Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСкладні випадки правопису м’якого знака й апострофа

Скачати 110.27 Kb.

Складні випадки правопису м’якого знака й апострофа
Скачати 110.27 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір110.27 Kb.

СКЛАДНІ ВИПАДКИ ПРАВОПИСУ
М’ЯКОГО ЗНАКА Й АПОСТРОФА


 • Виконання тестових завдань

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах правильно вжито м’який
знак.
А Зменьшити, дрібненько, кобзарь, кількість;

Апостро́фа (грец. ἀποστροφή) - в риториці прийом, коли серед загальних розміркувань слідує звертання до якоїсь конкретної особи з-поміж слухачів чи до уявного образу.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


Б цяцькатись, шпиндель, візьміть, кіньчик;
В няньчити, дізнається, медальйон, принесіть;
Г на сопільці, уманський, український, сядеш.
2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Т..охкати, учител..с..кий, піс..ня, сяд..мо;
Б гарнен..ко, спіл..ніст.., Уман..щина, мізин..чик;
В щіл..ний, власниц..кий, кін..с..кий, Гор..кий;
Г людс..кість, т..мяний, різ..бяр, віз..міть.
3. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Трин..кати, близен..ко, велетен..ський, вишен..ці;
Б змен..шити, ущіл..нювати, запишіт..ся, війс..ко;
В олівец.., бояз..кий, лікар.., учител..ці;
Г принос..те, ган..ба, швец.., вознос..ся.
4. Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці пропущених
букв слід писати м’який знак.
А Пол..с..кий, нян..чити, держал..це, бат..ківс..кий;
Б рибал..ство, грают..ся, чотир..ом, Коростен..щина;
В снігурон..ці, гуцул..с..кий, лял..ці, волин..с..кий;
Г киц..ка, рибал..ці, дівчинон..ці, гал..ченя.
5. Позначте рядок, у якому вживання м’якого знака в усіх сло-
вах відповідає нормам українського правопису.

Український правопис - система загальноприйнятих правил української мови, які визначають способи передавання мовлення на письмі.


А Грильяж, попадья, баский, розмазьня, прокинься;
Б редьці, близькість, в’язькість, Федьчишин, тарільці;
В голівоньці, рибалці, ковальський, рибальство, селянство;

Риба́лка або риболов - професія людини, що займається рибальством. Діяльність рибалки є одним з найстародавніших занять людства, яке з'явилось за часів полювання та збирання. Професія рибалки досить розповсюджена в суспільствах з низьким рівнем розподілу праці.

Селя́ни - жителі сіл і сільських місцевостей, а також люди, чиїм джерелом існування є праця на землі, зайнятість в фермерському господарстві; представники класу фермерів, або працівників або власників невеликих господарств, особливо в середні століття при феодалізмі; або, більшість населення в будь-якому доіндустріальному суспільстві.


Г Гриньчишин, Михальчук, безлюдно, женшень, женчики.
6. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А Кур..єр, зішкр..ябувати, св..ято, тьм..яний;
Б льоном..яльний, слов..янин, розв..язок, двох..ярусний;
В маз..юкати, з..юрмитися, арф..яр, медв..яний;
Г зів..янути, моркв..яний, торф..яний, цв..яшок.
7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом.
А Дерев..яний, кав..ярня, б..ється, медв..яний;
Б дріб..язковий, рутв..яний, возз..єднання, підв..язати;
В зв..язок, повір..я, дит..ясла, Лук..янівка;
Г в..юнкий, необ..їжджений, без..ідейний, сім..янин.
8. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Св’ятослав, прицвяхувати, пів’яблука, Лавуаз’є;
Б розм’якнути, різьбяр, Х’юстон, півогірка;
В транс’європейський, черв’як, сурмяний, св’ятенник;
Г конс’єржка, медвяний, напів’японець, духм’яний.
9. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Прес-пап’є, Руж’є, торф’яний, фюзеляж;
Б ком’юніке, Пів’європи, безязикий, барел’єф;
В Хьюстон, Міньюст, спьянілий, зап’ястя;
Г дзвякнути, надвязати, миш’як, рутв’яний.
10. Позначте рядок, у якому не порушено правила вживання апо-
строфа.
А Роз’яснити, пів’їдальні, транс’європейський, комп’ютер;
Б п’юпітр, Монтеск’є, порт’єра, Рив’єра;
В перед’ювілейний, верб’яний, В’ячеслав, розпяття;
Г без’язикий, пів’юрти, черв’як, арф’яр.

