Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаШишко Ірини Миколаївни, застосовані у фрагментах урок

Скачати 162.63 Kb.

Шишко Ірини Миколаївни, застосовані у фрагментах урок
Скачати 162.63 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір162.63 Kb.
ТипУрок


Методичні прийоми учителя інформатики,

Шишко Ірини Миколаївни,

застосовані у фрагментах уроків


 1. «Мозковий штурм:

Мета: вироблення спільними зусиллями кількох рішень конкретної проблеми, збирання якомога більшої кількості ідей щодо проблеми від усіх протягом обмеженого періоду, актуалізація опорних знань чи мотивація навчальної діяльності.
Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Мозковий штурм спонукає учнів виявляти уяву та творчість, дозволяє їм вільно висловлювати свої думки.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).


Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 10 хвилин.

Обладнання: великий аркуш паперу з кольоровими маркерами або дошка з колльоровими маркерами.

2. «Незакінченні речення»:Мета: оперативне залучення учнів до діяльності, взаємодія, акуталізація опорних знань, перевірка домашнього завдання чи можливість грунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 3 до 10 хвилин.

Обладнання: картки з індивідуально-самостйною або групово-самостійною роботою.
2.1.

Назва клавіші

Призначення клавіші (вказати функціональне призначення)

Esc
Enter
Ctrl

Alt

Shift
Backspace
Tab
Caps Lock
Print Scrn
Num Lock
Pause\Break
Scroll Lock
→↑←↓
Insert
Delete
Home
End
Page Up

Page Down

2.2.


 1. Комп'ютерні мережі – це

 2. У локальні мережі об'єднують ...

 3. Глобальні мережі - це

 4. Глобальні мережі розподіляються ...

 5. Мережева плата - це

 6. Робоча група - це

 7. Робоча станція - це

 8. Сервер - це

 9. Клієнт - це

 10. Мережа типу клієнт-сервер - це

 11. Доменна адреса ПК - це

 12. Мережевий протокол - це

 13. Зобразіть схематично типи локальних мереж


3. «Встановіть відповідність»:

Мета: оперативне залучення учнів до діяльності, взаємодія, актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання, вміння учнями аналізувати надані характеристики об'єктів та встановлювати зв'язки між ними;
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
раціонально використовувати свій час.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.


Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 10 хвилин.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями.


1

Файл

А

Папка, з якою в цей момент працює користувач

2

Інтерфейс

Б

Сукупність даних, записаних на зовнішній носій, що має власне ім'я

3

Ядро операційної системи

В

Визначає структуру збереження даних на носії

4

Системні програми

Г

Організовує виконання команд, розподіляє ресурси між пристроями й програмами

5

Каталог

Д

Незалежний від конкретної версії ОС набір базових команд

6

Файлова система

Е

Спосіб взаємодвії користувача із системою

7

Прикладні програми

Ж

Це набір програм, які призначені для забезпечення взаємодії усіх пристроїв ПК і виконання користувачем дій над об'єктами

8

Базова система вводу-виводу

З

Призначені для вирішення типових практичних завдань

9

Контекстне меню

І

Призначені для підтримки функціонування ПК й сторення користувачеві зручних умов роботи

10

Операційна система

К

Спеціальний файл, у якому реєструються інші файли

11

Поточна папка

Л

Запис лдя вибору файлів згідно із заданими критеріями

12

Маска імені файла

М

Набір команд для роботи з об'єктом

4. «Інтерактивна вправа «Квітка рішень»:

Мета: вироблення спільними зусиллями кількох рішень конкретної проблеми, збирання якомога більшої кількості ідей щодо проблеми від усіх протягом обмеженого періоду, актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання чи підведення підсумків уроку. Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 7 хвилин.

Обладнання: великий аркуш паперу з кольоровими маркерами або дошка з колльоровими маркерами

На дошці:


Учні, виходячи до дошки, записують на пелюстці одну з функцій ОС.


5. Рефлексія:

Мета: систематизація та узагальнення знань, оцінка своєї роботи, як індивідувально, так і в групах.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
Більш ефективно використовувати цей метод при підведенні підсумків уроку.

Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 3 до 5 хвилин.

Обладнання: картки із заздалегідь заповненими етапами уроку (вчитель самостійно обирає, які етапи може оцінити вчитель, а які сам учень).
5.1.

Елементи уроку

Задоволений

Розчарований

Примітка

Простота і доступність матеріалу


Чи зрозумілими були завдання


Чи комфортно Ви себе почували під час заняття?


Чи цікавим був цей урок?


Як ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Кожен учень на кінець уроку повинен заповнити надану таблицю.


5.2.

