Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистематизований бюлетень нових надходжень

Систематизований бюлетень нових надходжень
Сторінка1/5
Дата конвертації02.05.2017
Розмір0.77 Mb.
  1   2   3   4   5

СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
червень – серпеньДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ* 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 3

12.00.

Сімейне право - це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.

Цивільний процес (також формальне цивільне право) - встановлений законодавством порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Здійснюється у вигляді відповідного судового провадження (позовного, наказного чи окремого).

Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.

Муніципа́льне право - комплексна галузь публічного права в окремих національних правових системах; наука і навчальна дисципліна про місцеве самоврядування.

Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

Міжнародне приватне право - це сукупність норм внутрішньодержавного законодавства, міжнародних договорів та звичаїв, які регулюють цивільно-правові, трудові та інші приватні відносини, ускладнені іноземним елементом.

04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 4

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.

Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.

Господарське право - це галузь права, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, повязаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконанням робіт та наданням послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів.

Право соціального забезпечення - сукупність правових норм, що регулює специфічним методом суспільні відносини з приводу розподілу частини валового внутрішнього продукту шляхом надання населенню компетентними органами в порядку соціального страхування і соціального забезпечення грошових виплат, медичної та лікарської допомоги, соціальних послуг або пільг за нормами і в порядку, визначеному законодавством, а також відносини з реалізації, захисту та відновленню конституційного права громадян на соціальне забезпечення.

06 Земельне право;

Земе́льне пра́во - це галузь права, що поєднує в собі риси багатьох правових систем (сімейне, процесуальне, адміністративне, контрактне тощо) і розглядає питання, хто є повноправним власником і які права стосовно власності має третя особа (право власності, користування; чи існують обмеження, пов'язані з даною нерухомістю).

аграрне право; екологічне право;

Екологічне право - комплексна галузь права, яка регулює суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування і забезпечення якості довкілля в інтересах всього суспільства.

природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 10

12.00.11 Міжнародне право 10

12.00.12 Філософія права 10

Педагогічні науки 11

13.00.

Криміна́льне судочи́нство - врегульована кримінально-процесуальними нормами діяльність суду з відправлення правосуддя у кримінальних справах.

Операти́вно-розшуко́ва дія́льність (ОРД) - вид діяльності, здійснюваний гласно і негласно оперативними підрозділами державних органів, уповноважених на те законом, в межах їх повноважень шляхом проведення оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) з метою захисту життя, здоров'я, прав і свобод людини і громадянина, власності, забезпечення безпеки суспільства і держави від злочинних посягань.

Судо́ва експерти́за (від лат. expertus - той, що знає з досвіду, досвідчений) - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Криміна́льне пра́во - одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права - це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Інформаці́йне пра́во - галузь права, сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з обігом інформації, формуванням і використанням інформаційних ресурсів, функціюванням інформаційних систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб.

Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.

Філософія права - це розділ філософії та юриспруденції, який займається дослідженням сенсу права, його сутності та поняття, його місця у світі, його цінності та значимості, його ролі в житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людства.

04 Теорія і методика професійної освіти 11

Мистецтвознавство 11

17.00.03 Музичне мистецтво 11

Психологічні науки 11

19.00.

Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

10 Організаційна психологія; економічна психологія 11

Державне управління 11

25.00.02 Механізми державного управління 11

Наукові та навчальні видання 11

ДЕРЖАВА І ПРАВО.

Організаці́йна психоло́гія або психологія менеджменту (за кордоном відома під назвами Industrial and organizational psychology, IO psychology, work psychology, work and organizational psychology, WO psychology, occupational psychology, personnel psychology, talent assessment) - застосування психологічних теорій та дослідницьких методик до проблем організації, управління та бізнесу.

Навчальне видання - це видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі.

Поведінкова економіка (англ. behavioral economics) - це напрямок економічної теорії, який займається дослідженням впливу психологічних факторів на рішення людей у різноманітних економічних ситуаціях. При цьому велику увагу приділяється ситуаціям, де люди поводяться інакше, ніж це прогнозує класична економічна теорія із її припущенням раціональності та егоїстичності.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 11

Науково-дослідна робота 11

Юридична освіта 11

Науково-дослідна робота 11

Правова інформатика 11

Теорія держави і права 12

Історія держави і права 12

Конституційне право 13

Адміністративне право 13

Фінансове право 15

Цивільне право 15

Житлове право 15

Право інтелектуальної власності 15

Господарське право 15

Сімейне право 16

Земельне право 16

Аграрне (сільськогосподарське) право 16

Трудове право 17

Право соціального забезпечення 17

Кримінологія 17

Кримінально-виконавче право 17

Система судових органів 17

Система органів прокуратури 18

Цивільний процес 18

Кримінальний процес 19

Криміналістика 20

Філософія держави і права 20

Держава і право зарубіжних країн 20

Охорона природи 20

Країнознавство 21

Історія 21

Економіка.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).

Економічні науки 21

Політика. Політичні науки 21

Воєнна наука. Військова справа 21

Культура 21

Інформатика 21

Освіта. Педагогіка 22

Фізична культура і спорт 22

Бібліотечна справа 22

Мовознавство 22

Літературознавство. Художня література (твори) 22

Мистецтвознавство 23

Релігія.

Військо́ва спра́ва - складний термін, який може мати такі значення: В широкому розумінні охоплює всі питання військової теорії і практики, пов'язані з військовим будівництвом, підготовкою і діями Збройних сил, у мирний і воєнний час, підготовки населення країни на випадок війни.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.

Релігієзнавство 23

Етика 23

Естетика 23

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 24

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 24

Матеріали на СD та DVD-ROM 24

Повнотекстові документи 24

  1   2   3   4   5  • Конституційне право ; муніципальне право
  • Господарське право
  • Організаційна психологія ; економічна психологія
  • Економічні науки