Довідка «Правопис апострофа»
Апостроф ставиться:
1) після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р): п’ятниця, солов’їний, б’ють, черв’як;

Приголосний звук, шелестівка - звук, що твориться за допомогою голосу й шуму або тільки шуму.


2) після р в кінці складу: бур’ян, матір’ю, пір’їна;
3) після префіксів, що закінчуються на приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити;
4) після к у слові Лук’ян та похідних від нього: Лук’яненко, Лук’янівка, Лук’янчук;
5) у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний: двох’ядерні, чотирьох’ярусний, дит’ясла.
Апостроф не ставиться:
1) після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть інший приголосний (крім р), що належить до кореня: святковий, тьмяний, морквяний;
2) після р, що позначає м’який приголосний на початку складу: порятунок, буряк, рясний.
Ігрове дослідження-відновлення

 •  Випишіть слова у дві колонки: у ліву — з апострофом, у праву — без нього, щоб дізнатися, що зашифровано в завданні.

1. В..єтнам, хутор..янин, об..єм, б..юст, б..є, лл..ється, Ілл..я, об..єкт, р..яно, об..єднання, напам..ять, астрахан..ський, ув..язнений.
Ключ. Підкресліть у кожному слові першу літеру — отримаєте назву твору  Б. Олійника.
2. Дит..ясла, духм..яні снопи, ін..єкція, в..яжеться, Р..єпін, св..ятопис, п..ятсот, кров..ю, міл..йони, В..єтнам, бур..як.
Ключ. Підкресліть у кожному слові або словосполученні передостанню букву — прочитаєте назву одного з творів Лесі Українки.

Словосполучення - поєднання слів, утворене за нормами мови з двох або більше повнозначних слів, пов'язаних між собою синтаксично, яку використовують як лексично-семантичний матеріал номінативної (знакової) функції в реченні й поза ним.


3. Опам..ятатися, бур..як, дев..ять, р..явкати, нев..язкий, електрозвар..ювання, ад..ютант, атель..є, голуб..ятко, духм..яний, об..їзд, вар..яг, Лук..янівка, інформб..юро, об..єкт, кань..йон, верб..я, р..явкнути, арф..яр, авант..юра, дов..янути, щупл..явий, оп..яніти, евол..юція.
Ключ. Підкресливши перші букви, прочитаєте прислів’я.
4. Інтерв..ю, ф..юзеляж, різьб..яр, верб..я, ад..юльтер, ад..ютант, н..юанс, к..ювет, нав..язливий, Омел..ян.
Ключ. Прочитавши перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому, отримаєте ім’я та прізвище «каменяра» України, автора збірки «З вершин інизин», п’єси «Украдене щастя».
Розподільне письмо

 •  Поставте, де треба, апостроф, поясніть його вживання. Згрупуйте слова згідно із правилами його вживання (1 група —після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки, якщо перед ними немає кореневого приголосного (крім р);

  Губні приголосні (англ. Labial consonant; фр. Consonne labiale; яп. 唇音) - різновид приголосних звуків, що утворюються зближенням чи зімкненням нижньої губи з верхньою губою або з верхніми зубами.

  2 група — після р в кінці складу; 3 група —після префіксів, що закінчуються на приголосний: з’єднати, під’їхати, роз’яснити; 4 група — у складних словах, перша частина яких закінчується на приголосний; 5 група — після к у слові Лук’ян та похідних від нього). Слова, в яких апостроф не вживається, випишіть у 6 групу.

