Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСергій Отечко функціональні особливості транспортно-дорожнього комплексу харківського регіону

Скачати 159.05 Kb.

Сергій Отечко функціональні особливості транспортно-дорожнього комплексу харківського регіону
Скачати 159.05 Kb.
Дата конвертації10.06.2017
Розмір159.05 Kb.
ТипСтатья

УДК 911.3 Сергій Отечко
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНЬОГО КОМПЛЕКСУ

ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ
Стаття присвячена дослідженню транспортно-дорожнього комплексу Харківського регіону. Охарактеризовано складові частини транспортно-дорожнього комплексу представлені в межах області. Виявлено фактори, які впливають на розміщення і функціонування ТДК регіону і його функції. Проаналізовано транспортну мережу Харківщини у порівнянні з іншими областями України.
Транспортна мережа, або ядро мережі (backbone або core network), - це універсальна мережа, що реалізує функції транспортування/комутації й об’єднує окремі мережі доступу із забезпеченням транзиту трафіка між ними високошвидкісними каналами.
Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Наведені проблеми розвитку досліджуваного комплексу та орієнтовні заходи по їх вирішенню.


Ключові слова: транспортно-дорожній комплекс, транспортна мережа, довжина шляхів сполучення, щільність шляхів сполучення.

Сергей Отечко. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА. Статья посвящена исследованию транспортно-дорожного комплекса Харьковского региона. Охарактеризованы составные части транспортно-дорожного комплекса, представленные в области. Выявлены факторы, влияющие на размещение и функционирование ТДК региона и его функции. Проанализирована транспортная сеть Харьковщины в сравнении с другими областями Украины. Очерчены проблемы развития исследуемого комплекса и способы их решения.

Ключевые слова: транспортно-дорожный комплекс, транспортная сеть, длина путей сообщения, густота путей сообщения.

Sergey Otechko. THE SYSTEM OF TRANSPORT-ROAD COMPLEX OF THE KHARKOV REGION. The article is devoted to research of transport-road complex of the Kharkov region. The component parts of transporting-road complex, represented in the region, are described. Factors influencing on placing and functioning of transport-road complex of the region and its function are exposed. The transport network of the Kharkov region is analysed by comparison to the other regions of Ukraine. The problems of development of the explored complex and methods of their decision are outlined.

Keywords: transport-road the complex, transport network, length of report ways, density of report ways.
Постановка проблеми. Транспорт є найважливішою галуззю, яка відіграє важливу роль в підвищенні конкурентоспроможності національної економіки і виступає матеріальною основою розвитку внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків країни.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Транспорт забезпечує процеси виробництва і транспортування продукції, тобто обумовлює зв'язок між виробництвом та споживанням, в межах різних галузей та територіальних утворень.

Транспорт є визначальним фактором розміщення продуктивних сил і формування галузевої структури виробництва, має велике значення для розв’язання соціально-економічних завдань. Без розвиненої транспортної системи і, в першу чергу, інфраструктури – важливого критерію високого рівня організації економічних відносин, фактора сталого розвитку виробництва та прискорення інтеграційних процесів, неможливо забезпечити економічне зростання економіки України.

Економічні відносини - відносини, що об'єктивно складаються між людьми, що беруть участь у суспільному виробництві, щодо виробництва, розподілу, обміну і споживанню засобів
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.
Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

Окремі види транспорту не функціонують цілком ізольовано, вони є складовими єдиної транспортної системи. Транспортна система – є територіальним поєднанням взаємопов’язаних видів транспорту та транспортної інфраструктури, які задовольняють потреби різних галузей господарського комплексу і населення в процесі транспортування вантажів та пасажирів [3]. Важливість цього процесу важко недооцінити, тому питання дослідження транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) регіону є актуальним. Своєчасність такого дослідження пов’язана ще і з кризовою ситуацією, яка склалася в транспортній системі України загалом та Харківському регіоні зокрема.

Метою статті є огляд соціально-економічних аспектів функціонування ТДК Харківського регіону та визначення основних напрямків їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Система ТДК об’єднує наступні види транспорту:

– наземний (залізничний, автомобільний, міський громадський);

– водний (річковий та морський);

– повітряний (авіаційний);

– трубопровідний.

