Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаSekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12

Sekcia: predškolská a elementárna pedagogika 11 організація ігрової діяльності дошкільників 12 як соціально-педагогічна проблема 12 Лариса Азарова, Наталія Франчук 12
Сторінка9/68
Дата конвертації10.03.2017
Розмір8.55 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   68

MODERNÉ DIDAKTICKÉ POMÔCKY VO VZDELÁVANÍ DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU


MODERN teaching aids in preschool education

Jana NagyAbstrakt

Príspevok opisuje históriu vzniku pedagogiky Marie Montessori, základné princípy i základný systém rozdelenia tejto pedagogiky. Charakterizuje didaktickú pomôcku s názvom Červeno-modré tyče, ktorá slúži na rozvoj matematických predstáv u detí a je známa najmä v pedagogike Marie Montessori. Ponúka nápady na aktivity s touto didaktickou pomôckou, realizovateľné v prostredí materskej školy ale aj v domácom prostredí. Vybrané aktivity majú slúžiť na inšpiráciu a čerpala som ich zo svojej niekoľkoročnej pedagogickej praxe v materskej škole s prvkami pedagogiky Marie Montessori.Abstract

The post describes the history of pedagogy of Maria Montessori, the basic principles and basic scheme of distribution of pedagogy. The post characterized the teaching aid called Number rods that serves the development of mathematical concepts of children. Number rods are part of the pedagogy of Maria Montessori. The post offers ideas for activities with Number rods in kindergarten but also at home. Selected activities are meant to inspire and I drew them from my teaching experience in the kindergarten with elements of pedagogy of Maria Montessori.Kľúčové slová: Maria Montessori. Červeno-modré tyče. Matematika. Predprimárne vzdelávanie.

Key words: Maria Montessori. Number Rods. Mathematics. Preschool Education.

Úvod

V súčasnej dobe sa prvky pedagogiky Marie Montessori implementujú nielen do súkromného predprimárneho vzdelávania ale tieto prvky nájdeme už aj v štátnych predškolských zariadeniach na Slovensku i v mnohých základných školách. Moderné didaktické pomôcky vstupujú aj do našich domácností, kedy viacerí rodičia siahajú práve po takýchto pomôckach a nie po klasických hračkách z hračkárstiev. Tzv. múdre hračky vyrobené z prírodných materiálov najčastejšie z dreva pomáhajú rozvíjať viaceré stránky osobnosti dieťaťa. Navonok zdanlivo jednoduché didaktické pomôcky poskytujú širokú škálu nápadov na aktivity.


