Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистем електронного навчання

Скачати 136.12 Kb.

Систем електронного навчання
Скачати 136.12 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір136.12 Kb.
  1   2

Новицька Т. І., молодший науковий співробітник

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниОГЛЯД СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ

СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Згідно одного з означень електронного навчання, його розуміють як навчання, підкріплене технологіями.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Це передбачає використання новітніх інноваційних комп’ютерних технологій з метою покращити і розширити можливості навчання. В останній час в даній галузі набули поширення технології мобільного та розподіленого навчання, паралельних обчислень, що передбачають можливість спільного використання ресурсів і засобів, колективної роботи багатьох користувачів, розробки проектів, доступу до даних з будь-яких пристроїв і в будь-який час. Технології розподілених обчислень застосовуються в проектуванні та реалізації систем дистанційного навчання, управління навчальними курсами, надання освітніх послуг та ресурсів.
Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.
Розподі́лені обчи́слення (розподілена обробка даних) - спосіб розв'язання трудомістких обчислювальних завдань з використанням двох і більше комп'ютерів, об'єднаних в мережу.
Систе́ма управлі́ння навча́нням, також Систе́ма дистанці́йного навча́ння (англ. Learning management system) - система управління навчальною діяльністю, яка використовується для розробки, управління та поширення навчальних онлайн-матеріалів із забезпеченням спільного доступу.
Розвиток електронного навчання постає ключовою тенденцією інформатизації як вищої, так і середньої освіти, поступово проникає у різні сфери навчання.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.У той же час, застосування нових технологій призводить до виникнення протиріч, суперечностей і проблем, що стосуються різних аспектів розвитку систем електронного навчання.
Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Проблема доступності навчання – передбачає не лише доступність комп’ютерної техніки й інформаційно-комунікаційних технологій, а й доступність відповідного програмного забезпечення, зручність використання, наявність необхідних сервісів, доступність в часі і просторі (у будь-який час і будь-якому місці).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Ця проблема стосується використання технологій мобільного і розподіленого навчання. Розвиток даного напряму потребує достатніх апаратних та обчислювальних ресурсів, доцільних шляхів їх використання.

Проблема якості освітніх послуг, що надаються за допомогою електронного навчання – передбачає необхідність забезпечення якості навчального контенту, наявності необхідних засобів, розробки досконалих методів і механізмів оцінювання знань, процесів і результатів навчальної діяльності; наявності необхідного апаратно-програмного та технічного забезпечення в системі електронного навчання; рівня ІК-компетентності студентів і викладачів, їх готовності до використання ІКТ в освітній і професійній діяльності. Серед суперечностей розвитку технологій в даному аспекті однією з ключових є якість програмного забезпечення, засобів і ресурсів навчання, а також систем управління ними, організація процедур їх добору та використання.
Якість програмного забезпечення Якість програмного забезпечення - характеристика програмного забезпечення, ступінь відповідності ПЗ до вимог. При цьому вимоги можуть трактуватись по-різному, що породжує декілька незалежних визначень терміну.
Головна проблема в даному випадку полягає у визначенні поняття якості в сфері електронного навчання, а також пошуку найбільш придатних методик її оцінювання [6].

Проблема індивідуалізації навчання полягає у необхідності добору комп’ютерних технологій, що сприяли б адекватній реалізації дидактичної моделі навчання, відповідали б індивідуальним потребам та психічним якостям тих, хто вчиться. Вирішення цих проблем потребує розроблення диференційованих і спеціалізованих систем навчання, що ґрунтуються на моделюванні й відстежуванні індивідуальної траєкторії та процесів діяльності учня/студента, його рівня знань, надання рекомендацій щодо подальшого розвитку. Розроблення даного типу систем, зокрема, з елементами штучного інтелекту, що передбачають засоби моделювання знань і міркувань, є досить трудомістким і потребує значних фінансових витрат.
Шту́чний інтеле́кт (англ. Artificial intelligence, AI) - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, що займається формалізацією проблем та завдань, які нагадують завдання, виконувані людиною.


Проблема ризиків від використання комп’ютерної техніки у навчанні – зумовлює необхідність врахування факторів збереження здоров’я, розвитку інтелектуального потенціалу, активізації діяльності того, хто вчиться. Труднощі полягають в розробленні, удосконаленні та урахуванні системи психолого-педагогічних вимог, санітарно-гігієнічних норм використання апаратно-програмних засобів в освітньому процесі, що враховували б навчальні, індивідуальні, психологічні потреби учня й фактори збереження його здоров’я. Багато які з цих проблем залишаються не вирішеними у зв’язку з швидкими темпами розвитку й оновлення комп’ютерної техніки, браком достатньої кількості експериментальних досліджень нових систем і шляхів її застосування, застарілою системою нормативної підтримки здоров’язбережувального використання комп’ютерної техніки в навчанні [3].

Проблеми стандартизації технологій і ресурсів для управління електронним навчанням. Дана проблема виникає у зв’язку з формуванням відкритого освітнього середовища, що передбачає гнучкий доступ до освітніх ресурсів, можливість вибору та варіювання темпу, змісту, часових і просторових меж навчання в залежності від потреб користувача. З огляду на це, подальшої розробки потребують наукові основи оцінювання якості інформаційних технологій [2].

Перспективним напрямом розв’язання деяких з окреслених проблем є впровадження в освітній процес інноваційних технологій, зокрема, технологій хмарних обчислень.

Хмарні обчислення (англ. Cloud Computing) - це модель забезпечення повсюдного та зручного доступу на вимогу через мережу до спільного пулу обчислювальних ресурсів, що підлягають налаштуванню (наприклад, до комунікаційних мереж, серверів, засобів збереження даних, прикладних програм та сервісів), і які можуть бути оперативно надані та звільнені з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Інновації Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Однією з їх основних переваг є можливість створення єдиної інфраструктури паралельних і розподілених обчислень і розробок, що дає можливість об’єднати можливості систем та ресурсів різних типів.

Хмарні обчислення (cloud computing) – це технологія обробки даних, за якої комп’ютерні ресурси та потужності надаються користувачеві як Інтернет-сервіс. За визначенням Національного Інституту Стандартів і Технології США (NIST), хмарні обчислення – це модель надання користувачеві зручного мережного доступу до спільного фонду обчислювальних ресурсів (таких як сервери, масиви даних, програмні додатки, послуги та ін.

Даніел Мігел Алвеш Гомеш (порт. Daniel Miguel Alves Gomes, * 7 серпня 1983, Каракас), насамперед відомий за прізвиськом Данні, - португальський футболіст, атакувальний півзахисник клубу «Зеніт».
), що можуть бути швидко надані з мінімальними управлінськими зусиллями або взаємодією з провайдером послуг [8].

Є декілька напрямів розвитку хмарних технологій, що останнім часом набувають поширення, в тому числі в галузі освіти:

- Software as a Service (SaaS) – програмне забезпечення як сервіс – модель використання програмного забезпечення, коли провайдер розробляє додатки й здійснює управління ними, надаючи користувачу доступ до цього програмного забезпечення через мережу Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

- Platform as a Service (PaaS) – платформа як сервіс. На відміну від SaaS, що більшою мірою призначений для користувача, PaaS орієнтований на розробника. В якості послуги надається деякий набір програм, сервісів, бібліотек, що можна використовувати для розробки власних додатків.

- Hardware as a Service (HaaS) – апаратні можливості як сервіс (наприклад, обсяг пам’яті, процесорний час, пропускну здатність та ін.).

  1   2


Скачати 136.12 Kb.

  • Platform as a Service (PaaS)
  • Har dware as a Service (HaaS)