Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистематизований бюлетень нових надходжень

Систематизований бюлетень нових надходжень
Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2017
Розмір1.08 Mb.
1   2   3

Медицина


Комплексне дослідження мотивації та доступності ДКТ на ВІЛ для дітей та молоді. – К. : КІС, 2013. – 124 с.

Р11(4УКР) / К 63 хр


Історія


Зорик В. А. Політичні партії України та Росії в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.) : монографія / В. А. Зорик, А. С. Зорик ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 216 с.

Т3(4УКР)52 / З–86 хрКозерод О. В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років ХХ ст.) : монографія / О. В. Козерод ; НАПрН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Радуга, 2013. – 104 с.

Т3(4УКР)62 / К 59 хрРекторы. Почетные граждане города Харькова / сост.: П. В. Воловник, О. П. Воловник. – Х. : ИД ЖЗЛ : Харьк. кн. ф-ка "Глобус", 2014. – 464 с. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины ; кн. 10).

Т3 (4УКР–4ХАР) / Р 36 хр, н/аб, ДБВ, ОРК


Економіка


Заболоцький Б. Ф. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Б. Ф. Заболоцький. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 427 с. – (Вища освіта в Україні).

У9(4УКР) / З–12 хрМазуренко В. І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підруч. для студ. екон. спец. / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – К. : ДКС центр, 2013. – 348 с.

У9(4УКР)29 / М 13 хрМеханізми поліпшення підприємницького клімату в процесі реалізації економічних реформ в Україні : аналіт. доп. / Я. В. Бережний [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліло ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 80 с. – (Економіка ; вип. 11).

У9(4УКР)21 / М 55 хрНаціональні проекти у стратегії економічної модернізації України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 144 с. – (Економіка ; вип. 9).

9(4УКР) / Н 35 хрРесурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 76 с. – (Економіка ; вип. 10).

У9(4УКР)32 / Р 44 хрСобкевич О. В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – (Економіка ; вип. 7).

У9(4УКР)37 / С 54 хрСухоруков А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі ; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2012. – 368 с.

У9(4УКР)21 / С 91 хрФомішин С. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 360 с.

У5 я7 / Ф 76 хрШевчик Б. М. Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посіб. / Б. М. Шевчик. – Л. : Новий Світ – 2000, 2011. – 352 с. – (Вища освіта в Україні).

У5 я7 / Ш 37 хрКанцір І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посіб. / І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець ; ЛТЕК Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – Л. : Новий світ – 2000, 2012. – 443 с. – (Вища освіта в Україні).

У01 я7 / К 19 хр


Політика


Актуальні проблеми міжнародних відносин. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; голов. ред. В. В. Копійка. – К.

2011. – Вип. 100, ч. 1. – 271 с. 2011. Вип. 100, ч. 2. – 151 с.

2011. – Вип. 101, ч. 2. – 187 с.

2011. – Вип. 102, ч. 1. – 299 с

2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – 147 с.

2012. – Вип. 109, ч. 1. – 302 с. 2012. – Вип. 109, ч. 2. – 158 с.

2013.Вип. 112, ч. 2 – 338 с

2013. – Вип. 115, ч. 1. – 338 с. 2013. – Вип. 115, ч. 2. – 228 с.

2013. – Вип. 116, ч. 1. –218 с. 2013. – Вип. 116, ч. 2. – 131 с.

2013. – Вип. 117, ч. 1. – 157 с. 2013. – Вип. 117, ч. 2. – 236 с.

Я54/ К 38 н/абЛукашевич А. О. Новейшая история и политика : отчет / А. О. Лукашевич. – Х. : НТМТ, 2013. – 128 с.

Ф1 (4УКР) / Л 84 хрМазука Л. І. Українська держава та світове українство: актуальні питання, потенціал і перспективи взаємодії : аналіт. доп. / Л. І. Мазука ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 32 с. – (Політика ; вип. 2).

Ф011.43 / М 13 хр, н/абОйкумена : альм. сравнит. исслед. полит. ин-тов, соц.-экон. систем и цивилизаций. / Нац. ин-т стратег. исслед., Регион. фил., ХНУ им. В. Н. Каразина. – Х., 2012. – Вып. 9. – 256 с.

Ф01 я5 / О–48 н/аб, хрПаламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монография / М. О. Паламарчук ; за ред. О. В. Литвиненко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 152 с.

