Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка17/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68

ROZVOJ PRIESTOROVEJ PREDSTAVIVOSTIDevelopment of dimensional imagination
Peter Beisetzer
Abstrakt

Cieľom príspevku je informovať o možnosti realizovať zámerný rozvoj priestorovej predstavivosti s podporou pracovných listov. Ukážka obsahu pracovného listu prezentuje metodiku jeho tvorby a aplikácie do vyučovania. Predmetná problematika má oporu v riešení projektu KEGA č. 008PU-4/2014 Rozvoj priestorovej predstavivosti v kontexte aplikácie učebnej pomôcky.Abstract

The paper aims to inform on the possibility to realize intentional development of spatial imagination supported by worksheets. Content sample of the worksheet presents a methodology for its creation and application to teaching. The relevant issue is supported by the project progress KEGA č. 008PU-4/2014 The development of spatial imagination in the context of teaching aid applications.Kľúčové slová: priestorová predstavivosť, pracovné listy.

Key words: dimensional imagination, worksheets.

Úvod

Zmeraná úroveň priestorovej predstavivosti žiakov je určitým spôsobom prognóza zvládnutia tém, ktoré priestorovú predstavivosť vyžadujú. Zistenému stavu bude podliehať stratégia rozvoja priestorovej predstavivosti a v rámci nej uplatnenie rôznych učebných pomôcok. Jednou z nich môžu byť pracovné listy. Prostredníctvom ich didaktickej konštrukcie je možné vytvoriť podmienky pre systémový a koncepčný prístup v rozvoji sledovaných výkonov. Tento cieľ je možné splniť, ak budú rešpektované určité princípy. V prípade nami prezentovaného príkladu sme za kľúčové považovali: • realizovať samostatnú prácu žiakov tak, aby v počiatočnej fáze porozumenia boli jeho myšlienkové činnosti usmerňované,

 • vytvoriť podmienky pre vznik subjektívnej pohody žiaka s cieľom maximálneho sústredenia sa na riešenie zadaných úloh s efektívnou motiváciou,

 • vytvoriť podmienky pre realizáciu sebakontroly, sebahodnotenia a sebariadenia s cieľom rozvíjať návyky súvisiace so samoštúdiom,

 • realizovať strategický zámer týkajúci sa vzniku podmienok, za ktorých je žiak vtiahnutý do edukačného procesu ako jeho spolutvorca,

 • uplatniť v oblasti porozumenia činnosti vyvolávajúce vznik synergického efektu,

 • vytvorenie spätnej väzby opierajúcej sa o postoje a názory žiakov,

 • vytvoriť systém sledovanosti rozvoja osobnosti žiaka v oblasti priestorovej predstavivosti.

Aj v tomto prípade vychádzame zo skutočnosti, že aktívny prístup žiaka bude vychádzať z pochopenia podstaty a potreby disponovať požadovanou úrovňou priestorovej predstavivosti.
1 Metodický prístup k tvorbe a aplikácii novokoncipovaných pracovných listov
Konštrukcia pracovných listov je volená tak, aby tieto mali spoločný metodický algoritmus. Jednotlivé úlohy sú lineárne usporiadané, pričom platí dôsledné dodržiavanie postupnosti ich riešenia. Úlohy nachádzajúce sa v rovnakej pozícii (označenie číslovaním) majú rovnaký cieľ, resp. zámer žiackej aktivity, t.j. platí pre nich spoločná didaktická charakteristika. K jednotlivým oblastiam žiackych činností patrí:

 1. Analyticko-syntetická činnosť bez usmernenia

Žiakov záujem o problematiku rozvoja priestorovej predstavivosti je podporený motivačne s cieľom vyvolať aktivitu a subjektívnu pohodu. Motivačným prvkom je samotná úloha a učiteľov komentár o význame schopností ju vyriešiť. Žiak úlohu rieši samostatne, t.j. jeho myšlienkové operácie nie sú učiteľom usmerňované. Výzva, graficky znázornená obrázkom č. 1, predstavuje tému, ktorej cieľom je vyvolať u žiaka záujem o analyticko-syntetickú činnosť opierajúcu sa o priestorovú predstavivosť. Môže isť napr. o správne určenie totožnosti časti drôteného modelu s hranami určitej časti predlohy.

skupina 11249


skupina 11693
Obr. 1 Úloha riešená bez usmernenia

Predpokladaným problémom je transformácia „videnia“, t.j. vytvorenie predstavy o profile drôteného modelu v trojrozmernom priestore na základe uvedeného zobrazenia. Až na základe tejto schopnosti žiak úspešne určí zhodu s príslušnou časťou predlohy. Zámerný rozvoj priestorovej predstavivosti pokračuje zmenou v prístupe k žiackym činnostiam, t.j. na ich analyticko-syntetickú činnosť je aplikované usmernenie. 1. Analyticko-syntetická činnosť s usmernením

