Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистематизований бюлетень нових надходжень

Систематизований бюлетень нових надходжень
Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3

Політичні науки

23.00.02 Механізм державного управління


Турченко Ю. В. Реалізація державної інформаційної політики України у сфері оборони : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ю. В. Турченко ; кер. роботи Г  І. Зеленько ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2014. – 18 с.

Державне управління

25.00.02 Механізм державного управління


Гордєєв О. К. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / О. К. Гордєєв ; кер. роботи Л. Л. Приходченко ; Нац. акад. держ. упр. – О., 2014. – 20 с.

Стаднік В. М. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз європейського досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / В. М. Стаднік ; кер. роботи О. В. Мошак ; Нац. акад. держ. упр. – О., 2014. – 20 с.

Наукові та навчальні видання

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Науково-дослідницька робота


Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 р.) : розглянуті та схвал. від-нями Нац. акад. прав. наук України / НАПрН України ; [упоряд.: Д. В. Лук`янов, Н. І. Карпенко ; вступ Д. В. Лук`янов]. – Х. : Право, 2014. – 304 с.

Х.р(4УКР)43 / П 26 ДБВ, н/аб, хрПрограма кандидатського заліку з дисципліни "Основи науково-дослідної діяльності" та методичні рекомендації з підготовки реферату : для асп. та здобувачів наук. ступ. з юрид. спец. / НАПрН України, НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; уклад. В. І. Борисов [та ін.]. – Х., 2013. – 24 с.

Х.с / П 78 н/абЗбірники наукових праць

Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) / Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. н.-д. центр з пробл. боротьби з орг. злочинністю ; гол. ред. О. М. Юрченко. – К., 2013. – № 3. – 336 с.

Я52 / Б 83 хрВісник Академії митної служби України. Серія "Право" : наук. зб. – Д., 2013. – № 2. – 180 с.

Я54 / А 38 н/абДержава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.– К., 2013. – Вип. 62. – 560 с.

Х0я54 / Д 36 ч.з. № 1, н/абДержавне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. управ. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013.

Вип. 3. – 320 с. Вип. 4. – 328 с.

Х621 я54 / Д 36 н/абПраво и права человека : сб. науч. тр. молодых ученых / Моск. гор. пед. ун-т. – М. : Книгодел, 2012. – 248 с.

Х062.09 (4РОС) / П 68 хрМатеріали науково-практичних конференцій, наукових семінарів, "круглих столів"

Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова, 28 лют. 2014 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НАПрН України, Харків. обл. осередок всеукр. громад. орг. "Асоц. цивілістів України". – Х., 2014. – 376 с.

Х623.0 / А 43 ч.з. № 1, хр, н/аб, філ № 1, 2, Полт. ф-т.Актуальні проблеми правовідносин в приватній сфері : матеріали "круглого столу", присвяч. пам'яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, 23 груд. 2011 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Юрайт, 2012. – 176 с.

Х623.0 / А 43 ч.з. № 1, хр, н/аб, філ № 1, 2, Полт. ф-тАктуальні проблеми юридичної науки і практики : тези доп. та наук. повідомл. учасн. IV Всеукр. наук.-практ. конф. : до 15-річчя ф-ту підготов. юристів для МЗС України / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Діса плюс, 2013. – 436 с.

Х.е(4УКР)л0 / А 43 хрВикористання досвіду участі у бойових діях на території інших держав у забезпеченні державної безпеки України : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 12 лют. 2014 р.) / Служба безпеки України. – К.
Служба безпеки України Слу́жба безпе́ки Украї́ни (СБУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.
: Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – 296 с.

Х621.162 / В 43 хрГуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали круглого столу, 18 лют. 2011 р. / Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – О. : Фенікс, 2011. – 108 с

Х.е(4УКР)л0 / Г 94 ч.з. № 1Логіка і право : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 груд. 2013 р. м. Харків / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Вид-во "ФО-П Корецька Л. О.", 2014. – 314 с.

Ю4 / Л 69 н/абМатериалы VIII Международной научной конференции по конституционному праву / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов ; под ред. А. А. Ливеровский. – СПб. : Спб ГУЭФ, 2011. – 110 с.

