Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Шевченко і світова література. (Спроба компаративного аналізу творчості Т. Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури)»

Скачати 97.87 Kb.

«Шевченко і світова література. (Спроба компаративного аналізу творчості Т. Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури)»
Скачати 97.87 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір97.87 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Виступ на тему:

«Шевченко і світова література.

Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.(Спроба компаративного аналізу

творчості Т.Г. Шевченка

в межах програми зі світової літератури)»

Підготувала вчитель

світової літератури

Косівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Ставнича І.В.

Колиндяни - 2014

План


І. Невмирущий геній Кобзаря.

ІІ. Компаративний аналіз як один зі шляхів осягнення творчості Т.Г. Шевченка. 1. Актуальність проблеми.

2.Поняття компаративізму.

3. Мета  уроку компаративного аналізу.

4. Різні форми порівняльного методу.

5. Схема компаративного аналізу художнього тексту.

ІІІ. Практичне застосування компаративного аналізу творчості Т.Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури.


 1. Порівняння пейзажної лірики Г.
  Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
  Пейза́ж (фр. Paysage, від країна, місцевість) - жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зображення є природа. Пейзажем називають також окремий твір цього жанру. Як самостійний різновид образотворчого мистецтва пейзаж виник у китайському мистецтві, китайському живопису.
  Гейне та Т.Г.Шевченка ( 5 клас, елементи історико-типологічного методу).

 2. Ідейні рупори української та угорської націй : Т.Г.Шевченко і Ш.Петефі (6 кл., елементи історико-типологічного методу).

 3. Літературні балади (7 кл., елементи історико-типологічного та порівняльно-порівняльного методів).

 4. Осуд війни в “Гайдамаках” Т.Шевченка та “Іліаді” Гомера (8-9 кл. Порівняльно-порівняльний метод).
  Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.


 5. Ідея стійкості та нескореності в поемі Т.Шевченка “Кавказ” та трагедії Есхіла “Прометей закутий” (8-9 кл. Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ)

 6. Романтизм у світовій та українській літературах (9 кл.,історико-типологічний метод).

 7. Тема жіночої долі в поемі Т.Г.Шевченка “Катерина” та драматичній поемі “Фауст” Й.В.Гете (9 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 8. Співці страждань народних : Т.Г.Шевченко та М.Некрасов (10 кл., історико-генетичний метод).

 9. Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка та японського письменника Ясунарі Кавабати (11 кл.
  Страждання - сукупність вкрай неприємних, обтяжливих або болісних відчуттів живої істоти, при яких вона відчуває фізичний і/або емоційний дискомфорт, біль, стрес, нестерпні муки.
  Письменник Письме́нник - у широкому розумінні - кожна людина, яка пише твори (не обов'язково художні, наукові, вірші також), висловлює власні думки, досвід і бачення світу у письмовій формі. У вузькому розумінні це автор художніх творів; особа, для якої літературна діяльність є професією.
  Кавабата Ясунарі (яп. 川端 康成, 11 червня 1899 - 16 квітня 1972) - японський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1968 року. Проза Кавабати м'яка, лірична, сповнена тонких нюансів, отримала широке визнання і популярність у всьому світі.
  , порівняльно-порівняльний метод).

ІV. Значення систематичного використання елементів компаративного аналізу

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…

(Іван Франко)ІІ. Компаративний аналіз як один зі шляхів осягнення творчості

Т.Г. Шевченка.

 1. Актуальність проблеми.

