Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка35/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   68

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК


FORMING CREATIVE PERSONALITY AT THE LESSONS OF ENGLISH THROUGH INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS OF TEACHING

Тетяна Тіховська, Євгенія РижукTetiana Tikhovska, Yevheniia Ryzhuk

Анотація

Головна мета навчання іноземної мови у школі – формування в учнів комунікативної компетенції. Науково-технічна революція поставила перед суспільством питання щодо готовності до інновацій. Класичні освітні методики не можуть повністю задовольнити потреби суспільства у вихованні конкурентоспроможних спеціалістів з високим рівнем академічних, соціальних та інформаційних навичок. Використання інформаційно-комунікативних технологій є приорітетним напрямком сучасної освіти. Специфіка навчання мови потребує вдумливого поєднання класичних методик, інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних форм роботи. Використання інноваційних методик на уроках англійської мови підвищує рівень мотивації учнів.Annotation

The main goal of teaching a foreign language at school is forming communicative competence. The technological revolution has put the community on the issue of readiness for innovation. Classical educational methods cannot fully meet the needs of society in educating competitive specialists with high academic, social and computer skills. Information and communication technologies are the mainstream of modern education. The specificity of language learning requires a thoughtful combination of classical techniques, information and communications technologies, and interactive forms of work. Using innovative methodsat English lessons increases the motivation of students.Ключові слова: комунікативний підхід, креативність, інноваційний.

Keywords: communicative approach, creativity, innovative.

Вступ
На початку ХХІ сторіччя молода людина має вирішувати набагато більше важливих питань, чим це було сто, чи навіть п’ятдесят років тому.

Науково-технічна революція спричинила зародження ери інформатизації, комунікації та глобальних мереж, а також поставила перед сучасною людиною ряд проблемних питань щодо готовності до інновацій. Сьогодні ми є свідками процесів глобалізації, яка виявляється у розширенні та поглибленні міжнародних зв’язків, взаємозалежності суб’єктів світового співтовариства, у наявності багатьох проблем, які вийшли за межі окремих держав і стосуються інтересів усього людства.

Особистий успіх особистості, як і прогрес держави, громадянином якої вона є, залежить від уміння креавтивно мислити, вміти орієнтуватися в світі, що швидко змінюється, та уміння раціонально поєднувати інновації із класичними методами роботи.
1. Креативна педагогічна освіта як пріоритетний фактор розвитку творчої особистості

1.1. Виховання креативної особистості в парадигмі сучасної освіти
Креативна освітапорівняно нова галузь вітчизняної освіти. На думку сучасних науковців, праці яких присвячено як вивченю психологічної готовності випускників загальнооосвітних шкіл до навчання у ВНЗ, так і до діяльності в цілому, структура психологічної готовності випускників загальноосвітніх шкіл містить, зокрема, інтелектуальну готовність, тобто передбачає відповідний рівень інтелектуального розвитку і наявність необхідних знань, умінь і навичок, мовну готовність, різке зростання функції уваги, памяти, емоційної напруги [10]. Тому найбільш важливим етапом освіти людини, що має намір отримати якісну вищу освіту, вважається старша школа. Творчість як з боку учня – об’єкту навчально-педагогічного процесу, так і в діяльності вчителя, була на певних етапах обов’язковою складовою навчання. Досі точиться дискусія з проводу правомірності використання неологізму «креативність», адже в мові оригіналу є тільки одне слово –«creativity», яке поєднує обидва синонімічні поняття.

