Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСитянін владислав Володимирович

Скачати 428.31 Kb.

Ситянін владислав Володимирович
Скачати 428.31 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації25.04.2017
Розмір428.31 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


Державний вищий навчальний заклад

«Університет менеджменту освіти»

НАЦІОНАЛЬНОЇ Академії ПЕДАГОГІЧНИХ наук України

СИТЯНІН Владислав Володимирович

УДК 371.112:37.018.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
46:34


ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ науково-педагогічних працівників вищої школи

13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2010Дисертацією є рукопис.
Професі́йно-техні́чний навча́льний за́клад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я.


Робота виконана у державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту освіти» Академії педагогічних наук України.

Науковий керівник

доктор психологічних наук, професор

СЕМИЧЕНКО Валентина Анатоліївна,

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

АПН України, проректор з наукової роботи.


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор

Гузій Наталія Василівна,

Національний педагогічний університет

ім. М. П. Драгоманова, завідувач кафедри педагогічної творчості;

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Пилипчук Віталій Васильович,

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, старший науковий співробітник відділу теорії і історії педагогічної майстерності.


Захист відбудеться «30» червня 2010 р. о «14» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, актова зала.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.Автореферат розісланий «31» травня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради _______________ О.І.Зайченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Становлення незалежної правової держави, побудова України, як демократичного цивільного суспільства, зумовили значні зміни в суспільній правосвідомості: підвищення ролі людини, значущості її особистісних, професійних якостей в реалізації цих перетворень.
Правова́ держа́ва - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом.

Актуальність дослідження процесу формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів обумовлена низкою принципово важливих обставин: великого значення набуває погляд на правову компетентність науково-педагогічних працівників з позиції соціально-правового замовлення суспільства; виникає значна кількість питань, пов'язаних із захистом і реалізацією прав, у тому числі і права інтелектуальної власності у сфері науки і освіти, адже інформаційно-правові послуги користуються все більшим попитом серед різних груп населення.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

У працях українських науковців Г.П.Васяновича, Я.В.Кічук, М.К.Подберезського та ін., роботах представників російських шкіл правової педагогіки І.Ф.Рябко, О.С.Саламаткіна, Є.В.Татарінцевої та ін. обґрунтовуються теоретико-методологічні аспекти морально-правової відповідальності педагогів, визначається необхідність вирішення проблеми правової підготовки педагогічних працівників.

Правова підготовка педагогічних кадрів розглядається як важлива складова їх професійної підготовки, результатом якої є високий рівень професійної майстерності і компетентності педагогів.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

У той же час аналіз наукових джерел з питань формування правової компетентності педагогічних працівників дозволив зробити висновок, що проблема ще далека від остаточного вирішення.

Зокрема, М.І.Городиський, І.М.Дарманська, В.В.Одарій та ін. досліджують проблему підготовки майбутніх педагогів до правового забезпечення професійної діяльності; Я.В.Кічук, І.А.Романова – формування правосвідомості як особистісно-професійної якості майбутнього вчителя.

Педагогічні проблеми формування правової культури аналізуються у працях В.О.Безбородого, В.І.Владимирової, І.В.Козубовської, А.С.Морозова, А.С.Саломаткіна. Формування правової культури старшокласників є предметом досліджень Л.В.Твердохліб; правосвідомості учнів – Н.О.Ткачевої. Формуванню правової культури і правосвідомості у сфері органів внутрішніх справ присвячені роботи В.О.

Правова культура суспільства - це різновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства.
Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.
Безбородого, С.Т.Кунгожинова, А.С.Морозова, В.І.Темченко; проблемі формування правових знань у системі післядипломної педагогічної освіти – В.В.Олійника, Л.Н.Каращук, О.А.Панової, Н.М.Саприкіної та ін.

У той же час необхідно відзначити, що, не дивлячись на теоретичну і практичну цінність цих робіт, на сучасному етапі ще не приділялося належної уваги проблемам правової освіти науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (далі – ВНЗ). Питання змісту та особливостей формування правової компетентності цієї категорії педагогічних працівників на сучасному етапі досліджені недостатньо.Таким чином, у сучасних умовах виросла необхідність у спеціальному дослідженні процесу формування правової компетентності, визначені його змісту, чинників, динаміки, а також у вирішенні тих аспектів формування правової компетентності, які залишилися без уваги дослідників, а саме:

 • сутність правової компетентності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як обов'язкового компонента професійної компетентності;

 • особливості і специфіка формування правової компетентності працівників вищої школи;

 • педагогічні умови і технології формування правової компетентності науково-педагогічних працівників.

Недостатня розробленість вище перелічених аспектів в науково-теоретичному і методичному плані, відсутність програми формування правової компетентності у науково-педагогічних працівників зумовили вибір теми дослідження: «Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи». Під вищою школою у даному дослідженні ми будемо розуміти, в контексті Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти» та інших нормативно-правових актів, ВНЗ III-IV рівнів акредитації(далі – р.а.).
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

  1   2   3   4


Скачати 428.31 Kb.

 • ПЕДАГОГІЧНИХ наук
 • ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ науково-педагогічних працівників вищої школи
 • Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор СЕМИЧЕНКО Валентина Анатоліївна
 • Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Гузій Наталія Василівна
 • Пилипчук Віталій Васильович
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради _______________ О.І.Зайченко ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.
 • «Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи»
 • Постанови Кабінету Міністрів України