Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСелищний голова С. Хрустовський №737-vi від 22. 12. 2018р

Скачати 229.1 Kb.

Селищний голова С. Хрустовський №737-vi від 22. 12. 2018р
Скачати 229.1 Kb.
Дата конвертації11.02.2020
Розмір229.1 Kb.
Про розгляд проекту регуляторного акту «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в смт. Авангард та с. Прилиманське» З метою розвитку телекомунікаційних мереж», та з метою створення умови для розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг шляхом забезпечення ефективного використання існуючих елементів інфраструктури об’єкта доступу, враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики, керуючись ст.
Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», Авангардівська селищна рада ВИРІШИЛА: 1.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Аванга́рдівська се́лищна ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування в Овідіопольському районі Одеської області. Адміністративний центр - селище міського типу Авангард.
Розглянути проект регуляторного акту «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в смт. Авангард та с. Прилиманське» (додається). 2. Секретарю селищної ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Авангардівської селищної ради Овідіопольського району http: avangard.
Овідіопо́льський райо́н - адміністративна одиниця у центрі Одеської області на південному заході України, в пониззях Придністров'я. Центр - смт Овідіополь.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
odessa.gov.ua. 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та регуляторної політики. Селищний голова С. Хрустовський № 737-VI від 22.12.2018р. Додаток № 1 до рішення Авангардівської селищної ради за № 737-VII від 22.12.2018 р. Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в смт. Авангард та с. Прилиманське 1.1. Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в смт. Авангард та с. Прилиманське (надалі - Правила) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 21.05.1997 №28097-ВР, «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» від 07.02.2017 №1834-VІІІ, «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» вiд 24.02.1994 №4004-XII, «Про телекомунікації» від 24.06.2004 №1876-IV, «Про регулювання містобудівної діяльності» від17.02.2011 №3038-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2012 №295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» з метою врегулювання відносин між органами місцевого самоврядування, Власниками інфраструктури об’єкта доступу та Замовника під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу. 1.2.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Правила є обов’язковими для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж, операторів всіх видів зв’язку, власників телекомунікаційних мереж, а також суб’єктів, передбачених п. 1.3.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
даних Правил. 1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: - будинкова розподільна мережа - частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету; - видача технічних умов з доступу - комплекс робіт з підготовки та видачі власником інфраструктури об’єкта доступу (далі – Власник) вихідних даних для розроблення Замовником проектної документації щодо доступу для користування елементами інфраструктури відповідного об’єкта доступу;
Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.
Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
- договір з доступу - договір, укладений між власником інфраструктури об’єкта доступу і Замовником про доступ до інфраструктури об’єкта доступу з метою користування нею або її елементами для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг Замовником і отримання таких послуг їх споживачами, з урахуванням умов, визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»; - доступ до інфраструктури об’єкта доступу - право Замовника на користування елементами інфраструктури об’єкта доступу для розміщення, модернізації, експлуатаційного та технічного обслуговування технічних засобів телекомунікацій відповідно до законодавства та на підставі договору з доступу; - елементи інфраструктури об’єкта доступу - складові частини інфраструктури відповідного об’єкта доступу, що надаються або можуть надаватися власником інфраструктури об’єкта доступу у користування Замовнику на договірних засадах;
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
- замовник доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - Замовник) - суб’єкт господарювання (оператор, провайдер телекомунікацій або уповноважена ним особа), який звернувся чи має намір звернутися до Власника інфраструктури об’єкта доступу із запитом про надання доступу до конкретного елемента інфраструктури об’єкта доступу, або який уклав договір з доступу; - плата за доступ - одноразова таабо періодична плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, що встановлюється у договорі з доступу з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»; - проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (далі - проектна документація з доступу) - текстові та графічні матеріали, розроблені відповідно до технічних умов з доступу, що визначають розміщення технічних засобів телекомунікацій Замовника на елементах інфраструктури відповідного об’єкта доступу; - технічні умови з доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу (далі - технічні умови з доступу) - комплекс технічних вимог до розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу; - провайдер телекомунікацій - субєкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозвязку; - телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання таабо приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням; - балансоутримувачВласник будинку (споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд) – Власник або юридична особа, яка утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність згідно з законом;
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
- загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги – мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
- точка закінчення мережі – місце зєднання телекомунікаційної мережі та абонентського вводу; - об’єкт – будинок, будівля, споруда будь – якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно – транспортної інфраструктури, що належить до комунальної форми Власності; - пошкодження будівельних конструкцій будинків і споруд - погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж;
Вла́сність - результат привласнення[джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
- технічними елементами телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен, охоронних засобів (включно з домофонними системами) та іншими елементами, на які поширюється дія цих Правил, що розміщується на будівельних конструкціях та спорудах є: - кабельні лінії електрозв’язку та електропостачання;
Супу́тникова антена - комплект обладнання для прийому або передачі сигналів з або на штучний супутник. Включає дзеркало або рефлектор, один або декілька конвертерів, штангу для кріплення конвертера, мультифід (для позиціювання та кріплення 2-го та наступних конверторів), стійку або кронштейн та вузол кріплення (підвіску).
Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
- технічні засоби телекомунікацій – обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж, охоронні засоби (домофони), супутникові, інші антени та обладнання. 1.4. Контроль за дотриманням цих Правил здійснює уповноважений орган Авангардівської селищної ради, визначений рішенням виконавчого комітету (далі по тексту – уповноважений орган). 1.5. Ці Правила встановлюють загальний порядок щодо здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі та інфраструктури об’єкта будівництва в смт. Авангард та с. Прилиманське. 1.6. Правила є обов’язковими для суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності. 2. Порядок звернення Замовника до балансоутримувача інфраструктури об’єкта доступу щодо отримання доступу до інфраструктури 2.1. Для отримання доступу до інфраструктури об’єкта, Замовник письмово звертається із запитом до балансоутримувача про надання доступу до конкретних елементів інфраструктури (далі – запит). 2.1.1. У запиті Замовником зазначається: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів, реквізити для повідомлення про виставлення рахунку за розроблення та видачу технічних умов з доступу, запропоновану схему або місце розміщення технічних засобів телекомунікацій по кожному із будинків, у яких планується їх розміщення та видача технічних умов з доступу. 2.2.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
У разі неподання Замовником переліку документів, зазначених в п. 2.1.1. Порядку або при відсутності технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта чи наявності простроченої понад три місяці заборгованості Замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування Власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу, Власник надає письмове обґрунтування відмови у видачі технічних умов з доступу. 3. Строки розроблення та видачі технічних умов з доступу 3.1. Після перевірки відповідності запиту вимогам, передбаченим п. 2.1.1. Правил, Власник у строк, що не перевищує 15 робочих днів, починаючи з дня отримання запиту або отримання від Замовника повторного переліку необхідної інформації, Власник приймає рішення про видачу технічних умов та письмово надсилає повідомлення Замовнику про прийняте рішення, з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов з доступу за реквізитами, вказаними у запиті. 3.2. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься Замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення Власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу. 3.3. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії при умові укладення договору з доступу. У разі неукладення договору з доступу видані Власником технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим Замовником. 3.4. Якщо Замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність. 3.5. У разі несплати Замовником у встановлений строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється Власником інфраструктури об’єкта доступу. 3.6. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою Замовника. 3.7. Технічні умови з доступу до кожного контрактного елемента інфраструктури об’єкта мають встановлювати однакові для всіх Замовників вимоги щодо доступу. 4. Порядок та строки розроблення і погодження проектної документації з доступу 4.1. На підставі отриманих технічних умов з доступу, Замовник забезпечує розробку проектної документації самостійно або іншою особою на замовлення Замовника у порядку, визначеному законодавством. 4.2. Проектна документація з доступу має бути погоджена власником інфраструктури об’єкта доступу протягом 15 робочих днів з дня її отримання від Замовника. 4.3. Власник може відмовити Замовнику у погодженні проектної документації з доступу виключно на підставі її невідповідності виданих технічним умовам з доступу. 4.4. Проектна документація з доступу не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами таабо юридичними особами, утвореними такими органами. 5.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Порядок подання Замовником письмового звернення до Власника з пропозицією укладення договору з доступу. 5.1. Після погодження проектної документації, Замовник направляє письмове звернення, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів: 1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені Замовником фотокопії проектної документації з доступу); 2) проект договору з доступу. 5.2. Доступ до інфраструктури здійснюється на підставі договору між Власником та Замовником, що укладається з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». 6. Строки розгляду та надання відповіді на звернення Замовника до Власника з пропозицією укладення договору з доступу 6.1. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта доступу вищезазначених документів. Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням чинного законодавства. 6.2. Власник може відмовити Замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав: 1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) Замовника, або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу; 2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до Власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу; 4) ненадання Замовником документів, передбачених п. 5.1. Правил. 6.3. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із Замовника додаткової плати. Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу. 6.4. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій Замовника. 6.1. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта доступу вищезазначених документів. Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням чинного законодавства. 