1. História vzniku pedagogiky Marie Montessori
Maria Montessori sa narodila v roku 1870 v Taliansku a zomrela v roku 1952 v Holandsku. Bola prvou ženou, ktorá v Taliansku študovala medicínu. Štúdium ukončila doktorátom z psychiatrie. Pozorovaním detí na psychiatrickej klinike prišla na myšlienku, že každý človek má sklon k vývinu, že aj postihnuté deti sú vzdelávateľné ak sa k nim pristupuje iným spôsobom a ak majú možnosti pracovať s pomôckami. Uvažovala nad tým, že ich problém nie je medicínsky ale pedagogický. V tom období vznikol ojedinelý lekársko-pedagogický inštitút s modelovou školou, ktorú navštevovalo 22 žiakov a Maria Montessori sa stala jeho riaditeľkou. Jej práca sa zamerala na dve oblasti: vzdelávanie učiteľova vyvíjanie špeciálnej metódy pozorovania a výchovy duševne zaostalých detí. Začala prakticky experimentovať s materiálom na zjemnenie zmyslov, ktorý bol vyvinutý francúzskymi lekármi. Pomôcky upravovala podľa toho ako na ne reagovali deti. V priebehu krátkeho času deti úspešne vykonali skúšky určené pre zdravé deti, naučili sa písať a čítať. Použitý didaktický materiál sa po úprave stal základom tzv. Montessori materiálu. Úspechy viedli M. Montessori k úvahe, aké výsledky by bolo možné dosiahnuť v práci so zdravými deťmi, ak by ich vývoj nebol brzdený tradičnými metódami vzdelávania. Následne študovala viaceré vedné odbory medzi nimi aj pedagogiku. V Ríme v roku 1907 bola otvorená prvá materská škola Casa dei Bambini (Dom detí), ktorú navštevovalo asi 50 detí vo veku 2-6 rokov. Maria Montessori dostala ponuku pracovať tam. Ponúkla deťom činnosti z praktického života (starostlivosť o seba, starostlivosť o okolie, jednoduché cvičenia na rozvoj jemnej motoriky) a aktivity so senzorickými materiálmi použitými pri práci s postihnutými deťmi. Deti mali k dispozícii aj klasické hračky, farebné papiere a ceruzky. Pri práci s týmito deťmi dosiahla vynikajúce výsledky (www.montessoria.sk). Jej základnou pedagogickou myšlienkou bolo dať dieťaťu pomyselnú slobodu, oslobodiť ho od direktívneho prístupu dospelých. Pripraviť dieťaťu také prostredie na výchovu, ktoré by vyhovovalo jeho potrebám a nie potrebám dospelých. Zabezpečiť primeranosť zariadenia (kľučky na dverách umiestniť nižšie, rovnako aj obrazy na stenách a pod.). Každé dieťa má mať svoj pracovný kútik a má pracovať s takými didaktickými prostriedkami ako sú valec, kocka, guľa, glóbus, drevo a pod. Podporovať sa má najmä samostatnosť a sústredenosť dieťaťa na činnosť a jeho individualita. Rozvoj všetkých zmyslov dieťaťa je veľmi dôležitý rovnako ako aj princíp postupnej náročnosti, ktorý má stupňovať možnosti rozvoja dieťaťa. Osobnosť vychovávateľa je charakterizovaná vysokou odbornosťou a snahou pomôcť dieťaťu v jeho vlastnom vývoji a nie vo vývoji podľa učiteľových predstáv (Zelina, 2000). Maria Montessori objavila, že edukácia nie je niečo, čo robí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa spontánne rozvíja v každej ľudskej bytosti. Dieťa sa neučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom aktívnej skúsenosti, v priebehu ktorej pôsobí na svoje okolie a že individuálna aktivita je faktorom, ktorý stimuluje a vytvára rozvoj. V nasledujúcich rokoch M. Montessori cestovala po svete a šírila svoju metódu, ktorá sa tešila veľkému úspechu. V roku 1929 spolu so svojim synom založila Medzinárodnú asociáciu Montessori, aby zachovala integritu svojej celoživotnej práce a zabezpečila jej pokračovanie aj po jej smrti (www.montessoria.sk).
1.1 Základný systém pedagogiky M. Montessori z hľadiska rozdelenia pedagogického materiálu


 1. Cvičenia každodenného života

 • pohybové cvičenia,

 • cvičenia zamerané na otváranie a zatváranie (dverí, nádob), naberanie (fazule pomocou lyžice, drobných predmetov pomocou pinzety) a nalievanie (napr. prelievanie vody z nádoby do nádoby),

 • cvičenia zamerané na samoobsluhu a starostlivosť o prostredie (utieranie prachu, polievanie kvetov),

 • spoločenské správanie a hygienické návyky.

 1. Cvičenia na rozvoj zmyslov

 • zrakové cvičenia (rozlišovanie farieb, tvarov),

 • hmatové cvičenia (rozlišovanie materiálov, tvaru, hmotnosti, teploty),

 • sluchové cvičenia (rozlišovanie zvukov, ruchov, tónov),

 • čuchové a chuťové cvičenia,

 • konštruktívne a proporčné cvičenia (rozvoj kreativity, abstraktného myslenia).

 1. Matematické cvičenia

 • poznávanie čísel (od 0 do 9 prepojením kvantity a symbolu),

 • základy aritmetiky a algebry (základné matematické operácie),

 • cesta k abstrakcii (pamäťové cvičenia, zlomky).

 1. Jazykové cvičenia

 • rozširovanie slovnej zásoby,

 • príprava na písanie,

 • príprava na čítanie,

 • funkcia slovných druhov, analýza vety, štúdium slov.

 1. Kozmická výchova

 • geografia, geológia (vesmír a ľudská spoločnosť),

 • biológia (rastlinná a živočíšna ríša),

 • ekológia (ochrana životného prostredia, ochrana zdravia),

 • poznatky z fyziky, chémie, výtvarného umenia (Zelina, 2000).


2. Didaktický materiál - Červeno-modré tyče
V súčasnej dobe existuje široká škála tradičných i moderných didaktických prostriedkov, ktoré slúžia na rozvoj matematických predstáv u detí. Didaktická pomôcka Červeno-modré tyče pozostáva z desiatich drevených tyčí rôznej dĺžky. Najkratšia tyč meria10 cm a najdlhšia tyč meria 1 m. Najkratšia, zároveň aj prvá z tyčí je červená. V poradí druhá tyč, ktorá meria 20 cm je rozdelená do dvoch 10 cm častí – červenej a modrej. Takéto rozdelenie môžeme vidieť aj v po sebe nasledujúcich tyčiach. Posledná, najdlhšia tyč je rozdelená na desať častí, kde sa strieda červená s modrou farbou. Najdlhšiu tyč teda tvorí desať častí z ktorých každá meria 10 cm. Táto didaktická pomôcka je určená deťom vo veku 3,5 – 6 rokov (www.montessorimom.com).