Ф022 / П 14 хр, н/абСтратегічні пріоритети : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; гол. ред. А. В. Єрмолаєв. – К. : НІСД, 2013. – № 4. – 224 с.

Ф2(4УКР) я5 / С 83 хрТимошенко В. А. Наркополітика, екологія, громадське здоров'я : наук. доп. за матеріалами практики та аналізу нац. стратегії щодо наркотиків / В. А. Тимошенко. – К. : Логос, 2013. – 24 с.

Ф011.43 / Т 41 хрЧерніков Д. О. Модернізація системи державної підтримки суб'єктів господарювання в Україні : аналіт. доп. / Д. О. Черніков ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2013. – 48 с. – (Економіка ; вип. 5).

Ф3(4Укр) / Ч–49 хр


Наукова інформація та документація

Освіта. Педагогіка


Вища школа Харківщини – кращі імена : XV обл. конкурс / Харків. облдержадмін. – Х., 2013. – 15 с.

Ч216.273 / В 55 хрВінницький національний аграрний університет (1982–2012): становлення і розвиток / упоряд. О. І. Скоромна. – Вінниця : Консоль, 2012. – 424 с.

Ч48(4Укр) / В 48 хрНаукові розробки Національної академії педагогічних наук України, готові до практичного застосування : зб. анот. переліку наук. розробок / Нац. акад. пед. наук України ; упоряд. І. Ю. Регейло. – К. : Пед. думка, 2010. – 134 с.

Ч214.71 / Н 34 хрПрограма імені Фулбрайта в Україні, 2010–2011 = Fulbright Ukraine, 2010-2011 : щорічник. – К., 2011. – 58 с.

Ч48 / П 78 хр, н/абПрофесійна освіта і підготовка у Великій Британії: відповідність світовим стандартам / Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; за ред. Н. М. Авшенюк. – К. : КНУБА, 2010. – 76 с.

Ч45 (4ВЕЛ) / П 84 хрРубан Ю. Д. Труд – залог успеха : ректор Харьк. гос. зооветеринар. акад, академик НААНУ В. А. Головко / Ю. Д. Рубан, А. Я. Лысенко. – Х. : Бровин А. В., 2014. – 128 с.

Ч48(4УКР) / Р 82 хр


Бібліотечна справа. Бібліотекознавство


Библиотеки Беларуси в цифрах и фактах (1991–2011) / Нац. б-ка Беларуси ; сост.: Л. Г. Кирюхина, М. Г. Пшибытко, О. А. Рынкевич. – Минск : [б. и.], 2012. – 66 с.

Ч733(4БЕА) / Б 59 ДБВ


Художня література (твори)


Белаш Н. М. Сокол не просит любви у голубки : стихи / Николай Белаш. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Ексклюзив, 2014. – 96 с.

Ш6(4УКР) / Б 43 н/абКурсантські поезії. / Ін-т підготовки юрид. кадрів для СБУ, НУ "ЮАУ ім. Я. Мудрого". – Х. : Оберіг, 2012. – Вип. 2. – 96 с.

Ш6(4УКР–4ХАР) / К 93 хрЛава : журнал поэзии / ред.: Е. Кривочуприн, Ю. Шкурко, Г. Титов. – Х. : Слово, 2011. – 164 с.

Ш6(4УКР) я5 / Л 13 н/абПумпянский А. Дело Ходорковского / А. Пумпянский, С. Ковалев, Б. Жутовский. – М. : Зебра, 2011. – 256 с.

Ш6 (4РОС) / П 88 хрТарасові думи. Нам щодень / упоряд. З. Ромовська. – Л. : ВНТЛ-Классика, 2014. – 96 с.

Ш6(4УКР) / Т 19 хр, н/аб


Релігієзнавство


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Релігієзнавство" [Електронний ресурс] : галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини"; освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр"; напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 1 курсу ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. М. Юркевич, С. В. Качурова. – Х., 2014. – 37 с.

Э2 / Н 15 повнотекст

Святоуспенська Лавра в Уневі. – Л. : Свічадо, 2010. – 160 с.

Э37–505 (4УКР) / С 25 хр


Філософія


Кравченко П. А. Філософські горизонти творчої спадщини В. Г. Короленка : 100-річчю Полт. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка присвяч. / П. А. Кравченко, Я. Є. Блоха ; ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2014. – 232 с.