6.2. Власник може відмовити Замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав: 1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) Замовника, або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу; 2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу; 3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до Власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу; 4) ненадання Замовником документів, передбачених п. 5.1. Правил. 6.3. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із Замовника додаткової плати. Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу. 6.4. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів телекомунікацій Замовника. 7.1. Договір з доступу повинен відповідати нормам чинного законодавства та містити такі істотні умови: 1) повне найменування сторін договору з доступу; 2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта доступу, якими користується Замовник на підставі договору з доступу; 3) конкретно визначені технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується Замовник на підставі договору з доступу; 4) розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається відповідно до Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж»; 5) порядок доступу до технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується Замовник на підставі договору з доступу; 6) умови захисту технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується Замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування); 7) порядок здійснення власником інфраструктури об’єкта доступу контролю за користуванням Замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта доступу відповідно до договору з доступу; 8) строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами); 9) відповідальність сторін; 10) умови розірвання договору з доступу; 11) особливості порядку внесення змін до договору з доступу; 12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 7.2. Будь-які зміни, що вносяться до договору з доступу, оформляються як додаткові угоди до договору. 7.3. Строк дії договору з доступу визначається за згодою сторін. 8. Порядок та умови розірвання договору з доступу 8.1. Власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди Замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання Замовником умов договору з доступу. 8.2. Договір з доступу може бути розірвано достроково за ініціативою Власника у разі наявності у Замовника заборгованості за надані Власником послуги з доступу понад три місяці. 8.3. Сторони зобов’язані письмово попередити одна одну про розірвання договору з доступу у строк передбачений договором, але не менше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії договору. 8.4. Якщо жодна із сторін не повідомила іншу про його розірвання, договір вважається продовжений на строк, обумовлений у договорі. 8.5. Спори, які виникають на етапі розірвання договору з доступу, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. У разі неможливості вирішення їх шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів сторони можуть провести досудове врегулювання спору в порядку, встановленому законодавством. Якщо за результатами врегулювання спору з’ясовано, що сторони не можуть дійти згоди щодо розірвання договору з доступу, кожна із сторін може ініціювати вирішення спору в судовому порядку. 9. Порядок та умови припинення Замовником користування елементами інфраструктури об’єкта 9.1. Замовник доступу до інфраструктури повинен припинити користування елементами інфраструктури об’єкта в наступних випадках: 1) закінчення строку дії договору; 2) наявності відповідного судового рішення, що набрало законної сили;
Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
3) у разі розірвання договору в установленому чинним законодавством порядку; 4) у разі відсутності підписаного договору з доступу у встановленому цими Правилами порядку. 9.2. У разі розірвання договору або закінчення строку його дії, Замовник зобов’язаний демонтувати технічні засоби телекомунікацій протягом двадцяти робочих днів з дня розірвання договору або закінчення строку його дії. 9.3. Якщо Замовник не проведе демонтаж технічних засобів телекомунікацій у вищезазначені терміни, Власник має право демонтувати технічні засоби телекомунікацій за власний рахунок та вимагати від Замовника відшкодування вартості виконаних робіт. У разі дії договору з доступу, демонтаж технічних засобів телекомунікацій, що знаходяться на елементах об’єкту інфраструктури будівництва, та які є частиною телекомунікаційної мережі, до якої під’єднане хоча б одне кінцеве обладнання споживача, можливий лише Власником технічних засобів телекомунікацій за рішенням суду, що набрало законної сили. 10. Порядок демонтажу технічних засобів телекомунікацій, розміщених без укладення договору з доступу 10.1. У разі виявлення факту неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій, Власник складає А к т про виявлення неправомірного розміщення технічних засобів телекомунікацій (далі - Акт) та розміщує на своєму веб-сайті інформацію про неправомірне розміщення технічних засобів телекомунікацій (із зазначенням їх типу і адреси елементів інфраструктури) та відповідний Акт. 10.2. Власник неправомірно розміщених технічних засобів телекомунікацій, здійснює демонтаж не пізніше 5 робочих днів з дня складання Акта. 10.3. У разі, якщо протягом 15 робочих днів з дати розміщення інформації на веб-сайті власник (володілець) технічних засобів телекомунікацій не звернувся до Власника інфраструктури об’єкта для узгодження умов демонтажу та не здійснив самовільно демонтаж технічних засобів телекомунікацій, Власник інфраструктури має право їх демонтувати та вимагати від Власника демонтованих телекомунікаційних мереж відшкодування вартості виконаних робіт. 