Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЩербаков Сергій Петрович 15. 09. 1967 року народження

Скачати 44.63 Kb.

Щербаков Сергій Петрович 15. 09. 1967 року народження
Скачати 44.63 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір44.63 Kb.


Щербаков Сергій Петрович

15.09.1967 року народження

м. Дніпропетровськ

Телефон: 0507587164

Електрона пошта: cenit@ua.fm
Мета:

резюме подається на отримання посади у службі охорони.

Досвід роботи:


на теперішній час

2013 р. – 2015 р. надання консультацій з питань забезпечення безпеки підприємництва (організація охорони, пропускного режиму, встановлення охоронної сигналізації та ін.)
займав посаду охоронця у мережі ТОВ "АТБ-Маркет"  (забезпечення безпеки покупців магазина; контроль торгівельного залу і прилеглих приміщень; збереження товарно-матеріальних цінностей магазина)


2008 р. – 2009 р.

працював на керівних посадах (керував роботою комерційних підрозділів від 20 осіб)


2002 р. –2007 р.

забезпечення безпеки керівництва АК Банку «Гарант» ( організація персональної охорони, контроль пропускного, внутрішньо об’єктового і протипожежного режимів на об'єктах, забезпечення технічними засобами охорони, підбір і розставляння персоналу охорони на об'єкті, керівництво питань захисту і збереження комерційної таємниці)


Освіта:

1984 – 1991 рр. Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий

інститут, здобув кваліфікацію «інженер-електрик»

Професійні навики: 

- великий опит здійснення охорони об’єктів, перших осіб; - керівництво заходами по безпеці об'єктів; - вміння присікти спроби несанкціонованого проникнення на об'єкт, а також, забезпечити недоторканість матеріальних цінностей, що перевозяться, відбиваючи спроби несанкціонованого доступу до них; - володію засобами самозахисту; знання інформаційної безпеки;

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
- упевнений користувач ПК ( Windows, MS Office, Internet).
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.Особисті якості: 

відповідальний, ініціативний, хороші організаторські здібності, чесний і відкритий в спілкуванні, здібний до швидкої адаптації в нових умовах, навчанню, здатний до самостійного ухвалення рішень.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Поставлені завдання завжди виконую у встановлені терміни. Хороша фізична підготовка.Додаткова інформація:

1986-1988 рр. служба у Військово-морських силах України, маю офіцерське звання лейтенанта. Наявність водійських прав категорії "А","В". Вільно володію російською та українською мовами.

Офіцер Офіце́р - особа командного і начальницького складу в збройних силах, на флоті і в інших силових структурах, що позначає переважно військовий ранг (звання). Слово офіцер (лат. officiarius; нім. offizier) перекладається як службовець, і прийшло в українську мову «ахвіцер» через російську мову «рос.
Лейтена́нт (фр. lieu tenant - заступник, від lieu - місце і tenant - посідає) - військове звання молодшого офіцерського складу в армії багатьох країн.
Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
Фізи́чна підгото́вка - один з предметів бойової підготовки, важливою і невід’ємною частиною військового навчання і виховання особового складу Збройних сил країн.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Шкідливих звичок не маю.
Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.
Не одружений.
Шлюб (від слов'янського «слюб» - з'єднання з любов'ю) - історично зумовлена, санкціонована й регульована суспільством форма взаємин між чоловіком та жінкою, яка визначає їхні взаємні права та обов'язки, а також їхні права та обов'язки щодо дітей.


Щербаков Сергей Петрович
15.09.1967 года рождения
м. Днепропетровск
Телефон: 0507587164
Электронная почта: cenit@ua.fm

Цель:
резюме подается на получение должности в службе охраны.

Опыт работы:

в настоящее время

2013 г. – 2015 г. предоставление консультаций по вопросам обеспечения безопасности предпринимательства (организация охраны, пропускного режима, установке охранной сигнализации и др.)

занимал должность охранника в сети ООО "АТБ-Маркет" (обеспечение безопасности покупателей магазина; контроль торгового зала и прилегающих помещений; сохранности товарно-материальных ценностей магазина)

2008 г. – 2009 г. работал на руководящих должностях (руководил работой коммерческих подразделений от 20 человек)

2002 г. -2007 г. обеспечение безопасности руководства АК Банка «Гарант» ( организация персональной охраны, контроль пропускного, внутри объектового и противопожарного режимов на объектах, обеспечение техническими средствами охраны, подбор и расстановка персонала охраны на объекте, руководство вопросам защиты и сохранения коммерческой тайны)

Образование:
1984 – 1991 гг. Днепропетровский ордена Трудового Красного Знамени горный
институт, получил квалификацию «инженер-электрик»
Профессиональные навыки:
- большой опыт осуществления охраны объектов, первых лиц; - руководство мероприятиями по безопасности объектов; - умение пресечь попытки несанкционированного проникновения на объект, а также, обеспечить сохранность материальных ценностей, перевозимых, отражая попытки несанкционированного доступа к ним; - владею средствами самозащиты; знание информационной безопасности; - уверенный пользователь ПК ( Windows, MS Office, Internet).
Личные качества:
ответственный, инициативный, хорошие организаторские способности, честен и открыт в общении, способен к быстрой адаптации в новых условиях, обучению, способен к самостоятельному принятию решений. Поставленные задачи всегда выполняю в установленные сроки. Хорошая физическая подготовка.
Дополнительная информация:
1986-1988 гг. служба в Военно-морских силах Украины, имею офицерское звание лейтенанта. Наличие водительских прав категории "А","В". Свободно владею русским и украинским языками. Вредных привычек не имею. Не женат.