Х620(4Рос) Х.е(0)л0 / М 34 ч.з. № 1Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно-правового регулювання : тези доп. учасн. 2 Міжнар. наук.-практ. конф. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Планета-прінт, 2014. – 344 с.

Х621.162 / Н 42 хрОбщее и особенное в современном экономическом и конституционно-правовом развитии постсоветских государств : материалы VIII Междунар. науч. конф. по конституционному праву. 28-30 мая 2010 г. / СПб гос. ун-т эконом. и финансов. – СПб. : Спб ГУЭФ, 2010. – Ч. 1. – 92 с.

Х620(4РОС) / О–28 ч.з. № 1Особливості формування законодавства України: філософсько-правовові, історичні та прикладні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (6 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франк.ун-т права ім. короля Д. Галицького, Тернопіл. нац. економ. ун-т, Івано-Франків. обл. осередок Асоц. кримін. права України. – Івано-Франківськ, 2014. – 446 с.

Х.е(0)л0 / О–75 хрПолітика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (11-16 берез. 2014 р.) / НДІ проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – 341 с.

Х628.32 / П 49 хрПраво і держава в дослідженнях молодих науковців : матеріали 4-ої всеукр. наук.-прак. конф. студ., аспірантів та молодих вчених, 25 берез. 2011 р., м. Одеса / Міжнар. гуманіт. ун-т, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О. : Фенікс, 2011. – 224 с.

Х.е(4УКР)Л0 / П 68 хрПравова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії "Правова доктрина України", Харків, 20-21 лист. 2013 р. / НАПрН України. – Х. : Право, 2013. – 1032 с.

Х062.03 Х.е(0)л0 / П 68 ч.з. № 1, хрПравова система України: проблеми теорії та практики : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. студент. наук. конф. (28-29 листоп. 2013 р.) / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Студ. наук. тов-во. – Х., 2013. – 185 с.

Х.е (4Укр)л0 / П 68 хрПравове регулювання релігійного життя: історія, сучасність, перспективи : матеріали VI міжнар. круглого столу, 21 груд. 2013 р. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Вид-во "ФОП Корецька Л.О.", 2014. – 119 с.

Э211.5 / П 68 хрСистемний підхід у дослідженні злочинності : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 21 черв. 2013 р. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; за ред.: В. В. Голіна, Ф. В. Ківви ; уклад. В. Ф. Оболенцев. – Х. : Вид. Кім Д.С., 2013. – 87 с.

Х628.3 / С 40 ч.з. №1Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26 груд. 2013 р.) : тези доп. / Ін-т права ім. В. Сташиса, Класич. приват. ун-ту, Нац. гірнич. ун-т. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л. П., 2013. – 328 с.

Х.е(0)л0 / Т 33 ч.з. № 1Традиции и новации в системе современного Российского права : междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых : сб. тез. / Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М. : МГЮА, 2012. – 688 с.

Х.е(0)л0 / Т 65 ч.з. № 1


Юридична освіта


Бобкова А. Г. По лестнице лет: история экономико-правового факультета / А. Г. Бобкова, В. Д. Волков, В. С. Лещенко. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – Кн. 2 : 2001–2013 гг.: 30-летию основания ЭПФ посвящается (1983–2013 гг.). – 224 с.

Х.р(4УКР)33 / Б 72 хрМалиновский И. А. Памяти учителя (опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности проф. М. Ф. Владимирского-Буданова) / И. А. Малиновский. – Репр. воспроизвед. изд. 1917 г. – Острог : Изд-во Нац. ун-та "Острож. акад.", 2013. – 58 с.

Х.д / М 19 хрПлан розвитку Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на 2010–2020 рр. / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 21 с.

Х621.11 / П 37 хр


Теорія держави і права


Воловик О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. – К. : Юрінком Інтер, 2014. – 272 с.

Х062.001 / В 68 ч.з. № 1, хр, н/аб, філ № 1, 2, Полт. ф-т.Джолос С. В. Етатистські основи державності : монографія / С. В. Джолос. – Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко , 2013. – 252 с.