10.4. Ремонт обєкта будівництва (його конструктивних елементів), необхідність проведення якого була зумовлена пошкодженням, повязаним з демонтажем технічних засобів телекомунікацій, здійснюється за рахунок сторони, яка здійснює такий демонтаж. 10.5. У разі наявності у власника телекомунікаційних мереж, щодо якого оприлюднена інформація та вимога з демонтажу належних йому мереж, підстав, що доводять договірний порядок використання ним об’єктів інфраструктури, він має право звернутися в термін 30 календарних днів до Власника об’єктів інфраструктури. 10.6. Власник об’єктів інфраструктури не несе відповідальність за втрату кориснихвластивостей елементів телекомунікацій в результаті демонтажу. 11. Права та обов’язки Замовника 11.1. Перед укладенням договору з доступу Замовник має право на попередній огляд та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій. 11.2.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Після укладення договору з доступу Замовник має право на: 1) безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до договору з доступу; 2) проведення робіт відповідно до договору з доступу на елементах інфраструктури об’єкта доступу; 3) отримання згідно із законодавством електроживлення для забезпечення функціонування технічних засобів телекомунікацій; 4) приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством. 11.3. Замовник зобов’язаний: 1) розміщувати свої технічні засоби телекомунікацій відповідно до договору з доступу; 2) відшкодовувати збитки Власникові інфраструктури об’єкта доступу або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт внаслідок дій або бездіяльності Замовника, безпосередньо пов’язаних з розміщенням та експлуатацією технічних засобів телекомунікацій, відповідно до договору з доступу та законодавства; 3) розміщувати на своїх технічних засобах телекомунікацій на зручному для огляду місці відомості про Замовника (найменування Замовника та номер контактного телефону); 4) не допускати самовільного розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу; 5) своєчасно сплачувати плату за доступ до інфраструктури об’єкта доступу. 12. Права та обов’язки Власника 12.1. Власник інфраструктури об’єкта доступу має право: 1) вимагати укладення договору з доступу для надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу; 2) визначати плату за доступ, що розраховується згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом; 3) перевіряти хід виконання Замовником робіт відповідно до договору з доступу; 4) вимагати від Замовника у порядку, встановленому договором з доступу, усунення порушень, виявлених за результатами перевірки виконання робіт, що здійснюються відповідно до договору з доступу; 5) відмовляти Замовнику у видачі технічних умов з доступу, погодженні проектної документації з доступу та укладенні договору з доступу виключно з підстав, визначених цими Правилами; 6) демонтувати (частково демонтувати) технічні засоби телекомунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, відповідно до законодавства; 7) укладати із Замовником договір з доступу після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов договору з доступу; 8) розривати договір з доступу у передбачених таким договором таабо законодавством випадках. 12.2. Власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний: 1) надавати Замовнику відповідно до договору з доступу безперешкодний доступ до всіх технічних засобів телекомунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу; 2) надавати можливість у строк не більше 15 робочих днів з дня звернення Замовника перед укладенням договору з доступу попереднього огляду та отримання інформації про інфраструктуру об’єкта доступу з метою визначення її придатності для розміщення технічних засобів телекомунікацій; 3) не допускати дискримінаційних дій стосовно Замовника; 4) забезпечувати можливість електроживлення технічних засобів телекомунікацій Замовника або погоджувати приєднання технічних засобів телекомунікацій до електромереж згідно із законодавством; 5) здійснювати за власний рахунок поточний та капітальний ремонт елементів інфраструктури об’єкта доступу, якими користується Замовник на підставі договору з доступу, і не допускати Замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок Замовника;
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
6) вживати заходів для вирішення спорів із Замовником на етапах отримання технічних умов з доступу, погодження проектної документації з доступу, укладання, зміни, виконання чи розірвання договору з доступу шляхом проведення консультацій та переговорів. 3. Забороняється вимагати від Замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього. 13. Плата за доступ до інфраструктури 13.1. Плата за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу може складатися з одноразової таабо періодичної плати. 13.2. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури встановлюється на договірних засадах, погоджених між Власником та Замовником, але не повинна перевищувати граничних розмірів, визначених Законом України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж». 13.3.Розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом станом на 1 січня поточного року. 13.4. Розмір плати за доступ має бути сталим і не може змінюватися протягом одного року з дня укладення договору з доступу. 14. Вимоги до розміщення телекомунікаційних мереж, мереж звязку та іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках та інших обєктах комунальної власності територіальної громади смт.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Авангард та с. Прилиманське 14.1. Телекомунікаційні мережі, мережі звязку та іншого слабкострумового обладнання повинні прокладатись із дотриманням вимог: законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації»;
Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).