У Державному стандарті базової повної освіти зазначено, що складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії. В умовах значного зростання обсягу навчального матеріалу доречним стає застосування елементів компаративного аналізу на уроках світової літератури. Ця методична проблема є особливо актуальною щодо розуміння місця Т. Г. Шевченка у світовому літературному процесі і глибшого пізнання творчості самого поета.
Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Літературозна́вство - комплекс наукових дисциплін про сутність та функціонування в суспільстві художньої літератури; система наукового знання про мистецтво слова.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Літерату́рний проце́с - різноманітне історико-мистецьке явище, яке характеризується змінами у стилях і напрямах художньої творчості, у виражально-зображувальній системі художніх засобів, у тематичній і жанровій своєрідності творів тощо.
Ми пам’ятаємо, що світова велич Кобзаря визначається його приналежністю до найкращих зразків світової літератури, але так мало знаємо про зворотній зв'язок, про вплив світових прогресивних ідей на творчість поета. і маємо можливість заглибитись у творчість Кобзаря, оцінити вплив світових класиків на ідеї Т. Г.
Прогресиві́зм або прогреси́зм (лат. progressio) - течія або ідеологія, спрямована на пропаганду і здійснення соціальних і політичних реформ зверху, тобто урядом, і нерідко протиставляється консерватизму й традиціоналізму.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Шевченка, роздивитися алюзії і  зрозуміти кругозір поета.  Звернемося до тих творів, які мають помітний вплив на творчість Шевченка, і зіставимо життєві і творчі шляхи окремих митців з долею Кобзаря. Ці паралелі можна використати на уроках світової літератури.

2.Поняття компаративізму.

Сучасне життя висуває необхідність творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання. Компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів, розширення їхнього кругозору, формування цілісного світобачення.Компаративізм – це порівняльно-історичний метод, який застосовується при вивченні споріднених мов, у літературознавчій теорії та практиці.
Світо́гляд - сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та діяльності.
Компаративізм, компоратизм - порівняльний, порівняльно-історичний методи, які застосовуються при вивченні споріднених предметів і явищ (наприклад, мов - у літературознавчій теорії і практиці).
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Вихова́ння - процес та практика засвоєння дитиною загальноприйнятих у суспільстві норм поведінки.
Порівняльно-історичний метод - спосіб дослідження, що дає змогу шляхом порівняння встановити схожість і відмінність між історичними явищами, що вивчаються. Різновид історичного методу. Сформувався в XIX столітті в мовознавстві, етнографії.


Компаративістика – порівняльне вивчення фольклору, національних літератур,процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного методу

3. Мета  уроку компаративного аналізу.

 • Глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного твору, прцесу;

 • дати історико-літературне пояснення відповідностей чи відмінностей літературних явищ;

 • формувати гуманістичний світогляд учня, шанобливе ставлення до інших народів.
  Фолькло́р (англ. folk-lore, букв. - народна мудрість; народне знання), або усна наро́дна тво́рчість - художня колективна літературна і музична творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи і вірування, а також відбиток світу думок, уявлень, почуттів і переживань, народнопоетичної фантазії.
  Гуманізм - ( лат. humanitas - «людяність», humanus - «людяний», homo - «людина») це система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.


4. Різні форми порівняльного методу.

 • Порівняльно-порівняльний метод, що виявляє природу різнорідних об’єктів;

 • історико-типологічний, що пояснює подібність різних за походженням явищ однаковими умовами розвитку;

 • історико-генетичний (літературні явища подібні через спільне походження);

 • Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ.

5. Схема компаративного аналізу художнього тексту.

 • час написання твору ;

 • суспільно-політичні обставини;

 • літературні напрями, школи тощо;

 • менталітет нації;

 • біографія письменника;

 • психологія художньої творчості;
  Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
  Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.
  Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.


 • сюжет;

 • тема, ідея, проблематика;

 • жанр;

 • композиція;

 • мовні засоби .

ІІІ. Практичне застосування компаративного аналізу творчості

Т.Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури.

1.Порівняння пейзажної лірики Г.Гейне та Т.Г.Шевченка ( 5 клас, елементи історико-типологічного методу).

Генріх Гейне “Задзвени із глибини…”( порівняти переклади Л.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Первомайського та О. Блока)Т. Г. Шевченко

 • «Зоре моя вечірняя…»,

 • «Сонце заходить, гори чорніють…»,

 • «Тече вода з-під явора…»,

 • «Тихесенько вітер віє…»,

 • “Садок вишневий коло хати…”

 • “За сонцем хмаронька пливе…”

Бесіда

 • Порівняйте зміст поезій Г.Гейне та Т.Г.Шевченка. (Замилування красою рідної природи)

 • Які з поезій українського автора є суголосними за настроєм творові німецького поета?

