Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ [

КОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ [
Сторінка10/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір9.92 Mb.
ТипПротокол
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

КОМП'ЮТЕРНА ГРАМОТНІСТЬ [computer litera­cy] - оволодіння мінімальним набором знань і навичок роботи на персональному комп'ютері. Сьогодні К. г. є такою ж необхідною, як вміння читати і писати.

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА, машинна графіка [computer graphics] - система методів, алгоритмів, програмних й апаратних засобів для введення, оброб­ки й відображення графічної інформації, а також для перетворення даних у графічну форму. К. г.
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.
є не­від'ємною складовою частиною сучасних обчислю­вальних систем. На базі К. г. працюють системи авто­матизованого проектування та мультимедіа.
У комунікації, ме́діа (англ. media - засоби, способи) - це канали та інструменти; їх використовують, щоб зберігати, передавати й подавати інформацію або дані. Медіа часто згадувано як синонім до масс-медіа або новинних медіа, але в ширшому користуванні вони означають єдине середовище; його використовують, щоб передавати будь-які дані в яких-будь цілях .
Засоби К. г. використовуються в дружньому й графічному ін­терфейсах користувачів.

КОМПОТЕРНА МЕРЕЖА [computer network] - су­купність комп'ютерів, з'єднаних за допомогою каналів зв'язку і засобів комутації в єдину систему для обміну повідомленнями й доступу користувачів до програм­них, технічних, інформаційних та організаційних ре­сурсів мережі.

Комп'ютери можуть поєднуватися в мережу в різ­ний спосіб: • лінійна мережа - містить тільки два кінцевих вузли, будь-яку кількість проміжних вузлів і має тіль­ки один шлях між будь-якими двома вузлами;

 • кільцева мережа - мережа, у якій до кожного вуз­ла приєднано тільки два канали зв'язку;

 • деревоподібна мережа - мережа, яка містить більше двох кінцевих вузлів та принаймні два про­міжних вузли і в якій між двома вузлами є тільки один шлях;

 • зіркоподібна мережа - мережа, в якій є тільки один проміжний вузол;

 • коміркова мережа — мережа, що містить при­наймні два вузли, які мають два або більше шляхів між ними.

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА [computer pro­gram] - 1. Опис алгоритму розв'язку задачі, заданий мовою програмування, набір інструкцій, що складається програмістом і виконується комп'ютером. 2. Син­таксична одиниця, що підлягає правилам специфіч­ної мови програмування і складається з описів та опе­раторів або команд, необхідних для виконання певної функції, розв'язання задачі або проблеми. 3. Послі­довність вказівок (команд або описів і операторів), що задає алгоритм обчислювальній машині. К. п. указує, в якому порядку, над якими даними і які операції по­винні бути виконані ЕОМ і в якій формі повинен бути виданий результат. Пристрій управління ЕОМ сприй­має К. п., задану у вигляді послідовності машинних команд.
У програмуванні, команда - це наказ комп'ютерній програмі діяти як деякий інтерпретатор для вирішення задачі. У загальнішому випадку, команда - це зазначення деякому інтерфейсу (наприклад командній оболонці) командного рядка.
Складання К. п. машинною мовою — незруч­ний і трудомісткий процес. Тому зазвичай К. п. для ЕОМ складається людиною однією з мов програмуван­ня, а потім сама ЕОМ перекладає (транслює) цю про­граму на машинну мову.

КОМП'ЮТЕРНИЙ ВІРУС [computer virus] -1. Програма, яка поширює сама себе шляхом модифі­кації інших програм, у тому числі, по можливості, змі­нених копій самої себе, і яка виконується внаслідок виклику інфікованої програми. К. в. часто спричиняє пошкодження і може бути запущений певною подією (наприклад, настанням певної дати). 2. Програма, яка має такі властивості: можливість копіювання себе в інші файли, диски, ЕОМ; можливість виконання без прямого виклику; можливість здійснення несанк­ціонованого доступу до інформації; можливість мас­кування від спроб виявлення. 3. Програма або приєд­нуваний до інших програм набір команд, які відтво­рюють і поширюють свої копії в комп'ютерах або ком­п'ютерних мережах і виконують деякі дії, небажані для законних користувачів. К. в. «заражає» програми в оперативній пам'яті та на дисках. Крім зараження, вірус може вивести на екран «сторонній запис», при­мусити несподівано звучати динамік, зіпсувати фай­ли, відформатувати диск або завдати іншої шкоди.