Система ТДК Харківського регіону представлена наземним (залізничним, автомобільним, трубопровідним, громадським) та повітряним транспортом, кожен з яких має свої переваги і недоліки, виконує певне функціональне призначення, характеризується специфічними особливостями розвитку.

Якщо окремо розглядати складові частини транспортно-дорожнього комплексу Харківського регіону, то доцільно розпочати з автомобільного транспорту, оскільки саме йому належить найбільша частка у перевезеннях як вантажів, так і пасажирів у Харківській області.

Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.

Автомобільний транспорт складається з автомобільної інфраструктури (шляхи, мости, тунелі, транспортні розв’язки, автостанції, автовокзали та ін.) та рухомого складу: (автомобілі (легкові та вантажні), автобуси, мікроавтобуси та спеціальний рухомий склад (санітарні, пожежні автомобілі, автомобільні крани тощо) [5].

Поже́жний автомобі́ль - оперативний транспортний засіб на базі автомобільного шасі, оснащений пожежно-технічним озброєнням, обладнанням, що використовується при пожежно-рятувальних роботах.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

Залізничний транспорт Харківського регіону в свою чергу складається із залізничної інфраструктури, яка представлена транспортною мережею і супутньої інфраструктури та рухомого складу. До транспортної мережі входять залізничні під’їзні колії, колійне, вагонне, локомотивне, вантажне, пасажирське господарства тощо, а до супутньої інфраструктури – сигналізація, зв'язок, водопостачання, з усіма будівлями і спорудами, що забезпечує безперервну та ефективну роботу залізничного транспорту.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Рухомий склад залізниць складається з локомотивів (тепловози, електровози), вагонів (пасажирських та вантажних) та спеціального рухомого складу (вагони-майстерні, пожежні потяги тощо.) [1].

Трубопровідний транспорт Харківського регіону представлений трубами різного діаметру та компресорними станціями. Це порівняно молодий вид транспорту, але такий, що характеризується високими темпами розвитку. Розпочав свою історію з побудови магістрального газопроводу від Шебелинського родовища газу.

Магістра́льний газопро́від (англ. trunk gas pipeline, gas main; нім. Ferngasleitung f) - трубопровід, призначений для транспортування природного газу з району видобутку або виробництва до пунктів споживання.
Територією області проходять газопроводи: Шебелика – Харків, який був продовжений до Бєлгорода, Брянська і у 1959 році приєднаний до газопроводу Дашава – Київ – Москва, Шебелинка – Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Одеса з відгалуженнями до Запоріжжя, Нікополя, Миколаєва, Херсона, Шебелинка – Полтава – Київ, Шебелика – Острогожськ.

Повітряний транспорт складається з авіаційної інфраструктури (аеропорти, аеродроми та ін.) та з парку повітряних суден (літаки, гвинтокрили тощо).

Міський громадський транспорт представлений електричним транспортом, автобусами та маршрутними таксі.

Маршру́тне таксі́ або маршру́тка - вид комерційного громадського транспорту.
Авіа́ція (фр. aviation - від лат. avis - птах) - галузь техніки, пов'язана з польотами в атмосфері апаратів важчих за повітря.
Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

Розглядаючи систему транспортно-дорожнього комплексу регіону можна визначити фактори, які впливають на його розміщення та функціонування. Це:

– базовий стан транспортної галузі;

науково-технічний прогрес;

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

капітальні вкладення, спрямовані на інноваційний розвиток транспорту;

– розвиток міжгалузевих та міжтериторіальних зв’язків;

– розміщення вантажоутворюючих галузей промисловості, сільського господарства, будівництва тощо в регіоні;

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

– рівень розвитку промисловості;

– політика держави в сфері оподаткування, тарифо- і ціноутворення тощо;

– рівень екологічного забруднення та ін.