(«Тече вода з-під явора…», “Садок вишневий коло хати…”)

 • Які фольклорні образи природи запозичили обидва митці із УНТ? (Гейне: “в квітах сад зелений”, “троянда”; Шевченко: “садок вишневий”, “явір над водою”, “червона калина” і т.д.)

 • Якими засобами поетичного мовлення послуговувалися поети? (Епітети, метафори)

2.Ідейні рупори української та угорської націй : Т.Г.Шевченко і Ш.Петефі (6 кл., елементи історико-типологічного методу).

 • За що боролись Т.Шевченко і Ш.Петефі? (За визволення рідних народів від національного та соціального гніту)

 • До кого звертається Ш.Петефі у своїй поезії “Коли ти муж, будь мужнім…”?
  Ву́лиця Визволення - назва вулиць у різних населених пунктах України.
  Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
  ( До своїх поневолених земляків)

 • До чого закликає Т.Шевченко у поезії “Заповіт”?(“Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте”)

 • Що є спільного у цих творах? (“Коли ти муж – будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай!”)

 • Який настрій панує у поезіях? (Рішучий, патріотичний)

3.
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності.
Літературні балади (7 кл., елементи історико-типологічного та порівняльно-порівняльного методів).


 • Що таке балада?

 • Який фінал балади Т.Шевченка “Причинна“ та балади Й.В.Гете “Вільшаний король”?(Трагічний)

 • Чому головним героям відібрано життя? (Порушили спокій нічної природи, мимоволі перейшли межу світу темних сил)

 • Знайдіть елементи фольклору у текстах.(Образи русалок, лісового царя)

 • До якого типу балад належать обидва твори?

( Казково-фантастичні, “Причинна” з епементами соціально-побутової)

 1. Осуд війни в “Гайдамаках” Т.Шевченка та “Іліаді” Гомера (8-9 кл. Порівняльно-порівняльний метод).

 • Знайдіть в тексті “Іліади” Гомера опис двобою Ахілла та Гектора.

 • Порівняйте цей опис із “червоним бенкетом” гайдамаків ( Ярема, Гонта).

 • Яку мету передбачали письменники, змальовуючи батальні сцени?
  Бата́лія (рос. сражение; фр. bataille, серед.-віч. лат. battallia - бій, битва) - сукупність боїв (бойових дій) на суші, в повітрі або на морі, зв'язаних між собою метою й часом і розчленованих по фронту та вглибину.
  (Засудження війни)

 • Хто з персонажів “Іліади” є більш близьким до образу Яреми? У чому подібність? (Гектор; вірний присязі, чесний воїн, веде за собою, стоїть до кінця)

 • Чи є щось спільне між Ахіллом та Гонтою ?(Ахілл мстить за Патрокла, Гонта - за синів. Та в українського героя головний мотив боротьби – ідея свободи, справедливості.У грека – слава)

5.Ідея стійкості та нескореності в поемі Т.Шевченка “Кавказ” та трагедії Есхіла “Прометей закутий” (8-9 кл. Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ)

 • Хто такий Прометей? Чому його покарав Зевс?

 • Чому Т.Шевченко звертається до цього образу?( Його приковано до Кавказьких гір, де Росія вела загарбницьку війну.
  Персона́ж (фр. personnage, від лат. persona - маска, роль, особа) - діюча особа, істота художнього (мистецького) твору: міфу , книги, образотворчого мистецтва, спектаклю, кінофільму, гри тощо.
  Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).
  Кавказ - історичний, культурний та політичний регіон, розташований між Чорним та Каспійським морями на кордоні між Європою та Азією. Географію регіону визначають Кавказькі гори, на північ від Головного хребту яких лежить Північний Кавказ (Передкавказзя), що входить до складу Росії, а на південь - Південний Кавказ (Закавказзя), поділений між Грузією, Вірменією та Азербайджаном.
  Саме там загинув друг Т.Шевченка Я.де Бальмен)