Х0 / Д 42 хрПрактичний курс тлумачення правових актів : навч. посіб. для суддів і канд. на посади суддів : рек. вищ. кваліф. коміс. суддів України / І. Л. Самсін [та ін.] ; за ред. І. Л. Самсіна. – Х. : Право, 2014. – 488 с.

Х062.031–320.3 / П 69 ч.з. № 1, н/абСидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди : монографія / О. О. Сидоренко ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 192 с.

Х062.05 / С 34 хр, н/абСобота К. Принцип правної держави: конституційно-правні та адміністративно-правні аспекти / К. Собота ; пер. з нім.: Г. Рижков, О. Блащук, К. Татарчук. – К. : BAITE, 2013. – 608 с.

Х061.1 / С 54 н/аб, хр, ч.з. № 1, філ № 1, 2, Полт. ф-т.Сухонос В. В. Державне правління: еволюція сучасних форм : монографія / В. В. Сухонос ; Україн. акад. банківської справи НБУ. – Суми : Унів. кн., 2013. – 310 с.

Х061.03 / С 91 хрТимошенко В. И. Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало XX вв.) : монография / В. И. Тимошенко. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Чернигов : Изд. Лозовой В. М., 2014. – 624 с.

Х061 / Т 41 хрЧеркас М. Є. Правосвідомість та її функції в механізмі правового регулювання : монографія / М. Є. Черкас ; НЮУ ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 156 с.

Х062.003 / Ч–48 хр, н/аб


Історія держави і права


Бедрій М. М. Копні суди на українських землях у XIV–XVIII ст. : монографія / М. М. Бедрій. – Л. : Галиц. друкар, 2014. – 264 с.

Х2(4УКР)4 / Б 38 хр, н/аб


Конституційне право


Алексєєв В. М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / В. М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 76 с.

Х620.612 / А 46 хрВерховна Рада України шостого скликання : стенограф. звіт / Верхов. Рада України; голова ред. кол. В. О. Зайчук. – К. : Парлам. вид-во, 2014.

Т. 32 : Дев'ята сесія. 6 вересня-4 жовтня 2011 року. – 816 с.

Т. 33 : Дев'ята сесія. 5 жовтня-2 листопада 2011 року. – 730 с.

Х620.611.22 (4УКР) / В 36 хр, н/аб, філ № 2Закон України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : станом на 3 лют. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 160 с.

Х620.526.3 / З 19 ч.з. № 1, н/абЗакон України про вибори народних депутатів України : станом на 3 лют. 2014 р.
Вибори народних депутатів України - спосіб формування єдиного законодавчого органу України - Верховної Ради України - шляхом всенародного голосування.
– Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 184 с.

Х620.526.2 –32 / З–19 ч.з. № 1, н/абЗакон України про вибори Президента України : станом на 28 берез. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 160 с.

Х620.526.1 –32 / З 19 ч.з. № 1, ч.з. № 2Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності : бюл. інформ.- аналіт. матеріалів, орієнтований на задоволення інформ. запитів. / Конституц. Асамблея, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред. кол. О. Онищенко [та ін.] . – К. : [б. в.], 2012. – № 3. – 121 с.

Х620.12 / К 65 хрКонституція України. – Х. : Право, 2012. – 64 с.

Х620.12(4УКР) / К 65 ч.з. № 1Конституція України. – Х. : Право, 2013. – 64 с.

Х620.12(4УКР) / К 65 ч.з. № 1Конституционные преобразования в Украине: история, теория и практика : монография / под ред. М. Ф. Орзиха ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – К. : Юринком Интер, 2013. – 512 с.

Х620 / К 65 хр, філ №1Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / [Арнольд Р., Банашак Б., Вдовіченко С. Л. [та ін.]] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Асоц. суддів Конституц. Суду України. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 374 с.

Х620.32 / П 68 ч.з. № 1, філ №1Речицький В. В. Конституціоналізм. Коротка версія : (читанка з конституціоналізму для зацікавлених) / В. В. Речицький. – Х. : Права людини, 2014. – 264 с.

Х620 / Р 46 хр, н/аб, філ №1, 2Стрижак А. А. Установча влада: основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України : наук. вид. / А. А. Стрижак. – К. : Логос, 2013. – 132 с.