Керівництва щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній звязку, затвердженого наказом Державного комітету звязку та інформації України від 28.12.1999 №157. 14.2. При монтажу обладнання, будівництві та обслуговуванні мережі, передачі даних Замовник зобовязаний дотримуватись: 14.2.1.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Протипожежних норм: - прокладання тільки негорючого (НГ) електричного кабелю в приміщеннях, довжина яких перевищує пятнадцять метрів; - при підключенні обладнання застосовувати пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі); - при підключенні будинків чи окремих абонентів повітряними лініями передачі даних забороняється застосовувати кабель з металевими елементами всередині. 14.2.2. Санітарних норм: - з метою уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені в металевому рукаві, пластиковій гофрі або коробі. 14.2.3 Державних будівельних норм: - дотримання норм будівництва при побудові та обслуговуванні мережі передачі даних;
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Держа́вні будіве́льні но́рми (ДБН; рос. СНиП) - нормативно-правові акти, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.
- наявність у Замовника у разі будівництва мережі або у підрядника, залученого до виконання робіт, відповідних дозвільних документів; - виконавці повинні мати дозвіл з електробезпеки та на виконання висотних робіт; - мережа, що проходить через приміщення, має бути прокладена в кабельних каналах відповідно до стандартів; - Замовник має здійснювати перевірку можливості використання існуючої кабельної мережі та здійснювати заміну старого обладнання на нове, відповідно до потреб сучасності та чинного законодавства; - догляд та обслуговування каналу має здійснювати Замовник. 14.3. При встановленні Замовником елементів, пристроїв телекомунікаційних мереж, мереж зв’язку та іншого слабкострумового обладнання в центральній частині смт. Авангард та с. Прилиманське, обов’язково необхідно забезпечити відповідний естетичний вигляд, а саме: - всі телекомунікаційні мережі та інше слабкострумове обладнання повинно прокладатись по підземних кабельних каналах (гофрах), які встановлені в центральній частині населеного пункту при реконструкції, у присутності представників балансоутримувача. 14.4.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Маркування кабелів та кабельних каналів Замовником, що надають послуги: - кабелі мають бути маркованими на вході і виході з будинку; - кабелі мають бути маркованими на вході і виході з комутаційної шафи; - кабелі мають бути маркованими на вході і виході з кабельного каналу (гофри). 14.5. Замовник повинен розміщувати обладнання в металевій шафі охайного вигляду. Металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обовязковим зазначенням контактних телефонних номерів. 14.6.
Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.
Замовникповиненузгоджуватипідключенняелектропостачання (електроживлення) свого обладнання з Власником. 14.7. На Замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж та обладнання, а також забезпечення демонтування мереж та обладнання, які не використовуються. 14.8. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах населеного пункту повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоровя України. 14.9.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Забороняється: 14.9.1.Розміщеннясубєктамигосподарюванняелементів(пристроїв) телекомунікаційних мереж, мереж звязку та іншого слабкострумового обладнання: в житлових будинках, на електроопорах та інших обєктах комунальної власності територіальної громади смт. Авангард та с. Прилиманське без погодження з Власником. 14.9.2. Встановлення технічних елементів (пристроїв) з кріпленням до цегляних оголовків димовентиляційних каналів. 14.9.3. Розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) з ушкодженням зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд. 14.9.4. Розміщення антенних пристроїв на фасадних стінах, балконах. 15. Перехідні положення 15.1. Всі Оператори, чиє обладнання на момент затвердження цих Правил вже встановлено в житлових будинках, на електроопорах та інших обєктах комунальної власності територіальної громади смт. Авангард та с. Прилиманське, протягом трьох місяців з моменту затвердження Правил мають привести його розміщення у відповідність та заключити договір з доступу. Секретар ради В.В. Щур
Каталог: files -> avangard -> files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
files -> Рішення про надання тов «житловий комплекс
files -> Рішення про надання дозволу на списання водонапірної башти з балансу жкп
files -> Овідіопольського району одеської області


Скачати 229.1 Kb.

  • Закону України «Про місцеве самоврядування
  • Авангардівська селищна рада