Відомі безліч типів К. в., що розрізняються за спосо­бами розповсюдження, «агресивністю», здатністю до­лати захист антивірусних програм та іншими харак­теристиками.

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

Наприклад, за методом зараження К. в. можуть бу­ти програмними або завантажувальними. Програм­ний вірус записується в тіло програми і за умови за­вантаження її в пам'ять теж завантажується і зара­жає всі програми, що містяться в оперативній пам'яті, записуючи себе в їх файли на диску.

КОМПЮТЕРНА ВЕРСТКА (Desktop publishing або DTP) - поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері.

Типографія (грец. τύπογραφία, рос. типографика) - мистецтво оздоблення друкарського тексту. Включає в себе мистецтва

Користувач створює макет сторінки, що містить текст, графіку, фотографії та інші візуальні елементи. В залежності від необхідної кількості та якості матеріалів друк може відбуватися на принтері, ризографі або в спеціалізованих типографіях

КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА [communication system] - система, що виконує допоміжні функції, пов'язані з передачею інформації між іншими систе­мами.

КОМУТИВНА ЛІНІЯ ЗВ'ЯЗКУ [communication flow line] — лінія зв'язку, яка встановлюється тіль­ки на час з'єднання передавального й приймального пристроїв. Організується, як правило, у телефонній мережі.

КОНВЕРТОР [converter] - програмний засіб для перекодування даних з одного машинного коду в ін­ший або з одного формату в інший.

КОНВЕРТУВАННЯ ФОРМАТІВ [converting of for­mats] — перетворення даних з одного формату в ін­ший, який сприймається іншою системою (як прави­ло, під час експорту або імпорту даних).

КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ [context menu, shortcut menu] — меню, що містить команди, які застосовують­ся в даному контексті. Наприклад, у багатьох додат­ках Windows, якщо виділити який-небудь об'єкт і клацнути правою кнопкою миші, з'явиться К. м., що містить команди, котрі виконуються з виділеним об'єк­том у його поточному стані. К. м. є зручним засобом ін­терфейсу користувача, помітно прискорює роботу з додатком. На рис. 26 наведено приклад К. м. у додат­ку MS Word.

Для виклику К. м. потрібно натиснути на об'єкті правою кнопкою миші. Наприклад, на панелі зав­дань з'явиться К. м. панелі завдань (рис. 27), яке міс­тить команди для керування вікнами активних до­датків. Пункти меню вибираються натисканням лівої кнопки миші.КОНТЕНТ - інформаційні ресурси (зміст, інформаційне наповнення, змістовна інформація) веб-вузла.

КОНТРАСТНІСТЬ [contrast]– різниця в умовах одиниць між найсвітлішими й найтемнішими кольорами зображення. Чим більша ця різниця, тим вища контрастність.

КОНТРОЛЕР [controller] - пристрій, що пов'язує периферійне устаткування (принтер та ін.) або кана­ли зв'язку із центральним процесором, звільняючи процесор від безпосереднього керування даним устат­куванням.

КОНТРОЛЕР КЛАВІАТУРИ [keyboard controller] – електронна схема, яка обробляє сигнали натискання клавіш і передає в комп’ютер коди, що відвідують цим клавішам.

КОНТРОЛЬ [control] - часткова або повна перевір­ка, яка здійснюється для того, щоб упевнитися у від­сутності помилок або в правильному виконанні про­цесу.

КОНТРОЛЬ КЛАВІАТУРИ [purity] – метод контролю цілісності переданих даних, який полягає в порозрядному сумуванні двійкових чисел за модулем 2. Під час, контролю за парністю до даних додається біт парності. Значення якого робить отриману суму парною.