Але перважна більшість як вітчизняних, так і закордонних методистів та психологів проводить межу між двома термінами, адже творчість притамана кожній людині, а креативність можливо розвивати [2, 27]. Саме таке завдання – мотивувати молоду людину до розвитку природних творчих здібностей – повстало перед сучасною педагогікою.Радою Європи було розроблено «Ключові компетенції для Європи», які допоможуть у формуванні креативності особистості. Для сучасної молодої людини найважливішими вважаються такі компетенції: тенденція до більш ясного розуміння цінностей по відношенню до конкретної мети; тенденція контролювати свою діяльність; залучення емоцій у процес діяльності; готовність і здатність навчатися самостійно; впевненість в собі; самоконтроль; адаптивність: схильність до роздумів про майбутнє: звичка до абстрагування; увага до проблем, пов’язаних з досягненням поставлених цілей; самостійність мислення, оригінальність; критичне мислення [21].
1.2. Необхідність вповадження інновацій
В наш час стала необхідною підготовка конкурентноспроможних спеціалістів з високим рівнем академічних, соціальних та інформаційеих навичок. На жаль, система освіти досить консервативна у впровадженні інновацій. Сьогодні, незважаючи на визнання провідними вітчизняними та зарубіжними вченими важливості розвитку творчих здібностей дітей, визнання творчої діяльності основою прогресу людства (Д.Б. Богоявленська, Л.В. Венгер, Дж. Гілфорд, О.М. Лук, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, В.А. Роменець, О.І. Савенкова, О.Я.Савченко, Е. Торренс та ін.), школа залишається переважно засобом закріплення і відновлення існуючих соціальних структур, замість того, щоб виховувати креативну особистість. На нашу думку, великі можливості у покращенні ситуації в сучасній школі має впровадження технологій креативного навчання. Важливим положенням креативної освіти є визначення креативності за П. Торренсом як процесу виникнення чутливості до проблем, дефіциту знань, їх дисгармонії, невідповідності, фіксації цих проблем, пошуку їх рішення, висунення гіпотез, перевірок і формулювання результатів рішення проблеми. Зрозуміти, що таке креативна освіта, неможливо у відриві від педагогічної інноватики та синергетики [28].
1.3. Що таке педагогічна інноватика
Педагогічна інноватика – наука про систему оновлених взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу, що вивчає інноваційні процеси. Педагогічні інновації розуміються не лише як кінцевий продукт застосування новизни у навчально-виховному процесі з метою зміни (якісного покращення) суб’єктів та об’єктів, а й процедура їхнього постійного оновлення, що є характерним і для творчості [7]. Холістично-синергетичний підхід відкриває можливість підійти до вирішення тих суперечностей сучасної освіти, які існують між авторитарним і вільним, репродуктивним і творчим типами педагогічної діяльності. Метою розвитку людини, згідно концепції, є досягнення синтезу право- і лівопівкульових аспектів психіки, типів мислення. За такого поєднання такі полярні категорії, як образ, предмет, знак, відчуття і думка, єдинне і множинне «зливаються», внаслідок чого формується основа для поєднання конкретного і абстрактного, експресивного і логічного, в результаті людина постає як гармонійна творча особистість, здатна осягнути світ розумом і серцем [2, 30]. Креативна педагогічна концепція базується на засадах особистісно-орєнтованого підходу та таких його ознаках, як діагностична основа навчання молодших школярів, врахування їх вікових та індивідуальних особливостей, турбота про емоційне та фізичне благополуччя учнів, пристосування навчальних методик до особливостей учнів, переважання навчального діалогу, повага до особистої гідності кожної дитини та ін (О.Я.Савченко) [23, 24].
1.4. Педагогічні інновації для розвитку креативної сосбистості
Не всі інновації доцільно застосовувати у середній школі. Важливо обрати декілька найбільш ефективних, враховуючи психологічні та вікові особливості, а також профіль навчального закладу або групи студентів.

Безперечно, у вік Єдиного інформаційного простору не можна ігнорувати інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), які значно підвищують мотивацію учнів. Оскільки більша частина педагогів отримала класичну освіту, оволодіння інноваційними методиками, що базуються на ІКТ, часто є для них цікавим, але й проблематичним.

Для сучасної педагогічної науки і реальної педагогічної дійсності освітні практики є значущими та необхідними для застосування [22, с. 176]. Сучасні креативні освітні практики вимагають від педагога значних зусиль для їх розуміння і оцінки. Та будь-яка освітня практика, що ґрунтується на антропоцентристській, людиноцентристській парадигмі (концепції К.Ушинського, К.Роджерса ) завжди дає вищі результати.
1.5. Аналіз останніх досліджень
Кожна інновація має низку як переваг, так і вимагає вирішення деяких проблемних питань. Дослідженням креативного навчання займались як вітчизняні, так і зарубіжні педагоги. Світовий досвід моделювання освітніх практик подано в посібнику О.Пєхоти [18], а також працях Ю.Васькова [2], Л.Павлової [19], Г.Сазоненко [20]. Аналіз та опис психологічних особливостей практик особистісного розвитку надано в сучасних психолого-педагогічних розробках (Л.Крившенко, Н.Мойсеюк, М.Холодна та ін). Дослідження педагогів-практиків дають змогу стверджувати: високий рівень знань, умінь і навиків досягається тільки за рахунок засвоєння учнями розумових дій. В наш час – також за рахунок інформативності. За словами Л.Павлової, – особливе місце в освітніх практиках займає особистісна модель [19]. Сучасні методики навчання зменшують об’єм репродуктивних елементів діяльності. Серед них більш привабливою в плані вибору технологій (інноваційних, інформаційних) є вільна модель, яка відповідає критерію «максимум свободи суб’єктного вибору – мінімум дій, що керують» (подібно концепції К. Роджерса), що є актуальною.