Náročnosť zadávaných činností je prispôsobená požiadavke o zvýšení úrovne priestorovej predstavivosti žiakov. Analogicky k stratégii „učiť žiaka učiť sa“ realizujeme rozvoj priestorovej predstavivosti na princípoch sebakontroly, sebahodnotenia a sebariadenia. Táto oblasť činností má za cieľ naučiť žiaka realizovať analyticko-syntetickú činnosť na základe nájdenia a chápania súvislostí, t.j. žiaci sú usmerňovaní tak, aby u nich prebehol poznávací proces s porozumením. Ide o úlohu (obrázok č. 2), kde žiak nemá určiť odpoveď okamžite, t.j. určeniu zhody predlohy (časť drôteného modelu) s niektorou z možností (predmety) predchádza výzva odpovedať na otázky, ktoré smerujú k uvedomeniu si:

skupina 11157

Obr. 2 Úloha riešená pomocou usmernenia

 1. ohnutý drôt kopíruje svojim tvarom hrany určitej časti niektorého z predmetov, ktoré sú zobrazené trojrozmerne,

 2. pokračuje vo vytváraní dvojíc z predmetu a ohnutého drôtu, ktorý svojim tvarom kopíruje hrany predmetu. Číslo vybratej možnosti žiak vpíše do tabuľky. Pre túto činnosť vyhotovíme minimálne tri alternatívy (obrázok č. 3 je ukážkou jednej z nich).

skupina 1


skupina 4749skupina 8129
Obr. 3 Precvičovanie v určovaní zhody

 1. pokračuje v určení zhody len označenej časti ohnutého drôtu predmetom v ponuke. Cieľom je uvedomenie si postupného určovania zhody. Číslo žiak vpíše do štvorčeka, čím získa prehľad, ktoré teleso vykazuje v každom prípade zhodu.

skupina 11318

skupina 7672

skupina 11346

Obr. 4 Určenie celkovej zhody založené na čiastočnom určení

 1. žiak je znovu vyzvaný k stotožneniu predlohy s niektorou zo štyroch možností (obrázok č. 2) pričom je vyzvaný k zdôvodneniu vyhovujúceho riešenia. Urobí to tak, že označenú časť drôteného modelu stotožní s príslušnou hranou predmetu (obrázok č. 5).

skupina 11436

Obr. č. 5 Potvrdenie vyhovujúceho riešenia 1. Časť 1 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......

 2. Časť 2 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......

 3. Časť 3 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......

 4. Časť 4 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......

 5. Časť 5 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......

 6. Časť 6 je totožná s hranou predmetu označenou ako.......
 1. Parciálne riešenie

Riešeniu primárnej úlohy predchádza riešenie parciálne, ktoré s ňou súvisí. Zaradenie tejto úlohy má u žiaka vyvolať väčšie sústredenie sa na podstatný detail. Vychádzame z predpokladu, že tento môže u žiaka, pri vytváraní predstavy o reálnom tvare predmetu, vyvolať ťažkosti, resp. omyl. Cieľom parciálneho riešenia je upozorniť žiaka na kľúčovú informáciu o tvarovej podrobnosti daného predmetu, ktorej uvedomenie zásadne ovplyvní jeho predstavu o reálnej podobe objektu. Primárnou činnosťou je vytvoriť kváder pomocou spojenia predlohy s vhodnou predlohou (obrázok č. 6) .

skupina 11540skupina 11697


Obr. č. 6 Vytvorenie kvádra

V tomto prípade je potrebné brať do úvahy, že axonometrické zobrazenie telesa (3D) je názornejšie ako zobrazenie metódou pravouhlého premietania (2D), avšak jeho nevýhodou je, že niektoré tvarové podrobností sú zobrazené skreslene (obrázok č. 7):skupina 11822
Obr. 7 Zobrazenie skresľujúce realitu

Pozornosť žiaka usmerníme prostredníctvom čiastočného riešenia, t.j. vyzveme ho k určeniu počtu kociek, ktoré vidí vo vyznačenom smere pohybu (obrázok č. 8). Tento počet určí výberom z možností 1 až 4.skupina 11858skupina 11930


Obr. 8 Usmernenie čiastočným riešením

V prípade týchto analyticko-syntetických činností chceme u žiaka dosiahnuť konštatovanie, že: • k právnemu riešeniu pomôže uvedomenie si, že reálnu podobu predlohy vidíme skreslene (obr. č. 7),

