Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШиротна зональність І вертикальна поясність

Скачати 56.85 Kb.

Широтна зональність І вертикальна поясність
Скачати 56.85 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір56.85 Kb.

7 клас
Урок №11
Дата:

ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.

ШИРОТНА ЗОНАЛЬНІСТЬ І ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ.
Мета: актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про природні комплекси, географічну оболонку та її закономірності;
Приро́дний ко́мплекс (лат. complexus - зв'язок) - система окремих природних об'єктів у їх екологічних взаємозв'язках. Природними комплексами є природа в цілому (навколишнє природне середовище), урочища, ландшафти, екосистеми, біогеоценози тощо.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.
продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласу з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей; розвивати вміння самостійно працювати з джерелами географічних знань, аналітичне мислення; сприяти формуванню ціннісного ставлення до природи.

Обладнання: карта «Географічні пояси та природні зони світу», атласи, підручники, комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.
Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.


Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть знаходити та показувати на карті природні зони, пояснювати закономірності розміщення природних комплексів на материках і в океанах.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Перевірка домашнього завдання

Характеристику типу клімату своєї місцевості.Прийом «Бліцопитування»

Що таке природний комплекс? Наведіть приклади природних компонентів, які утворюють природний комплекс.

Який природний комплекс на Землі є найбільшим?

Назвіть найбільші природні комплекси в межах географічної оболонки.


ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Практичність теорії»

Розгляньмо карту «Географічні пояси та природні зони світу». Чи не нагадує вона різнокольоровий візерунок? Окремі шматочки — природні зони, які разом утворюють витягнуті смуги — географічні пояси, а які географічну оболонку. Якщо вилучити будь-яку частинку, вся її цілісність спотвориться. Такі ж правила існують і в природі. Кожен природний компонент має своє місце у природному комплексі та відіграє певну роль. Певний набір та особливості розташування природних комплексів властиві кожному з материків та океанів Землі.

Вивчення природних взаємозв’язків має винятково важливе значення для оцінки різних процесів і здійснення географічних прогнозів, пов’язаних із виявленням можливих наслідків господарської діяльності людини, а також для розуміння кожною людиною необхідності дбайливого ставлення до природи.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо головні властивості географічної оболонки та, спираючись на ці знання, визначимо закономірності поширення природних комплексів на материках та в океанах за тематичними картами атласу.


ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Формування поняття про природно-територіальні комплекси

Робота з мультимедійною презентацію

У 6 класі ви розглядали поняття природного комплексу як сполучення компонентів природи, які взаємодіють між собою й утворюють єдину систему. Також вам відомо, що всі компоненти природного комплексу тісно пов’язані між собою, у разі зміни одного компоненту природного комплексу змінюється весь природний комплекс.

Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка поділяється на менші за розмірами природні комплекси.

Внаслідок тривалої взаємодії на материках та в океанах сформувалися різні за розмірами ділянки з певною однорідністю рельєфу, клімату, рослинного і тваринного світу, ґрунтів. Ці ділянки називають природно-територіальними комплексами (ПТК).

Синонімом ПТК є поняття ландшафт (від нім. — загальний вигляд місцевості) як порівняно однорідної ділянки географічної оболонки.

У минулі геологічні епохи, коли іншими були кліматичні умови материків, співвідношення суходолу та океану, іншими були й ландшафти материків.

Епоха геологічна (рос. эпоха геологическая, англ. geological epoch, нім. geologische Epoche f) - підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення відкладів одного відділу.
Тварини Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.

У наші часи активним чинником, що змінює ландшафти, є господарська діяльність людей, що спричиняє перетворення природних ландшафтів на природно-антропогенні.

Приро́дний ландша́фт (від нім. Landschaft, вигляд простору, краєвид) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі.


Висновок 1. Природно-територіальний комплекс — закономірне поєднання природних компонентів на певній території, які перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну систему.
2. Природна зональність

Зональність є однією з головних закономірностей географічної оболонки.Широтна (горизонтальна) зональність — це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів. Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті через кулястість Землі. Найбільше широтна зональність проявляється в межах великих рівнин.
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
Вели́кі рівни́ни (англ. Great Plains) - передгірне плато у США та Канаді на сході від Скелястих гір. Висота приблизно 800 - 1700 метрів над рівнем моря. Довжина 3 600 кілометрів. Ширина від 500 до 800 кілометрів.
Широ́тна зона́льність - закономірна зміна фізико-географічних процесів, компонентів і природних комплексів геосистем від екватора до полюсів.
Там чітко простежуються зональні природні комплекси — географічні пояси та природні зони.

Географічні пояси — найбільші широтні зональні підрозділи географічної оболонки. Географічні пояси збігаються з кліматичними поясами і мають одні й ті самі назви.

Природні зони — великі частини географічних поясів, які закономірно змінюються від екватора до полюсів і від океанів углиб материків. Формування природних зон на суходолі обумовлено насамперед типом клімату, а назва — характером рослинності. У Світовому океані також існують природні зони, але таких яскраво виражених розбіжностей, як на материках, у них немає.
Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.


Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна для гірської місцевості. Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою: зниженням температури й тиску, збільшенням (до певної висоти) кількості опадів. У Світовому океані також є своєрідна вертикальна поясність — зміна властивостей водних мас із глибиною та, відповідно, й органічного світу.
3. Закономірності розташування природних зон на Землі

Робота з картами «Географічні пояси та природні зони світу», «Кліматичні пояси Землі», мультимедійною презентацією

Завдання. Простежте зміну природних зон уздовж меридіану 20° сх. д. з півночі на південь.

Висновок 2. Зміна природних зон на рівнинах пояснюється зміною кліматичних умов з географічною широтою.
Широта́ (лат. Latitudo geographica) - одна з координат у ряді систем сферичних координат, що визначають розташування точок на земній поверхні (див. Географічні координати, Координати в геодезії), на небесній сфері (див. Небесні координати)


Аналіз схеми вертикальної поясності в горах в підручнику

(мультимедійній презентації)Завдання. Простежте зміну природних зон з висотою. Поясніть причини формування вертикальної поясності в горах.

Висновок 3. Формування вертикальних поясів у горах обумовлено зміною кліматичних умов з висотою. Кількість висотних поясів залежить від висоти гір і їхнього місця розташування.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом «Географічний практикум»

Завдання. Виявіть закономірності поширення природних зон по материках Землі. Результати занесіть у таблицю.

Назва природної зони

Материк, географічний пояс

Наприклад:

вологі екваторіальні лісиПівденна Америка (ЕП), Африка

(ЕП), Євразія (ЕП)


VІ. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом «Проблемне питання»

Чому важливо знати та досліджувати особливості ландшафтів материків?


VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 8 підручника.

2. Повторити параграфи §§ 1-8, підготуватися до підсумкової письмової роботи.

3. За бажанням: дослідити, як змінилися природні комплекси вашої місцевості під впливом діяльності людини.

Скачати 56.85 Kb.

 • Обладнання
 • Тип уроку
 • І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ Перевірка домашнього завдання
 • ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Прийом «Практичність теорії»
 • ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 1. Формування поняття про природно-територіальні комплекси Робота з мультимедійною презентацію
 • 2. Природна зональність
 • 3. Закономірності розташування природних зон на Землі Робота з картами «Географічні пояси та природні зони світу», «Кліматичні пояси Землі», мультимедійною презентацією
 • Завдання.
 • Аналіз схеми вертикальної поясності в горах в підручнику
 • V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Прийом «Географічний практикум» Завдання.
 • Назва природної зони Материк, географічний пояс
 • VІ. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ Прийом «Проблемне питання»