Поряд з впливами на систему ТДК вищеозначеної сукупності факторів, сама система може впливати на:

економічний розвиток регіону;

– інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання і територіальних утворень регіону;

– забезпеченість населення якісними транспортними послугами;

– конкурентоспроможність та екологічний стан регіону;

– економічне зростання та наповнення місцевого бюджету;

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.

– обороноздатність країни тощо [4].

Краще зрозуміти сутність системи ТДК регіону можна через її функції: економічну, соціальну, оборонну, інтеграційну, стимулюючу, політичну та культурну.

Економічна функція заключається в тому, що транспорт виступає ланкою будь-якого виробництва і матеріальною базою для спеціалізації та кооперації підприємств, забезпечує своєчасну доставку сировини і матеріалів з пунктів виробництва до пунктів призначення.

Соціальна функція проявляється в забезпеченні широких верств населення доступними, надійними, економічними транспортними послугами.

Оборонна функція транспорту реалізується в тому, що він виступає засобом матеріально-технічного забезпечення збройних сил України.

Інтеграційна функція сприяє інтеграції ТДК у світовий транспортний простір, залученню нових технологій та забезпеченню розвитку транспортної системи та національної економіки.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Стимулююча функція проявляється у здійсненні ефективної діяльності суб’єктів господарювання, заохоченні до розширення виробництва, створення нових послуг, використання новітніх технологій та досягнення конкурентного рівня розвинутих країн.

Розвинені країни - країни з найбільшим розвитком економіки, в яких домінує третинний і четвертинний сектори. Цей рівень економічного розвитку зазвичай характеризується високим прибутком на душу населення і максимальним індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП).

Політична функція – забезпечення геополітичних зв'язків між окремими країнами та регіонами.

Культурна функція транспорту полягає в тому, що він виконує роль матеріальної бази для об’єднання регіонів, країн та обумовлює спілкування між людьми [5].

До транспортно-дорожнього комплексу крім різних видів транспорту входить ще й мережа шляхів сполучення. Мережа шляхів сполучення - сукупність усіх шляхів, що зв’язують населені пункти країни чи окремого регіону, забезпечуючи виконання транспортних послуг.

Транспортна мережа є дуже важливим елементом кожного виду транспорту, що характеризує рівень потенційної транспортної забезпеченості держави або окремої території. Обсяг транспортної роботи визначають густота мережі, її конфігурація, пропускна і провізна спроможність окремих напрямків. Формування транспортної мережі, її видова структура, густота шляхів сполучення як загалом так і окремих видів транспорту, проходження основних магістралей визначаються галузевою структурою господарства, його виробничою спеціалізацією, територіальною організацією, густотою населених пунктів, особливостями історичного розвитку, природними умовами, а також економіко-географічним положенням території країни або її регіонів [2].

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Харківський регіон має сприятливі передумови для формування і розміщення транспортної мережі. Так, галузева структура господарства регіону та його територіальна організація, рівнинний рельєф, вигідне економіко-географічне положення визначили розвиток і розміщення автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту.

Еконо́міко-географі́чне поло́ження (ЕГП) - один із видів загального географічного положення - це положення певного економіко-географічного об'єкта щодо інших об'єктів, які мають для нього господарське значення (транспортних шляхів, державних кордонів, населених пунктів, джерел сировини та енергії).
До транспортної мережі шляхів регіону відносяться автомобільні дороги, залізничні лінії, повітряні лінії, трубопроводи. Довжина шляхів сполучення наведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Довжина шляхів сполучення Харківського регіону (км) [6]


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

1512

Автомобільні дороги загального користування

9535

9535

9543

9543

9551

9551

9563

9571

9608

з них з твердим покриттям

9216

9232

9233

9235

9255

9264

9281

9303

9366

Тролейбусні шляхи загального користування (в однопутному обчисленні)

272

272

272

272

272

273

272

269

269

Трамвайні колії загального користування (в одноколійному обчисленні)

249

249

248

248

248

247

239

237

231

Метрополітенні колії загального користування (в двоколійному обчисленні)

33

33

33

33

36

36

36

36

36

З таблиці видно, що експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування за період з 2000 року по 2008 рік не змінилася і цей факт свідчить про сталість, але не показує розвиток, а значить збільшення цього показника. Довжина автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям за розглядуваний період зросла на 150 км.

