Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСистемне управління водним режимом зрошуваних територій

Скачати 485.63 Kb.

Системне управління водним режимом зрошуваних територій
Скачати 485.63 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.04.2017
Розмір485.63 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

Національна академія аграрних наук україни ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ

ковальчук володимир павлович

удк 631.67: 004.

Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
9


СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДНИМ РЕЖИМОМ ЗРОШУВАНИХ ТЕРИТОРІЙ


ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ

06.01.02 – сільськогосподарські меліорації

(технічні науки)

05.13.06 – інформаційні технологіїАвтореферат (проект)

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Київ—2012ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.
Сільськогоспо́дарська меліора́ція - галузь науки, що дає системне теоретичне і практичне обґрунтування докорінного поліпшення несприятливих ґрунтових, екологічних та гідрологічних умов ведення землеробства, раціонального використання природних ресурсів, ландшафтного облаштування й забезпечення належного агроекологічного стану земель.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Сталий розвиток зрошення в Україні, як важливої складової продовольчого та ресурсного забезпечення держави, вимагає раціонального та ефективного використання водних ресурсів і, одночасно, забезпечення екологічно збалансованого розвитку меліорованих територій. Проте, в зв’язку з глобальними змінами клімату, збільшенням кількості опадів, надмірною зарегульованістю водосховищами і ставками, неконтрольованим зрошенням та іншими причинами в Україні набули значного поширення процеси підтоплення земель. Це підтверджують рекомендації парламентських слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні", схвалені Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 2006 року N 3506-IV.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Постанова Верховної Ради України - нормативно-правовий акт, що приймається Верховною Радою України.

Вирішення цих завдань потребує не окремих заходів, а комплексної розробки наукових методологічних підходів до системного управління водним режимом зрошуваних територій.

Во́дний режи́м - зміна рівнів та об'ємів води в річках, озерах, водосховищах і болотах, пов'язана із сезонними змінами клімату, інколи з антропогенним впливом. Особливо помітна зміна водного режиму на річках (повінь, паводок, межень, льодостав, льодохід).
Для цих цілей важливо розроблення технологічних принципів раціонального водокористування, обґрунтування режимів зрошення, вибору джерел зрошення. Одночасно актуальним є управління та вибір структури систем захисту від підтоплення земель. Це можна досягти на основі розробки та застосування інструментарію системних дослідже6нь, методів, моделей та інформаційних технологій підтримки прийняття рішень.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок наукових досліджень пов'язаний з виконанням таких науково-дослідних робіт держбюджетної тематики Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України:

завдання 03.02.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
02 -049 «Дослідити зміни стану і ефективність систем захисту від підтоплення та затоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів, розробити наукові засади їх модернізації та удосконалення», 2006-2010 рр.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
, номер державної реєстрації 0106U005759;

завдання 03.02.02 -050 «Дослідити процеси трансформації меліорованих територій, розробити системи їх комплексного захисту від деградації і підтоплення та моніторинг довкілля», 2007-2009 рр., номер державної реєстрації 0106U005537;

завдання 03.03.01-032 „Дослідити особливості функціонування типових меліоративних територій у зоні зрошення, розробити і впровадити на пілотних об’єктах технології інтегрованого управління водними, земельними та енергетичними ресурсами”, № державної реєстрації 0106U006573 (2006-2010 рр.)

завдання 01.02 "Розробити модель державного управління водогосподарсько-меліоративним комплексом в умовах ринкової економіки" за етапом: "Створити базу даних з виробничими функціями для задач управління водогосподарсько-меліоративним комплексом", 2002р.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
, № державної реєстрації 0101U004617 (2002 р.)

госпдоговірна робота з Держводгоспом 05.069-10 (16.17/6) «Впровадження «Методики оцінки та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення» на прикладі Каланчацького району Херсонської області», 2010р., номер державної реєстрації 0110U007556;

госпдоговірна робота з Держводгоспом 07.141.10 (Т-451) «Розробка нової редакції нормативного документа з ведення моніторингу меліорованих земель та підтоплення територій з створення системи оцінки та прогнозу стану територій сільських населених пунктів, що зазнають підтоплення», 2010р., номер державної реєстрації 0107U008373;

завдання 01.06.01 «Обґрунтувати технологічні схеми та параметри управління водним режимом на модульних системах гумідної зони» заключний, 2005 р., номер державної реєстрації 0101U004619; Етапи 2003: «Розробити інформаційно-програмне забезпечення для оптимізації режимів зволоження» та «Ідентифікувати технологічні схеми і алгоритми управління водорегулюванням для конкретних природно-кліматичних умов»;

Етап 2004р: «Провести тестові розрахунки та апробацію методики вибору технологічних схем і оптимізації параметрів управління водним режимом на системах з різними природно-кліматичними умовами». 2004р.,

госпдоговір з МінАПК № 6.05.26 від 20 липня 2005 р. “Hауково обґрунтувати систему ведення сільського господарства на осушуваних землях для реформованого аграрного сектору України ” № державної реєстрації 0105U005607; Розділ 5;

завдання 03.03.01-035 «Розробити наукові основи створення екологобезпечних ситем та технологій інтегрованого управління водно-земельними ресурсами на меліорованих територіях зони надлишкового зволоження», номер державної реєстрації 0106U004950; етап 2006 р.: «Провести аналітичні та патентні дослідження, розробити вихідні вимоги на створення нових конструкцій меліоративних систем та моделі управління водно-земельними ресурсами на меліорованих територіях», розділ 2

завдання 03.03.

Меліорати́вна систе́ма - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.
Пате́нтно-кон'юнкту́рні дослі́дження - системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності.
04-034 «Дослідити закономірності формування водно-фізичних параметрів осушуваних грунтів та розробити системи їх діагностування і управління» номер державної реєстрації 0106U005327; етап 2006 р.: «Виконати аналітичні дослідження зміни властивостей осушуваних грунтів під дією агромеліоративних заходів, розробити динамічні моделі водно-фізичних властивостей грунтів та методологію їх моделювання», розділ 2.
Динамі́чна моде́ль сист́еми - сукупність співвідношень, що визначають вихід системи в залежності від входу та стану системи.
3; НТП УААН 03 Розвиток меліорованих територій

етап 2011 року за завданням 04.02/14 «Розробити методи та механізм платного водокористування на сільських територіях» номер державної реєстрації 0111U003821; НТП УААН 02 Наукові засади раціонального водокористування на сільських територіях.

  1   2   3


Скачати 485.63 Kb.

  • СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