 • Який символічний зміст вкладає український поет в образ титана?
  Символізм (фр. symbolisme, з грец. симболон - знак, ознака, прикмета, символ) - літературно-мистецький напрям кінця ХІХ - початку XX ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії Шопенгауера, «теорії несвідомого» Едуарда Гартмана і поглядах Фрідріха Ніцше, проголосили основою мистецької творчості символ - таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути й відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема музики й поезії. Зумовлена цією установою поетика символізму вирізнялася глибоким культом «слова, як такого» («світ слова»), великою увагою до музичності, формальних пошуків, ускладнених образів й асоціацій, нахилом до таємничості, а то й містичності, що виявлявся особливо у використанні натяків і недомовок, в уживанні великих літер у деяких словах для підкреслення їх особливого значення тощо.
  (Дух непокірності, волелюбність кавказького та українського народів)

 • Чи є дані твори актуальними сьогодні? Чому?

6.Романтизм у світовій та українській літературах (9 кл.,історико-типологічний метод).

 • Назвіть характерні ознаки літератури романтизму.
  Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
  Романтизм, що виник після французької революції, в умовах утверджуваного на зламі 18 - 19 століття абсолютизму, був реакцією проти раціоналізму доби Просвітництва і застиглих форм, схем і канонів класицизму та подекуди проти сентименталізму.
  (Використання елементів УНТ, змалювання історичного минулого, внутрішнього світу персонажів, екзотики чужих країв, романтичного героя –мрійника чи борця-одинака.
  Романтика - світовідчуття, в якому провідну роль грають ліричні й драматичні емоції, мрії, ідеали і душевний підйом. Романтичний погляд може бути протиставлений погляду раціональному, прагматичному. Романтика або романтичні відносини виникають, як правило, лише в деяких ситуаціях, коли вплив зовнішнього світу в свідомості людей нівелюється, а на перший план виходять їх відносини між собою, виникає потяг одне до одного. Як правило, це відбувається у відокремленій (інтимній) обстановці. Також люди-романтики - це люди, що живуть більше в мріях, а не в реальності, люди, романтично налаштовані, схильні до мрійливості, до ідеалізації інших людей і життя.
  )

 • Порівняйте ранню лірику Т.Шевченка із творчістю Дж.Г.Байрона, О.С.Пушкіна, Г.Гейне, А.Міцкевича тощо.

7. Тема жіночої долі в поемі Т.Г.Шевченка “Катерина” та драматичній поемі “Фауст” Й.В.Гете (9 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 • За яких обставин відбулося знайомство з коханими Катерини і Маргарити?

 • Чому дівчата повірили словам своїх обранців? (Бо щиро кохали)

 • У чому подібність і відмінність розвитку їхніх стосунків із коханими?

 • Чому обидві вирішили відмовитись від власної дитини?

 • У чому їхнє нещастя?

 • Чи могли вони вчинити по-іншому? У чому їхня помилка?

 • Яка відмінність між персонажами? (Маргарита усвідомила помилку і покаялась, тому“врятована”.Катерина не знайшла виходу із трагічної ситуації і вчинила самогубство)

8. Співці страждань народних : Т.Г.Шевченко та М.Некрасов (10 кл., історико-генетичний метод).

 • Порівняйте біографії письменників, їхнє ставлення до кріпаччини.
  Кріпацтво, або кріпосне право (також кріпаччина, панщина, або панське право) (від «кріпостей» - купчих документів на землю, відомих у Росії з кінця XV ст.), у вузькому сенсі - правова система, або система правових норм при феодалізмі, яка встановлювала залежність селянина від феодала й неповну власність другого на селянина.
  Самогу́бство (суїцид) - свідоме самостійне позбавлення себе життя, спричинене своєю безпосередньою, умисною і бажаною дією. Медичний термін самогубства «суїцид» має коріння у латинській мові - лат. sui caedere вбивати себе.
  Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), персоналія, життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.
  (Обидва бачили змалечку біду і страждання простого народу, негативно ставились до цього)

 • Із якими творами Т.Шевченка перекликається вірш М.Некрасова “Роздуми біля парадного під’їзду”?

