Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ

Скачати 10.92 Mb.

ДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ
Скачати 10.92 Mb.
Сторінка16/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір10.92 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   68

ДОСВІД НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ ЯДЕРНОЇ МЕДИЦИНИ

В УМОВАХ ВИЩОЇ ШКОЛИEXPERIENCE TEACHING STUDENTS FOR NUCLEAR MEDICINE

IN TERMS OF HIGH SCHOOL
Ольга Астап’єва, Олексій Максімішин, Богдан Мельник, Ігор Божко

Olha Astapyeva, Oleksiy Maksimishyn, Bohdan Melnyk, Ihor Bozhko
Анотація

Робота присвячена особливостям підготовки фахівців з ядерної медицини на етапі навчання на кафедрі радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету на базі державної установи «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України», м. Харків. Розглянуті питання викладання студентам основ сучасної ядерної медицини, які включають низку діагностичних та терапевтичних методів, застосовуванню яких немає альтернативи, а отримані діагностичні зображення ( комп’ютерні томограми, сонограми, сцинтиграми, магніто-резонансні томограми ) унікальні, високоінформативні, дозволяють виявляти структурно-функціональні зміни органів і тканин.Annotation

This publication is devoted to the peculiarities of training in nuclear medicine during training at the Department of Radiology and Radiation Medicine of the Kharkiv National Medical University at the State Institution "Institute of Medical Radiology. S.P.Hryhor'yeva National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv. The problems of teaching students the basics of modern nuclear medicine, which includes a number of diagnostic and therapeutic methods, application of which there is no alternative, and the resulting diagnostic images (CT scans, sonohramy, stsyntyhramy, magnetic resonance scans) are unique, highly informative, can reveal structural and functional changes in organs and tissues.Ключові слова: ядерна медицина, підготовка фахівців, комп'ютерне тестування для студентів.

Keywords: nuclear medicine, specialists training, computer testing for students.
Сучасна ядерна медицина включає низку діагностичних та терапевтичних методів, застосовуванню яких немає альтернативи, а отримані діагностичні зображення (комп’ютерні томограми, сонограми, сцинтиграми, магніто-резонансні томограми) унікальні, високоінформативні, дозволяють виявляти структурно-функціональні зміни органів і тканин [1].

В теперішній час діагностичні РФП використовують в клінічній практиці, а впровадження нових технологій в радіотерапії з використанням міченого альфа- та бета випромінювачів дозволяють отримувати значно більші рівні опромінення в пухлинному осередку, ніж у навколишніх здорових тканинах [1–5].

У світовій практиці визначилась тенденція до збільшення виробництва як діагностичних, так і терапевтичних радіофармацевтичних препаратів та збільшення кількості досліджень та лікувальних процедур з їх використанням. Тому стає актуальною проблема підготовки лікарів з ядерної медицини ще на етапі навчання в медичних університетах на кафедрах радіології. Навчання студентів з питань ядерної медицини проводить професорсько-викладацький склад кафедри радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету, яку очолює член-кореспондент НАМН України, професор, д. м. н. М.І. Пилипенко.

Метою роботи являється ознайомлення з власним досвідом викладання деяких питань ядерної медицини в курсі радіології для студентів 3 курсу медичних та стоматологічного факультетів.

Навчання проводиться згідно робочої програми з радіології, в якої обов’язковою складовою є питання з діагностичної та терапевтичної ядерної медицини (in-vivo та in-vitro методики радіонуклідної діагностики; методики терапевтичного використання «відкритих» РФП). Навчальною базою кафедри є ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор’єва НАМН України», в якому розташовано відділення ядерної медицини.

Відділення має потужній діагностичний потенціал (проводиться більш ніж 1500 радіонуклідних досліджень різних органів та систем за рік), щорічно радіонуклідну терапію з приводу диференційованого раку щитоподібної залози отримують більш ніж 800 пацієнтів, з приводу тиреотоксикозу – 10-15 хворих; з приводу кісткових метастазів різних злоякісних пухлин 40-50 хворих , 3-5 хворих на сірінгомієлію. Тобто, велика кількість діагностичних досліджень та терапевтичного використання РФП дозволяє отримати багатий архівний навчальний матеріал для засвоєння студентами та лікарями-інтернами.

Завданнями курсу променевої діагностики є:

– надання студентами знань щодо використання в клінічній практиці різних методів променевої діагностики (в тому числі і радіонуклідних з використанням 99mТс-пертехнетату та інші) і променевої терапії (з використанням терапевтичних РФП – 131І-NaI, 131І-MIBG, 32Р-ортофосфату натрію; 89Sr-хлориду; 153Sm-оксабіфора);

– надати студентам чітке уявлення про покази та протипокази до променевого обстеження та лікування хворих з використанням РФП, принципи підготовки хворих до проведення діагностичних та терапевтичних процедур с використанням відкритих джерел випромінювання;

– освоєння методології отримання радіонуклідних зображень;

– навчити студентів розпізнавати на діагностичних зображеннях основні радіонуклідні симптоми та синдроми.