Scherbakov Sergey Petrovich


15.09.1967 year of birth
M. Dnepropetrovsk
Phone: 0507587164
E-mail: cenit@ua.fm

Purpose:


summary is given in obtaining positions in the security service.

Experience:

currently

2013 – 2015 consultations on security issues of enterprise (organization for the protection, access control, installing a security system, etc.)

he held the position of security guard in network LLC "ATB-Market" (security store shoppers; control of the trading floor and adjacent premises; the keeping of inventory store)

2008 – 2009 worked in senior positions (guided the work of the commercial units from 20 persons)

2002 -2007, safety manuals AK Bank "Garant" ( organisation for personal protection, bandwidth control, inside objective and fire regimes on the objects, the provision of technical means of protection, selection and placement of security personnel at the facility, the management protection and preservation of trade secrets)

Education:


1984 – 1991 Dnepropetrovsk, the order of the red banner mountain
Institute, qualification "electrical engineer"
Professional skills:
- extensive experience in the implementation of protection of objects of the first entity; - management measures for the security of the facilities; - the ability to prevent unauthorized entry into the facility, as well as, to ensure the safety of property transported, reflecting the attempts of unauthorized access; - own means of self-defense; knowledge of information security; - advanced PC user ( Windows, MS Office, Internet).
Personal qualities:
responsible, proactive, good organizational skills, honest and open in communication, able to adapt quickly in a new environment, learning, capable of independent decision making. The tasks always execute within deadlines. Good physical preparation.
Additional information:
1986-1988 service in the naval forces of Ukraine, have the officer rank of Lieutenant. Driving license category "a","B". I am fluent in Russian and Ukrainian languages. Bad habits have not. Not married.

Scherbakov Sergey Petrovich


15.09.1967 syntymävuosi
M. Dnepropetrovsk
Puhelin: 0507587164
E-mail: cenit@ua.fm

Käyttö:
yhteenveto on esitetty saada tehtävissä security service).

Kokemus:

tällä hetkellä

2013 – 2015 neuvotteluja turvallisuuskysymykset yritys (organisaatio, suojaus -, kulunvalvonta -, asennus security system, jnc.)

hän on pitänyt kantaa vartija network LLC "ATB-Market" (security store ostajat; ohjaus kaupankäynnin kerroksessa sijaitsevissa tiloissa; pitäminen varasto - myymälä)

2008 – 2009 on työskennellyt johtotehtävissä (ohjanneet työtä kaupalliset yksiköt (20 henkilöä)

2002 -2007 -, turvallisuus-käyttöohjeet AK Pankki "Garant" ( organisaation henkilökohtainen suojaus, kaistanleveys ohjaus, sisällä tavoite ja palo-järjestelmien esineitä, teknistä suojamuotoja, valinta ja sijoittaminen security-henkilöstö kauden laitoksen johto suojelu ja säilyttäminen liikesalaisuudet)Koulutus:
1984 – 1991 Dnepropetrovsk, jotta red banner mountain
- Instituutti, pätevyys "electrical engineer"
Ammattitaidon:
- laaja kokemus täytäntöönpanoa suojan kohteiden ensimmäisen yhteisö; - johdon toimenpiteitä turvallisuuden osalta varustus; - kyky estää luvaton pääsy laitoksen, samoin kuin turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden kuljettaa, mikä yritykset käytöltä; - omat tarkoittaa itsepuolustus; tietoa tietoturva; - advanced PC käyttäjä ( Windows, MS Office, Internet).
Henkilökohtaiset ominaisuudet:
vastuullista, ennakoivaa, hyvää organisointikykyä, rehellinen ja avoin viestintä, voi sopeutua nopeasti uuteen ympäristöön, oppiminen, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon. Tehtävät aina suorittaa määräajat. Hyvä fyysinen valmistautuminen.
Lisätietoja:
1986-1988 palvelun merivoimien Ukrainan, on se virkailija, sijoitus Luutnantti. Ajokortti-kategorian "a","B". Olen sujuvasti venäjän ja ukrainan kielellä. Huonoja tapoja ei ole. Ole naimisissa.


Скачати 44.63 Kb.

  • Мета
  • Особисті якості
  • Шкідливих звичок