Тож, розуміючи настійну потребу модернізації педагогічної взаємодії за принципами особистісно-орієнтованого навчання, педагоги намагаються пристосувати зміст освіти до навчального процесу через цікаві технологічні підходи. Педагоги збагачують практику навчально-пізнавальної діяльності в двох її площинах: надають основу для пошуку інформації та забезпечують психолого-педагогічну допомогу кожній дитині в розвитку її природних здібностей. Такий підхід відомий в педагогічній практиці, а моделі навчання, що будуються на такому підході, називаються такими, що збагачують.

Ідея збагачення навчальних програм і їх змісту не нова для педагогічної науки (автор концепції розвиваючої моделі навчання за рахунок збагачення є американський учений Дж.Рензулл). Дана модель детально описана в працях А.Кушко [13]. Особливість освітнього середовища в цій моделі – свобода і активність усіх учасників педагогічної взаємодії.
1.6. Використання інформаційних технологій як одна з найбільш мотивуючих інновацій
Використання ІКТ в навчанні іноземної мови спрямоване переважно на розв’язання чотирьох типів дидактичних завдань, а саме:

1. Комп’ютер допомагає ефективному розв’язанню вже існуючої системи дидактичних завдань.

2. Комп’ютер вирішує окремі дидактичні завдання при збереженні загальної структури, мети і завдань безмашинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп’ютер. Цю функцію широко подано в діалогових навчальних системах, які моделюють діяльність учителя.

3. Компютер допомагає ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, не розв’язувані традиційним шляхом. Характерними тут є імітаційно-моделювальні програми тощо.

4. Компютер як демонстраційний засіб для презентації автентичних текстів, записів, фільмів, тощо.

Але є недоліки в роботі з джерелами інформації, тому що іншомовні матеріали засвоюються доволі неефективно: учні відносяться до них не як до засобів інформаційного обміну, а як до предмету навчання [7, с. 22]. Отже, робота з іншомовними джерелами має на меті стимулювати учнів змінити своє відношення до оволодіння мовами. А технічні труднощі розуміння текстів є перебореними різними засобами. Наприклад, можливо використання програм-перекладачів (Stylus, Promt чи Poluglossum, Pragma), хоча всі вони є тільки допоміжними засобами і не можуть замінити людину-перекладача. Однією з інноваційних методик можна вважати бінарні уроки, що суміщені з вивченням мов інших предметних галузей.

Надані технології зорієнтовано на створення учнями особистого інтелектуального і інформаційного продукту та порівняння його з існуючими культурними зразками. Та ми погоджуємося з класиком – трансформувати інформацію потрібно так, щоб «навчання було корисним, цікавим і не скрутним для дитини» (Я. Коменський). Необхідно пам’ятати, що діяльність педагога має бути спрямована на зміст навчальної інформації і адаптацію її до можливостей засвоєння учнями [14].
1.7. Ознаки педагогічних інновацій
Педагогічним інноваціям властиві такі характерні змістовні ознаки:

1. В особистісній моделі, навчання ведеться на високому рівні складності. В особистісно- орієнтованій моделі навчальний матеріал адаптується відповідно до труднощів, що з’являються в учнів по його засвоєнню і трансформується настільки, наскільки необхідно це зробити для повного його засвоєння [14, с. 177-178].

2. Сучасні освітні технології спрямовані на трансформацію навчального матеріалу, його адаптацію стосовно особливостей індивідуально-особистісного психофізіологічного розвитку особистості.

3. Інноваційні моделі, як і тип навчання – це відвертість і оригінальність.

4. Педагогічні інновації дають змогу формувати інноваційну особистість. Більшість дослдників педагогічних інновацій стверджують: одним з головних принципів учителів у ХХІ столітті має бути принцип заохочення креативності, де розвиток творчих здібностей вимагає як від учителів, так і від учнів структури і навмисності – здатності мозку формувати образи, і може відбуватися в рамках будь-якої дисципліни.
2. Формування комунікативної компетенції через впровадження інтерактивних форм роботи

2.1. Комунікативна компетенція – пріоритетний напрямок формування креативної особистості на уроках англійської мови
Основна компетенція, навчувана на уроках англійської мови – комунікативна. А це означає, що необхідно впроваджувати особистісно-орієнтоване спілкування, дати можливість кожній дитині випробувати себе в різних видах творчості. Саме цьому сприяють технології інтерактивного навчання, суть яких полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. На уроках іноземної мови перевага надається інтерактивним технологіям кооперативного, колективно-групового навчання, технології інтуїтивного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань.

Кооперативна форма навчальної діяльності – це форма організації навчання у малих групах (підгрупах) слухачів, об’єднаних спільного метою.