Полум..яніти, Амудар..я, різдв..яний, між..ярусний, присв..ята, безвітр..яний, Лук..яненко, бур..ячиння, Солов..йов, Валер..ян, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, забур..янений, вітр..як, валер..янка, б..язевий, сім..янин, зат..ямити, запам..ятати, Дерев..янко, медв..яний, В..язьма, дріб..язковий, взаємозв..язаний, рутв..яний, різьб..ярство, зав..язка, підрум..янений, зм..якшити, львів..яни, поголів..я, перед..осінній, роз..ораний, слов..яни, звір..ячий, роз..ятрений, трьох..етапний, трьох..ярусний, об..їжджати, об..ємний, без..ядерний, необ..їжджений, пів..язика, арф..яр, возз..єднання, в..йокнути, дит..ясла, пів..Європи, кам..яний, безвітр..яний, бур..ячиння, Валер..ян, звір..ячий, Лук..янович, повір..я, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, Лук..янчук, кар..єра, всер..йоз, тр..юм, Гур..єв, підгір..я, матір..ю, Р..єпін, з матер..ями, бур..я, р..ясно, кур..йозний, забур..янений, вітр..як, Гур..ївка, р..яд, від..ємний, без..ідейний, з..організувати, дез..орієнтація, сан..інструктор, Із..яслав.
Дослідження-відновлення

 •  Запишіть подані слова орфографічно та поясніть наявність або відсутність у них апострофа.

  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

  Орфогра́фія (грец. ὀρθογραφία, від ὀρθός - правильний і γράφω - писати) - історично сформована й загальноприйнята система правил національної мови щодо способів передачі мовлення на письмі, яка поряд із пунктуацією становить правопис певної мови.[вjачеислаў], [мjата], [л’убовjу], [подв’і рjа], [бур’ак],[пjатниц’а], [беизазикиĭ], [чотир’охjарусниĭ], [беизгол’івjа],[з’в’ір’ачиĭ], [м’іжjеўропеіс’киĭ], [звjазати], [пjанкиĭ], [зjідеиниĭ],[мjач], [погол’івjа], [морквjаниĭ], [з’іўjалиĭ], [розjареиниĭ], [ц’в’ах],[р’асниĭ].

 •  Перепишіть слова, замість крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть правила вживання м’якого знака.

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., мороз.., постат.., близький, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко, тон..ко, пол..с..кий, в’юн..кий, держал..це, кружал..це, ціпил..но, Ковал..чук, Медвед..чук, палац.., палец.., бац.., Хар..ків, Мозир.., шир..ма, сімдесят.., сім..сот, с..огодні, утр..ох, купец..кий, одес..кий, кавказ..кий, бас..ко, різ..ко, брин..чати, різ..бяр, дон..ці, стан..те, сип..те, ріж..те, сон..кові, млин..кові, вір..те, удар..мо, комір..чику,
тр..ома, шіст..ма, шіст..ома, с..ома, віс..ма, снит..ся, сниш..ся, доч..ці, сваш..ці, лял..ці, лл..ю, віз..му, гір..ку, гал..ці, Гал..ці, пол..ку (танок), пол..ку (військова одиниця), тіл..ки, (з) тол..ку, міл..ка (риба), міл..кий.

 •     Подорожуючи Францією, ми відвідали такі міста й містечка:

Ам..єн, Д..єпп, Мез..єр, Авін..йон, Монпел..є, Перпен..ян, Пуат..є, В..єрзон, Лор..ян, Комп..єнь, Понтарл..є, Т..йонвіль.
Прокоментувати свій вибір. Розказати, у яких випадках ставиться апостроф, а в яких — м’який знак.

 ПРАВОПИС СЛІВ іЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИІгрове дослідження-відновлення

 •  Записати слова у дві колонки: 1) з ненаголошеним е; 2) з ненаголошеним и.