Студентами при виборі методів отримання зображення пропонується керуватися такими критеріями, як інформативність даного виду зображення для вирішення конкретної діагностичної задачі, доступність метода, потенціальна шкідливість для пацієнта завдяки променевому навантаженню, економічні затрати при їх використанні.

Розділ ядерної медицини студенти вивчають за допомогою лекційного матеріалу, який надається у вигляді мультемидійних презентацій з використанням багаточисленних зображень радіонуклідних після діагностичних та терапевтичних процедур с співставленням з рентгенологічними, магнітно-резонансними діагностичними зображенями різних органів та систем; при цьому велике значення надається оцінці особливостей зображення при різних видах променевих досліджень та правильному використанню термінології для складання протоколів променевих досліджень для розуміння результатів досліджень.

На практичних заняттях студенти самостійно вивчають сцинтиграми та сканограми після проведення радіонуклідних досліджень, користуючись багато численними архівними матеріалами відділення ядерної медицини. Матеріали для заняття підготовленні в необхідній кількості, щоб забезпечити самостійну роботу кожному студенту.

Крім того, завдяки наявності телекомунікаційної системи в відділенні ядерної медицини студенти мають можливість спостерігати на екрані монітору за процедурами фасування відкритих РФП та проведенням радіойодотерапії хворим; перорального отримання хворими 32Р-ортофосфату натрію; внутрішньовенними ін’єкціями РФП, які проводяться в спеціальних приміщеннях відділення, оснащених відеокамерами.

Контроль знань здійснюється щоденним опитуванням, рішенням ситуаційних задач та комп’ютерним тестуванням за відповідними темами. Крім того, наявність в достатній кількості «тематичних» хворих у відділенні ядерної медицини дозволяє студентам «наживо» спілкуватись зі хворими на рак щитоподібної залози, тиреотоксикоз та з кістковими метастазами різних злоякісних захворювань, що необхідно для засвоєння матеріалу та написання історій хвороб.

Велику увагу надається позааудиторної роботі студентів для більш поглибленого вивчення питань з радіонуклідної діагностики та терапії шляхом написання рефератів, що безумовно розширює горизонт знань студентів та заохочує їх в подальшому виборі спеціальності з ядерної медицини для практичної діяльності.
Висновки
Подальший розвиток ядерної медицини значною мірою пов’язаний не тільки з розробкою та впровадженням у широку клінічну практику нових високоефективних РФП, удосконаленням радіодіагностичної апаратури і оснащенням нею медичних установ, а і навчанням студентів медичних університетів з сучасних питань ядерної медицини за допомогою електронних джерел отримання навчальної інформації , що є однією з основних задач роботи кафедри радіології ХНМУ.

Можливість дистанційного спостереження за основними процедурами терапевтичного використання РФП (фасування, введення РФП та інш.) дозволяє уникнути опромінення студентів, проте шкоди щодо обсягу інформації для них надає використання телекомунікаційної системи в відділенні ядерної медицини.Література


    1. Мечев Д.С. Місце ядерної медицини в радіологічних діагностичних програмах і алгоритмах (майстер-клас) / Д.С. Мечев, О.В.Щербіна, О. Авраменко // Укр. радіол. журнал. –2007. – № 2. – С. 263-267.

    2. Васильєв Л.Я. Сучасний стан і майбутнє ядерної медицини / Л.Я.Васильєв, Я.Е.Вікман // Укр. радіол. журнал. – 2007. – № 2. – С. 217-221.

    3. Приходько А.Г. Методы лучевой диагностики Лучевая диагностика в эндокринологии и онкологии: лекции для студентов / А.Г.Приходько. – Ростов н/Д: фенікс, 2008, с.121.

    4. Заплатников К., Мендель К., Грйхель С. Роль радиоизотопной диагностики и терапии в современной клинической медицине // Клин. Медицина. – 2005. – № 7. – С. 4-10.

    5. Миронов С.П. О радионуклидной визуализации для врачей общей практики // Лечащий врач. – 2005. – № 5. – С. 10-20.


Information about authors:

Olha Astapyeva – Ph.D., Associate Professor, Department of Radiology and Radiation Medicine, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. Е-mаіl: astapyeva_on@mail.ua

Oleksiy Maksimishyn – Assistant of the Department of Radiology and Radiation Medicine, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. Е-mаіl: makalevl@mail.ru

Bohdan Melnyk – Assistant of the Department of Radiology and Radiation Medicine, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. Е-mаіl: melnikbodya_@mail.ru

Ihor Bozhko – Assistant of the Department of Radiology and Radiation Medicine, Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. Е-mаіl: kob.med@gmail.com


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> inf
files -> Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
files -> Пояснювальна записка Програма з комп’ютерних технологій складена на основі типової програми для загальноосвітніх навчальних закладів універсального профілю з предмету «Інформатика»
files -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
files -> Пояснювальна записка вступне фахове випробування з дисципліни "Німецька мова та література з методиками викладання"
files -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
inf -> Пояснювальна записка Корінна відмінність цього курсу
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   68


Скачати 10.92 Mb.