Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСловник – довідник Лебедин, 2010р

Словник – довідник Лебедин, 2010р
Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Сумська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки

Навчально-методичний центр

професійно – технічної освіти в Сумській області

ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»

Словник – довідник

Лебедин, 2010р.

Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Сумська́ о́бласть - область у північно-східній частині України; охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. Утворена 10 січня 1939 року. Центр - місто Суми.

Сумська обласна державна адміністрація

Управління освіти і науки

Навчально-методичний центр

професійно – технічної освіти в Сумській області

ДПТНЗ «Лебединське вище професійне училище лісового господарства»Словник – довідник

для професії

«Оператор комп’ютерної верстки ІІІ –ІІ категорії»

за програмою ДСПТО 4112. – 01.0000-2007 р.

Обласна державна адміністрація (ОДА) - місцева державна адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до системи органів виконавчої влади України.

Гладка Ю,М.

викладач спецдисциплін ІІ категоріїЛебедин, 2010

Схвалено на засіданні методичної ради

Протокол № ____ від ___________

Укладач: Гладка Ю.М., викладач спецдисциплін ІІ категоріїСловник – довідник для професії «Оператор комп’ютерної верстки ІІІ –ІІ категорії» за програмою ДСПТО 4112. – 01.0000-2007 р.

Рецензенти: Косяченко В.П. заступник директора з НВирР

Комп’ютерний набір: Рожко Ксенія

Даний словник містить визначення і пояснення понад 500 основних термінів, які використовуються в інформатиці, обчислювальній техніці, комп’ютерних технологіях.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Словни́к - упорядкований в алфавітному чи тематичному порядку список заголовних слів, лексикографічно опрацьованих.Передмова

Навряд чи сьогодні хтось сумнівається в тому, що персональний комп’ютер така сама необхідна й корисна річ, як наприклад, холодильник, телефон, чи мікрохвильова піч.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Комп’ютер допомагає підготувати текстовий документ або створити таблицю, зібрати колекцію сімейних фотографій чи добірку пісень улюблених виконавців. Він розважає у години дозвілля і стає незамінним помічником у справах. Даний словник містить визначення і пояснення понад 500 основних термінів, які використовуються в інформатиці, обчислювальній техніці, комп’ютерних технологіях.

Для зручності у деяких випадках словникові статті супроводжуються ілюстративним матеріалом.

Словник розрахований на учнів державних закладів, студентів, вчителів.

Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.А

АБЗАЦчастина документа, яка відокремлена від іншої маркерами абзацу і яка має свої власні параметри (абзацний відступ, вирівнювання тощо).

АБОНЕНТ МЕРЕЖІ [network abonent, user node] - 1. Користувач, що має доступ до ресурсів ком­п'ютерної мережі або до мережі комп'ютерного зв'яз­ку. 2. Термінал, комп'ютер або робоча станція, під­ключені до обчислювальної мережі або мережі комп'ютерного зв'язку.
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


АВАНТИТУЛ - перша, яка називається вихідною, сторінка, що передує титульному листу.
Ти́тул (від лат. titulus - напис, почесне звання) - почесне звання (наприклад, граф, герцог), спадкове або таке, що надається окремим особам (зазвичай дворянам) для підкреслення їх особливого, привілейованого становища.
На авантитулі розміщують деякі вихідні дані: назва видавництва, місто та рік видання, назва серії, організації, від імені якої випустили видання, або друкують якийсь текст (лозунг, крилату фразу і т. д.
Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
) або зображення (в основному вид, марку).

АВТОЗБЕРЕЖЕННЯ — процес, що забезпечує періодичне збереження копій документа під час роботи над ним для відновлення введеної інформації після аварійного відімкнення комп’ютера або збою програми.
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.


АВТОКОД, мова асемблера [autocode, assembly language] - найпростіша мова програмування, орієн­тована на конкретний комп'ютер.
Асе́мблер (англ. assembler) - загальноприйнята назва транслятора з автокоду. Асемблер переводить початкову програму, написану на автокоді, в переміщувану програму на мові машинній. Оскільки асемблер здійснює трансляцію на мову завантажувача, при завантаженні програми необхідне налаштування умовних адрес, тобто адрес, значення яких залежать від розташування даної програми в пам'яті ЦВМ і від її зв'язків з іншими незалежно трансльованими програмами.
За формою й зміс­том А. найбільш близький до машинної мови. Струк­тура команд А. визначається структурою команд і да­ними машинної мови, але, на відміну від останньої, А. допускає застосування буквених позначень для кодів операцій і адрес.

Програми, написані А., вимагають значно меншо­го обсягу пам'яті й часу виконання. Знання програ­містом А. й машинного коду дає йому розуміння ар­хітектури машини. Незважаючи на те, що більшість фахівців у галузі програмного забезпечення роз­робляють програми мовами високого рівня (напри­клад, Object Pascal), найбільш потужне й ефективне програмне забезпечення повністю або частково напи­сане А.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Object Pascal - об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.
Маши́нний код, маши́нна мова в інформатиці - набір команд (інструкцій), які виконуються безпосередньо центральним процесором комп'ютера без транслятора. Кожен тип центрального процесора має власний машинний код.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Високорівнева мова програмування - мова програмування, розроблена для швидкого і зручного використання програмістом. Основна риса високорівневих мов - це абстракція, тобто введення смислових конструкцій, які коротко описують такі структури даних і операції над ними, опис яких на машинному коді або низькорівневій мові програмування був би дуже великим, складним для розуміння програмістів і зайняв би багато часу при написанні. Написані програми на мові високого рівня згодом перетворюються в машинний код для виконання безпосередньо операційною системою. В результаті безпосередній код, що виконується на комп'ютері і створений в процесі трансляції переважно містить певні зайві інструкції, тому виконання таких програм дещо повільніше. Швидкість також залежить від способу трансляції. Проте для сучасної обчислювальної техніки цей час не критичний. В разі якщо швидкість все ж критична, або ж потрібно напряму працювати з апаратним забезпеченням, то використовують мови низького рівня (асемблер).Переклад програми з А. на машинну мову здійсню­ється спеціальною програмою, яка називається асемб­лером і є по суті найпростішим транслятором.
Трансля́тор (англ. translator) - програма або технічний засіб, який виконує перетворення чи іншу обробку текстів програм.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.


АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНО­ЛОГІЯ (AIT) [automated information technology] - ін­формаційна технологія, в якій для передачі, збирання, зберігання та обробки даних використовуються методи й засоби обчислювальної техніки й систем зв'язку.

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ДАНИХ [auto­mated data processing] - обробка даних, яка викону­ються засобами обчислювальної техніки.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (AC) [automated system] - система програмних і апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності людини.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
На відміну від автоматичної системи А. с. завжди функціонує за участю людини, і людина є її головною ланкою.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСУ) [automated control system] - комплекс програм­них і технічних засобів автоматизації управління різ­ними об'єктами. На відміну від систем автоматичного управління в АСУ збирання й обробку інформації, необхідної для вироблення керуючих впливів, здійсню­ють автоматичні пристрої - прилади й комп'ютери, а остаточне рішення приймає людина.

АВТОМАТИЗОВАНЕ ДІЛОВОДСТВО - діловодство з застосуванням програмного забезпечення, що автоматизує облік, контроль та інші операції.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.


АВТОМАТИЗОВАНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ - документообіг паперових документів, у якому операції, що не вимагають власноручного підпису, виконуються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ, ро­боча станція) [automated working place] - місце опера­тора, обладнане всіма засобами, необхідними для ви­конання певних функцій.
Підпрограма (англ. subroutine) - частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних частин загальної (головної) програми. В термінах мов програмування: функції (С), процедури (Pascal), методи (в термінології об'єктно-орієнтованого програмування в мовах C++, Java, С# та ін.).
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
У системах обробки даних АРМ - це дисплей із клавіатурою, але можуть вико­ристовуватися також принтер, зовнішні запам'ятову­вальні пристрої та ін.
Сино́німи (грец. synonymos - «однойменний») - це слова однієї частини мови, різні за звучанням і написанням, що мають дуже близьке або тотожне лексичне значення.
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.


АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА [automatic system] - система програмних і апаратних засобів, що функціонують самостійно, без участі людини.

АВТОМАТИЧНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ, автозбереження [autosave] - збереження, яке виконується про­грамою із заданою періодичністю, або після певної кількості натискань клавіш. А. з.
Клавіша, також клавіш (англ. key) - пластинка для передавання дії від пальців рук до пристрою, механізму.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
є гарантією від випадкових утрат даних. Воно застосовується в додат­ках Windows, періодично зберігаючи зміни, внесені в документ. Наприклад, у редакторі MS Word можна встановити періодичність А. з.
Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
від однієї хвилини до двох годин.

АВТОНОМНА ПРОГРАМА [autonomy pro­gram, stand-alone program] - програма, що не зале­жить від інших програм у складі даної програмної системи. Наприклад, програма у вигляді завантажу­вального модуля, що має власні засоби ініціалізації й не потребує для свого виконання керуючих дій опера­ційної системи.

АВТОРИЗАЦІЯ [authorization] - процес перевір­ки права користувача і дозволу на доступ до ресурсу.

АВТОТЕКСТ — частина тексту або графічне зображення, що часто повторюються в документі і мають власне ім’я.

АДАПТЕР [adapter, device adapter] - електрон­на плата, яка під'єднується до комп'ютера. Для кож­ного мережевого А. існує своє програмне забезпе­чення.

АДМІНІСТРАТОР БАЗ(и) ДАНИХ [database administrator] - особа, відповідальна за вироблення вимог до бази або баз даних, їх проектування, реалі­зацію, ефективне використання й супровід. А. б. д. за­безпечує працездатність бази даних, контролює і під­тримує повноту, правильність, несуперечність і необ­хідний рівень захисту даних. Він взаємодіє з користу­вачами і програмістами, програми яких використову­ють доступ до бази даних.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16 • Лебедин, 2010
 • Передмова
 • АБОНЕНТ МЕРЕЖІ [network abonent, user node] - 1.
 • АВАНТИТУЛ
 • АВТОЗБЕРЕЖЕННЯ
 • АВТОКОД, мова асемблера
 • АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНО­ЛОГІЯ ( AIT ) [ automated information technology ]
 • АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ( AC ) [ automated system ]
 • АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ АСУ) [ automated control system ] - комплекс
 • АВТОМАТИЗОВАНЕ ДІЛОВОДСТВО
 • АВТОМАТИЗОВАНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
 • АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ
 • АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА [ automatic system ]
 • АВТОНОМНА ПРОГРАМА [ autonomy pro ­ gram , stand - alone program ]
 • АВТОРИЗАЦІЯ [ authorization ]
 • АДАПТЕР [ adapter , device adapter ]
 • АДМІНІСТРАТОР БАЗ(и) ДАНИХ [ database administrator ]