За такої організації навчання викладач керує роботою кожного суб’єкта навчання опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. Робота в парах застосовується і як окрема технологія навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах, який допомагає розвинути в учнів інтерактивні вміння і навички.

Розглянемо декілька прикладів застосування кооперативно-інтерактивних технологій на уроках англійської мови.


2.2. Інтерактивні форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування креативної особистості
1. Читання у міні-групах

Читання автентичних текстів є невід’ємною частиною будь-якого заняття. Тексти, що пропонуються для слухачів курсів іноземних мов рівня Intermediate, є досить великими за обсягом. Вміння за короткий термін отримувати необхідну інформацію з великого за обсягом тексту формується за допомогою переглядового читання (skimming). Для того щоб зробити процес читання цікавим і задіяти усіх слухачів, можна зробити це у вигляді гри.

2. «Переглядове читання у міні-групах» («GroupText-Skimming»)

Практична мета: навчити слухачів отримувати необхідну інформацію з автентичного тексту, не читаючи його детально, та відтворювати його основний зміст.

Виховна мета: навчити слухачів співпрацювати з іншими для досягнення спільної мети.

Обладнання: примірник тексту і картки з реченнями для заповнення пропусків до нього для кожної команди.

Алгоритм проведення уроку складається з наступних етапів:


 1. Клас ділиться на окремі міні-групи складом 3-4 особи у кожній. Одна особа призначається секретарем команди.

 2. Група отримує примірник з автентичним текстом, який розміщений на дошці.

 3. Кожний член команди отримує картку з реченням, яке містить варіанти відповідей до нього відповідно до тексту.

 4. Після команди викладача члени команди по одному (інші учасники залишаються на місцях) підходять до відповідного примірника тексту і шукають правильний варіант речення.

 5. Повертаючись до команди, учасники повідомляють правильний варіант секретарю, який фіксує його у зошиті. (На вищезазначену процедуру відводиться певний час в залежності від обсягу тексту і кількості речень. Коли час, відведений на виконання цього завдання, спливає, викладач запрошує усіх слухачів зайняти свої місця).

 6. На основі відповідей команда повинна написати повідомлення, що відтворює основний зміст тексту.

 7. Слухачі читають свої повідомлення. Група, яка написала найбільш наближене до оригіналу повідомлення, є переможцем.

Зразок карток реченнями для заповнення пропусків до тексту:

THEN

NOW

Kryvyy Rih was a d……….area 20

years ago.

There were e………………warehouses.

There weren’t m ………………shops or people.

People didn’t have m ……………… money or n ……………… house or cars.

People could only get around by bus or on foot.


Kryvyy Rih is a c……….area nowadays.

There are b ………………flats, lots of shops, offices, restaurants and cafes.People have got a lot of money, l……………… houses and n ……………… cars.

People can get around by train, bus or taxi.
THEN

NOW

Oxford was a d……….area 20

years ago.

There were e………………warehouses.

There weren’t m ………………shops or people.

People didn’t have m ……………… money or n ……………… house or cars.

People could only get around by bus or on foot.


Oxford is a c……….area nowadays.

There are b ………………flats, lots of shops, offices, restaurants and cafes.People have got a lot of money, l……………… houses and n ……………… cars.

People can get around by train, bus or taxi.

Текст

Kryvyy Rih: Kryvyy Rih was a dirty area 100 years ago. There were a lot of mines but no shops or cinemas. Life was difficult. People didn’t have much money or nice houses or cars. There was no an airport or metro. People could only get around by horse or on foot.

There were only small wooden houses for workers.There was no running water. But there was electricity. There was a railway station.

Nowadays, Kryvyy Rih is a big industrial area. There are beautiful flats, lots of supermarkets, offices, restaurants and cafes. People can travel by train. They can get around by bus, by car, by trolley-bus, by fast tram or taxi.

We have got running water and electricity. There are a lot of parks, palaces, theatres and even a flower clock – the biggest Europe !Oxford: Oxford was a students’ town 100 years ago. There were a lot of colleges, churches, bookshops and youth hostels. There wasn’t electricity or running water.

There weren’t buses or an airport. People could only get around by horse, by bike or on foot. But there was a railway station.

Nowadays, Oxford is a famous student and cultural centre. There are modern houses, electricity, running water. There are computers, laboratories and museums.

People can travel by train. They can get around by bus, by car, by taxi or on foot.

Life is easy now. People have a lot of money. A lot of tourists want to visit Oxford. There are a lot of guest houses and restaurants.

Oxford is beautiful.