1. Е т..кетка, д..сятий, еф..ктивний, нож..ці, кат..горія, ап..льсин, т..жневий, доб..реться.
Ключ. Підкресливши першу букву у кожному слові, прочитаєте назву одного з віршів І. Франка.
2. Ож..ледиця, др..жати, ож..вати, л..генький, ел..гантний, в..шневий, ж..рненький, кл..котіти, ст..пи, евр..ка, н..зенько, адр..сат, кр..ниця, ож..вати, нап..кти, дал..чінь, р..ве.
Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте ім’я та прізвище автора повісті «Зачарована Десна».
3. З..рно, вер..с, л..ман, м..далі, ваз..лін, ш..рокі, вер..сень, п..ніцилін, кр..латої, м..сколиз, чер..да, трен..р, пш..ниця, велос..пед, бр..ніти, н..потріб, вес..ло, ц..ферблат, гл..бочінь,
з..рном, б..режу, п..ньок, м..тро.
Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву — прочитаєте народну мудрість.
4. Мат..матика, м..лкий, ос..литися, ж..брак, оп..тати, ж..раф, нав..сати, акт..вний, нам..рзати, ан..кдот, н..ктар, тр..вожний, р..зикувати, ет..кет, бр..ніти, арт..стичність, ен..ргетичний.
Ключ. У кожному слові підкресліть першу букву. З цих букв прочитаєте закінчення вислову
В. О. Сухомлинського «Треба  тонко відчувати три речі: …»
5. В..ликий, муніц..пальний, ож..ледь, вер..ск, акт..віст, розд..рати, кр..ниця, чер..во, очищ..ння, опр..томніти, кош..ня.
Ключ. Прочитайте перші букви у словах, спочатку в першому стовпчику, а потім у другому — дізнаєтеся псевдонім відомої української поетеси Марії Олександрівни Вілінської.

Псевдоні́м (грец. ψευδής - «помилковий, брехливий, вигаданий» і грец. όνομα - «ім'я») - ім'я, використовуване людиною замість справжнього (даного при народженні, зафіксованого в документах) в тій або іншій публічній діяльності.Орфографічни й практикум

Варіант 1


1. Як слід писати слово в(волю)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово в(розсип)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Як слід писати прислівник (на)пам’ять?

Прислівник (лат. adverbium - біля дієслова) - це незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, стан предмета або ознаку якості і відповідає на питання як? де? звідки? наскільки? якою мірою?


А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
4. Як слід писати слово о(бік)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово (на)останок?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати слово на(перед)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати слово зо(зла)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово над(голодь)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Як слід писати слово на(перебій)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
10. Як слід писати слово ні(кого)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
11. Як слід писати слово на(гору)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
12. Як слід писати слово по(заду)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
Варіант 2
1. Як слід писати слово с(краю)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
2. Як слід писати слово (най)світліший?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
3. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова.
А Військкомат, юннат, беззубий.

Військо́вий комісаріа́т (Військкомат) - орган місцевого військового управління в СРСР, а потім у республіках колишнього СРСР, відповідальний за військово-мобілізаційну та обліково-призовну роботу.


Б Віконниця, знаряддя, молодістю.

Віко́нниця - непрозорі щитки для прикривання вікна. Особливо широко використовувалися до винаходу віконного скла, але ще продовжують застосовуватися. Можуть мати різну конструкцію. Колись їх робили здебільшого з дерева, зараз для їхнього виготовлення використовують багато сучасних матеріалів - пластик, тоноване скло, а також щільну тканину.


В Молоддю, воз’єднання, радісттю.
4. Як слід писати слово як(най)рідніший?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
5. Як слід писати слово до(пізна)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
6. Як слід писати слово на(переріз)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
7. Як слід писати слово без(промаху)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
8. Як слід писати слово з давніх(давен)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
9. Укажіть рядок, у якому правильно написано всі слова.
А Тижневий, щасливий, ненависний.
Б Викладацький, хворосняк, зап’ясний.
В Блиснути, мастний, брязнути.
10. Як слід писати слово на(відчай)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
11. Як слід писати слово з(розгону)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.
12. Як слід писати слово по(знаку)?
А Разом.
Б Окремо.
В Через дефіс.

