Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозвиток навчально-пізна­вальних інтересів, допитливо­сті, освоєння загально навчальних умінь І навичок

Скачати 97.42 Kb.

Розвиток навчально-пізна­вальних інтересів, допитливо­сті, освоєння загально навчальних умінь І навичок
Скачати 97.42 Kb.
Дата конвертації 02.05.2017
Розмір 97.42 Kb.

Модель випускника 1-го класу

Когнітивний компонент Розвиток навчально-пізна­вальних інтересів, допитливо­сті, освоєння загально навчальних умінь і навичок: • уміє правильно й свідомо читати цілими словами (35 слів за хвилину літературний текст);

 • уміє списувати текст, запи­сувати під диктовку, викладати текст у вигляді невеликого тво­ру або оповідання (темп письма 20 знаків за хвилину);

 • правильно вимовляє звуки, розвинені фонематичний слух і мовлення, уміє підтримувати бе­сіду;
  Фонематичний слух (від грець. phonema - слово, звук, голос) - вид слуху, який забезпечує розрізнення звуків мовлення як фонем і правильну вимову, а також сприйняття та розуміння змісту слів. Фонематичний слух є тонким систематизованим слухом, що має здатність здійснювати операції розрізнення і вирізнення (розпізнавання) фонем, які складають звукову оболонку слова.


 • уміє оперувати математич­ними діями в межах 20, вирішу­вати прості завдання, має понят­тя про такі геометричні фігури, як крапка, лінія, багатокутник і його елементи;
  Фігура - термін, формально застосовуваний до довільної множини точок; тим не менш зазвичай фігурою називають множину точок на площині, які обмежені скінченим числом ліній. Наприклад: квадрат, коло, кут.


 • розуміє різні схематичні зо­браження;

 • має розвинену тонку мото­рику й сенсомоторну координа­цію;

 • виявляє емоційно-позитивне ставлення до живої природи, має первісні знання про цілісність сві­ту, про місце в ньому людини;

 • уміє самостійно експери­ментувати з кольором, формою, придумувати сюжети, створювати фактичні образи, має уявлення про творчість деяких художників;

 • має уявлення про театр як вид мистецтва;

 • свідомо реагує на музику різного характеру.

Соціально-психологічний

компонент Формування ціннісного став­лення до природи: • уміє зосередити свою ува­гу на запропонованому матеріалі й діяти відповідно до вказівок пе­дагога;

 • уміє будувати відносини з дорослими, однолітками, добро­зичливий;

 • дисциплінований, знає пра­вила поведінки в громадських міс­цях;

 • має уявлення про здоровий спосіб життя, елементарні куль­турно-гігієнічні навички, гарну працездатність, розвинені рухові й моторні навички;
  Здоровий спосіб життя означає дотримання науково обґрунтованих рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій. Його необхідність виходить із того, що багато причин пошкодження стану здоров'я можна уникнути.


 • знає елементарні правила безпечного поводження при вза­ємодії з іншими людьми, правила поведінки на вулиці, в побуті;

 • володіє доступними видами суспільно-корисної праці;

 • володіє наочно-образною пам'яттю.

Модель випускника 2-го класу

Когнітивний компонент Розвиток навчально-пізна­вальних інтересів, допитливос­ті освоєння загально навчальні умінь і навичок: • виявляє позитивне ставлен­ня до навчання,

 • розвинені навчально-пізна­вальна мотивація та загальнонавчальні вміння й навички;

 • читає свідомо, правильно й виразно цілими словами (60 слів за хвилину) літературний текст;

 • володіє чіткою артикуляці­єю звуків, уміє планувати мовні дії та реалізовувати задум мов­лення;

 • розуміє й використовує у своїй діяльності різні схематичні зображення (план, макет, найпро­стіше креслення);

 • сприймає красу природи, людини й предметного світу;

 • знає й використовує в ху­дожній діяльності різноманітні матеріали, має перші уявлення про передачу простору на пло­щині;

 • має уявлення про історію ви­никнення театру, про складові об­разу в театральному мистецтві;
  Теа́тр (від фр. théâtre