У випадку, коли текст є дуже великим за обсягом, його можна поділити на окремі частини, і кожна команда буде працювати над своєю частиною тексту за вищезазначеною схемою. Під час оголошення кожною командою повідомлення, учасники з інших міні-груп уважно слухають і роблять деякі нотатки. Далі командам надається кілька хвилин на відтворення послідовності розташування усіх прослуханих уривків у тексті. Учасники зачитають варіанти відповіді. Переможцем є група, версії якої співпали з оригіналом.

3. Аудіювання в парах

Урізноманітнити прослуховування автентичного монологічного мовлення та змотивувати слухачів бути уважними можна за допомогою парної роботи над завданням. Проілюструємо, як це можна здійснити на базі підручника Enterprise – IntermediateCoursebook (Unit 4, p. 48, ex. 5), але творчо переробити завдання.

Учням пропонується прослухати фрагмент випуску новин, де йдеться про аварію на кораблі («Shipwreck»).

Практична мета: навчити слухати автентичний текст з метою отримання потрібної інформації; розвивати навички монологічного і діалогічного мовлення.

Виховна мета: розвивати навички співпраці з партнером.

Обладнання: аудіокасета із записом тексту.

Викладач ознайомлює слухачів із запитаннями до аудіо тексту: 1. What accident is described?

 2. When did the accident happen?

 3. Where did the accident happen?

 4. How many of the crew members managed to swim ashore?

 5. How many were rescued by the lifeboat team?

 6. How many are still missing?

 7. What caused the accident?

 8. What action has been taken?

Алгоритм проведення уроку складається з наступних етапів:

 1. Викладач ділить слухачів на пари. Одна особа з кожної пари (слухач «А») переписує запитання 1-4; інша особа (слухач «Б») запитання 5-8.

 2. Звучить перша частина аудіотексту, яка містить відповіді на запитання 1-4.

 3. Під час прослухування відповіді занотовує лише слухач «А», в той час як слухач «Б» не бере участі у слуханні першої частини (навмисно затуляє свої вуха руками).

 4. Звучить друга частина аудіозапису, яка містить відповіді на запитання 5-8. Під час прослуховування другої частини, навпаки слухач «Б» занотовує відповіді на запитання, в той час як слухач «А» не бере участі у слуханні.

 5. Слухачі переказують один одному отриману інформацію. Таким чином в результаті цієї роботи обидва слухачі матимуть відповіді на усі 8 запитань.

Рольова гра може стати завершальним продуктивним етапом роботи з аудіо записом. Викладач пропонує слухачам уявити, що вони знаходяться в радіостудії. Слухач «А» є журналістом, слухач «Б» – представником рятівної служби. Їм пропонується відтворити події слуханого інформаційного повідомлення шляхом розігрування подій у парах.

4. Синхронне говоріння

Для одночасного включення всіх учасників спілкування в активну роботу з різними партнерами можна використати прийом «карусель» («Merry-go-round»). Цей прийом застосовують для досягнення різноманітних цілей, у тому числі для практики в діалогічному та монологічному мовленні, для опрацювання граматичних структур тощо.

5. Переваги використання інтерактивних технологій

Уроки англійської мови з використанням інтерактивних технологій мають низку переваг:


 1. Багато роботи з автентичним матеріалом, Інсценування або дискусії, після прослуховування; реагування на малюнки і предмети; сперечання щодо подій («блошині ринки»).

 2. Діалог культур.

 3. Інтерактивне спілкування між читачем і текстом.

 4. Практична спрямованість сприяє формуванню соціальної компетентності.

 5. Учні опановують живу мову.

 6. Спілкування у мовному оточенні через залучення до учбового процесу аудіо плівок, пісень, газет, журналів, радіопрограм, карикатури, кореспонденції.

6. Впровадження інтерактивних форм роботи на уроках в спеціалізованих школах

Для наочності ефективності застосування інтерактивних форм роботи на уроках англійської мови як засіб формування креативної особистості пропонується авторська розробка уроку у шостому класі спеціалізованої школи. Рівень – А2.

Девіз: Як швидко плине час!

Тема: Моє рідне місто 100 років тому.

Завдання:


 • комунікативні – організувати вміння спілкуватись, учити творчого застосування набутих знань у нових ситуаціях, аналізувати та систематизувати інформацію, висловлювати свою думку;

 • навчальні – поглиблювати та систематизувати знання з теми;

 • виховні – учити самостійної роботи та роботи у групах з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів та можливостей співучасників процесу;

 • прогресивні – розвивати світогляд, логіку, мислення, формувати об’єктивність самооцінки

Підручники та обладнання:

 • Enterprise 1, Express Publishing, 2007,Course Book, CD, DVD;

 • More 2, Cambridge, 2011, CD;

 • CD-player;

 • DVD-player;

 • Multi-media- projector;

Хід уроку:

 1. Greeting (привітання, ознайомлення із темою уроку).

T: Good morning everybody! Today we are going to have a lesson – travelling. We are working in two groups. The theme is «Time changes». But it’ll be an unusual journey. Have a look at this picture. Do you know what it is? Yes, it’s a Time Machine. We’ll turn the wheel… and here we are in the year 1912.

