Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSdfield> нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен

Sdfield> нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен
Сторінка1/18
Дата конвертації18.05.2017
Розмір7.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

На правах рукопису

Стрембіцький Михайло Олексійович

УДК 681.518.

Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
3


НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ В СИСТЕМАХ НАВЕДЕННЯ АНТЕН
Спеціальність 05.13.
Анте́на - радіотехнічний пристрій для приймання і передавання електромагнітних хвиль.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
То́чність вимі́рювань (англ. accuracy of measurement) - головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної фізичної величини .
05 - Комп’ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Паламар Михайло Іванович


Тернопіль - 2016


Зміст


Вступ 4

Розділ 1 огляд нейромережевих методів вимірювання та керування в системах наведення антен 10

1.1.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Ме́тод вимі́рювання - сукупність способів використання засобів вимірювальної техніки та принципів вимірювань для створення вимірювальної інформації.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Характеристика способів керування в системах наведення антен 10

1.2. Характеристика способів реалізації керування в системах наведення антен 13

1.3. Роль нейронних мереж в системах керування для наведення антен 17

1.4. Структура НМ для синтезу регулятора наведення антени 24

1.5. Ідентифікація та нейромережева модель об’єкта керування 25

1.6. Нейромережеві технології для керування динамічними об’єктами та в системах наведення антен 27

1.7.

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Висновки до розділу 1 31

Розділ 2 керування наведенням антени із використанням НМ та побудова нейромережевого емулятора 33

2.1. Постановка задачі керування наведенням антен 33

2.2. Метод побудови НМ емулятора антени 41

2.3. Навчаючі дані для створення нейромережевого емулятора системи керування антени 47

2.4. Удосконалення методу синтезу НМ - контролера для наведення АС 48

2.5. Висновки до розділу 2 51

Розділ 3 Нейромережевий регулятор системи наведення антени 53

3.1. Побудова математичної моделі системи наведення антени 53

3.2.

Мікроконтро́лер (англ. microcontroller), або однокристальна мікроЕОМ - виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що включає мікропроцесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти вводу-виводу і блоки зі спеціальними функціями (лічильники, компаратори, АЦП та інші).
Емуляція (англ. emulation) - відтворення програмними або апаратними засобами або їх комбінацією роботи інших програм або пристроїв. Слово також має загальне поняття суперництва, бажання перевершити в чомусь один одного.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Дослідження способу навчання модифікованої НМ Елмана 65

3.3. Проведення тестування НМ-ідентифікатора антени 73

3.4. Проведення тестування НМ-контролера для наведення АС 79

3.4.1. Налаштування ПІД-регулятора для керування антени 80

3.4.2. Синтез НМ-регулятора для наведення антени 81

3.5. Висновки до розділу 3 86

Розділ 4 характристика контролера керування наведенням антени 87

4.1. Керування наведенням опорно-поворотним пристроєм антени 87

4.2. Перевірка ефективності використання методу для навчання НМ-контролера 93

4.3. Показники якості НМ-регулятора наведення антени 95

4.3.1. Наявність статичної та динамічної похибки регулювання 95

4.3.2. Перерегулювання в системі наведення антени 97

4.3.3. Інтегральні показники якості 99

4.4.

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
Тестування нейромережевого контролера наведення антеною 101

4.5. Висновки до розділу 4 105

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 106

Список використаних джерел 108


Каталог: bitstream -> 123456789 -> 15664
123456789 -> Менеджмент підприємницької діяльності
123456789 -> Використання у туризмі здобутків Сучасних інформаційних технологій на базі «Android» За багатьма сучасними оцінками операційна система, програмне забезпечення та технології
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка степана дем’янчука с. О. Карпік Сучасні системи візуалізації даних Науковий керівник
15664 -> Нейромережеві технології підвищення точності вимірювання та керування в системах наведення антен
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18  • НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ
  • Ідентифікація