 Правопис імен, по батькові та прізвищЗавдання
Вправа 1. Перепишіть текст. Поставте подані в дужках слова в потрібному відмінку, у дужках зазначте цей відмінок.
Життя (Гай Юлій Цезар) — одного з (найвизначніший державний діяч) Стародавнього (Рим) — повне пригод, тріумфів, (війни), змов, походів, описане в (багато) наукових, науковопопулярних і художніх творах. Дійшли до нас і твори, написані (сам) (Цезар), які відзначаються (лаконічність), впевненою і невимушеною мовою розповіді.
Від (час) життя видатного воєначальника, політичного діяча нас віддаляє майже двадцять (століття).

Воєнача́льник - вищий військовий або військово-морський начальник (командир), на якого покладено обов'язки управління військами, як у мирний так і у воєнний час.

Відмі́нок - граматична словозмінна категорія, характерна для іменних частин мови (іменника, прикметника, числівника, займенника). Відмінок як категорія також притаманний дієприкметнику (особлива форма дієслова, яка поєднує ознаки і дієслова, і прикметника).

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.

Але й досі крилаті слова, пов’язані з його (ім’я), живуть і передаються від покоління до покоління.

Крила́ті слова́ (крила́ті ви́слови, крила́ті фра́зи) - сталі словесні формули (влучні вислови, звороти мови, окремі слова).

«Жереб кинуто!», «перейти Рубікон», «Прийшов, побачив, переміг», «Дружина (Цезар) повинна бути вище всяких (підозра)», «І ти, Брут?» — у (ці) крилатих словах затримано окремі моменти життя великого римлянина, моменти (рішучі) змін, найвищого (тріумф), ускладнень і смертельної поразки (За А. П.

Затримання - це тимчасовий запобіжний захід, який обирається органом досудового слідства чи органом дізнання в разі нагальної потреби запобігти злочину чи припинити його і який полягає в тому, що особа, яка затримується, позбавляється волі на певний термін.

Коваль).
ü Знайдіть і позначте в тексті іменники II відміни.
ü Провідміняйте за всіма відмінками іменник ім’я, визначивши його
відміну.
Вправа 2. Прочитайте текст. Знайдіть орфографічні та граматичні помилки, виправте їх, поясніть правильне написання.
У містечку Іка розташованому в південно-західній частині Перу, знаходиться приватна колекція каменей з вигравіруваними на них малюнками, що дають змогу зазирнути у таємниці походження і розвитка людської цивілізації.

Гравірува́ння, ритува́ння, гравіюва́ння - метод отримання зображення, як правило на металевих поверхнях шляхом зняття поверхневого шару матеріалу.

Граматика Грама́тика (грец. γραμματική, від γράμμα - «літера», «написання») - термін, який вживається в двох пов'язаних значеннях: як будова мови і як розділ мовознавства, що вивчає граматичну будову мови.

Цивілізація Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).

Ці камені несуть інформацію про історію світа п’ятидесятимільйонолітньої давнини. Майже всі камені чорного чи сірого кольора, пласкі чи валуно-подібні вагою до двісті кілограм, з усіх боків покриті, тонко нанесеними малюнками, які розташовані так, що побачити зображену сцену цілком можна лише перегортаючі камінь (За Г. Бургунським, Р. Фурдуєм).

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Вправа1. Поясніть правопис и в словах.
Система, авторитет, ситуація, паразитувати, індивідуум, цивілізація,приватизація, культивувати, поляризація, позиція, динамічний,принцип, оптимізм, дискета, дискотека, синтез, психологія, оптимальний,класичний, кредит, юридичний.

Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

Дискотека (фр. discothèque; похідне від слів disque - пластинка та cartothèque - картотека) - розважальний захід, який проводиться в спеціальному клубі або на відкритому повітрі (танцполі). До поширення дискотек, у більшості клубів та барів грали музиканти наживо.

Паразитизм - це вид взаємозв'язків між різними видами, за якого один з них (паразит) певний час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, частково чи повністю покладає на нього регуляцію своїх взаємовідносин з довкіллям.

Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.

Авторите́т (нім. Autorität, від лат. auctoritas - влада, вплив) - загальновизнана довіра, пошана.