 1. Recollecting the vocabulary (names of road signs) (повторення лексики попередніх уроків).

T: But how can we find our way? Let’s ask somebody. Remember the road signs. We need them to find the way around the town.

T: One representative from each group will come here and assist me in finding the correct name a) turn left: b) go as far as; c) cross the bridge; d) take the first turning right; e) take the second turning left; f) go past; g) go straight ahead; h) turn right

Developing listening habits (розвиток навичок аудіювання).


 • T: Now let’s listen and follow directions. Find the way on the interactive map.

 • Let’s ask someone, Natasha.

 • We’re not stupid. We’ve got the map.

 • OK.

 • We’re here at the corner of Bridge Street and Defoe street.

 • Let me see.OK. So we go across the Bridge and then turn left. Then we take the second on the right.

 • Shouldn’t we ask someone?

 • No, it’s easy. We then go past the park. We cross the railway line and go straight ahead.

 • Please, let’s ask.

 • No way. Let’s go.

 • OK. So we cross the railway line then what?

 • We walk straight ahead. And then we’re here.The swimming pool is on the left.

 • Natasha!What’s that?

 • I left my swimming trunks at the youth hostel.

 • I can’t believe that!

Making up dialogues, developing listening habits.

T: Now listen to the jumbled dialogue and put the mixed lines into the correct order (Put the numbers next to the lines) (складання діалогів з розрізаних фраз, драматизація діалогів). • Excuse me, where’s the post office please?

 • No, the first right and then the second left.and then the second left.

 • Thank you.

 • Go straight ahead, then take the first turning rightand then the second left.

 • You ‘re welcome.

 • OK. straight ahead and then take the second turning leftand then the first right.

 • OK, I understand. The first turning right.

Developing listening habits. Work with the vocabulary. Refreshing grammar (past simple)

(Розвиток навичок слухання. Робота із словником. Повторення утворення минулого часу правильних дієслів).

Listen and fill in the gaps.
THEN

NOW

Canary Wharf was a d……….area 20

years ago.

There were e………………warehouses.

There weren’t m ………………shops or people.

People didn’t have m ……………… money or n ……………… house or cars.

People could only get around by bus or on foot.


Canary Wharf is a c……….area nowadays.

There are b ………………flats, lots of shops, offices, restaurants and cafes.People have got a lot of money, l……………… houses and n ……………… cars.

People can get around by train, bus or taxi.
 1. Revising vocabulary: means of transport (Повторення лексики з теми «Транспорт»).

T: One representative from each group will come here and assist me in finding the correct name for means of transport. They are: bus, bike, motorbike, tram, tube, scooter, ferry ( computer presentation, More 2 Unit 3 Vocabulary 2 ).

4) Practicing the structure There were… Were there…? Did people have …? (Відпрацьовування граматичної структури There were… Were there…?).

T: Were there buses (bikes….) in Kryvyy Rih 100 years ago?

Ss: Yes, there were. No, there weren’t.

Yes. They did. No, they didn’t.

Teacher: Fill in Was, were, had, didn’t have.
…..…..therean airport

in Krivoy Rog 100 years ago?a railway station

electricity

running water

………….therebuses

bikes

cars

nice houses

People………only small houses.

People ……….. ………… much money.

Teacher: Work in groups. Ask and answer as in the example.

Example:

Were there buses (bikes….) in Kryvyy Rih 100 years ago?

Yes, there were. No, there weren’t.

Was there electricity in Kryvyy Rih 100 years ago?

Yes, there was. No, there wasn’t.

Did people have nice houses?

Yes. They did. No, they didn’t.

5) Watching video and comparing life in a small town 100 years ago and now (Enterprise 1, DVD Unit 9) (перегляд відео та обговорення життя 100 років назад та в наш час).

6) Making and presenting group projects (Захист групових проектів).

T: Now you work in groups. The first group will compare the life in Kryvyy Rih 100 years ago and nowadays. The second group will make similar comparison with the town of Oxford.Sample answers:Kryvyy Rih: Kryvyy Rih was a dirty area 100 years ago. There were a lot of mines but no shops or cinema. Life was difficult. People didn’t have much money or nice houses or cars. There was no an airport or metro. People could only get around by horse or on foot.

There were only small wooden houses for workers.There was no running water. But there was electricity. There was a railway station.