(“І мертвим, і живим…”, “Сон” (“У всякого своя доля…”)

 • До якого літературного напряму належить творчість обох письменників?(Критичний реалізм)

 • Проаналізуйте вірш М.Некпасова “На смерть Шевченка”.Що знаєте про історію написання даної поезії?(Написана після похорону українського поета)

 • Кому із великих світочів української літератури присвятив Т.
  Пара́д (фр. parade, ісп. parada, від лат. paro) - урочистий огляд військ, спортсменів, організоване, спільне проходження людей з нагоди свят чи пам'ятних дат під супровід маршів та з дотриманням встановленого церемоніалу.
  Пое́т (жінка - поетка, поетеса) Автор літературних віршованих, прозових і драматичних поетичних творів. // Художник будь-якого виду мистецтва, твори якого відзначаються поетичністю. // Той, хто оспівує, прославляє що-небудь; співець, пісняр, піїт, бард, скальд, піїта, віршомаз.
  Шевченко свою елегію? (“На вічну пам’ять Котляревському”)

9.Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка та японського письменника Ясунарі Кавабати (11 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 • Які елементи національного колориту ви помітили в тексті повісті?(Чайна церемонія, чайні чашки, опис кімоно, рожевої фуросікі із зображенням журавлів)

 • В чому ж суть чайної церемонії? (В очищенні душі, у звільнення її від вульгаризації. "Шлях чаю" ("тядо") японці здавна звуть "дорогою життя", шляхом чистоти і досягнення єдності, гармонії зі світом людей і природи).

 • - Що символізує собою чайна чашка? (Стає мірилом одвічних моральних цінностей)

 • Зіставте описи чайних чашок з долями їхніх власників.
  Чайна церемонія - перетворений на ритуал процес заварювання чаю і чаювання, поширений в азійських країнах. Як правило, термін вживається стосовно японської чайної церемонії.
  Мора́льні ці́нності - моральні зразки, поняття, вимоги, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтувати себе в ньому.
  ( У Тікако немає ні власного минулого, ні власної душі. Все, що її супроводжує, чуже: будиночки, чашки...).

 • Чому повість саме так називається і що символізують журавлі?? (Тисяча журавлів - це символ чистоти та щастя, яких шукає кожна людина, інколи не здогадуючись, що вони зовсім поруч.Лірична повість "Тисяча журавлів" написана на основі давнього естетичного принципу японського мистецтва - міябі (яскрава краса).
  Естетика Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.
  Краса у творі показана всебічно: і як чуттєва, земна краса (пані Оота), і як вишукана, вічна краса (дівчина Юкіко), і як прихована, внутрішня краса (образі Фуміко). Автор передає відчуття краси з допомогою особливого прийому - натяку (йодзю), який створює настрій, викликає "надпочуття", змушуючи працювати думку і уяву читача.
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  )

 • Який ідейний зміст повісті? (Тривога за майбутнє національної культури, за основу духовності нації).
  1   2


Скачати 97.87 Kb.

 • (Спроба компаративного аналізу творчості Т.Г. Шевченка в межах програми
 • Колиндяни - 2014
 • Практичне застосування
 • ІІ. Компаративний аналіз як один зі шляхів осягнення творчості Т.Г. Шевченка . Актуальність проблеми. У Державному
 • 2.Поняття компаративізму.
 • Компаративістик
 • 3. Мета уроку компаративного аналізу.
 • 4. Різні форми порівняльного методу.
 • 5. Схема компаративного аналізу художнього тексту. час написання твору ; суспільно-політичні обставини
 • ІІІ. Практичне застосування компаративного аналізу творчості Т.Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури.
 • 2.Ідейні рупори української та угорської націй : Т.Г.Шевченко і Ш.Петефі (6 кл., елементи історико-типологічного методу).
 • Осуд війни в “Гайдамаках” Т.Шевченка та “Іліаді” Гомера (8-9 кл. Порівняльно-порівняльний метод).
 • 7. Тема жіночої долі в поемі Т.Г.Шевченка “Катерина” та драматичній поемі “Фауст” Й.В.Гете (9 кл., порівняльно-порівняльний метод).
 • 9.Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка та японського письменника Ясунарі Кавабати (11 кл., порівняльно-порівняльний метод).