Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистеми опрацювання даних, розміщених у таблицях Тема. Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття І збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки

Скачати 94.78 Kb.

Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях Тема. Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття І збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки
Скачати 94.78 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.04.2017
Розмір94.78 Kb.
  1   2

Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях

Тема. Поняття електронної таблиці.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

Запуск табличного процесора, відкриття і збереження документа.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою;

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

виділення елементів книги й аркушу.

Мета:

 • навчальна:

 • сформувати поняттяелектронної таблиці, формати даних: комірка, аркуш;

 • розглянути: методи навігації аркушем та книгою, методи виділення діапазонів комірок; сполучення клавіш для переміщення на початок та в кінець аркушу, рядка, стовпця;

 • формувати вміння: працювати з табличним процесором; переміщуватись аркушем і книгою;вводити дані у комірки та редагувати їх вміст; виділяти діапазони комірок із заданою адресою;

 • самостійно здійснювати пошук інформації;

  Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.

  Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

  Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

  Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).

  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет. • формувати вміння аналізувати та оцінювати знайдену інформацію;

 • розвивальна:

 • розвивати вміння і навички роботи з середовищем обробки табличної інформації;

 • розвивати навички свідомого й раціонального використання можливостей електронних таблиць у власній діяльності;

  Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

  Логіка Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень. • виховна:

 • виховувати інтерес до предмету;

 • виховувати уважність, культуру мовлення учнів;

 • виховувати дисциплінованість під час роботи на ПКТип уроку:формування нових знань, вмінь і навичок
Базові поняття й терміни: табличний процесор, електронна таблиця, аркуш, рядок, стовпець, клітинка,комірка, книга,адреса комірки, навігація аркушем і книгою.
Хід уроку

 1. Організаційний етап

Перевірка готовності учнів до уроку.

Стимулювання діяльності учнів, забезпечення їхньої загальної готовності, забезпечення своєчасного й організованого початку уроку
 1. Перевірка домашнього завдання

 2. Оголошення теми і мети уроку

Отож, тема нашого сьогоднішнього уроку «Поняття електронної таблиці. Запуск табличного процесора, відкриття і збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття про книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу»


 1. Мотивація навчальної діяльності

Одним із найважливіших засобів опрацюванняі зберігання інформації є таблиці. Вони можуть утворювати документ або бути його частиною.

У якій із вивчених вами програм можна створювати таблиці?

Розглянемо приклад таблиці (Word), у якій обчислено загальну суму покупок.

Товар

Кількість, шт

Ціна, грн

Сума, грн

Хліб

3

5,25

15,75

Молоко

2

10,75

21,50

Сирок дитячий

5

1,85

9,25

Всього

46,50

Підчас перевірки ми виявили, що забули вписати пиріжки( 7 шт. по ціні 3,15 гри), а кількість хліба — 4 шт.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Як виправити помилку?

Розглянемо, як можна виправити ці помилки, використовуючи спеціалізовану програму — табличний процесор.

Цій програмі будуть призначені наступні 11 уроків. Загальна тема розділу «Системи опрацювання даних, розміщених у таблицях». На уроках ми будемо вивчати теоретичний матеріал, виконувати різноманітні практичні завдання й роботи.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

У результаті ви повинні набути певних знань, умінь та навичок роботи з табличним процесором.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.


IV. Засвоєння нового матеріалу


 1. Електронна таблиця. Табличний процесор


Електронна таблиця (ЕТ) — це таблиця,в якій подаються дані призначенідля опрацювання табличним процесором.

Основною особливістю ЕТ є використання формул і можливість автоматичного переобчислення таблиць у разі зміни даних у таблиці, якщо ці дані використовуються в формулах. ЕТ часто називають табличними процесорами.Табличний процесор — це прикладна програма, яка забезпечує: автоматизацію процесу створення, опрацювання, корегування, зберігання і виведення на друк документів у формі таблиць.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Табличні процесори входять до складу пакетів OpenOfficе, AshampooOffice,MicrosoftOfficeта ін.

Порівняно простим у використанні та поширеним є табличний процесор MicrosoftExcel, що входить до складу пакета MicrosoftOffice.

Основна перевага табличних процесорів перед іншими засобами обчислень полягає в автоматичному переобчисленні результатів під час зміни даних.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
 1. Функції електронних таблиць
 1. Створення й редагування таблиць, їх оформлення та друк

 2. Створення багато табличних документів, які об’єднана формулами

 3. Побудова діаграм, їхня модифікація і розв’язання задач за допомогою графічних методів

 4. Робота з таблицями як базами даних

 5. Створення підсумкових і зведених таблиць

 6. Розв’язання задач типу «що, якщо» шляхом підбора параметрів

 7. Розв’язання оптимізаційних задач 1. Інтерфейс програми MSExcelта його елементи.

  Мод (скор. від «модифікація», моддинґ ігор) - доповнення до відеогри, написане, як правило, сторонніми розробниками або любителями за допомогою SDK, який додається до гри або спеціальних, розроблених для модифікації любительських програм.

  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.Елементи (об'єкти) головного вікна Excel

(розповідьвчителя з демонстрацією програми)
1) Робоча книга – файлExcel, який містить декілька робочих аркушів.

2) Робочий аркуш –це власне ЕТ,яка складається з комірок, що утворюються рядками і стовпцями.

