Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка"системи штучного інтелекту"

Скачати 112.99 Kb.

"системи штучного інтелекту"
Скачати 112.99 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір112.99 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Інститут інформатики та радіоелектроніки

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Директор інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., проф.
_____________________/Д.М. Піза/

"_____"_________________ 2007 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

дисципліни"СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ"

для студентів за професійним спрямуванням "Комп'ютерні науки"

спеціальності 7.080402 "Інформаційні технології проектування"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра "Програмних засобів"
Форма навчання

Курс

Семестр

Усього (год)

Лекції (год)

Лабор. роб. (год)

Практ. (год)

Самост. під керівн.(год)

Самост. (год)

КП, КР, РГЗ

(сем.)


Залік (сем.)

Іспит (сем.)

Денна

IV

7

108

34

34

40

РГЗ (7)7

Заочна

Робоча програма складена к.т.н.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
, доцентом Субботіним С.О.


Схвалена методичною комісією факультету інформатики та обчислювальної техніки. Протокол № ___ від "___" ____________ 2007 р.
Голова методкомісії, декан ФІОТ ___________________М.М. Касьян
Затверджена на засіданні кафедри програмних засобів.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Протокол № ___ від "___" _____________ 2007 р.


Зав. кафедри програмних засобів ___________________А.В. Притула
1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1 Мета викладання дисципліни

Метою курсу є вивчення загальних принципів побудови та функціонування інтелектуальних систем, математичних методів моделювання актів інтелектуальної діяльності, надбання практичних навичок розробки, відлагодження та використання програмних засобів з елементами штучного інтелекту.


1.2 Задачі вивчення дисципліни

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні: • розуміти проблеми, які виникають під час побудови та при використанні сучасних систем штучного інтелекту;

 • ознайомитися з основними принципами побудови систем штучного інтелекту;

 • ознайомитися з основними математичними методами моделювання актів інтелектуальної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:


знати:


 • відмінності між звичайними та інтелектуальними системами;

 • принципи побудови систем штучного інтелекту;

 • класифікацію задач та видів систем штучного інтелекту;

 • основні визначення та методи теорії розпізнавання образів;
  Математика Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
  Теорія розпізнавання образів Тео́рія розпізнава́ння о́бразів - розділ кібернетики, що розвиває теоретичні основи й методи класифікації і ідентифікації предметів, явищ, процесів, сигналів, ситуацій і т. п. об'єктів, які характеризуються кінцевим набором деяких властивостей і ознак.


 • елементи теорії штучних нейромереж;

 • принципи створення гібридних інтелектуальних систем на основі розпізнавання образів, нейромереж, нечіткої та формальної логік.


вміти:


 • здійснювати вибір програмних засобів для вирішення задач штучного інтелекту;

 • будувати моделі прийняття рішень на основі теорії розпізнавання образів, нейромереж та нечіткої логіки;

 • порівнювати методи та моделі штучного інтелекту;

 • створювати гібридні інтелектуальні системи;
  Нечітка логіка (англ. fuzzy logic) - розділ математики, який є узагальненням класичної логіки і теорії множин. Уперше введений Лотфі Заде в 1965 році як розділ, що вивчає об'єкти з функцією належності елемента до множини, яка приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або 1.
  Гібридна інтелектуальна система (ГІС) - інструмент синергетичного штучного інтелекту, який призначений для моделювання ефектів взаємодії, самоорганізації, адаптації, які спостерігаються в системах, де тісно переплітаються природа, людина і техніка.


 • вирішувати задачі автоматизації підтримки прийняття рішень, розпізнавання образів, діагностики, класифікації та аналізу даних.
  Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.  1   2


Скачати 112.99 Kb.

 • РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
 • "Інформаційні технології проектування" Факультет інформатики та обчислювальної техніки
 • 1 МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1 Мета викладання дисципліни
 • 1.2 Задачі вивчення дисципліни