На́голос або акце́нт (лат. Accentus, нім. Akzent, англ. stress, грец. τόνος) - надсегментна одиниця мовлення. Наголос є властивістю складу. Його також можна визначити як якісну характеристику (коли якість голосного є засобом вираження наголошення) і, також, як кількісну характеристику (відносно збільшена тривалість наголошеного голосного).


Вправа 4. У поданих словах замість крапок поставте потрібні літери.
Поясніть правопис і.
Суверен_тет, кр_за, санкц_я, тер_тор_я, д_скус_я, макс_мальний,
реан_мація, асоц_ац_я, конт_нгент, юр_сд_кц_я, ц_віл_зац_я,
_мпічмент, м_н_стр, поз_ц_я, амун_ц_я, картр_дж, трад_ц_я.
Вправа 2. Поясніть правопис і в поданих словах.
Концепція, орієнтація, реанімація, інтелектуальний, інтуїція, інженерія,
пріоритет, ліквідація, амортизація, література, журі, попурі, інквізиція, ліцензія, демократія, бізнес, біном, аксіома, аналіз, педіатрія,еквівалент, фоліант, період, архітектура, ієрогліф, орієнтуватися,екскурсія, поні, імперія, імпульс, авіація, лінолеум, офіс,декларація.

Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Педіатрі́я (від грец. παιδίον - дитина та грец. ιατρεία - лікування) - галузь у медичній науці, головним завданням якої є збереження або повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).

Інтелект Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.


Вправа 3. З поданими словами складіть міні-текст на тему «Складові успіху».
Авторитет, індивідуальність, інтуїція, дисципліна, інтелігентність, шляхетність,
організованість, конструктивність, комунікабельність.

Комунікабельність (від лат. cjmmunicabilis - з'єдную, повідомляю) - здатність людини до спілкування, до встановлення соціальних зв'язків, контактів, до плідної взаємодії з іншими людьми.

Інтелігентність - теоретичний ідеал іманентної людської якості, що полягає у практичному втіленні усебічно розвиненої особистості, актуалізованої у людині-творці.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.

Шляхетність - сукупність особистісних якостей, зазвичай притаманних людині, що походить зі знатного (благородного) роду, тобто аристократу, дворянину, і людині, яка отримувала спеціальне виховання, яке необхідне для несення відповідальності, що покладалася на неї через своє походження.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.


 Поясніть значення слова шляхетність.
Вправа 5. У поданих словах, де треба, замість рисок поставте апостроф. Поясніть значення слів.
П_єдестал, п_єса, ін_єкція, кон_юнктура, б_ро, к_ювет, прем_єрміністр,кур_єрський, ад_ютант, р_юш, комп_ютер, кар_єра,об_єктивний, ад_юнкт, кон_юнктивіт, п_ре, суб_єктивний,Рив_єра.
Монтеск_є, Г_юго, Кюв_є, д_Арсонваль, О_Кейсі; бар_єр, б_ювет,б_ювар, б_юджет, б_юлетень, б_язь, тер_єр, краков_як,ком_юніке.
Вправа 6. Утворіть похідні від поданих далі слів.
Комп’ютер, кур’єр, об’єкт, фюзеляж, бюджет, бар’єр, суб’єкт.
 Поясніть значення слів суб’єкт і об’єкт. Поміркуйте над тим, хто ви — суб’єкт чи об’єкт — у процесі свого навчання. Що є більш результативним?
Вправа 7. Замість рисок, де треба, поставте ь. Поясніть значення слів.
Амал_гама, Болон_я, кол_є, павіл_йон, Рафаел_, флібуст_єр,ал_фа, кал_ка, брил_янт, монсен_йор, пал_мета, Бал_тимор,Н_ютон, Мол_єр, Дел_фи, дел_фініум, т_юл_пан, п_юпітр,кан_йон, компан_йон.

Останнім часом в українській мові з’явилася значна кількість нових запозичень, частина яких ще не увійшла в орфографічні словники.

По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Запам’ятайте правопис цих слів.

