Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаРозвиток соціокультурних компетенцій учнів у процесі вивчення іноземної мови

Скачати 125.33 Kb.

Розвиток соціокультурних компетенцій учнів у процесі вивчення іноземної мови
Скачати 125.33 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір125.33 Kb.
ТипКонцепція

Розвиток соціокультурних компетенцій учнів у процесі вивчення іноземної мови
Концепція модернізації української освіти, що закладена у Державному стандарті,визначає цілі та завдання загальної середньої освіти та підкреслює необхідність орієнтації освіти не тільки на засвоєння учнями певної суми знань, але і на розвиток їхньої особистості, їхніх пізнавальних та творчих здібностей.

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

Відповідно до основних положень Державного стандарту загальноосвітня школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за результати навчання, тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання.

У Державному стандарті також визначені основні завдання, а саме: формування в учнів громадської відповідальності та правової самосвідомості, духовності і культури, ініціативності, самостійності, толерантності, здатності до соціалізації в суспільстві. Все це стосується насамперед значного оновлення змісту навчання та приведення його у відповідність до вимог часу і завдань, що стоять перед країною.

Таким чином, впровадження компетентнісного підходу в освіті - це спроба привести у відповідність потреби суспільства з однієї сторони та потреби інтеграції особистості з іншої.

Введення компетентнісного підходу, на думку А.В.Хуторського, в нормативну і практичну складову навчального процесу дозволить вирішити проблему, типову для української школи, коли учні володіють теоретичними знаннями, проте зазнають значних труднощів в діяльності, що вимагає використання їхніх знань для вирішення конкретного завдання чи проблемної ситуації.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Що ж таке компетенція? Компетенція розглядається як наперед задана вимога до освітньої підготовки учня (державний стандарт, програми тощо).Компетентність - це результат особистісної підготовки учня, що дозволяє найбільш ефективно і адекватно здійснювати освітню діяльність і забезпечує його розвиток. Це готовність і здатність людини діяти в тій чи іншій сфері діяльності.

Компетентність означає відповідність конкретним вимогам, критеріям, стандартам у відповідній сфері діяльності і при вирішенні конкретних завдань, наявність необхідних знань, здатність добиватись результатів і володіти ситуацією.Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов слід розглядати як спосіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання і тим самим досягнення цілей навчання при вирішенні певних проблемних завдань.

Головною метою навчання іноземних мов у школі є формування комунікативної компетенції.

Оскільки іноземна мова має безпосереднє відношення до сучасного життя, то моє завдання як учителя іноземної мови полягає в тому, щоб дати учням не тільки мовну підготовку, але і зорієнтувати їх на практичне використання іноземної мови в техніці (працюючи з комп’ютером), бізнесі (ділові папери іноземною мовою), науці (статті, монографії) і таким чином вивчати мову для життя і професійної діяльності.

Оволодіння мовою як засобом спілкування для сприйняття світу, людей і ідей проходить ефективніше в рівноправній співпраці, активному пошуку, в вирішенні проблемно-пошукових завдань і досягненні значимих цілей через подолання перешкод.Чому ж темою своєї методичної роботи я обрала саме розвиток соціокультурних компетенцій?

Соціокультурна компетенція - знання культурних особливостей носія мови, його традицій, норм поведінки і етикету, уміння розуміти і адекватно використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури. Формування соціокультурної компетенції в своїй основі має на меті інтеграцію особистості в систему світової та національної культури.

На мій погляд, особистісно-комунікативне навчання передбачає не лише мовленнєве спрямування навчання, а й його індивідуалізацію, принципи функціональності, ситуативності, новизни.

Під час планування уроків я намагаюся дотримуватися всіх перелічених принципів, а також умов, необхідних для формування комунікативних та соціокультурних компетенцій учнів.

Тема методичної роботи, над якою я працюю вже 3-й рік, має на меті формування таких компетенцій як уміння спілкуватися, уміння вести діалог, працювати в команді.

Під соціокультурною компетенцією учня розуміється така властивість особистості, що виражається в гармонії країнознавчої,

лінгвокраїнознавчої, соціолінгвістичної компетенцій, які дозволяють індивідові розуміти закономірності розвитку культури як процесу створення, збереження і передачі загальнолюдських цінностей, орієнтуватись у традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не лише свого народу, але й інших націй, уміти спілкуватися іноземною мовою в сучасному світі, оперуючи культурними поняттями і реаліями різних народів.