 • уміє порівнювати музичні здобутки;

 • має розвинене уявлення, ви­являє творчі здібності в різних ви­дах навчальної діяльності, розуміє навчальне завдання й роботу, ви­значає послідовність дій при ви­конанні завдання;

 • має схильність до постанов­ки питань і самостійного пошуку рішень;

 • зацікавлений у позитивній оцінці результатів власної діяль­ності;

 • володіє окремими прийома­ми контролю, вміє оцінювати ро­боту товариша;

 • виконує поради вчителя що­до організації й надання допомоги в спільній із товаришем діяльності з вирішення навчального завдання (уміє працювати в парі).

 • Соціально-психологічний компонент

  Формування поважного став­лення до життя, усвідомлення себе як частки природи:

  • уміє керувати своєю увагою, самостійно її організовувати;

  • володіє різноманітними формами й засобами спілкуван­ня в спільній продуктивній діяль­ності;

  • виявляє почуття відпові­дальності за живу істоту, почату справу, результат спільної діяль­ності;

  • стриманий, тактовний;

  • виконує основні положення здорового способу життя, правила особистої й суспільної гігієни;

  • виконує правила безпечного поводження на вулиці, в побуті, при контактах із людьми;

  • працьовитий, уміє правиль­но організувати свою роботу, під­тримувати, контролювати пра­вильність власних дій;

  • володіє словесно-логічною пам'яттю.

  Модель випускника 3-го класу

  Когнітивний компонент Формування основних спосо­бів навчальної діяльності, усві­домлення мети навчання:  • свідомо, виразно читає ціли­ми словами літературного тексту (темп читання — 90 слів за хви­лину);

  • володіє новими видами письмових робіт;

  • виклад за колективно скла­деним планом, виклад з елемента­ми твору (темп письма 40 знаків за хвилину);

  уміє чітко артикулювати всі звуки, вимовляти слова вираз­но відповідно до орфографічних

  норм, будувати й вести бесіду від­повідно до норм спілкування;  • уміє оперувати математич­ними діями в межах 1000, розв'я­зувати прості й складні задачі, знаходити периметр і площу гео­метричних фігур;

  • має наочно-діюче й наочно-образне мислення, уміє оперувати моделями різного типу (предмет­ні моделі, схеми, таблиці, графіки, тощо);
   Нао́чно-о́бразне ми́слення - вид мислення, що характеризується опорою на уявлення та образи.


  • має уявлення про економіч­ну й природоохоронну культуру, здатний до емоційного сприйнят­тя мистецтва й краси навколиш­нього світу;

  • має розвинені художні здіб­ності й творчу уяву, володіє еле­ментарними прийомами зобра­ження простору, навичками робот з різноманітними матеріалами, має уявлення про творчість художни­ків — не тільки пейзажистів, але й портретистів, баталістів;

  • знає театральні професії, має уявлення про створення сценічно­го образу, уміє послідовно розби­рати кожен з його елементів;

  • має навички сольного, ан­самблевого, хорового й інстру­ментального виконання, може вті­люватися в різні художні образи;

  • уміє узагальнювати, аналізу­вати, робити висновки, працювати за заданим алгоритмом, виконува­ти операції подумки;

  • володіє поопераційним контролем навчальної роботи;
   Худо́жній о́браз - особлива форма естетичного освоєння світу, за якої зберігається його предметно-чуттєвий характер, його цілісність, життєвість, конкретність.
   Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.


  • здатний оцінювати навчаль­ні дії (свої й товариша) за зразком оцінки вчителя;

  • має розвинений стійкий ін­терес до навчальних занять.