Х620.610 / С 85 хрСухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. акад. банків. справи НБУ. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 339 с.

Х620.611.1 / С 91 хрСухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти : монографія / В. В. Сухонос ; Укр. акад. банків. справи НБУ. – Суми : Унів. кн., 2011. – 318 с.

Х620.611.1 / С 91 хр


Адміністративне право


Балакарєва І. М. Адміністративно-правове регулювання забезпечення якості товарів, що ввозяться в Україну: загальна характеристика : наук. доп. / І. М. Балакарєва ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування ; гол. ред. С. Г. Серьогіна. – Х. : Оберіг, 2013. – 72 с. – (Наукові доповіді ; вип. 11).

Х621.165.203.1 / Б 20 хр, н/аб, філ №2Бєлєвцева В. В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України : монографія / В. В. Бєлєвцева ; НАПрН України, НДІ інформатики і права НАПрН України. – Х. : Право, 2013. – 352 с.

Х621.162 / Б 43 хр, н/абЗакон України про державну службу : станом на 1 січ. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 48 с.

Х621.02 –32 / З–19 ч.з. № 1, н/абЗаконодавство України про правоохоронні та контролюючі органи : станом на 20 лют. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 172 с.

Х621(4УКР)–32 / З 19 ч.з. № 1, н/абЗапорізький окружний адміністративний суд – 5 років процесуальної діяльності. – [Запоріжжя] : [б. в.], [2014]. – 35 с.

Х621.074 / З–33 хр, ДБВКодекс адміністративного судочинства України : текст прийнятий Верхов. Радою України 6 лип. 2005р. (із змінами та доп. станом на 18 січ. 2013 р.) / М-во юстиції України. – К. : Ін Юре, 2013. – Офіц. вид. – 208 с.

Х621.074 –324 / К 57 ч.з. № 1Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 8 січ. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 328 с.

Х621.0 –324 / К 57 ч.з. № 1, н/абНауково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення : із змінами та допов. станом на 10 верес. 2013 р. / під ред.: Р. А. Калюжного, М. І. Іншина, І. М. Шопіної. – Вид. 5-те. – К. : Правова єдність : Алерта, 2013. – 976 с.

Х621.0–324 / Н 34 ч.з. № 1Пєтков CB. Теорія адміністративного права / C. B. Пєтков. – К. : КНТ, 2014. – 304 с.

Х621.0 / П 23 ч.з. № 1, філ №1Руснак Ю. І. Практичний коментар Закону України "Про міліцію", Статуту патрульно-постової служби міліції України, Закону України "Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" / Ю. І. Руснак.
Національна поліція України
– К. : Центр учб. літ., 2013. – 360 с.

Х621.163.1 / Р 88 ч.з. № 1, філ №1Судова практика Вищого адміністративного Суду України. 2013 / Вищий адмін. суд України ; за заг. ред. І. Х. Темкіжева. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 353 с.

Х621.074 / С 89 н/абТокар-Остапенко О. В. Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доп. / О. В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – (Політика ; вип. 3).

Х621.02 / Т 51 хрШершун А. А. Митні правила в Україні : підручник / А. А. Шершун ; Хмельн. нац. ун-т. – Х. : Факт, 2013. – 512 с.

Х621.165.203.1 / Ш 50 ч.з. № 1, філ №1


Фінансове право


Податкове право : альбом схем : навч. посіб. / Нац. ун-т держ. подат. служби України ; ред. Л. M. Касьяненко. – К. : Правова єдність : Алерта, 2013. – 112 с.

Х622.2 я7 / П 44 ч.з. № 1, філ №1Чинчин М. М. Правова природа податкового адміністрування в Україні : монографія / М. М. Чинчин ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 160 с.

Х622.2 / Ч–63 хр, н/аб


Медичне право


Волков В. Д. Медичне право України : практикум / В. Д. Волков, Л. М. Дешко, Ю. В. Мазур ; Донец. нац. ун-т, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк : Сучас. друк, 2010. – 249 с.