Залізнична колія (англ. railway track; нім. Gleis n) - комплекс інженерних споруд та пристроїв, що утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізничний рухомий склад із установленою швидкістю.
Автомобільна дорога Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
В цьому випадку добре простежується позитивна тенденція у зростанні довжини автодоріг, а значить збільшенні їх щільності в регіоні, а від так – більшій продуктивності роботи автомобільного транспорту у перевезеннях як пасажирів, так і вантажів. Довжина тролейбусних доріг була найбільшою у 2005 р., проте до 2008 р. вони скоротилися на 4 км. Довжина трамвайних колій загального користування за досліджуваний період зменшилася на 18 км.
Трамва́й (англ. tramway, від tram - вагон, візок, і way - шлях) - наземний рейковий вид міського транспорту, переважно вуличний.
Як можна помітити зміни не значні, проте тенденція зі спаду показника довжини шляхів сполучення електротранспорту загалом є негативним явищем, оскільки транспорт на електротязі в порівнянні з автомобільним є набагато екологічно безпечнішим. А, як відомо, погіршення екології зростаючих міст є найбільшою проблемою їх жителів. Ситуацію з електротранспортом покращує незначний ріст метрополітенних колій, який складає 3 км.

Харківська область має одну з найбільших експлуатаційну довжину залізничних колій загального користування по Україні після Донецької і Дніпропетровської областей. А неодмінною складовою характеристики транспортної мережі регіону є дані щільності шляхів сполучення Харківського регіону (рис. 1).

Рис. 1. Щільність шляхів сполучення загального користування (побудовано автором за даними [6])


З таблиці видно, що за останній час (2000-2008 рр.) щільність залізничних колій загального користування в межах регіону не змінилася і тримається на показнику 48 км/тис.км2, тоді як по країні він складав 37,7 км/тис. км2. Якщо порівнювати його з іншими регіонами України, то Харківська область разом з Дніпропетровською та Закарпатсько займає четверте місце після Донецької, Львівської, Чернівецької областей.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Щільність автомобільних доріг з твердим покриттям зросла за досліджуваний період на 2 км/тис.км2 і становить 296 км/тис.км2. Середня густота автомобільних доріг з твердим покриттям по Україні складає 281 км/тис.км2. В межах всієї країни Харківський регіон за цим показником знаходиться на дев’ятому місці після Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Полтавської, Донецької, Івано-Франківської областей. В межах Харківської області найбільшу щільність автомобільних доріг з твердим покриттям мають: Коломацький, Валківський, Сахновщинський райони (365 – 425 км/тис.км2), а найменшу – Вовчанський, Дворічанський, Краснокутський райони (226 – 252 км/тис.

Красноку́тський райо́н - район у північно-західній частині Харківської області. Район створений 1923 року. Площа - 1040,8 км², водні ресурси - 1085,7 га. Населення - 31,354 тисяч осіб (станом на 1 грудня 2004 року).
км2).

Перед транспортним комплексом України загалом та транспортною системою Харківського регіону зокрема все частіше постають проблеми, пов’язані з новими завданнями, що постали перед транспортом в умовах пожвавлення реального сектору економіки та зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції ТДК України до європейської та світової транспортних систем. Крім того, наша держава ставши однією з країн, що приймає у себе чемпіонат з футболу Євро – 2012, а Харківська область – один із матчів в його межах, зіткнулася з великою кількістю проблем. Однією з яких є проблема реконструкції та удосконалення об’єктів транспортно-дорожнього комплексу регіону.

За оптимістичними прогнозами очікується щорічне зростання попиту на транспортні послуги на 4-5 %, обсяги перевезень вантажів і пасажирів неодмінно зростуть в середньому у 1,5 рази. На сьогоднішній день транспортна система України та Харківського регіону не готова забезпечити перевезення таких обсягів. Внаслідок низького інвестиційного потенціалу ТДК збільшується зношення технічних засобів, погіршується їх структура, зростає негативний вплив діяльності транспорту на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Все це разом знижує якість транспортного обслуговування підприємств і населення.