Армрестлінг, боулінг, ваучер, візажист, дефіле, дилер, іміджмейкер, істеблішмент, інтернет, кастинг, кілер, кліп, кіч, консьєрж, копірайтер, лейбл, маркетинг, моніторинг, менеджмент, пейджер, пепсі-кола,принтер, плейер, полтергейтс, провайдер, продюсер, резюме, рекетир,рейтинг, самміт, сканер, спікер, сталкер, тендер, тінейджер, хакер,хіт, чизбургер та інші.

Пе́псі-ко́ла (англ. Pepsi - Cola) або просто Пе́псі - безалкогольний прохолодний напій, що продається по всьому світу. Основний конкурент «Кока-коли». Права на торгову марку «Пепсі-кола» належать американській компанії «PepsiCo».

Копірай́тинг (англ. copywriting - це сполучення слів «copy» - рукопис, текстовий матеріал та «writing» - написання) - професійна діяльність, написання рекламних і презентаційних текстів (реклама (пряма або прихована) товару, компанії, послуги тощо).

Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.

Пі́дліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

Істе́блішмент (від англ. Establishment) - владні, правлячі кола, політична еліта. Прошарки суспільства, що мають привілейоване положення і є опорою даного суспільного устрою. Високий рівень прибутків, стійке становище в суспільстві, достаток;

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.


Вправа 8. Запишіть, поясніть і запам’ятайте правопис слів.
Акумулятор, анулювати, апарат, апетит, асистент, атестат, атракціон,балада, балотуватися, басейн, белетристика, бюлетень (род.

Белетри́стика (з фр. Belles Lettres - досл. «красне письменство») - термін літературознавства, у широкому розумінні - це фабульна розповідь, у вузькому - художня проза.

Атракціон - розважальний об'єкт, буквально в перекладі з французького означає «такий, що приваблює». Спочатку атракціонами називали найбільш видовищні циркові номери. Проте потім, з появою розвиненої індустрії розваг, атракціонами стали називати різні об'єкти в парках розваг.

: бюлетеня),ванна, дискусія, ілюзія, ілюмінація, інтелігенція, каса, колектив,комісія, конгрес, крос, метал, місія, окупація, опозиція, опонент,бонна, паралель, пасажир, пасивний, перон, песимізм, преса, програма, прогрес, пропелер, професія, процес, режисер, ресора,сума, сурогат, телеграма, теніс, тераса, територія, терор, тролейбус,тунель, шасі, шосе, ефект.

Телегра́ма (від грец. τηλέ - далеко і γραμμα - буква, запис) - повідомлення, послане телеграфом, одним з перших видів зв'язку, що використовує електричну передачу інформації. Телеграми передаються, як правило, з використанням азбуки Морзе.


Вправа 9. Доберіть до поданих слів і словосполучень іншомовні
синонімічні слова і поясніть їх правопис.
Пояснення, бездіяльний, оскарження (звернення із скаргою), обговорення
суперечливого питання, захоплення чужої території,
святкове освітлення, документ про закінчення школи, постановник
спектаклю, угода на ґрунті взаємних поступок, спеціальність.
 Слова для довідок: професія, режисер, компроміс, атестат, окупація,
ілюмінація;

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Компроміс (грец. compromissum - угода, згода) - згода з ким-небудь у чомусь, що досягається взаємними поступками; поступка заради досягнення мети.

апеляція, дискусія, пасивний.
Вправа 10. Доберіть до поданих слів антоніми. Поясніть їх значення і правопис.
Авангард, неологізм, асиметрія, циклічний, пігмей, песимізм, альтруїзм,статика, комедія, аналіз.
Вправа 11. Доберіть до поданих слів і словосполучень синонімічні
іншомовні слова. Поясніть їх значення ї правопис.
Припущення; діяльний; пиха; прощення; вивішене оголошення про виставу; влучний вислів; надмірне себелюбство; позитивний погляд на життя; діамант; швейцар; знецінення; нестача; той, хто любить батьківщину; положення, яке не потребує доказів; найбільший; глава уряду;

Неологі́зм (від грец. νέος - молодий, новий і λογισμός - судження, вислів) - новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі входження в загальне використання і ще не включена до державної та загальновживаної мови.