3) Комірка. У комірки можна вводити будь-яку інформацію: числа, текст, формули.

Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.

4) Рядок. Група комірок, які розташовані а один ряд по горизонталі. Кожний рядок мас свій номер.

5) Стовпець. Група комірок, які розташовані в один ряд по вертикалі. Кожний стовпець позначається однією чи декількома латинськими буквами (від А до Z).

6) Адреса комірки. Ідентифікатор, який однозначно визначає комірку шляхом вказування букви, яка задає стовпець, і порядкового номера рядка.

7)Ім'я робочого аркуша. Ім'я кожного робочого аркуша відображається на ярличку, який розташований у нижній частині вікна Excel.

8) Рядок заголовка програми містить ім'я додатка та документа. У правому верхньому кутку екрана знаходяться два ряди кнопок. Кнопки верхнього ряду дозволяють змінювати розміри вікна самої Excel, а нижнього її робочих книг

9) Рядок меню.Дозволяє отримати доступ до всіх можливих команд. Саме з неї починається виконання багатьох завдань в Excel.

10) Поле імені і рядок формул. У полі імені відображається ім'я активної комірки чи діапазону комірок. Рядок формул використовується для відображення та редагування даних, які знаходяться в активній комірці.

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

11)Смуги прокрутки. Дозволяють проглядати ті частини робочого листа, які не видно на екрані.

12)Поле стану. Відображає різні повідомлення і поточний стан робочої книги. Після запуску програми автоматично створюється документКпига1. Інтерфейс Excelбагатодокументний. Кожний документв Excelназивається Робочою книгою. Файли Робочих книг маютьрозширення .xls, а шаблонів документів — .xlt.


4. Аркуш

Кожна книги складається з аркушів. За замовчаннямкнига містить три аркуші (Аркуш 1, Аркуш 2. Аркуш 3). Аркуш, що у цей момент відкритий, називається активний.

Виділена комірка називається активною або поточною. Адреса активної комірки відображається в полі імені.
5. Комірка, блок

Діапазон стовпців — це вертикальна смуга таблиці. Наприклад, діапазон В:Е — це вертикальна смуга шириною 4 стовпці від стовпця з ім'ям В до стовпця з ім'ям К включно.

Діапазон рядків — це горизонтальна смуга таблиці. Наприклад. діапазон 3:8 — це горизонтальна смуга шириною 6 рядків від 3 до 8 включно.

Блок комірок — це прямокутник, що задається адресоюлівої верхньої і правоїнижньої комірок.

Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

Наприклад, блок ВЗ:К8 знаходиться на перетині вертикальної смуги В:Е і горизонтальної смуги 3:8, він містить 4x6 = 24 комірки.

Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.


5. Властивості комірки

• Тип та колір фону.

• Тип, розмір та колір шрифту.

• Тип. колір і місце проведення межі.

• Тип вирівнювання.

• Тип орієнтації тексту.

• Форматданих.

• Захист.


6. Збереження електронної книги

Для збереження нового файла використовується діалогове вікно збереження документа:

Виберіть Файл → Зберегти. На екран буде виведене діалогове вікно Збереження документа.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

Введіть у текстовому полі ім'я файла.

Клацніть на кнопці Зберегти.

Якщо треба зберегти старий файл під новим іменем, необхідновибрати Файл → Збережіть як.,.
V. Домашнє завдання


 • опрацювати п. 3.1 с. 118 – 127 підручника;

  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання. • опрацювати таблицю 3.2 с. 126 підручника;

 • виконати завдання № 2 с. 128 підручника


VII. Формування практичних умінь і навичок
Пам'ятка

• Для переміщення по книгах і аркушах книги використовують мишу та клавіші керування курсором.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

• Для введений інформації в комірку вміщують курсор у комірку та вводять дані в рядку введення даних,

• Для редагування даних використовуються клавіші Del, Ins, Enterта інші.

• Під час роботи треба періодично зберігати файл.

• Для роботи з виділеними даними за необхідності використовуються пункти меню Правка.

Інструктаж із правил техніки безпеки.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 10 хв після початку роботи) (Варіант 2)
Інструктивна картка

Завдання 1.1. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.

Microsoft Excel Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.

Ознайомтеся з основними елементами робочого вікна.

Завдання 1.2. Дізнайтеся експериментальним шляхом, скільки рядків і стовпців містить аркуш електронної таблиці, та заповніть бланк відповідей.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Для переходу використовуйте сполучення клавішCtrl та Ctrl ↓. (додаток 1.1)

Завдання 1.3. Запишіть до бланку відповідей (додаток1.2) номери об’єктів електронної таблиці, які виділені на рис. 1.1, та їхню назву.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
  1   2


Скачати 94.78 Kb.

 • Мета: навчальна
 • Тип уроку
 • Хід уроку Організаційний етап
 • Перевірка домашнього завдання Оголошення теми і мети уроку
 • Мотивація навчальної діяльності
 • IV . Засвоєння нового матеріалу Електронна таблиця. Табличний процесор
 • Функції електронних таблиць
 • Інтерфейс програми MSExcel
 • Елементи (обєкти) головного вікна Excel
 • 5. Властивості комірки
 • 6. Збереження електронної книги
 • V . Домашнє завдання опрацювати п. 3.1 с. 118 – 127 підручника
 • VII . Формування практичних
 • Інструктивна картка
 • Ctrl → та Ctrl ↓.