Ю3(4УКР)5 / К 77 хр, н/абФілософські обрії : наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 30. – 224 с.

Ю3(0) я5 / Ф 51 хр, н/аб


Психологія


Еслюк Р. П. Системные принципы в психотерапии / Р. П. Еслюк. – Харьков : Новое слово, 2010. – 302 с.

Ю95 / Е 84 хрКивенко Н. В. Философско-психологическая концепция проблемы социального общения : моногр. / Н. В. Кивенко ; Нац. ун-т гос. налог. службы Украины. – К. : ДІЯ, 2014. – 290 с.

Ю953 / К 38 хр


Довідкові видання


Адміністративне право України : словник термінів / Запоріз. нац. ун-т ; ред.: Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. – К. : Ін Юре, 2014. – 520 с.

Х621 я2 / А 31 ч.з. № 1, ДБВМіжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред.: Є. М. Моісеєв, В. Я. Тацій, Ю. С. Шемшученко. – К. : Ін Юре, 2003–    .

Т. 2 : Права людини у контексті поліцейської діяльності. – 2005. – 1224 с.

Т. 3 : Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. – 2006. – 1192 с.

Т. 4 : Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності. – 2007. – 968 с.

Т. 5 : Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. – 2009. – 1008 с.

Т. 6 : Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – 2010. – 1128 с.

Т. 7 : Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. – 2011. – 1120 с.

Х621.163.1я2 / М 58 ДБВСтудентський глосарій : словничок основ. юрид. термінів студ.-правників / НАН України, Київ. ун-т права. – К. : Київ. ун-т права, 2013. – 47 с.

Х.я212 / С 88 ДБВ, хрСучасна правова енциклопедія / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; за заг. ред.: О. В. Зайчука. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 408 с.

Х.я20 / С 91 ДБВ


Бібліографічні видання


Володимир Васильович Луць : (до 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності) / НАПрН України ; упоряд.: О. Д. Крупчан, М.Д. Пленюк. – Х. : Право, 2013. – 48 с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

Х.д / В 68 хр, н/абТитов Николай Ильич : биография, библиография / Ассоц. органов местного самоупр. Харьк. обл. ; ред. О. Азизьян. – Харьков : Стиль-Издат, 2013. – 42 с.

Х.д / Т 45 хр


Електронні ресурси


Анакіна Т. М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Т. М. Анакіна ; НУ"ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2008. – 19 с.

Бондарчук І. В. Конституційно-правові основи легалізації громадських організацій і політичних партій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. В. Бондарчук ; кер. роботи Л. І. Летнянчин ; НУ"ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2014. – 20 с.

Вестник Московского университета : науч. журн. Серия 11, Право. – М., 1995. – № 4. – 91 с.

Гультай М. М. Інститут конституційної скарги: світовий досвід та перспективи впровадження в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / М. М. Гультай ; наук. конс. О. В. Петришин ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 41 с.

Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / НАПрН Украины ; гл. ред. В. Я. Таций ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [и др.]. – Х. : Право, 2014. – № 6 – 576 с.

Закриницька В. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. О. Закриницька ; кер. роботи Н. П. Матюхіна ; офіц. опон.: К. В. Колпаков, Г. В. Джагупов ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 20 с.

Індивідуальна робота з навчальної дисципліни "Міжнародне право" : метод. рек. : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: М. В. Буроменський, Т. М. Анакіна, І. Б. Кудас. – Х., 2014. – 15 с.

Калиновська Л. В. Правове регулювання обліку платників податків в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Калиновська ; кер. роботи О. А. Лукашев ; офіц. опон.: Л. А. Савченко, О. О. Головашевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2013. – 20 с.

Касинюк О. В. Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Оксана Василівна Касинюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2005. – 20 с.

Комарова Т. В. Юрисдикція Суду Європейських співтовариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Тетяна В’ячеславівна Комарова ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 24 с.

Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Іванна Ігорівна Маринів ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2012. – 20 с.

Материалы научной конференции кафедр общественных наук / Харк. юрид. ин-т ; отв. ред. В. П. Будников ; ред. кол.: И. Н. Даньшин [и др.]. – Харьков : Изд-во ХГУ, 1970. – 244 с.

Мірошниченко О. А. Право людини на життя (теорія та практика міжнародного співробітництва) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ольга Анатоліївна Мірошниченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2005. – 18 с.