Кожен учень сам собі на уроці виставляє оцінку


___________ (прізвище)


Домашнє завдання (учень)

Самостійна робота (учень)

Мотивація навчальної діляьності (учитель)

Практична робота (учитель)

Сприйняття й осмислення набутих знань (учитель)

Всього (середній бал)
6. Диференційоване домашнє завдання:

Мета: мотивація учнів до отримання більш кращої оцінки, вироблення навичок та вмінь вільно опановувати самостійно деякі фрагменти нового матеріалу.

Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: в залежності від дитини.

Обладнання: підручник, картки з творчими завданнями.
6.1. Рівень знань: підручник с. 124 – 132 (усно).

Рівень розуміння: зробіть схему будь-якої вашої улюбленої книжки у вигляді файлової структури.

Рівень застосування: зробіть схему файлової системи вашого домашнього ПК.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Фа́йлова систе́ма - спосіб організації даних, який використовується операційною системою для збереження інформації у вигляді файлів на носіях інформації. Також цим поняттям позначають сукупність файлів та директорій, які розміщуються на логічному або фізичному пристрої.


Творчий рівень: підготуйте проект «Захист інформації на файловому рівні», враховуючи недоліки побудови вашої файлової системи.
6.2.

7.1. Учням з достатнім рівнем навчальних знань

7.1.1. Підручник с. 233-242 (усно), відповісти на питання.

7.2. Учням з високим рівнем навчальних знань та для бажаючих підвищити свій тематичний бал

7.2.1. Підручник с. 244 – 245 (творче завдання). Учні можуть об'єднуватися у групи та створювати власні проекти.
7. Бліц-опитування:

Мета: мотивація учнів до отримання більш кращої оцінки, осмислення та сприйняття нового матеріалу, систематизація та узагальнення знань.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Доцільно використовувати на етапі підведення підсумків уроку.

Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 10 хвилин.

Обладнання: за власним бажанням учителя.


 1. Які вам відомі типи вікон?

 2. Як змінити розміри вікна?

 3. Як перемістити вікно на екрані?

 4. Які дії можна виконувати з вікнами?

 5. Яке призначення смуг прокручування?

 6. Як можна розташувати вікна на екрані?

 7. Що означає «мінімізувати вікно» і як це зробити?

 8. Як розгорнути мінімізоване вікно?

 9. З яких елементів складається вікно?

 10. Якими способами можна відобразити значки у вікні папки?

 11. Яка різниця між діалоговим та інформаційним вікном?

 12. Які елементи керування вам відомі в діалогових вікнах?
  Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.


 13. Яка відмінність між полями редагування і написами?

 14. Яка відмінність між прапорцями і перемикачами?
  Прапор або стяг - графічне зображення незалежної країни та її вільних громадян; полотнище правильної геометричної (найчастіше, прямокутної) форми, підвішене на жердині, або щоглі, що зображує певну комбінацію кольорів і символів та зазвичай використовується для ідентифікації (держав, регіонів, міст, організацій, військових з'єднань) та сигналювання.


 15. Що таке демонстраційне поле?

 16. Чим вікно програми відрізняється від вікна папки?


8. Практична робота (самостійна або робота в групах):

Мета: вироблення практичних умінь та навичок, застосування теоретичних знань на практиці, міжпредметні зв'язки з іншими галузями.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Цей метод доцільно використовувати на етапі практичної роботи учнів, сприйняття та осмислення набутих знань.

Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 15 хвилин.

Обладнання: картки з практичною роботою або картки з творчим завданням для створення групових проектів.

8.1. Виконайте наступні дії, записавши способи їх реалізації в правому стовпчику таблиці.
Дія

Алгоритм виконання

Відкрити вікно «Мій комп’ютер»


Переглянути властивості диска С:, записати повний та вільний обсяг диска С:


Перемістити вікно в ліву верхню частину екрану


Змінити вертикальні та горизонтальні розміри


Створити за допомогою контекстного меню на робочому столі папку з назвою «Нова папка»Перейменувати створену папку в «Проба», розташувати обидва вікна поруч


Згорнути обидва вікна в кнопки панелі задач


Закрити обидва вікна


Відкрити «Мій комп’ютер», зайти на диск С:, створити на робочому столі ярлик «Program files» двома способами
За допомогою буферу обміну видалити папку «Проба»8.2. Учні класу об'єднуються в 2 – 3 групи.


У процесі розвитку ПК техніки все більшого значення набувала проблема перенесення інформації з одного ПК на інший.
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Назвіть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести інформацію (заповнити таблицю).

Очікувані відповіді:
Назва

Переваги

Недоліки

ДискиФлешкаДискетаКомп'ютерна мережаМережа Інтернет
9. Твори-мініатюри:

Мета: розвивати вміння формулювання аргументів на захист своєї позиції, розвивати навички письмової мови, дати учням можливість оцінити зміст і діяльність на уроці, вчителеві – отримати зворотній зв'язок, який фіксує найбільш важливі для учнів моменти заняття.
Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Кількість учнів: до 30 учнів.Необхідний час: від 5 до 20 хвилин.

