Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСеместр: 8 Обсяг дисципліни

Скачати 34.62 Kb.

Семестр: 8 Обсяг дисципліни
Скачати 34.62 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір34.62 Kb.

___________Права людини та Інтернет______________

назва вибіркової дисципліни
Освітній рівень: ____ бакалавр (освітньо-професійна програма)____
Семестр:__8___
Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - ___90____ (кредитів ЄКТС - _3__);

аудиторні години - _90__ (лекції - _16_ , практичні - _16_ , семінарські - __, лабораторні - __)
Лектор: __к.ю.н., доц. Ничка Ю. В.__,
Результати навчання:

 • знати:

 • міжнародні правові стандарти, пов'язані із правами людини в Інтернеті, стан їх впровадження у національну юридичну практику;

  Права людини Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві. • національне законодавство щодо забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;

  Громадянські свободи - негативні і позитивні повноваження фізичних осіб, як індивідуальні, так і колективні. Свободи найчастіше реалізуються шляхом усунення державного регулювання з тієї чи іншої поведінки особи. • зміст та обсяг права на доступ до Інтернету;

 • обов'язки держави щодо забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;

 • ефективні засоби правового захисту у разі обмеження або порушення прав і основоположних свобод в Інтернеті;

 • особливості свободи вираження поглядів та інформації в Інтернеті;

 • особливості свободи зібрань та об'єднань в Інтернеті;

 • особливості права на повагу до приватного та сімейного життя в Інтернеті, зокрема особливості захисту персональних даних в Інтернеті;

 • правове регулювання електронного врядування як важливого інструменту забезпечення права на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості та підконтрольності публічної влади;

 • відповідність стану національного законодавства та практики його застосування міжнародним правовим стандартам, пов'язаним із правами людини в Інтернеті.

  Публічна влада - це влада, виділена з товариства і яка не збігається з населенням країни. Це вольове відношення між людьми з приводу організації їхньої сумісної діяльності, вироблене на основі спільного інтересу.

  Юриди́чна пра́ктика - це професійна юридична діяльність з видання, тлумачення і реалізації правових приписів, здійснювана з урахуванням накопиченого соціально-правового досвіду.


 • Вміти:

- шукати та аналізувати міжнародні правові стандарти, пов'язані із правами людини в Інтернеті;

- застосовувати національне законодавство щодо забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;

- оцінювати національне законодавство на відповідність міжнародним правовим стандартам, пов'язаних із правами людини в Інтернеті;

- застосовувати набуті знання у науковій та практичній діяльності, зокрема в процесі створення проектів джерел права України, консультуванні з юридичних питань, представництві інтересів у суді тощо.


Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення та засвоєння студентами особливостей правового регулювання забезпечення реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті на основі: • міжнародно-правових документів, зокрема стандартів Ради Європи та Європейського Союзу;

  Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

  Джерело права - це спосіб зовнішнього вираження і закріплення правових норм, чим засвідчується їх загальнообов'язковість, а також положень, що розкривають, тлумачать зміст права.

  Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток. • практики Європейського Суду з прав людини;

 • актів національного законодавства та практики їх застосування.

Завдання викладання навчальної дисципліни полягає у засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок щодо: • міжнародних правових стандартів, пов'язаних із правами людини в Інтернеті, стану їх впровадження у національну юридичну практику;

 • національного законодавства, пов'язаного із забезпеченням реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;

 • змісту та обсягу права на доступ до Інтернету;

 • обов'язків держави, пов'язаних із забезпеченням реалізації та захисту прав і свобод людини в Інтернеті;

 • ефективних засобів правового захисту у разі обмеження або порушення прав і основоположних свобод в Інтернеті;

 • особливостей свободи вираження поглядів та інформації в Інтернеті;

 • особливостей свободи зібрань та об'єднань в Інтернеті;

 • особливостей права на повагу до приватного та сімейного життя в Інтернеті, зокрема особливостей захисту персональних даних в Інтернеті;

 • правового регулювання електронного врядування як важливого інструменту забезпечення права на доступ до публічної інформації, забезпечення прозорості та підконтрольності публічної влади;

 • відповідності стану національного законодавства та практики його застосування міжнародним правовим стандартам, пов'язаним із правами людини в Інтернеті.


Рекомендована література:
 1. Бенедек В., Кеттеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Стразбург: Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.

 2. Інтернет: прецедентне право Європейського суду з прав людини (станом на червень 2015): звіт, підготовлений Відділом досліджень Європейського суду з прав людини. Режим доступу: URL:http://unba.org.ua/assets/uploads/publications/publikacii/2016-03-10.echr.internet.drozdov.pdf

 3. Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний Меморандум (Рекомендація CM/Rec(2014)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо посібника з прав людини для Інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум). К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2014. Режим доступу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802e3e96.

 4. European Court of Human Rights – Factsheet «New technologies»: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_New_technologies_ENG.pdf.
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота

Форма звітності: залік

Мова навчання: українська

Розглянуто на засіданні кафедри «___» __________ 2016 р.

Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Протокол № _____


Завідувач кафедри ________________________ ____проф. Косович В.М.__

(підпис)


Скачати 34.62 Kb.

 • Рекомендована література
 • Форма звітності