 • predstavu o reálnom tvare predlohy vytvárame postupne z rôznych pohľadov (obr. č. 9),

skupina 11931skupina 11969skupina 12009


skupina 12177

Obr. 9 Doplnenie kociek vo vyznačenom smeru

Parciálne riešenie úlohy podporuje percepciu skutočnej podoby daného predmetu v jednej, resp. viacerých jeho častiach. Z tohto dôvodu je počet parciálnych úloh podmienený: • geometrickou náročnosťou daného predmetu (napr. počet obrysových hrán a plôch, t.j. počet informácií, ktoré má žiak získať, spracovať a následne ich aplikovať do vytvorenia reálnej predstavy o predmete),

 • žiackou úrovňou priestorovej predstavivosti (skôr nadobudnutá priestorová predstavivosť v rámci zámerného a nezámerného rozvoja, t.j. žiakovi sú už známe niektoré súvislosti),

 • stratégiou riadeného samoštúdia, v rámci ktorého učíme žiaka učiť sa (vrátane vyvolania vnútornej motivácie pre sebakontrolu, sebahodnotenie a sebareguláciu).

 1. Žiakom navrhnutá úloha

Cieľom tejto časti pracovného listu je spojiť rozvoj priestorovej predstavivosti s výchovou k tvorivosti. Aktivita, samostatnosť a tvorivosť žiaka sa prejavia v tejto postupnosti:

 1. žiak je vyzvaný k tomu, aby sám navrhol úlohu (môže byť modifikovaná tá, ktorú riešil skôr),

 2. žiakom vypracovaný text úlohy je prvou predstavou o aplikácii priestorovej predstavivosti v analyticko-syntetickej činnosti, ktorá bude následne interpretovaná graficky,

 3. žiak má možnosť pri zobrazovaní voľnou rukou použiť predtlačenú štvorčekovanú sieť (skicár č. 2). Následne konečnú verziu prekreslí do skicára č. 1.

skupina 12189

skupina 8152

Samotnému návrhu úlohy predchádza usmernenie v zmysle rešpektovania schopností žiaka, t.j. náročnosť úlohy podmieňuje počet tvarových podrobností a ich poloha pri grafickom zobrazení. V úvode je vhodné prijať obmedzenie limitujúce náročnosť. 1. žiak navrhne alternatívy riešenia (odporúčané sú štyri verzie) a vypracuje ich charakteristiky. Jednotlivé možnosti žiak navrhne s určitými odchýlkami od správneho riešenia. Samotná produkcia odchýlok vyžaduje tvorivý prejav žiaka, ktorý má oporu v požadovanom stupni priestorovej predstavivosti. Danými odchýlkami žiak vyjadruje svoju predstavu o situácii, keď „reálnosť“ môže z dôvodu nízkej úrovne priestorovej predstavivosti byť stotožnená napr. s „podobnosťou“ a pod.. V časti „komentár“ žiak argumentáciou zdôvodní vhodnosť, resp. nevhodnosť danej ponuky - daného riešenia. Odporúča sa verbálne vyjadrenie podporiť náčrtom.

Možnosť č. 1


Komentár: Náčrt:


rovná spojnica 12190

Záver

Cieľom vzniku pracovných listov je dať k dispozícii pedagogickej verejnosti učebnú pomôcku aplikovateľnú vo výučbe tých tém, u ktorých k porozumeniu dochádza na základe priestorovej predstavivosti. Obsah, konštrukciu pracovných listov a príslušnú metodiku je potrebné chápať z dvoch hľadísk využiteľnosti: - v uvedenej podobe ako aplikáciu učebnej pomôcky a v procese aktívneho prístupu tvorivého učiteľa ako návod pre vlastnú tvorbu podobných pracovných listov (nových, svojou náročnosťou odlišných úloh rozvíjajúcich priestorovú predstavivosť). Tento prístup vychádza z predpokladu, že tvorivý učiteľ bude reagovať na konkrétnu situáciu v danej oblasti a inovatívne prispôsobí výučbové prostredie požadovaným kritériám.


Zoznam bibliografických odkazov

 1. BEISETZER, P. Edukačný model rozvoja zručností technického zobrazovania. 1. vydanie. Prešov : FHPV PU, 2012. 89. ISBN 978-80-555-0627-2.

 2. BEISETZER, P. - BURGEROVÁ, J. SPATIAL VISUALIZATION ABILITY IN THE CONTEXT OF INTENTIONAL DEVELOPMENT. In: Selected problems education and prevention of early schol children. OPOLE ( PL), 2015. S.31-38. ISBN 978-83-62683-72-7


Informácie o autorovi:

doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra 1, 0801 Prešov. Slovenská republika. E-mail:peter.beisetzer@unipo.sk1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   68 • Kľúčové slová
 • 1 Metodický prístup k tvorbe a aplikácii novokoncipovaných pracovných listov
 • Zoznam bibliografických odkazov
 • Informácie o autorovi