Nowadays, Kryvyy Rih is a bigindustrialarea.There are beautiful flats, lots of supermarkets, offices, restaurants and cafes. People can travel by train. They can get around by bus, by car, by trolley bus, by fast tram or taxi.

We have got running water and electricity. There are a lot of parks, palaces, theatres and even a flower clock – the biggest in the world!Oxford: Oxford was a students’ town 100 years ago. There were a lot of colleges, churches, bookshops and youth hostels. There wasn’t electricity or running water.

There weren’t buses or an airport. People could only get around by horse, by bike or on foot. But there was a railway station.

Nowadays, Oxford is a famous students and cultural centre. There are modern houses, electricity, running water. There are computers, laboratories and museums.

People can travel by train. They can get around by bus, by car, by taxi or on foot.

Life is easy now. People have a lot of money. A lot of tourists want to visit Oxford. There are a lot of guest houses and restaurants.

Oxford is beautiful. 1. Discussing projects (Обговорення)

 2. Estimation and reflection (Оцінювання та рефлексія)

 3. Listening to the song, inserting verbs in past simple (прослуховування пісні та виконання завдань).

 4. Giving home task.

T: Your home task is to write an article about Canary Wharf. (SB, p.67) (Домашнє завдання).
Висновки
Висновки і перспективи подальших розвідок спрямовують нас на те, що колишні моделі навчання, окрім вільної, були орієнтовані на те, як і що робити із учнем, щоб він засвоював програмний матеріал. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні у учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Звичайно, без запровадження інновацііцйних технологій навчання належного результату досягти неможливо. Ми повинні переорієнтувати навчально-виховний процес з авторитарного на партнерський, тобто на співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Навчання іноземній мові мусить бути переважно діяльнішим, а не інформативним, оскільки діти успішніше вивчають мови через дії – мовленнєві і немовленнєві – та їх інтеграцію. Для учнів навчання у формі практичної діяльності складає основну долю їх справжніх знань.

Комунікативний підхід у значній мірі направлений на учня. Його мета полягає в тому, щоб зацікавити учнів у вивченні мови через накопичення та розширення їх знань та досвіду. Необхідно також:


  • сформувати знання й уміння з методики викладання іноземних мов;

  • розкрити сутність методів, принципів і практики комунікативної методики навчання іноземній мові;

  • удосконалити практику володіння іноземною мовою.

Тому для досягнення цих цілей важливо використовувати активні форми роботи, інноваційні методики. Звичайно, технологій інтерактивного навчання на рівні прийомів дуже багато, головна їх суть – залучити всіх учнів до процесу навчання. Спробувавши хоч раз одну із таких технік, учитель неодмінно побачить результат.

Використання інтерактивних методик на уроках англійської мови та у позаурочній роботі дає змогу підвищити рівень мотивацій учнів у вивченні англійської мови як в початковій школі, так і в середній ланці.


Література


 1. Günter Gerngross, Herbert Puhta, Scott Thornbury. Teaching Grammar Creatively. – Cambridge. – Helbling Languages. – 2006. – 267 p.

 2. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід [Дидактичний аспект] / Ю.В.Васьков. – Харків : Скорпіон, 2000. – 328 с.

 3. Вознюк О.В. Парадигмально-методологічні засади креативної освіти: визначення понять / Теорія і практика креативного навчання обдарованих дітей. – ІОД НАПН України. – Київ. – 2011. – 139 с.

 4. Волкова Н.П. Особливості підготовки майбутніх учителів до здійснення професійно спрямованої комп’ютерної комунікації / Н.П. Волкова // Освіта Донбасу. [Науково- методичне видання], №3 (140),2010. – С. 14-24.

 5. Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович. [Издание в 3-х томах. Том ІІ. Педагогика]. Предисловие и послесловие: Ильченко В.И., Исаев В.Д. (Составление, оформление и набор – Ильченко В.И.). – Луганск: «Элтон-2», 2010. – 644 с.

 6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 7. Гузеев В.В. Образовательная технология ХХІ века: деятельность, ценности, успех / В.В. Гузеев, А.Н. Дахин, Н.В. Кульбеда, Н.В. Новожилова. – М. : Центр «Педагогический поиск», 2004. – 96 с. – [Серия «Библиотека образовательных технологий»].

 8. Даниленко Л.І.Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: Спеціальність 13.00.01. – Київ, 2005.

 9. Драйден Г., Вос Д. Революция в обучении. Научить мир учиться по-новому. – М.: Парвинэ, 2003. – С.122-123.

 10. Єрмаков І. Освіта і життєва компетентність для ХХІ століття // Завуч. – 2005. – № 19. – С. 13-16.

