Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка19/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   68

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОГРЕСУЮЧОГО ЗРОСТАННЯ РІВНЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІSOME ASPECTS OF INTERNAL MEDICINE TEACHING IN THE GLOBAL PROGRESSIVE INCREASE OF MORBIDITY
Мирослава Березова, Сергій Акентьєв, Світлана Каратєєва

Myroslava Berezova, Sergey Akentiev, Svitlana Karateeva

Анотація

На сьогодні не тільки в Україні, а і в інших країнах світу рівень розвитку неінфекційних захворювань підвищується. Це спонукає шукати нові шляхи та підходи в підготовці майбутніх лікарів з використанням як традиційної форми навчання, так і використанням інноваційних технологій. В процесі засвоєння дисципліни «внутрішня медицина» можуть застосовуватися класичні та інноваційні технології засвоєння інформації. Такий комплексний підхід у реалізації начального процесу допомагає студенту оволодіти основними навичками практичної роботи з пацієнтом, оцінити дані анамнезу, оперувати результатами додаткових методів обстеження, проводити диференційний діагноз, призначати адекватне лікування, надавати невідкладну допомогу в екстрених випадках.Annotation

Today the level of non-communicable diseases increases not only in Ukraine but also in other countries. This situation force to seek new challenges and solutions in training future doctors using both traditional forms of teaching and using innovative technologies. In the implementation of the educational process on discipline "internal medicine" is needed to use the classical and innovative approaches to the assimilation of information. Such an integrated approach in the implementation of the curriculum will enable students to acquire the basic skills of practical work with the patient to evaluate a history, to operate according to additional methods of examination, conduct a differential diagnosis, prescribe adequate treatment, provide first aid in an emergency.Ключові слова: внутрішня медицина, навчальний процес, клінічне мислення.

Keywords: internal medicine, educational process, clinical thinking.

Вступ
У структурі показників здоров'я захворюваність посідає особливе місце, оскільки саме воно є основною причиною смерті, тимчасової та стійкої втрати працездатності. А це в свою чергу є причиною негатив­ного впливу на здоров'я майбутніх поколінь і зменшення чисельності населення. Сучасні тенденції здоров’я у світі свідчать про прогресуюче поширення неінфекційних захворювань та чинників ризику їх розвитку, через що спостерігаються значні медико-соціальні втрати та економічні збитки.

На сучасному етапі в Україні показники захворюваності, смертності та інвалідності, особливо від неінфекційних захворювань, досить високі. Ці показники можуть виступати критеріями оцінки якості роботи медичних установ і системи охорони здоров'я в цілому, що спонукає шукати нові шляхи їх вирішення при підготовці майбутніх лікарів з використанням як традиційної форми навчання, так й інноваційних технологій. Повідомлення щодо рівня і структури захворюваності в різних регіонах, а також в окремих статево-вікових групах, особливо в динаміці, необхідні для цілеспрямованої розробки програм щодо зміцнення здоров'я населення. Крім того це відіграє особливу роль при плануванні розвитку мережі лікувально-профілактичних закладів та підготовки медичних кадрів. Підвищення якості підготовки медичних кадрів у розвинених країнах орієнтований на відповідні потреби охорони здоров'я цих країн. Реальне планування та якісна підготовка фахівців сприяє постійному розвитку системи охорони здоров'я.

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства впливає на суспільний розвиток України, а також соціально - економічні зміни, що відбуваються в Україні, потребують суттєвих змін у багатьох аспектах діяльності, і в методиці викладання у вищій школі також.

Таким чином, питання забезпечення якості підготовки студентів, підвищення кваліфікації та перепідготовки медичних працівників є особливо актуальним у період реформування галузі охорони здоров’я.


1. Основні методи навчання
Інновації в системі медичної освіти тісно пов’язані з впровадженням сучасних галузевих стандартів вищої медичної освіти, запровадженням системи ліцензування та сертифікації фахівців. Використання традиційних (пояснювально-ілюстративних) методів навчання у вищій медичній школі є малоефективним, оскільки вони переважно орієнтовані на пам'ять, а не на мислення, мало сприяють розвитку творчих здібностей, самостійності, активності студентів.

Навчальний процес з дисципліни «внутрішня медицина» повинен забезпечити виконання ряду завдань. Основною метою залишається, в першу чергу, формування у студентів клінічного мислення, що в майбутньому забезпечить ефективне використання теоретичних знань з дисципліни і особистого досвіду в лікуванні конкретного хворого. Для цього також необхідно вміти оцінити дані анамнезу, вміти інтерпретувати даними додаткових методів обстеження, проводити диференційний діагноз, призначати адекватне лікування, надавати невідкладну допомогу в екстрених випадках.