Морозов Г. В. Правове регулювання ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Г. В. Морозов ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2014. – 19 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Релігієзнавство" : галузі знань: 0304 "Право", 0302 "Міжнар. відносини"; освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр"; напрями підгот.: 6.030401 "Правознавство", 6.030202 "Міжнар. право" : для студ. 1 курсу ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. М. Юркевич, С. В. Качурова. – Х., 2014. – 37 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Сімейне право" : (галузь знань 0304 "право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") :для студ. 3 курсу / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: В. І. Борисова [та ін.]. – Х. : Право, 2013. – 63 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Аграрне право" : (галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: М. В. Шульга, В. П. Жушман, Г. С. Корнієнко. – Х. : Право, 2013. – 30 с.

Научная конференция по вопросам кодификации советского законодательства : тез. докл. / Харк. юрид. ин-т. – Харьков : Юрид. ин-т, 1957. – 35 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1953 году : тез. докл. / отв. ред.-сост. А. И. Рогожин ; отв. ред.-сост. А. И. Рогожин ; Харк. юрид. ин-т. – Харьков. : Харьк. юрид. ин-т, 1954. – 101 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1955 году : тез. докл. / Харк. юрид. ин-т ; отв. за вып. А. И. Рогожин. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1956. – 72 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1964 году (Сентябрь 1965 г.) / Харк. юрид. ин-т ; отв. ред. В. В. Сташис ; редкол. М. И. Бару [и др.]. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1965. – 186 с.

Научная конференция по работам, выполненным в 1965 г. профилирующими кафедрами 28 марта 1966г : тез. докл. / Харк. юрид. ин-т ; отв. ред. М. И. Бару ; редкол. В. А. Барахтян [и др.]. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1966. – 144 с.

Научная конференция профессорско-преподавательского состава Харьковского юридического института (февраль 1968 года) : тез. докл. / Харк. юрид. ин-т ; отв. ред. М. И. Бару ; ред. кол. В. А. Барахтян [и др.] . – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1968. – 249 с.

Научная конференция, посвященная 40-летию Советской власти : тез. докл. / Харк. юрид. ин-т. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1957. – 52 с.

Научные работы студентов : сб. науч. работ / Харк. юрид. ин-т ; ред. М. В. Гордон. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1961. – 81 с.

Нуруллаєв І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ількін Садагат Огли Нуруллаєв ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2008. – 20 с.

Паламарчук М. О. Виклики модернізації в Україні: політичні аспекти : монография / М. О. Паламарчук ; за ред. О. В. Литвиненко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 152 с.

Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 р.) : розглянуті та схвал. від-нями Нац. акад. прав. наук України / НАПрН України ; [упоряд.: Д. В. Лук`янов, Н. І. Карпенко ; вступ Д. В. Лук`янов]. – Х. : Право, 2014. – 304 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / НАПрН України, НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого", Ін-т вивч. пробл. злочинності НАПрН України ; редкол. В. І. Борисов [та ін.]. – Х. : Право.

Вип. 21. – 2011. – 308 с Вип. 23. – 2012. – 334 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Г. Ю. Дарнопих, О. М. Левковець, Л. В. Нечипорук. – Х., 2014. – 43 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Безпека інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Л. В. Нечипорук, О. М. Левковець, Г. Ю. Дарнопих. – Х., 2014. – 35 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Х., 2014. – 47 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Введення до інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. С. Марченко, О. О. Чуприна. – Х., 2014. – 47 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Х., 2014. – 48 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Економіка інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: С. М. Макуха, О. В. Овсієнко. – Х., 2014. – 50 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. А. Гриценко, І. А. Вовк. – Х., 2014. – 42 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Експертиза об'єктів промислової власності. Оцінка прав інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: І. А. Вовк, О. А. Гриценко. – Х., 2014. – 29 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. – Х., 2014. – 50 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Л. С. Шевченко, К. Г. Губін. – Х., 2014. – 40 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. – Х., 2014. – 39 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Нематеріальна економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального капіталу" : (галузь знань 1801 "Специфіч. категорії", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.18010011 "Інтелект. власність") : для студ. заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Т. М. Камінська, О. О. Набатова. – Х., 2014. – 34 с.

Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Світова економіка та міжнародні економічні відносини" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнародне право") : для студ. заоч. форми навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: О. А. Гриценко, Л. В. Нечипорук. – Х., 2014. – 28 с.

Плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Світова економіка та міжнародні економічні відносини" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнародне право") : для студ. ден. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; ред. Л. В. Русанова ; уклад.: Т. М. Каменська [та ін.]. – Х., 2014. – 68 с.

Погорецька Н. В. Правове положення малих підприємств у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Н. В. Погорецька ; Укр. держ. юрид. акад. – Х. : Укр. юрид. акад., 1994. – 17 с.

Полотай В. Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Володимир Юрійович Полотай ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Донецк, 2000. – 18 с.

Право України. – 2014. – №№ 1, 2.

Проблемы социалистической законности на современном этапе развития советского государства : тез. докл. межвуз. науч. конф. (окт. 1968 г.) / Харк. юрид. ин-т ; отв. ред. М. И. Бару. – Харьков : Харьк. юрид. ин-т, 1968. – 291 с.

Програма навчальної дисципліни "Міжнародне гуманітарне право" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 6 ф-ту / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. В. Сенаторова, О. В. Тарасов. – Х., 2014. – 11 с.

Програма навчальної дисципліни "Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. ф-ту підгот. юристів для МЗС України / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад. О. В. Сенаторова. – Х., 2014. – 10 с.

Програма навчальної дисципліни "Порівняльне конституційне право" : (галузь знань 0302 "Міжнар. відносини", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030202 "Міжнар. право") : для студ. 2 курсу ден. та заоч. форм навч. / НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: Ю. Г. Барабаш, О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. – Х., 2013. – 9 с.

Програма навчальної дисципліни "Право міжнародних організацій" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Магістр", спец. 8.03040101 "Правознавство" : для студ. 5 курсу ф-ту підгот. юристів для МЗС України / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; укл. Ю. В. Щокін. – Х., 2014. – 14 с.

Радчук О. П. Правове регулювання комісійної торгівлі сільськогосподарською продукцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. П. Радчук ; кер. роботи В. С. Шелестов. – Х., 1993. – 19 с.

Сіваш О. М. Розвиток українськими і російськими юристами-міжнародниками вчення про державний суверенітет (XVIII – початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Олена Михайлівна Сіваш ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2010. – 19 с.

Сорокун В. М. Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Віталій Миколайович Сорокун ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2009. – 18 с.

Станкевич О. І. Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ольга Ігорівна Станкевич ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 21 с.

Стешенко В. М. Оренда території в міжнародному публічному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Володимир Миколайович Стешенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2001. – 20 с.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Екологічне право України" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4курсу заоч. форми навч. / НЮУ ім. Ярослава Мудрого" ; уклад.: А. П. Гетьман [та ін.]. – Х., 2014. – 76 с.

Тести з навчальної дисципліни "Правова статистика" : галузь знань 0304 "Право", освіт.-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство" : для студ. 4 курсу 1 ф-ту підгот. кадрів для органів прокуратури України, 1 ф-ту підгот. слід. кадрів для МВС України, Ін-ту підгот. юрид. кадрів для СБУ, ф-ту підгот. кадрів для Держ пенітенціар. служби України / НЮУ ім. Ярослава Мудрого ; уклад. І. О. Христич. – Х., 2014. – 84 с.

Ткаченко А. В. Міжнародно-правове співробітництво в сфері регулювання споживчої кооперації (публічно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Анастасія Вячеславівна Ткаченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2011. – 19 с.

Трагнюк О. Я. Тлумачення міжнародних договорів: теорія і досвід європейських міжнародних судових органів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Олеся Янівна Трагнюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2003. – 20 с.

Чевичалова Ж. В. Правова природа дочірнього підприємства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Жанна В'ячеславівна Чевичалова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Х., 2008. – 20 с.

Шуміло І. А. Відповідальність за порушення законодавства про захист конкуренції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / І. А. Шуміло ; кер. роботи В. М. Гайворонський ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого". – Донецьк, 2001. – 17 с.


05.05.2014
1   2   3 • Економіка
 • Політика
 • Наукова інформація та документація
 • Бібліотечна справа. Бібліотекознавство
 • Художня література (твори)
 • Релігієзнавство
 • Філософія
 • Психологія
 • Довідкові видання
 • Бібліографічні видання
 • Електронні ресурси