 11. Марина Єщенко. Психологічна готовність випускників загальноосвітніх шкіл до навчання у ВНЗ /М. Єщенко, О. Сипченко//Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 14 – 17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration on Opole, 2016. – Opole, Poland, April 14 – 17, 2016. – C. 201 – 203.

 12. Зиновкина М.М. НФТМ-ТРИЗ: Креативное образование XXI века. (Теория и практика)//Монография. – М.: МГИУ, 2007. – 306 с.

 13. Клименко В.В. Психологія творчості. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 c.

 14. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. СПб.: Питер, 2011. – 448 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).

 15. Кушко А. За рамками традиционных программ / А. Кушко // Директор школы. – 1998. – №4. – С. 64-71.

 16. Левченко О.О. Інноватика освіти: вибір моделі в побудові освітньої практики розвитку особи учня майбутніми викладачами психології / О.О. Левченко // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании» [Симферополь-Судак, 16-19 сентября 2009 г.]. – Симферополь: Министерство образования и науки Автономной Республики Крым, Центр развития образования, науки и инноваций, 2009. – С. 175-180.

 17. Ліпін М.В. Освіта та еліта в суспільстві знань/Еліта, обдарованість, людино центризм. – Матеріали міжнародної наукової конференції. – ІОД – Київ, 2010. – 212 с. – С.28-35.

 18. Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції / Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія: [Вісник АПН України]. – 2008. – № 1 (58). – С. 57-69.

 19. Ніколаєнко О.В. Інформаційні та комунікаційні технології моделювання процесу навчання іноземної мови у немовному ВНЗ / О.В. Ніколаєнко, Т.О. Ушата // Наукові праці. [Серія : Педагогіка, психологія і соціологія]. Випуск 5 (155). [Части на І]. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – 368 с.

 20. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.

 21. Павлова Л.Д. Психологическое сопровождение личностно ориентированного обучения/Л.Д. Павлова. – Луганск Знание, 2006. – 400 с. 18. [Электронный ресурс]: Режим доступа : http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2600.

 22. Перспективні освітні технології [За заг. ред. Г.С.Сазоненко]. – К.: Гопак, 2000. – 240 с.

 23. Рада Європи: Симпозіум за темою «Ключові компетенції для Європи»: Док. DECS / SC / Sec. (96) 43. Берн, 1996. / www.nbuv.gov.ua /portal/soc_gum/ Ppog/2008_7_1.pdf

 24. Рудіна О. Освітні практики як інноваційний соціально-педагогічний феномен / О.М. Рудіна//Инновационные технологии в образовании : [Материалы V Международной научно-практической конференции]. – Алушта, 2008. – С.175-177.

 25. Савченко О. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися /Початкова школа. – №8. – 2007. – С. 1-5.

 26. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти : посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я.Савченко. – 2-ге вид. // К.: Богданова А.М., 2009. – 226 с. 

 27. Сорочан Т.М. Фасілітація – нова функція післядипломної педагогічної освіти / Т.М.Сорочан // Освіта на Луганщині, № 2 (21), 2004. – С. 8–12.

 28. Тоффлер Е. Третя Хвиля. – К.: Вид.дім "Всесвіт", 2000. – 480 с.

 29. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003. – 416 с. 

 30. Туник Е.Е. Тест Е. Торренса. Диагностика креативности. Методическое руководство. – Изд. Иматон. –1998. –170 c.

 31. Будь креативным! [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: www.becreative.com.ua/kreativnost-vs-tvorchestvo.Information about author:

Tetiana Tikhovska – Ph.D., Associate Professor, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia, Ukraine. Е-mail: t_tan@list.ru

Yevheniia Ryzhuk – Teacher, Head of District Methodical association of English Teachers, Kryvyi Rih, Ukraine. Е-mail: eugenia.ryzhuk@gmail.com

1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   68 • Ключові слова
 • 1. Креативна педагогічна освіта як пріоритетний фактор розвитку творчої особистості 1.1. Виховання креативної особистості в парадигмі сучасної освіти
 • 1.2. Необхідність вповадження інновацій
 • 1.3. Що таке педагогічна інноватика
 • 1.4. Педагогічні інновації для розвитку креативної сосбистості
 • 1.5. Аналіз останніх досліджень
 • 1.6. Використання інформаційних технологій як одна з найбільш мотивуючих інновацій
 • 1.7. Ознаки педагогічних інновацій
 • 2. Формування комунікативної компетенції через впровадження інтерактивних форм роботи
 • 2.2. Інтерактивні форми роботи на уроках англійської мови як засіб формування креативної особистості
 • Kryvyy Rih was a d
 • Oxford was a d
 • People could only
 • People have got a lot of
 • Was, were, had, didn’t have .
 • Information about author