Робота з хворим у палаті та оволодіння практичними навичками, аналіз результатів додаткових методів обстеження, призначення лікування – це основна частина роботи зі студентами на практичних заняттях з внутрішньої медицини. Можливість особистої присутності студентів при проведенні тих чи інших новітніх методик обстеження підвищує інтерес студентів до навчання та дозволяє краще засвоїти практичні навички.

Беручи активну участь у клінічному розборі хворих, студент поглиблює теоретичну підготовку, опановує уміння працювати з літературою, закріплює практичні навички і вирішує питання реабілітації пацієнта, санаторного оздоровлення, диспансерного спостереження, що наближає його до практичної діяльності лікаря.

Отже, під час проведення кожного заняття студентам представляють певного тематичного хворого та пропонують виконати опитування та обстеження хворого за певною схемою:

1. Вивчення скарг шляхом клінічного дослідження (збір анамнезу і фізикальне обстеження).

2. Призначення плану діагностичних тестів.

3. Узагальнення клінічних знахідок і оцінка результатів додаткових методів обстеження для розробки можливих варіантів діагнозу.

4. Диференційний діагноз можливих захворювань.

5. Призначення лікування у конкретній клінічній ситуації.

У залежності від складності кожного клінічного випадку можливо кілька варіантів проведення опитування. Можливий варіант, коли кожному із студентів пропонується виконувати певну роль у діагностичному процесі. Наприклад, один студент проводить опитування, другий – об’єктивне обстеження, інший – рекомендує певні види обстежень. Обговорення можливих диференційних діагнозів, обґрунтування попереднього діагнозу та призначення лікування виконується вже в аудиторії. Зазвичай, така схема роботи з пацієнтом використовується на перших практичних заняттях в навчальному році.

У процесі колективної роботи біля ліжка хворого у студентів формується чіткий алгоритм обстеження та курування пацієнта, що дозволяє надалі перейти до іншого варіанту роботи – цілком самостійного обстеження пацієнта. Такий підхід закріплює необхідні навички самостійного аналізу отриманих даних під час огляду пацієнта, а також лабораторних та інструментальних методів обстеження. Клінічному мисленню сприяє також повідомлення про свого хворого в присутності своїх колег та викладача, разом обговорюючи план діагностики та лікування. Таке заняття, звичайно, проходить досить інтенсивно та є цікавим для студентів, оскільки вони мають змогу виступити у ролі лікаря. Викладач у даному випадку відіграє роль “спостерігача”, який допомагає в разі потреби під час обстеження хворого та обговорення діагнозу.


2. Самостійна робота студента
Крім аудиторної практичної роботи, не менш важливим елементом навчального процесу є самостійна робота. Самостійна навчальна робота дає змогу сформувати та розвинути в студентів такі якості як самодисципліна, прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, чіткість мотиваційних установок, вміння ефективно та раціонально використовувати свій час. Інтенсифікація навчання за вказаним алгоритмом розвиває творчі сили і здібності студентів, що актуалізує внутрішні пізнавальні мотиви навчання.

На сьогодні цей вид навчальної діяльності, як ніколи, стає актуальним. Одне з основних завдань, яке стоїть перед сучасним лікарем – це постійна самоосвіта та самовдосконалення. Необхідно звернути увагу на те, що в сучасному інформаційному світі актуальність нової інформація дуже швидко втрачається. Така особливість втрати актуальності отриманих знань вимагає прищеплення студентам, майбутнім лікарям, вміння орієнтуватися в літературних джерелах, згідно принципу доказовості. Високий рівень підготовки та володіння здатністю швидко приймати самостійні рішення є запорукою компетенції майбутніх лікарів.

Самостійна робота є однією з форм навчального процесу. Разом з тим вона є його суттєвою складовою частиною. Під час самостійної роботи над навчальним матеріалом відбувається не тільки закріплення та поглиблення знань з дисципліни, але й активне, цілеспрямоване вивчення нового матеріалу. Майбутній спеціаліст набуває нових знань та умінь вже без участі в цьому процесі викладача. Позааудиторна самостійна робота студента є важливим знаряддям педагогічного керівництва та управління самостійною пізнавальною діяльністю студента в процесі професійного навчання. В процесі цього формуються навички самоосвіти, розвиток професійних умінь, здатності до здійснення самостійної наукової діяльності. Самостійна позааудиторна робота – це не лише засіб зростання інтелектуального потенціалу, професійної культури, а й шлях формування відповідальності, оволодіння засобами самоактуалізації, самовиховання, самоосвіти.