Серед основних проблем які стоять перед транспортом та ТДК України і Харківського регіону можна виділити наступні:


 • недостатнє оновлення основних фондів всіх видів транспорту;

 • низький рівень міжгалузевої координації у розвитку транспортної інфраструктури, що призводить до роз’єднання основного транспортного простору, нераціонального використання ресурсів і зниження використання ресурсів транспорту;

 • низький рівень використання геополітичного положення України та можливостей її транспортних комунікацій для міжнародного транзиту вантажів територією України і Харківської області зокрема [2].
  Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.


Але ТДК Харківського регіону має ще ціла низку проблем, які потребують свого вирішення, оскільки це має важливе значення не тільки для транспорту регіону, але й для ефективного функціонування виробничої та соціальної сфер всієї країни. Крім того, останнім часом все більшої ваги набуває роль транспорту у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, зокрема Харківщини і Російської федерації. І тут важливим аспектом є реалізація інтеграційної політики щодо входження України в спільний транспортний простір СНД.

Все це визначає необхідність здійснення комплексу заходів, розрахованих як на близьку, так і далеку перспективу, які б забезпечували розвиток транспортно-дорожнього комплексу у тісному поєднанні з процесами, що відбуваються у світовій та вітчизняній соціально-економічних сферах, сприяли розвитку розміщення продуктивних сил країни та соціальної мобільності населення.

Серед основних завдань, які потребують свого вирішення можна виділити наступні:


 • забезпечення безпечного функціонування транспортно-дорожнього комплексу та зниження негативного впливу транспорту на навколишнє природне середовище;

 • формування і забезпечення ефективного функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, поєднання їх в єдину систему транспортної мережі міжнародного значення з продовженням до пунктів зародження та погашення вантажопотоків експортних та імпортних вантажів, використання переваг географічного положення України для залучення транзитних вантажопотоків євроазіатського та інших перспективних напрямків міжнародної торгівлі;
  Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
  Міжнародні транспортні коридори Міжнародні транспортні коридори (МТК) - транспортні артерії і сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації. Транспортні коридори виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах.


 • залучення інвестицій [2].

Для забезпечення стабільної і рентабельної роботи пріоритетними завданнями розвитку залізничного транспорту можуть стати:

 • проведення гнучкої тарифної політики;

 • впровадження комбінованих перевезень, інформаційних та логістичних технологій;

 • організація швидкісного пасажирського руху [1].

Пріоритетний розвиток має бути забезпечений і дорожньому господарству як одній з найбільш важливих та найменш розвинутій складовій транспортної системи. Основним завданням має стати створення розвинутої транспортної мережі автомобільних доріг, що сприятиме стабільному соціально-економічному розвитку держави, інтеграції України до європейської спільноти, стимулюванню розвитку цілого ряду галузей промисловості, створенню нових робочих місць і вирішенню соціальних проблем, розвитку регіонів.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Європейська Спільнота (англ. European Community) - утворена у 1992 році на місці Європейської економічної спільноти. Після ратифікації у 2009 році Лісабонської угоди поглинена Європейським Союзом.

Діяльність автомобільного транспорту буде спрямована на вирішення наступних завдань: • підтримання в належному стані мережі автомобільних доріг з твердим покриттям з одночасним підвищенням їх технічного рівня та пропускної здатності;

 • будівництво нових та реконструкція існуючих автодоріг, які співпадають за напрямками з міжнародними транспортними коридорами, інтеграція автомобільних доріг України в міжнародну мережу;

 • забезпечення під’їздів до всіх населених пунктів [2].

На даний момент, у зв’язку з чемпіонатом по футболу 2012 року, особлива увага приділяється об'єктам інфраструктури міста та області, зокрема, ремонту та реконструкції доріг. Планується також закупити автобуси ЛАЗ вітчизняного виробництва, що повністю задовольнять потреби населення та вболівальників у перевезеннях в межах міста. Закупівля швидкісних поїздів іноземних компаній допоможе швидко і комфортно здійснювати переїзди між містами задіяними у чемпіонаті.