Х623.211.84 (4УКР) / В 67 хрРекомендації надавачам послуг за результатами нормативно-правового огляду щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та доступу підлітків, зокрема з груп ризику, до медико-соціальних послуг = Recommendations for service providers based on the results of the regulatory and legal review on HIV/AIDS prevention and access of adolescents. including most–at–risk adolescents. to medical and social services / В. М. Стешенко [та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2013. – 64 с.

Х623.211.84 / Р 36 хр


Право інтелектуальної власності


Інтелектуальна власність в галузі комп'ютингу : підручник / О. Б. Вовк [та ін.]. – Л. : Новий Світ – 2000, 2013. – 317 с. – (Комп'ютинг).

Х623.3 / И 73 хрМайданик Л. Р. Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України : монографія / Л. Р. Майданик. – К. : Алерта, 2013. – 248 с.

Х623.30 / М 14 хр, філ №1Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Світова економіка та міжнародні економічні відносини" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Т. М. Каменська [та ін.]. – Х., 2014. – 68 с.

Х91 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спеці. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Г. Ю. Дарнопих, О. М. Левковець, Л. В. Нечипорук. – Х., 2014. – 43 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Л. В. Нечипорук, О. М. Левковець, Г. Ю. Дарнопих. – Х., 2014. – 35 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Х., 2014. – 47 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Х., 2014. – 47 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Х., 2014. – 48 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Х., 2014. – 50 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. А. Гриценко, І. А. Вовк. – Х., 2014. – 42 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч.
Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: І. А. Вовк, О. А. Гриценко. – Х., 2014. – 29 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. – Х., 2014. – 50 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. – Х., 2014. – 40 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. – Х., 2014. – 39 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу" [Електронний ресурс] : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. – Х., 2014. – 34 с.

Х623.3 / П 37 повнотекстПлани семінарських занять з навчальної дисципліни "Світова економіка та міжнародні економічні відносини" [Електронний ресурс] : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підготовки – 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. А. Гриценко, Л. В. Нечипорук. – Х., 2014. – 28 с.

Х91 / П 37 повнотекст


Господарське право


Бережний Я. В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний, Д. В. Ляпін, Д. С. Покришка. – К. : НІСД, 2014. – 80 с. – (Серія "Економіка" ; вип. 13).

Х623.9 / Б 48 хрГосподарський кодекс України : станом на 12 лют. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 216 с.

Х623.9 –324 / Г 72 ч.з. № 1, н/абІнститути спільного інвестування: правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / О. В. Гарагонич [та ін.] . – К. : Гельветика, 2014. – 216 с.

Х623.90 Х623.172 / И 71 хрЦивільний і Господарський кодекси: 2004-2014 рр. : монографія / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєва. – Х. : Право, 2014. – 204 с.

Х623.0–324 / Ц 58 хр, н/аб


Земельне право


Баринов Н. А. Цивилистическое учение о потребностях: вопросы теории и практики : монография / Н. А. Баринов ; Рос. акад. юрид. наук, Северо-Кавказ. НИИ актуал. проблем соврем. права. – М. : Юрист, 2012. – 335 с. – (Золотой фонд юридической науки. XXI век).

Х623 (4РОС) / Б 24 хрЗемельне право: запитання та відповіді : навч. посіб. / В. І. Гордєєв [та ін.] ; відп. ред. М. В. Шульга. – Х. : Одіссей, 2014. – 288 с.

Х625 я7 / З–51 ч.з. № 1, 2Земельний кодекс України : станом на 8 квіт. 2013 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2013. – 144 с.

Х625 –324 / З–51 н/абЛісовий кодекс України. Кодекс України про надра. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : станом на 1 верес. 2010 р. – Х. : Одіссей, 2010. – 168 с. – (Закони України).

Х625.6 –324 / Л 11 хр


Екологічне право


Краснова Ю. А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : монографія / Ю. А. Краснова; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Алерта, 2013. – 304 с.

Х625.80 / К 78 хр, філ №1 Ч.ЗТематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4курсу заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: А. П. Гетьман [та ін.]. – Х., 2014. – 76 с.

Х625.8 р / Т 32 повнотекст


Трудове право


Трудове право України : акад. курс : підручник / за ред. П. Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Ін Юре, 2014. – 552 с.

