їх атрибутивне значення і відношення між ними.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.
Поняття таблиці, поля, запису. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних. Основні етапи роботи з базами даних. Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора. Створення звітів за допомогою майстра.3.7 Інформаційні технології

Робота з навчальними програмами. Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету. Основи веб-дизайну. Поняття про мову HTML. Основні теги і атрибути.Графіка та мультимедійна інформація на веб-сторінках. Структурування веб-сторінок за допомогою таблиць. Основні принципи ергономічного розміщення інформації на веб-сторінках. Основи інформаційної безпеки. Конфіденційність, доступність і цілісність інформації. Принципи функціонування електронної пошти.
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Етикет електронного листування.

4. Література

 1. Зарецька, І. Т.., Інформатика: Навч. посібн. для 10-11 кл. серед, загальноосвітн. шкіл /1. Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. [Текст] - К: Форум, 2001. - 496с: іл.

 2. Клименко, О. Ф., Головко, Н. P., Шарапов, О. Д. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. Посібник / За заг. Ред. О. Д. Шарапова. [Текст]-К.:КНЕУ, 2002.-534с.

 3. Малярчук, CM. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах. [Текст] - Харків. Видавництво "Ранок", 2002р.

 4. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології.: Підручник. 2-ге вид. [Текст] - К.: Каравелла, 2008. - 640 с.

 5. Маценко, В.Г. Інформатика та обчислювальна техніка. Навчальний посібник. [Текст] - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012.-160 с.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - державний вищий заклад освіти 4-го рівня акредитації у місті Чернівці.


 6. Морзе, Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
  [Текст] -К.: Видавнича група BHV, 2006. - 352 с.

 7. О.Ю.Гаєвський. Інформатика (навчальний посібник), 7-11 кл.. [Текст] -К.: Видавнича група «А.С.К.», 2008.

 8. М.М.Редько. Інформатика та комп'ютерна техніка (навчально-методичний посібник), [Текст] - Вінниця: Видавнича група НОВА КНИГА, 2007.

 9. Караванова Т.П. Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування (процедурне програмування) (навчальний посібник), 10-11 кл., [Текст] -К.: Видавнича група Аспект, 2005.


Скачати 53.46 Kb.

 • 1. Мета вступних випробувань
 • 2. Допуск до вступних випробувань
 • 3. Вимоги до вступних випробувань
 • Міністерства освіти
 • 3.1 Основні поняття інформатики
 • Периферійні пристрої
 • Системне програмне забезпечення
 • Буфер обміну
 • 3.4 Основи програмування
 • 3.5 Електронні таблиці
 • 3.6 Бази даних
 • 3.7 Інформаційні технології
 • Навчальний посібник