В якості самостійної роботи студентам пропонується на опрацювання різноманітні теми, передбачені програмою. В процесі підготовки студенту пропонують проаналізувати літературні та інтернет-джерела, що дає змогу ґрунтовно поглибити знання з предмету «внутрішня медицина».


3. Новітні методи навчання
Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах стає провідним завданням, яке може бути вирішене тільки за умови використання новітніх досягнень у цій сфері. Необхідність впровадження сучасних новітніх технологій засвоєння та контролю знань ґрунтується на сучасних вимогах до лікаря, студента – як людини всебічно обізнаної в різноманітних сферах медицини та налаштованої до подальшого саморозвитку. Впровадження новітніх методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та інтерактивних технологій навчання відіграє суттєву роль в удосконаленні навчального процесу.

Елементом евристичного методу навчання, можна вказати використання комп’ютерних технологій, при яких вирішення поставленого перед студентом завданням може бути пришвидшене за допомогою використання цифрових технологій.

Наявність он-лайн шкал та різноманітних клінічних калькуляторів дає змогу закріпити використання діагностичних методів та об’єктивно оцінити вагомість тих чи інших методів додаткової діагностики.

Ще одним аспектом вдосконалення навчального процесу є внесення змін до організації роботи клінічних кафедр з використанням програм з дистанційного навчання студентів, поліпшенням матеріально-технічного забезпечення, комп'ютеризації та інформатизації навчального процесу.


Висновки
Подальший розвиток і проведення реформи вищої медичної освіти України дозволить суттєво покращити ефективність навчального процесу і наблизити його рівень до міжнародних стандартів, що сприятиме підвищенню якості навчання студентів та підготовки нового покоління висококваліфікованих медичних працівників.
Література


  1. Білинська М.М. Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні: Автореф. дис... д. держ.упр.: 25.00.02 «Механізми державного управління» / М.М.Білинська; Нац. акад. держ. упр. При Президентові України. – К., 2004. – 36 с.

  2. Булах І. Є. Проблеми інтеграції вищої медичної освіти в європейський освітній простір / І.Є.Булах// Сучасні інфекції. – 2004. – № 3. – С. 95-96.

  3. Булах І.Є.Система управління якістю медичної освіти в Україні: Монографія / І.Є.Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко. – Донецьк: «АРТ-ПРЕС», 2003. – 212 с.

  4. Вороненко Ю. В. Cучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні / Ю.В.Вороненко, Н.Г.Гойда, Р.О.Моісеєнко // Современная педиатрия. – 2014. – № 8. – С. 39-43.

  5. Захарченко Т. Роль наочності у процесі викладання професійно орієнтованих дисциплін / Т. Захарченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 30–38.

  6. Лемешев А. Ф. Клиническое мышление. Врачебная логика как основа методологии диагноза : учеб.-методич. пособие / А.Ф.Лемешев. – Мн. : БГМУ, 2006. – 74 с.

  7. Ляшук П. М. Клініка – вища школа лікарської майстерності / П.М.Ляшук, В.П.Пішак // Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, № 1. – C.151–153.

  8. Матяш Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического образования / Н.В.Матяш // Педагогика. – 2000. – № 4. – С.38–44.

  9. Мілерян В. Є. Методичні основи підготовки та про- ведення навчальних занять в медичних вузах : метод. посіб. / В. Є. Мілерян. – К., 2006. – 84 с.

  10. Реан А.А. Психология и педагогика // А.А. Реан, С.И. Бордовская, С.И. Розум – СПб: «Питер». – 2007 – 432 с.

  11. Солоненко І. М. Удосконалення організаційно-правових засад діяльності місцевих органів влади у сфері охорони здоров’я / І. М. Солоненко, Н. Д. Солоненко, О. М. Торбас // Сучасні питання економіки і права. – 2012. – Вип. 1. – С. 121-127.

  12. Ясько Б. А. Психология личности и труда врача : учеб. пос. / Б. А. Ясько. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 250 с.


Information about authors:

Myroslava Berezova – Ph.D., Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine. E-mail: myroslava@bukovynaonline.com

Sergey Akentiev – Ph.D., Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine. E-mail: akentiev.serg@bsmu.edu.ua

Svitlana Karateeva – Ph.D., Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine. E-mail: karateeva@bsmu.edu.ua

1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   68 • Ключові слова
 • 1. Основні методи навчання
 • 2. Самостійна робота студента
 • 3. Новітні методи навчання
 • Information about authors