Х627я73 / Т 78 ч.з. № 1, філ № 1


Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право


Загальні засади діяльності спостережних комісій : наук.-практ. посіб. / О. В. Анпілогов [та ін.] ; за заг. ред. А. Х. Степанюка ; Харків. облдержадмін., НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х. : Право, 2014. – 284 с.

Х628.408.1 / З–14 хр, н/абКохан Г. В. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 232 с.

Х628.38 / К 75 хрКримінально-виконавчий кодекс України : станом на 24 січ. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 92 с.

Х628.4 –324 / К 82 ч.з № 1, н/абКрутов В. В. Протидія інформаційному тероризму та його фінансуванню в сучасних умовах : монографія / В. В. Крутов, М. П. Стрельбицький, O. A. Шевченко ; НАПрН України. – К. : НАПрН України ; Ужгород : ІВА, 2014. – 309 с.

Х628.371 / К 84 хрМайданик Н. І. Право на медичну допомогу осіб, які позбавлені волі / Н. І. Майданик. – К. : Алерта, 2013. – 36 с.

Х628.415 / М 14 хр, філ № 1Малиновський І. О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами : монографія / І. О. Малиновський. – Репр. вид. 1928 р. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2013. – 306 с.

Х628.40 / М 19 хр


Система судових органів, органів прокуратури


Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : наук.-практ. коментар / Є. Л. Стрельцов, І. І. Митрофанов, A. M. Притула ; ред. Є. Л. Стрельцов ; НАПрН України, Півден. регіон. центр. – О. : Фенікс, 2014. – 324 с.

Х629.08 –32 / З–19 хрЛапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін ; за ред. І. Є. Марочкіна. – Вид. 2-ге, змін. та допов. – Х. : Право, 2014. – 136 с.

Х629.1 / Л 24 ч.з № 1

Юревич І. В. Єдність судової влади : монографія / І. В. Юревич ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 264 с.

Х629.0 / Ю 68 хр, н/аб


Цивільний процес


Господарський процесуальний кодекс України : станом на 19 лют. 2014 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 96 с.

Х629.221 –324 / Г 72 ч.з №1, н/абЗакон України про нотаріат. – К. : Істина, 2013. – 184 с.

Х629.219(4УКР)–32 / З–19 філ №1Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : монографія / С. О. Кравцов ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2014. – 232 с.

Х939.4 Х629.211.1 / К 77 хр, н/абМасюк В. В. Цивільний процес у схемах і таблицях : навч. посіб. / В. В. Масюк, М. Ю. Акулова. – Х. : Право, 2014. – 192 с.

Х629.2 / М 32 Ч.З №1, н/абНавроцька Ю. В. Цивільне процесуальне право України : (у схемах і таблицях) : навч. посіб. / Ю. В. Навроцька, О. Б. Верба-Сидор, У. Б. Воробель ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 388 с.

Х629.2 я7 / Н 15 ч.з №1Судова практика вирішення спорів у справах про визнання кредитних договорів недійсними : (коментар) / авт.-уклад. О. В. Благовестев. – К. : ПП Шевченко Р. В., 2012. – 768 с.

Х629.221–9 / С 89 хрТимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : монографія / І. П. Тимошевська ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Еспада, 2014. – 176 с.

Х629.211.5 / Т 41 хр, н/абЦивільний процес України : підручник / зв ред. М. М. Ясинка. – К. : Правова єдність : Алерта, 2014. – 744 с.

Х629.2 я7 / Ц 57 філ № 1, ч.з № 1Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 24 жовт. 2012 р. – Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 208 с.

Х629.2–324 / Ц 57 ч.з № 1Цивільний процесуальний кодекс України :текст прийнятий Верх. Радою України 18 берез. 2004 р. : із змін. та допов. станом на 28 берез. 2013 р. – Офіц. вид. – К. : Ін Юре, 2013. – 248 с.

Х629.2 –324 / Ц 57 ч.з № 1Чорнооченко С. І. Цивільний процес : навч. посіб. / С. І. Чорнооченко ; МВС України, НАВС України. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 416 с.

Х629.2я73 / Ч 75 ч.з. № 1, філ № 1


Кримінальний процес


Актуальні питання кримінального процесу України : навч. посіб. / Нац. акад. прокуратури України ; за заг. ред. Є. М. Блажівського. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 304 с.