Структура соціокультурної компетенції учнів

autoshape 25


autoshape 34


autoshape 24


autoshape 35autoshape 36autoshape 37


oval 26oval 29oval 30

autoshape 38autoshape 39autoshape 40

autoshape 31autoshape 32autoshape 33

Працюючи за прогресивними педагогічними технологіями, на своїх уроках я використовую такі форми роботи як створення мотиваційної установки до навчання, постановка навчальної проблеми, використання проблемних завдань, диференціація навчання, індивідуальна робота, робота творчих груп, захист індивідуальних і колективних проектів, створення на уроці ситуації успіху, співробітництва, діалогу, самооцінки.

Обираю такі типи і види уроків, які розвивають творче, логічне і критичне мислення учнів, комунікативні та соціокультурні компетенції.

Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Головне завдання вчителя на сучасному уроці - залучення до творчої співпраці всіх учнів, спонукання до пошуку істини.Головною метою навчання іноземної мови в сучасній школі (незалежно від того, перша вона чи друга) є розвиток особистості школяра, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур, якщо він прагне брати участь у міжкультурній комунікації цією мовою, самостійно вдосконалюватися в іншомовній мовленнєвій діяльності.

Практичного результату навченості іноземної мови можна досягти передусім у процесі особистісно- комунікативного навчання, яке передбачає й вирішення завдань, пов’язаних з освітою, вихованням та розвитком особистості школяра.

Освіта спрямована на отримання, а в подальшому - на розширення й поглиблення країнознавчих та культурознавчих знань, що передбачають знання особливостей способу і стилю життя зарубіжних однолітків, їхнього соціального статусу в суспільстві, національної молодіжної культури, соціальних ініціатив.

Соціальний статус - досить чітко визначене положення індивіда в соціальній ієрархії групи або групи у взаємостосунках з іншими групами.

Виховання засобами іноземної мови передбачає, на мою думку. підвищення культури мовленнєвого спілкування в процесі оволодіння прийнятими правилами мовленнєвого етикету, формування шанобливого ставлення до національних традицій, звичаїв представників іншого соціокультурного середо вища.

Розвиток засобами іноземної мови передбачає цілеспрямоване формування інтелектуальних умінь школярів; мовну та мовленнєву спостережливість, мовленнєво-мисленнєву діяльність, готовність до пізнавально-пошукової творчості.

Протягом усього періоду навчання формується й комунікативна компетенція, складовими якої є:


 • лінгвістична компетенція (словниковий запас, синтаксичні правила);

 • соціологічна компетенція (вміння перетворювати мовні форми, виходячи з ситуації спілкування);

 • дискурсивна компетенція (здатність сприймати й породжувати висловлювання);

 • стратегічна компетенція (здатність вдаватися до вербального й невербального спілкування);

  Неверба́льне спілкува́ння - вид спілкування, для якого характерне використання невербальної (безсловесної) поведінки і невербальних комунікацій як головного засобу передавання інформації, організації взаємодії, формування образу, думки про партнера, здійснення впливу на іншу людину. • соціокультурна компетенція (знання національно- культурних особливостей країни, культури мовленнєвої поведінки);

 • соціальна компетенція (бажання вступати у спілкування, впевненість у собі, вміння орієнтуватися у соціальних взаєминах).

На мій погляд, особистісно-комунікативне навчання передбачає не лише мовленнєве спрямування навчання, а й його індивідуалізацію, принципи функціональності, ситуативності, новизни.

Під час планування уроків я намагаюся дотримуватися всіх перелічених принципів, а також умов, необхідних для формування комунікативної компетенції учнів.

Тема методичної роботи, над якою я працюю на уроках французької мови, має на меті формування комунікативних компетенцій; уміння спілкуватися, уміння вести діалог, працювати в команді, розвиток зв’язного мовлення.

Тому на уроках використовую такі форми роботи як створення мотиваційної установки до навчання; постановка навчальної проблеми, використання проблемних завдань; диференціація навчання; індивідуальна робота, робота творчих груп; захист індивідуальних і колективних проектів; створення на уроці ситуації успіху, співробітництва, діалогу, самооцінки; використання інтерактивних форм навчання.

Обираю такі типи і види уроків, які розвивають творче, логічне і критичне мислення учнів та комунікативні компетенції.