На авіаційному транспорті повинен забезпечуватися попит на внутрішніх і міжнародних авіалініях та якісне обслуговування повітряного руху у повітряному просторі України. Це можливо за умови оновлення парку повітряних суден на нові та економічні, розширенні внутрішніх повітряних ліній, розвитку мережі вузлових аеропортів. На сьогоднішній день в міжнародному аеропорті «Харків» вже майже закінчений новий термінал, йдуть роботи по будівництві нової злітно-посадкової смуги.

Повітряний простір - частина атмосфери, що знаходиться під контролем країни і розташована над її територією, включаючи її територіальні води, або, в більш загальному сенсі, будь-яка конкретна тривимірна частина атмосфери.
Вузловий аеропорт (англ. airline hub) - великий міжнародний аеропорт, який виконує роль транспортного вузла для пересадки пасажирів та товарів. Головний елемент мережі авіаперевезень, що зв'язує між собою аеропорти, які не мають прямого сполучення.
Злі́тно-посадко́ва сму́га (аббр. ЗПС) - визначена прямокутна ділянка сухопутного аеродрому, підготовлена для посадки і зльоту повітряних суден.Висновки. Дослідження показали, що система ТДК Харківського регіону характеризується специфічними особливостями розвитку та виконуваними функціями, суттєво впливає на соціально-економічний розвиток регіону. Крім того, на транспортно-дорожній комплекс регіону впливають ряд факторів, серед який чи не найважливішими можна назвати капітальні вкладення, спрямовані на інноваційний розвиток транспорту і розвиток міжгалузевих та міжтериторіальних зв’язків. Аналізуючи транспортну мережу Харківщини виявлено, що область має сприятливі передумови для її формування та розміщення, в результаті Харківська область значно перевищує середньоукраїнські показники довжини та щільності шляхів сполучення. Проте нормальному функціонуванню ТДК Харківського регіону заважає велика кількість проблем, переважно фінансового та управлінського характеру, які потребують швидкого вирішення, адже багато в чому саме від транспорту залежить функціонування виробничої і соціальної сфер як окремо взятого регіону, так і всієї країни.
Список використаних джерел:

 1. Гаевская Л.Н. Экономические аспекты развития железнодорожного транспортна Украины [Электронный ресурс] / Л.Н. Гаевская. – Ирпень, 2001. Режим доступу: http://in1.com.ua/book/12197/9891/

 2. Зеркалов Д.В. Транспортна система України. – К.: Основа, 2006. – 704 с.

 3. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України: (розміщення галузей транспортного комплексу) [Електронний ресурс] /Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига та ін.; За ред. Є.П. Качана. – К.: Вищ.шк., 1997. – 365 с. – Режим доступу: http://www.library.if.ua/book/69/5089/html

 4. Кудрицька Н.В Соціально-економічні аспекти розвитку траснпортно-дорожного комплексу України // Залізничний транспорт України, №5, 2009 с.32-34.
  Залізни́чний тра́нспорт в Украї́ні - залізничний транспорт загального користування, підпорядкований ПАТ «Укрзалізниця», та залізничні під'їзні колії різних форм власності, які не належать до залізничного транспорту загального користування.


 5. Сидоренко І.В. Транспортно-дорожній комплекс регіону: стан та проблеми [Електронний ресурс] / І.В. Сидоренко // Вісник ЧДТУ: Зб. Наук. Праць. – Чернігів: ЧДТУ, 2007. - № 29. Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/portal/Soc-Gum/Vcndtu/2009_39/32 htm

 6. Транспортний комплекс Харківської області у 2008 році /статистичний збірник/ Головне управління статистики у Харківській області / за ред. О.М. Ракітіної. – Харків. – 2009. – 73 с.


Скачати 159.05 Kb.

 • Сергей Отечко. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА.
 • Sergey Otechko. THE SYSTEM OF TRANSPORT-ROAD COMPLEX OF THE KHARKOV REGION.
 • Постановка проблеми.
 • Метою статті
 • Список використаних джерел
 • Залізничний транспорт України