Х629.3 я7 / А 43 ч.з №1, філ №1Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 8 січ. 2014 р. : відповід. офіц. тексту. – Х. : Право, 2014. – 352 с.

Х629.3–324 / К 82 ч.з. №1, н/абКримінальний процесуальний кодекс України. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям кримінального процесуального кодексу України.
Криміна́льний процесуа́льний ко́декс Украї́ни - кодифікований закон, що визначає порядок кримінального провадження на території України, ухвалений Верховною Радою України 13 квітня 2012 року, набрав чинності 20 листопада 2012 року.
– Відповідає офіц. тексту. – Х. : Право, 2012. – 392 с.

Х629.3–324 / К 82 н/абМолдован А. В. Кримінальний процес України : лекції, процесуальні документи : навч. посіб. / В. В Молдован, Р. С. Кацавець. – К. : Правова єдність : Алерта, 2014. – 352 с.

Х629.3я7 / М 75 ч.з. № 1, філ № 1Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. 3 курсу ден. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. В. Бабаєва [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 120 с.

Х629.3 / Н 15 хр, н/аб, ч.з. № 1, 2, філ № 1, 2Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. – К. : КНТ, 2014. – 144 с.

Х629.3 / У 28 хр


Криміналістика


Волкова А. Э. Информационно-справочные криминалистические учеты: теория, организация, использование : монография / А. Э. Волкова, Э. А. Разумов. – Сумы : Мрія, 2013. – 344 с.

Х629.417 / В 67 хрПочатковий етап розслідування злочинів проти безпеки виробництва : практ. посіб. / Донец. юрид. ін-т МВС України ; уклад.: І. В. Кубарєв [та ін.]. – Донецьк : Промінь, 2014. – 64 с.

Х629.431.419 / П 65 хр, н/аб


Правова статистика


Правова статистика : навч. посіб. / Півден. регіон. центр НАПрН України, Херсон. держ. ун-т ; за заг. ред. В. М. Стратонова. – Херсон : Гельветика, 2013. – 288 с.

Х629.6 я73 / П 68 ч.з. №1, ч.з. №2, н/абТести з навчальної дисципліни "Правова статистика" [Електронний ресурс] : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу Ін-ту підгот. кадрів для органів прокуратури України, Ф-ту підгот. слід. кадрів для МВС України, Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ, Ф-ту підгот. кадрів для Держ пенітенціар. служби України / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад. І. О. Христич. – Електрон. вид. – Х., 2014. – 84 с.

Х629.6 р / Т 36 повнотекст


Держава і право зарубіжних країн


Евсеев А. П. Верховный Суд США сегодня / А. П. Евсеев ; НАПрН Украины, НИИ гос. строительства и местн. самоуправления. – Харьков : Юрайт, 2014. – 56 с. – (Научные доклады ; вып. 13).

Х891.9(7СОЕ) / Е 25 хр, н/аб, ч.з. № 1Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн : (навчальні матеріали та схеми) : посіб. для підгот. до іспитів / К. О. Закоморна. – Х. : Право, 2014. – 264 с.

Х80 я73 / З–19 ч.з. № 1, 2України власний шлях. Незалежність та кооперація. Власний шлях України до правової держави = Der eigene Weg der Ukraine = Ukraine's own Path / ed.: P.-A. Albrecht [et al.]. – Berlin : BWV Berliner Wissenschafts–Verlag, 2013. – 301 с.

Х881 / У 45 хр, філ № 1, 2, ч.з. № 1, 2, н/аб, Полт. ф-т


1   2   3 • Державне управління
 • Наукові та навчальні видання
 • Юридична освіта
 • Теорія держави і права
 • Історія держави і права
 • Конституційне право
 • Адміністративне право
 • Фінансове право
 • Медичне право
 • Право інтелектуальної власності
 • Господарське право
 • Земельне право
 • Екологічне право
 • Трудове право
 • Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право
 • Система судових органів, органів прокуратури
 • Цивільний процес
 • Кримінальний процес
 • Криміналістика
 • Правова статистика
 • Держава і право зарубіжних країн