Головне завдання вчителя на сучасному уроці - залучення до творчої співпраці всіх учнів, спонукання до пошуку істини, розв’язання проблем з ними.

Реалізувати це завдання допомагає використання на уроці інтерактивних технологій.

Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання, в якому і вчитель, і учні є суб’єктами; учитель виступає лише в ролі організатора навчання. В процесі застосування інтерактивних технологій моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення. Уроки з використанням таких технологій сприяють активізації навчальних можливостей учнів, формуванню соціального досвіду, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Розвиток соціокультурної компетенції учнів - провідна задача вчителя - мовника в сучасній школі. Учня необхідно «ввести в світ» іншої мови, культури, духовних надбань свого та інших народів. Так відбудеться його становлення як людини світу, його власної Я - концепції, станеться духовне зростання молодої людини в широкому і мінливому світі.

Основні підходи такої дії: • надання широкого варіативного вибору;

 • продуктивна результативна діяльність;

 • рефлексивна наповненість навчального простору;

 • широка задіяність різноманітних сенсорних стимулів;

 • проблемна насиченість;

 • партнерська взаємодія;

 • інформаційна насиченість тощо.

Виходячи з тематичного розмаїття програми з викладання іноземної як другої мови, мною узагальнено власний досвід з розвитку соціокультурної компетенції учнів засобами вивчення іноземних мов, проведення урочної та позаурочної роботи з предмета, використання проектної технології та технології проблемного навчання.

Вашій увазі пропонується тематика ситуативного спілкування та проектні завдання для учнів 5-9 класів.


Тема: Свята. Перший рік навчання.

 • Склади список предметів одягу, шкільного приладдя, які б ти хотів отримати на Новий Рік.

 • Дізнайся, про які подарунки на Різдво найбільше мріють твої однолітки у Франції.

 • Створи листівку - привітання з Різдвом, яку б самому хотілося купити в супермаркеті.


Другий та інші роки навчання.

 • Зателефонуй своєму другу у Францію і розпитай про його вибір подарунків на Новорічні свята.

 • Зроби фотоальбом - презентацію «Світ моїх захоплень». Підпиши його французькою мовою, відправ подрузі у Францію як подарунок.

  Францу́зька мо́ва (фр. français) - мова французів (офіційна мова Франції), франкомовного населення Бельгії, Швейцарії, Канади (у яких є однією з офіційних). Також французькою мовою користується населення багатьох держав Африки, Карибського басейну (Гаїті і т. д.) • Разом з однокласниками організуй і проведи акцію «Улюблену іграшку - дитині». Зберіть по одній улюбленій іграшці, зробіть підписи французькою мовою. Віднесіть до найближчого дитячого будинку, подаруйте дітям.

  Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - інтернатний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку' - є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років (з утвореним у разі потреби відділенням для молоді віком від 18 до 35 років) з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.
Тема: Покупки. Харчування. Другий та інші роки навчання.

 • Зроби альбом - «Міні-магазин» продовольчих та промтоварів, магазину з продажу галантерейних виробів, тощо. Презентуй на уроці французької мови.

 • З групою однолітків зробіть газету (постер) з теми: «Здорове харчування». Проведіть захист проекту на уроці французької мови.

 • Дізнайтеся від Вашого французького друга про мережу магазинів у Франції, етикет продавця та покупця в іншій країні. Зробіть повідомлення на уроці французької мови.

 • Знайдіть в Інтернеті типове меню для шкільної їдальні у Франції. Порівняйте із своїм меню в школі. Розкажіть про це однокласникам на уроці французької мови.

 • Складіть перелік продуктів для покупки (французькою мовою), щоб приготувати улюблену страву до приїзду гостей із Франції.

 • Складіть цікаві маршрути туристичних подорожей Францією. Додайте складені діалоги у туристичному бюро на придбання путівки для подорожей.


Тема: Знайомство. Перший рік навчання.

 • Відрекомендуй себе друзям.

 • Відрекомендуй себе малознайомій компанії однолітків.

 • Відрекомендуй себе новим друзям у Франції - твоїм одноліткам.

 • Відрекомендуй себе батькам твоїх друзів у Франції.

 • Відрекомендуй свою подругу із Франції (друга) своїм батькам.

 • Дізнайся, чи так, як в нашій країні, вітається при зустрічі молодь у Франції.

  Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

  Розкажи про це у класі.

 • Наших співвітчизників називають за ім'ям, по батькові та за прізвищем. А як звертаються до громадян Франції?


Тема: Мої друзі. Другий та інші роки навчання.

 • Зателефонуй своїм родичам у Францію. Відрекомендуйся, запитай про давню подругу. Дізнайся, чи такі самі норми етикету спілкування телефоном в іншій країні.

 • Склади розповідь про відвідування Дніпропетровського театру опери і балету разом з французьким другом. Включи діалог з представленням французькому другу своїх знайомих, яких зустрів у театрі.

 • Склади електронного листа французькому другу, в якому надішлеш фото близької подруги та даси її характеристику.

 • Дізнайся, без яких предметів, явищ і подій не уявляють себе твої однолітки (склади анкету-опитувальник).

 • Дізнайся, які якості в людині найбільш цінують твої французькі однолітки з листування з іноземним другом. Зроби повідомлення про це на виховній годині.

 • Склади разом з двома однокласниками альбом: «Видатні люди моєї школи» або «Видатні люди нашого міста», «Видатні люди нашої країни» (вклей фото, малюнки, портрети). Стисло опиши видатні вчинки цих людей. Підпиши його для подарунку друзям з Франції.

 • За допомогою газет, журналів, Інтернету збери матеріал для повідомлення про найяскравіші події у Франції 2013 року. Презентуй на уроці.

 • Разом з власне обраною командою друзів розроби макет та зроби журнал: «Хто це?», де за описами зовнішності відомих акторів, музикантів Франції можна відгадати їх імена та прізвища.


Тема: Спорт. Перший рік навчання.

 • Зробіть постер з малюнків (фото) видів спорту та відповідних частини тіла, які беруть участь в цьому виді спорту.

  Вид спорту - сукупність видів спортивних змагань, об'єднаних за ознаками схожості правил, однієї спортивної федерації тощо.

  Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

  Підпишіть.

 • Разом з другом зроби паперову (дерев’яну, тканинну...) іграшкову валізку з надписом «Спорт» та вклади туди іграшкове спортивне знаряддя. Продемонструй на уроці французької мови.


Другий та інші роки навчання.

 • Зроби фото або ілюстративний проект «Зірки спорту Франції». Опиши спортсменів.

 • Склади листа другу з Франції про відкриття найбільшого стадіону нашого міста «Дніпро-Арена».

 • Дізнайся про улюблені види спорту французів. Розкажи про це на уроці французької мови.

 • Запроси листівкою свого французького друга на шкільні змагання з футболу.

 • Візьми у шкільного вчителя фізкультури рекомендації щодо крокового щоденного навантаження для учнів. Переклади французькою мовою. Надішли ці рекомендації другу у Францію.

 • Напиши 5-7 веселих гасел - підтримок від вболівальників. Запитай у французького друга, чи мають вони такі гасла?

 • Вияви свою творчість. Спробуй скласти українською та французькою мовами вірш - лічилку для спортивних змагань.

 • Склади спортивно-туристичні маршрути подорожей найкращими місцями Дніпропетровщини для гостей із Франції.

 • Підготуйте з групою однодумців інсценізацію для тижня іноземних мов «Олімпійські ігри. Історія зародження».

 • Розробіть і виконайте проект. Залучіть до нього учнів інших класів: «П’єр де Кубертен. Історія Олімпійських ігор».

 • Розкажіть своєму французькому другу про видатних параолімпійців Дніпропетровщини.

 • Дізнайтеся про розвиток параолімпійського руху у Франції.

 • Розкажіть французьким друзям про участь українських спортсменів у ХХІІ зимових Олімпійських іграх у Сочі та запитайте про успіхи французьких спортсменів.

Ніколаєнко Алла Олександрівна,

вчитель французької мови НВК №51

м. Дніпропетровська
Скачати 125.33 Kb.

 • Компетенція
 • Чому ж темою своєї методичної роботи я обрала саме розвиток соціокультурних компетенцій Соціокультурна компетенція
 • Структура соціокультурної компетенції учнів
 • Тема: Свята. Перший рік навчання.
 • Другий та інші роки навчання.
 • Тема: Покупки. Харчування. Другий та інші роки навчання.
 • Тема: Знайомство. Перший рік навчання.
 • Тема: Мої друзі. Другий та інші роки навчання.