Ponúkame súbor vybraných aktivít, ktoré môžu učitelia využiť vo svojej pedagogickej praxi.


Aktivita č. 1
Úlohou detí je uložiť Červeno-modré tyče na koberec v poradí tak, aby vytvorili pomyselné schody. Tyče sa ukladajú na koberec vždy po jednej v smere zľava doprava. Smer je dôležitý z hľadiska prípravy dieťaťa na písanie v základnej škole a vlastný koberec vymedzuje pracovnú plochu dieťaťa. V základnej škole je pracovná plocha dieťaťa lavica, v materskej škole s prvkami pedagogiky Marie Montessori je to vlastný koberec. Dieťa vytvára schody ukladaním tyčí od najkratšej po najdlhšiu, zľava doprava, pričom začína vždy červenou časťou.

Obr. 1 Schody (vlastné spracovanie)

Aktivita č. 2
V predchádzajúcej aktivite deti vytvárali z tyčí pomyselné schody. Pri tejto aktivite deti počítajú a priradzujú k tyčiam predmety alebo čísla. Úlohou detí je priradiť k tyčiam príslušný počet bodiek. Najkratšia tyč – jeden diel – jedna bodka, najdlhšia tyč – desať dielov – desať bodiek. Deti môžu priradzovať aj rôzne prírodniny ako sú kamienky, gaštany alebo orechy rovnako ako gombíky a iné predmety v závislosti od vybavenia triedy.
Obr. 2 Priradzovanie predmetov (vlastné spracovanie).
Aktivita č. 3
Táto aktivita je obmenou predchádzajúcej. Deti priradzujú k tyčiam číslice. Najkratšia tyč – jeden diel – číslo jeden, takto pokračujú v poradí ďalej až po najdlhšiu tyč, ktorá má desať dielov a tak k nej priradia číslo desať. Deti pri počítaní prstom ukazujú na každý jeden diel tyčí a nahlas vyslovujú napr. pri tyči s troma dielmi dieťa prstom ukazuje na jednotlivé diely a pritom nahlas počíta jeden, dva, tri a následne priradí číslicu tri. Pri všetkých aktivitách si deti osvojujú aj pojmy krátky a dlhý. Učiteľ môže využiť otázky: „ Môžeš mi ukázať najkratšiu/najdlhšiu tyč? Vezmi dve tyče a porovnaj ich. Ktorá je kratšia/dlhšia?“ a pod.

Obr. 3 Priradzovanie číslic (vlastné spracovanie)


Aktivita č. 4
Na záver si s deťmi môžeme z tyčí vytvoriť labyrint. Úlohou detí bude prechádzať labyrintom tak, aby sa nohou nedotkli tyčí a aby tyče neposunuli. Deti prechádzajú labyrintom vyzuté, snažia sa udržať rovnováhu a sústrediť sa. Pri tejto aktivite sa dozvedia aj to, čo to labyrint vlastne je a aká je jeho história. Rovnako deťom môžeme ukázať aj najkrajšie labyrinty sveta, pričom u detí prehlbujeme ich vedomosti z histórie a z geografie.

Obr. 4 Labyrint (vlastné spracovanie)

Záver
Príspevok ponúka pohľad na pedagogiku Marie Montessori. Charakterizuje osobnosť Marie Montessori, jej prácu a vznik pedagogiky. Opisuje základné princípy a systém tejto pedagogiky. Charakterizuje didaktickú pomôcku Červeno-modré tyče a ponúka nápady na aktivity uplatniteľné v pedagogickej praxi i v domácom prostredí.

Zoznam bibliografických odkazov


 1. ZELINA, M., 2000. Alternatívne školstvo. Bratislava: Iris, 2000. 255 s. ISBN 80-88778-98-0.

 2. http://www.montessoria.sk/montessori/maria-montessori/zivotopis

 3. http://www.montessorimom.com/number-rods/Informácie o autorke:

Mgr. Jana Nagy, doktorandka v externej forme štúdia, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra prírodovedných a technických disciplín, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Tel. kontakt: 0948 107 337. E-mail: jana.andrejcakova@gmail.com1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   68 • Kľúčové slová
 • 1. História vzniku pedagogiky Marie Montessori
 • 1.1 Základný systém pedagogiky M. Montessori z hľadiska rozdelenia pedagogického materiálu
 • 2. Didaktický materiál - Červeno-modré tyče
 • Zoznam bibliografických odkazov