Альтруїзм (франц. altuisme, лат. alter - інший) - безкорисливе прагнення до діяльності на благо інших; протилежність егоїзму. Це різновид самозречення, бо в умовах соціальної та психологічної відокремленості між людьми в феодальному чи буржуазному суспільстві клопіт про добробут ближнього можливий лише за умов свідомого обмеження власного добробуту.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Глава уряду - старший посадовець виконавчої гілки влади держави, часто має контроль над кабінетом міністрів. При парламентській системі, главою уряду найчастіше є прем'єр-міністр (або прем'єр тощо). При президентській системі або монархії, главою уряду може бути та ж персона, що і глава держави, та найчастіше називається президентом (республіки) або монархом.

військове спорядження; позика; напад; незалежність; видіння.
 Слова для довідок: патріот, брильянт, оптимізм, аксіома, амуніція,агресія, кредит, прем’єрміністр, суверенітет, егоїзм, портьє, максимальний, афоризм, амністія, активний, гіпотеза, афіша, амбіція, дефіцит, галюцинація, девальвація.

Споря́дження військо́ве або бойова екіпіровка - сукупність предметів, складових екіпіровки військовослужбовця для ведення бойових дій. Найбільшої ефективності бойової екіпіровки можна досягти при оптимальному поєднанні тактико-технічних характеристик всіх складових.

Девальва́ція (від лат. de - префікса, що означає рух униз, та лат. valeo - маю значення) - офіційне зменшення золотого вмісту грошової одиниці чи зниження курсу національної валюти щодо золота, срібла, певної іноземної валюти.

Державний суверенітет - верховенство держави на своїй території і незалежність у міжнародних відносинах. Верховенство держави означає дію в межах її території тільки однієї публічної влади, яка визначає повноваження усіх державних органів і посадових осіб, а також підлеглість цій владі всього населення території.Орфографічний практикум

 •  Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський). 2.

Мико́ла Степа́нович Вінграно́вський (7 листопада 1936, Первомайськ - 26 травня 2004

Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар). 3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта). 4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук). 5. Я слухаю, як свищуть, ніби
реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).

 •  Переписати слова й вставити, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Пояснити правопис слів.

Р..шел..є, Ц..ц..рон, Т..ц..ан, Вандрі..с, Фе..рбах, П..ємонт,Барб..юс, К..юв..є, Н..ютон, Мол..єр, Рос..іні, Рус..о, Лес..інг,Монтеск..є, Лавуаз..є, Руж..є, Тор..іч..ел..і, Верг..лій, Гал..лей,Гр..г, Д..дро, К..пл..нг, Паган..ні, У..тмен, Хем..нгуей, Шексп..р,
Ш..л..ер, Пал..адій, Бокач..о, Гр..м.. .

 • Записати слова під диктовку. Перевірити їх правильність. Виправити помилки. Сказати, у яких словах були допущені помилки та розказати правила на ці орфограми.

  Орфограма - це правильне написання за відповідним правилом або за традицією, яке обирається з кількох можливих. Орфограма є однією з основних одиниць орфографії, що забезпечують її теоретичним і практичним вивчення.П’єса, дисидент, партитура, гриль, гірлянда, букініст, динаміт, трикотаж, кювет, кур’єр, Оттава, брутто, сюрреалізм, Діккенс, ванна, піца, спагеті, конферансьє, брошура.


Скачати 110.27 Kb.

 • Довідка «Правопис апострофа» Апостроф ставиться: 1) після букв б, п, в, м, ф, які передають на письмі тверді губні приголосні звуки
 • Ігрове дослідження-відновлення
 • Дослідження-відновлення Запишіть подані слова орфографічно
 • ПРАВОПИС СЛІВ іЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ
 • Ключ.
 • Орфографічни й практикум
 • Правопис імен, по батькові та прізвищ
 • ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ Вправа1 . Поясніть правопис и в словах. Система, авторитет
 • Останнім часом в українській мові
 • Орфографічний практикум Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів. 1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський