Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЩодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

Скачати 0.51 Mb.

Щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації
Скачати 0.51 Mb.
Сторінка 1/6
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Погоджено Затверджено

Міністерством України з питань Державним

надзвичайних ситуацій та у комітетом України по

справах захисту населення від наслідків водному господарству

Чорнобильської катастрофи

(лист від 26 вересня 2001 року (наказ від 30 жовтня

№ 765/103) 2001 року № 232)Інструкція


щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації

техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищахВНД 33-1.
Спору́да - нерухома штучна структура (конструкція, також будівля) порівняно великого розміру.
Водосхо́вище - штучна водойма (озеро), створена з метою регулювання стоку, роботою ГЕС чи іншою народогосподарською необхідністю.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
1-14-2001
Видання офіційне

Київ 2001

Державний комітет України по водному господарствуВідомчий нормативний документ

ВНД 33-1.1-14-2001

Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах

Введений вперше

Інструкція щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на водогосподарських системах, захисних спорудах, водосховищах (Інструкція) розроблена на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», від 22.08.2000 р. № 1313 «Про затвердження програми запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000-2005 роки», наказів Держводгоспу від 28.11.1998 р. № 108 «Про створення відомчої системи Держводгоспу по запобіганню і реагуванню на аварії, катастрофи та надзвичайні ситуації», від 12.10.1999 р. № 139 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему ЄДС».

Інструкція регламентує розробку і здійснення заходів, спрямованих на підготовку гідротехнічних споруд, водогосподарських систем та експлуатаційного персоналу з метою запобігання можливим аваріям і виникненню надзвичайних ситуацій на цих спорудах та системах і забезпечення сталого функціонування водогосподарської галузі.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Гідроте́хніка (рос.гидротехника, англ. hydraulic engineering, нім. Hydrotechik f, Wasserbaukunst f) - галузь науки і техніки, пов'язана з вивченням і використанням водних ресурсів, боротьбою проти руйнівної дії вод за допомогою гідротехнічних споруд, спеціального устаткування і пристроїв.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Катастро́фа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких (або неповоротних) наслідків. В давній Греції слово катастрофа означало головну подію, що передує розв'язці або зумовлює її, у класичних драматичних творах.

Розроблена Державним галузевим об’єднанням «Укрводексплуатація»


Погоджена:

Управлінням комплексного використання водних ресурсів

Управлінням експлуатації водогосподарських систем

Управлінням науки, нормативно-технічного забезпечення та проектних

робітВнесено:

Управлінням експлуатації водогосподарських систем Держводгоспу УкраїниЗатверджено:

наказом Держводгоспу України

від _30.10___ 2001 р.

№_232__Строк введення в дію:

з 12.10. 2001 р.
1.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Загальні положення
1.1. Стале функціонування водогосподарської галузі країни залежить від надійної роботи водогосподарських систем, комплексів та окремих гідротехнічних споруд.

1.2. Надійна робота водогосподарських систем, комплексів та окремих гідротехнічних споруд забезпечується водогосподарськими експлуатаційними організаціями.

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

1.3. Нагляд за забезпеченням надійної роботи водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасним виконанням водогосподарськими організаціями Держводгоспу України заходів по запобіганню аваріям та надзвичайним ситуаціям (далі - НС), пов’язаним з пропуском повеней і паводків, а також аваріям техногенного походження, що можуть спричинити НС, здійснюється підрозділами функціональної підсистеми запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру Держводгоспу України (далі - функціональна відомча система - ФВС).

По́вінь (водопі́лля) - фаза водного режиму річки, яка щороку повторюється в даних кліматичних умовах в один і той самий сезон року, характеризується найбільшою водністю, високим і тривалим підйомом та спадом рівнів води в річці, озері, водосховищі.
По́відь, пові́ддя - природне лихо, що виникає, коли вода виходить за межі звичайних для неї берегів і затоплює значні ділянки суходолу. Терміни «повінь» та «повідь» у повсякденній мові вживають як синоніми.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Схема ФВС наводиться в додатку 1.

1.4. ФВС - складова частина єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру (далі - ЄДС) і включає до свого складу басейнові, регіональні (басейнові управління водних ресурсів, облводгоспи, управління каналів) та місцеві структурні підрозділи (експлуатаційні управління, інші підвідомчі організації), що здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням сталого функціонування водогосподарських систем, комплексів та споруд і своєчасного виконання заходів по запобіганню аваріям і НС.

Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

1.5. ФВС складається з постійно діючих структурних підрозділів комітету і має чотири рівні - загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий.

1.6. Постійними органами управління ФВС є:

- на загальнодержавному рівні - Держводгосп та Кризовий центр;

- на басейновому та регіональному рівнях - басейнові управління водних ресурсів, Рескомводгосп Автономної Республіки Крим, облводгоспи, управління каналів та їх аналітично-диспетчерські центри (далі - АДЦ);

Кри́за - розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.

- на місцевому рівні - диспетчерські служби експлуатаційних водогосподарських організацій;

Херсо́н - місто, обласний центр на півдні України. Важливий економічний центр півдня України. Адміністративний центр Херсонської області. Значний залізничний вузол (на лінії Миколаїв-Снігурівка-Джанкой), морський торговельний порт, річковий порт.
Диспе́тчерська слу́жба, Диспетчеризація (рос. диспетчерская служба, диспетчеризация; англ. dispatching, traffic control, нім. Dispatcherdienst m, Dispatcherisierung f) - система оперативного контролю та управління технологічними процесами з метою забезпечення узгодженої роботи ланок одного або групи підприємств для досягнення оптимальних техніко-економічних показників, виконання графіків робіт, виробничих програм, логістичних операцій.

- на об’єктовому рівні - оперативно-чергові служби комплексів споруд та окремих споруд.

1.7. Силами і засобами ФВС є сили і засоби структурних підрозділів підпорядкованих комітету установ, організацій та підприємств з їх оснащенням (машини, механізми, транспорт тощо) та інформаційною базою.

1.8. Основними завданнями ФВС є:

- нормативно-правове забезпечення заходів щодо запобігання НС на водних об’єктах та забезпечення захисту населення і територій від їх наслідків у межах своєї компетенції;

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

- підготовка структурних підрозділів комітету, персоналу та навчання населення (в межах своєї компетенції) до дій у разі виникнення НС;

- розроблення і реалізація програм, спрямованих на запобігання НС, забезпечення сталого функціонування галузі;

- створення і раціональне використання резервів матеріальних ресурсів;

- збір та аналіз інформації щодо НС на водних об’єктах, своєчасне оповіщення населення про можливу загрозу виникнення та виникнення НС на водних об’єктах, розвиток обстановки і вжиті заходи;

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.
Систе́ма опові́щення - комплекс організаційно-технічніх заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв’язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

- проведення невідкладних робіт щодо ліквідації НС та їх наслідків на підвідомчих об’єктах;

- пом’якшення можливих наслідків НС у разі їх виникнення.

1.9. Діяльність ФВС на різних рівнях узгоджується координуючими органами єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:

- на загальнодержавному рівні - Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та НС (державна комісія);

- на регіональному рівні - відповідними комісіями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з питань техногенно-екологічної безпеки та НС (регіональні комісії);

Севасто́поль (крим. Aqyar, рос. Севастополь, у 1783–1784 та 1797–1826 роках - Ахтіар, старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь) - портове місто в Україні. Місто зі спеціальним статусом, розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних (понад 30) бухт Чорного моря, найголовніша та найбільша з яких - Севастопольська, де розташовані головна база для військово-морських флотів та крупні порти. Із заходу та півдня омивається водами Чорного моря. На території регіону беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне). Один із 27 адміністративних регіонів України. З березня 2014 року місто фактично знаходиться під російською окупацією, що практично підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.
Самопроголошене утворення «Республіка Крим» (рос. Республика Крым, крим. Qırım Cumhuriyeti) - самопроголошена, визнана лише Росією держава на Кримському півострові. Фактично територія адміністративних одиниць України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, окупованих Російською Федерацією після військового вторгнення 2014 року.

- на місцевому рівні - відповідними районними комісіями і комісіями виконавчих органів рад (сільських, селищних, міських, районних в містах) з питань техногенно-екологічної безпеки та НС (місцеві комісії);

- на об’єктовому рівні - комісіями з питань НС об’єктів (об’єктові комісії).

1.10. Державна, регіональні, місцеві та об’єктові комісії (залежно від рівня НС) забезпечують безпосереднє керівництво реагуванням на НС або загрозу її виникнення.

1.11. У цій Інструкції зазначені нижче терміни вживаються у такому значенні:надзвичайна ситуація – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат;
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.


запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – підготовка та реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків;
Глобальні проблеми людства
Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
Прогноз (грец. prognosis – «знання наперед») - спеціальне наукове дослідження конкретних перспектив розвитку якого-небудь явища.
Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.


реагування на надзвичайну ситуацію – скоординовані організаційні і практичні дії та заходи всіх залучених центральних і місцевих органів виконавчої влади, центральних установ, організацій та підприємств незалежно від форм власності і підпорядкування під керівництвом єдиного центрального органу управління щодо планування, управління та здійснення ефективних і систематичних рятувальних та інших невідкладних робіт, комплексу відновлювальних заходів з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю і здоров’ю людей, ліквідації наслідків конкретного виду надзвичайної ситуації.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Пе́рша меди́чна допомо́га - комплекс невідкладних медичних заходів, які проводяться людині, що раптово захворіла або постраждала, на місці пригоди та під час її транспортування до медичного закладу.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

2. Класифікація гідротехнічних споруд, на які поширюється дія інструкції
2.1. Ця інструкція регламентує дії структурних підрозділів ФВС на басейновому і регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях. Її дія поширюється на основні постійні гідротехнічні споруди 1 – 4 груп за відповідальністю, - тобто такі, руйнування чи пошкодження яких може спричинити НС.

2.2. До складу гідротехнічних споруд 1-4 груп за відповідальністю відносяться:
Група за відповідальністю

Гідротехнічні споруди, що відносяться до групи за відповідальністю

Коефіцієнт надійності, що враховує капітальність і значимість наслідків можливих аварій

1

2

3

1

Гідротехнічні споруди І класу капітальності

1.25

2

Гідротехнічні споруди ІІ класу капітальності

1.20

3

Гідротехнічні споруди ІІІ класу капітальності

1.15

4

Гідротехнічні споруди ІV класу капітальності

1.10

  1   2   3   4   5   6


Скачати 0.51 Mb.

2021