Обладнання: картки з темами творів-мініатюр або картки з творчим завданням для створення групових проектів.
Написати твір-мініатюру:


 • «Що було б, якби комп'ютерні віруси з'явилися одночасно на всіх ПК у світі»;

 • «Що вміють та не вміють комп'ютерні віруси»;

 • «Як у світі ведеться боротьба з поширенням комп'ютерних вірусів».


10. Інтерактивна вправа «Лови помилку»:

Мета: оперативне залучення учнів до діяльності, взаємодія, актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання, вміння учнями аналізувати надані характеристики об'єктів та встановлювати зв'язки між ними; виділяти головне серед великої кількості наданої інформації.

Кількість учнів: до 30.

Необхідний час: від 5 до 10 хвилин.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями.
1. Антивірусні програми групи лікарів (або фагів) виявляють файли, які заражені одним із відомих цим програмам вірусів.

2. Антивірусні програми групи детекторів «лікують» заражені програми або диски, вилучаючи з них код вірусу, тобто відновлюючи програму в тому стані, в якому вона була до зараження вірусом.

3. Антивірусні програми групи фільтрів спочатку запам'ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після роботи з цими програмами порівнюють їхній стан з початковим.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.
Після роботи (англ. Clocking Off) - британський драматичний серіал, який виходив на телеканалі BBC One з 2000 до 2003 року. Його було виготовлено для BBC незалежною компанією Red Production Company і створено Полом Ебботом.
При виявленні невідповідності повідомляють про неї.

4. Антивірусні програми групи ревізорів завантажуються резидентно в оперативну пам'ять, перехоплюють ті звертання до системи, які використовуються вірусами для розмноження та нанесення шкоди і повідомляють про них.


11. Кросворди, ребуси:

Мета: систематизувати та узагальнити отримані знання, зацікавити учнів до нової теми.

Кількість учнів: до 30 учнів.

Необхідний час: від 5 до 7 хвилин.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, інтерактивна дошка з маркерами.
Кросворд (англ. Crossword - перетин слів) - Гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова.
Розмно́ження (відтворення, репродукція) - біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних. Розмноження - фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження.
Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.

Розгадавши цей кросворд, дізаємось, як називається програма, що дозволяє зменшувати розмір файла для економії місця на диску:  1. Процес усунення фрагментації. (Дефрагментація).

  2. Мінімальна одиниця читання і запису даних на диску. (Сектор).

  3. Стискання інформації для збереження на менших дискових обсягах. (Архівація).

  4. Сервісні програми ОС. (Утиліти).

  5. Тип антивірусних програм, які спочатку запам'ятовують відомості про стан програм і системних областей дисків, а після цього порінюють їхній стан з початковим. (Ревізори).

  6. Поіменована область у зовнішній пам'яті ПК для збереження програм і даних. (Файл).

  7. За допомогою якого пристрою можна переносити інформацію з одного ПК на інший. (Дискета).

  8. Концентичні кола, впродовж яких записується інформація. (Доріжки).

  9. Група логічно послідовних секторів. (Кластер)12. Наочність:

Мета: систематизація та узагальнення знань, акитуалізація опорних знань, економія часу на уроці, більш глибше сприйняття учнями нової інформації («те що можна побачити або потрогати, можна зрозуміти»). Наочний матеріал може складати вчитель а також формувати діти.

Кількість учнів: до 30 учнів.

Необхідний час: від 5 до 15 хвилин.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, інтерактивна дошка з маркерами, плакати, роздатковий матеріал.
12.1.

Рисунок 1. Магістральне з’єднання (шинна топологія).

Рисунок 2. Кільцеве з’єднання

Рисунок 3. Ієрархічне з’єднання


Рисунок 4.

Магістра́льне (каз. Магистральное) - село у складі Теректинського району Західно-Казахстанської області Казахстану. Входить до складу Аксуатського сільського округу.
Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.
З’єднання типу зірка.

Рисунок 5. З’єднання клієнт-сервер12.2.

ІР-адреса


Ліва частина (верхні біти)

Права частина (нижні біти)

1

2

3

4

Номер загальної мережі, якій належить ПК

Номер мережі або вузла

Номер мережі або вузла

Номер (ім'я) ПК

Приклади: 192.112.36.5 128.174.5.6


Домени


Ім'я ПК

Імена доменів

Ім'я домена верхнього рівня

Лівий сегмент - ім'я ПК в мережі

Ім'я домена, в який входить даний ПК, потім ім'я більш крупного домена

Крайній правий сегмент – домен верхнього рівня, який визначає приналежність ПК до мережі країни або типу організації

Приклади: edu.kharkov.com, e-ukraine.org, kpi.kharkov.ua


13. Тести:

Мета: перевірка домашнього завдання, систематизація та узагальнення знань, актуалізація опорних знань, економія часу на уроці, відбір головних понять нової теми, аналіз учнями основних об'єктів (їх характеристик). Тести можуть складати, як вчитель, так і формувати діти.

Кількість учнів: до 30 учнів.

Необхідний час: від 5 до 15 хвилин.

Обладнання: картки з тестами, прогорами-інтегратори, тестери.

1. Які організації не є провайдерами в Україні?
Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.


 • БанКорп

 • Укртелеком

 • МТС

 • Прітекс

 • People Net

2. Вкажіть правильний запис ІР-адреси у Всесвітній мережі

 • число.число

 • число/число/число/число

 • число.число.число.число

 • число_число_число_число

3. Вкажіть домени верхнього рівня

 • com

 • gov

 • edu

 • ua

4.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.
Які можливості надає користувачам технологія World Wide Web (WWW, Всесвітня павутина)?
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.


 • перегляд зв'язаних гіпертекстових документів

 • пошук інформації в мережі Інтернет

 • копіювання файлів з мережі на свій ПК

 • відправка та отримання електронної пошти

5.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активувавши посилання.
Електро́н (грец. Ηλεκτρόνιο, англ. electron, нім. Elektron) - стабільна, негативно заряджена елементарна частинка, що входить до складу всіх атомів. Має електричний заряд (-е= −1,6021892(46)×10−19 Кл) і масу (9,109554(906)×10−31 кг).
Які доменні адреси є неправильними?


 • www.eldorado.com.ua

 • www.ru.com

 • www.microsoft.com

 • www.mon.gov.ua

6. Що в мережі Інтернет визначає URL-адреса?

 • тільки адресу ПК

 • тільке розташуванняфайлу на жорсткому диску головного ПК

 • місцезнаходження Пк в мережі та файлу на його жорсткому диску

 • тільки протокол, який використовується для передачі даних

7.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Вкажіть домени нижнього рівня


 • ru

 • mil

 • us

 • fr

8. Назвіть головні під'єднання ПК до Інтернету:

 • з'єднання через локальну обчислювальну мережу

 • з'єднання через виділену лінію

 • з'єднання за технологією DSL

 • з'єднання через супутник


9. Назвіть основні протоколи?

 • www

 • http

 • ia

 • wap

10. Назвіть основні складові веб-сайту:

 • гіпертекст

 • слайд

 • гіперпосилання

 • веб-сторінка

11.
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
З чого складається доменне ім'я?


 • назва протоколу

 • і'мя пк

 • і'мя доменів

 • і'мя домену верхнього рівня

 • і'мя домену нижнього рівня

12. З чого складається ІР-адреса?
IP-адреса, адреса Ай-Пі (від англ. Internet Protocol address) - це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням протоколу TCP/IP (н-д Інтернет).


 • номер загальної мережі, якій належить ПК

 • і′мя пк

 • номер мережі або вузла

 • номер ПК

14. Інструктивні картки:

Мета: застосування знань і способів діяльності шляхом розв'язання пізнавальних завдань. Інструктивні картки можуть розроблятися для практичної роботи, як для учнів з високим рівнем навчальних досягнень, так і для учнів з низьким рівнем навчальних досягнень, які не встигають за синхронною роботою класу.

Кількість учнів: до 10 учнів.

Необхідний час: протягом практичної роботи.

Обладнання: картки з індивідуальними завданнями, плакати, роздатковий матеріал.


 1. Інструктаж з техніки безпеки.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.


 2. Запуск програми Інтернет – ярлик на робочому столі.

 3. В адресному рядку записати назву пошукової системи.

 4. За допомогою пошукової системи знайти відповіді на питання та тлумачення понять. Відповіді оформити у вигляді документа Word:

 • браузер;
  Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.


 • провайдер;

 • веб-сайт;

 • системи (способи) кодування;
  Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.


 • пошукові системи.

 1. Ті веб-сайти, які вам найбільше сподобались, а також ті, пошукові ситеми, в яких вам більш зручніше працювати збережіть для швидкого доступу.

 2. Звіт, оформлений у текстовому редакторі збережіть у папці «Школа» - «9 клас» - папка «Ваше прізвище»


Скачати 162.63 Kb.

 • Назва клавіші Призначення клавіші (вказати функціональне призначення)
 • Практична
 • 1. Які організації не є провайдерами
 • 2. Вкажіть правильний запис ІР-адреси у Всесвітній мережі
 • 3. Вкажіть домени верхнього рівня
 • 6. Що в мережі Інтернет визначає URL-адреса тільки адресу ПК тільке розташуванняфайлу на жорсткому диску
 • 8. Назвіть головні підєднання ПК до Інтернету
 • 9. Назвіть основні протоколи
 • 12. З чого складається ІР-адреса