Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного простору кудіна О. Ю

Скачати 144.49 Kb.

Розвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного простору кудіна О. Ю
Скачати 144.49 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 28.05.2017
Розмір 144.49 Kb.
  1   2

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
Кудіна О. Ю.

Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.

Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.

Київ)


Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів електронної торгівлі у глобальному економічному середовищі. Виявлено генезис, тенденції та масштаби електронної торгівлі в світі в цілому, в окремих регіонах (США, Європа, Азія) і в Україні. Визначено стан і перспективи, а також проблеми різного роду, пов’язані з розвитком електронної торгівлі в Україні і світі.

Ключові слова: електронна торгівля, електронна комерція, Інтернет.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

The article is dedicated to the research of theoretical and practical aspects of electronic trade in the world. E-trade evolution, tendencies and global scale are revealed. Current situation and perspectives, as well as attributed problems are discussed in reference to both Ukraine, and the world as a whole.

Key words: e-trade, e-commerce, Internet.


Актуальність проблеми. З початку 90-х років ХХ ст. у світовому господарстві простежується стрімкий розвиток нової галузі економіки, що являє собою широкий набір інтерактивних методів ведення діяльності з надання споживачам товарів та послуг.

Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Розвиток електронної торгівлі невеликий у часовому проміжку, проте бурхливий і насичений інноваціями. Електронна торгівля у своєму розвитку залежить від інформаційної та комунікаційної інфраструктури. Багато проблем та перспектив пов’язано з останньою, проте превалюючою світовою тенденцією є всі більше поширення та проникнення мережі Інтернет і мобільного зв’язку у життя людей, навіть з найменш розвинутих країн. Електронна торгівля – найдинамічніша сфера економіки, що постійно вдосконалюється та змінюється.

Аналіз останніх наукових досліджень.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів серед яких М.В. Макарова, А.М. Береза, І.Т. Балабанов, В.В. Царьов, А.А. Кантарович, Д. Козьє, І. Успенський та ін., створили значний теоретичний потенціал для організації та управління підприємствами електронної торгівлі в умовах ринкової економіки.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Економічним аспектам функціонування торговельних підприємств у середовищі Інтернет присв'ячені праці Т. Хофмана, А. Саммера, М. Мак-Нілла, К. Коллі, Гр. Дункана, В. Кисельова та деяких інших авторів.
  1   2


Скачати 144.49 Kb.

2021