  Соціально-психологічний компонент

  Освоєння, засвоєння й присво­єння норм соціально-культурно­го життя, усвідомлення власно­го внутрішнього світу (ідеально­го, суб'єктивного) «Яусвідом­люючий»:

  • має стійку увагу, вміє розпо­діляти й переключати її;

  • виявляє цікавість до людей, товариський, доброзичливий, схильний не до конфліктів, а до співробітництва;

  • уміє контролювати свою по­ведінку, розрізняти позиції в спіл­куванні, оцінювати власне стано­вище в системі соціальних відно­син;

  • виконує основні положення здорового способу життя, ставить­ся до свого здоров'я як до важли­вої особистої й громадської цін­ності, має міцні культурно-гігіє­нічні навички, уміє надавати пер­шу медичну допомогу;
   Меди́чна допомо́га, чи лікарська допомога - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на встановлення діагнозу, усунення чи зменшення симптомів і проявів захворювання чи патологічного стану, з приводу якого звернувся пацієнт, на нормалізацію його життєдіяльності, покращення чи відновлення здоров'я.


  • знає й виконує умови без­печного поводження на вулиці, в побуті, правила безпеки при користуванні громадським тран­спортом, правила дорожнього ру­ху;

  • має потребу працювати й усвідомлює необхідність тру­дової діяльності, вміє самостійно орієнтуватися в будь-якій трудо­вій діяльності;

  • уміє керувати своєю пам'ят­тю й регулювати її прояви.

  Модель випускника 4-го класу

  Когнітивний компонент Формування вміння само­стійно вчитися, бажання вчи­тися, розуміння взаємозв'язку явищ зовнішнього світу:  • читає швидко, виразно й без помилок літературний текст (120 слів за хвилину), володіє різними видами читання;

  • використовує різні види письмових робіт (темп письма — 50 знаків за хвилину);

  • вільно володіє грамотою, усним і письмовим мовленням, уміє домагатися бажаного резуль­тату при взаємодії з людьми за до­помогою мови, розуміє зміст звер­нених до нього слів й виражає зро­зуміло власні думки й почуття;

  • володіє сформованою звуко­во-символічною діяльністю, уміє читати графічну мову, працювати зі схемами, таблицями, графіками, моделями;

  • розуміє взаємозв'язок люди­ни із природою, вміє застосовува­ти екологічні знання на практиці;

  • креативний (здатний до творчості), володіє естетичними

  установками стосовно культури й природи, має досить високий рівень відтворювальної уяви, обі­знаний зі здобутками видатних ху­дожників;

  • засвоїв засоби театраль­ної виразності, має уявлення про творчу інтерпретацію ролі п'єси;

  • уміє цілісно мислити, сприй­маючи різні види мистецтва;

  • прагне постійно підвищува­ти рівень своїх знань, знаходити, узагальнювати й приймати потріб­ну інформацію;

  • здатний використовувати знання на практиці, вміє застосо­вувати їх у нестандартних ситуа­ціях;

  • уміє самостійно аналізува­ти досліджувані явища, завдання, виявляти в них істотні елементи, ознаки, частини;

  • уміє раціонально організову­вати свою роботу, володіє різними способами контролю й самокон­тролю;

  • має достатній рівень базових знань, умінь і навичок, необхідних для продовження навчання в осно­вній школі, має стійке прагнення до розвиваючих видів діяльності;

  • уміє вирішувати розумові завдання (саме цією характерис­тикою визначається варіативність когнітивного компонента моде­лі);

  • учні здатні обирати один з рівнів розумового завдання:

  мінімальний — виконан­ня завдань за зразком—репро­дуктивна діяльність (первинна діяльність, перший і частково другий рівні за В.Беспалько), цьому рівню відповідають в основному класі;

  загальний — виконан­ня завдань, що представляють собою комбінації завдань міні­мального рівня з явними асо­ціативними зв'язками, — ре­продуктивна алгоритмічна дія (реконструктивна навчальна


  діяльність — другий і частково третій рівні за В.Беспалько), цьому рівню відповідають кла­си вікової норми;

  підвищений — виконан­ня завдань, що є комбінаціями інших завдань, пов'язаних яв ними й латентними асоціатив­ними зв'язками, — продук­тивна дія евристичного типу (перенос способів діяльності з однієї сфери в іншу—третій рівень за В.Беспалько), цьому рівню в основному відповіда­ють класи підвищеного рівня.


Скачати 97.42 Kb.

2021