КОНТРОЛЬНА СУМА [checksum] – число, яке обчислюється за певними правилами для блоку даних. Контрольна сума обчислюється з метою перевірки цілісності збереження або передання блоку даних. Обчислена контрольна сума порівняється з еталонним її значенням для цього блоку. Якщо ці суми збігаються, то вважається, що цілісність даних не порушено.
Цілісність інформації (англ. data integrity, information integrity) - термін в комп'ютерних науках (криптографія, теорія електричного зв'язку, теорія інформації, безпека), який вказує, що дані не були змінені при виконанні будь-якої операції над ними, будь то передача, зберігання і відображення.
Часто контрольна сума обчислюється шляхом сумування по модулю два числа блоку даних.

КОНЦЕНТРАТОР [concentrator] – електронний пристрій, який приймає дані з декількох ліній і передає їх по одному швидкості каналу. На відміну від мультиплексора концентратор не виділяє під канали.

КОПІЮВАННЯ ФАЙЛА [file copying] - проце­дура перенесення даних з одного файла в інший зі збереженням вихідного файла. Вміст копійованого файла можна записати у вигляді файла з тим самим ім'ям в інший каталог того ж носія даних чи на інший носій даних або, змінивши ім'я, у будь-який каталог будь-якого носія даних. При цьому вихідний файл зберігається в пам'яті. В одному каталозі можна ство­рити кілька копій того самого файла, але під різними іменами. Процедуру К. ф. можна здійснювати і з гру­пою файлів.

К. ф. виконується за допомогою стандартних засо­бів операційної системи. Наприклад, в операційній системі Windows K. ф. зручно виконувати за допомо­гою перетягування мишею в програмі Провідник. Для цього значок файла потрібно виділити на правій панелі й підвести покажчик миші до виділеного фай­ла, натиснути ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, перетягнути виділений файл або групу файлів у по­трібний каталог на лівій панелі. Якщо поруч із по­кажчиком миші є значок , то відбудеться копіюван­ня, в іншому випадку — перенесення. Змінити режим за замовчуванням (тобто копіювання на перенесення і перенесення на копіювання) можна, натиснувши й утримуючи в процесі перетягування клавішу .КОРЕНЕВИЙ КАТАЛОГ, головний каталог [root directory, master directory] - каталог, в якому за­реєстровані всі файли й підкаталоги першого рівня у файловій системі. Вважається, що ім'я К. к. збігається з ім'ям запам'ятовувального пристрою (диска), на яко­му він розташований. К. к. займає спеціальне місце на «своєму» диску.

КОРЗИНА [basket, recycle bin] - ділянка пам'яті, призначена для зберігання непотрібних даних. В операційній системі Windows K. оформлена у вигля­ді каталогу (папки), представленого на головній па­нелі системи значком із зображенням кошика для паперів. У К. зберігаються вилучені каталоги й фай­ли. Процес видалення полягає в перетягуванні ми­шею об'єкта, що видаляється, і «скиданні» його в К. Після цієї процедури вилучені дані продовжують займати місце у фізичній дисковій пам'яті, однак їх імена не відображаються у звичайному списку фай­лів і каталогів. Тому їх пряме використання стає не­можливим. Користувач за необхідності може знову зробити об'єкти, які знаходяться в К., доступними для використання або остаточно стерти, звільнивши дисковий простір.

КОРИСТУВАЧ [client, user] - 1. Людина або орга­нізація, що користується обчислювальною системою або програмним засобом. 2. Програма, що використо­вує даний програмний модуль.
Модуль - функціонально завершений фрагмент програми, оформлений у вигляді окремого файлу з сирцевим кодом або його іменованої частини (наприклад, Active Oberon), призначений для використання в інших програмах.


КОРИСТУВАЦЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС [user interface] – система засобів та правил взаємодії користувача з комп’ютером. Є текстовий, графічний, та мовний інтерфейс.

КУРСОР [cursor] - вказівник для виділення певної позиції екрана;
Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).
позначка (фігура), яка може перемі­щатися по екрану. К. часто має вигляд мерехтливого прямокутника. Переміщення К. по екрану здійсню­ється за допомогою натискання клавіш управління К. або пересування на столі маніпулятора миші.
Маніпуля́тор (рос. манипулятор; англ. manipulator; нім. Manipulator m) - керований пристрій (машина), оснащений робочим органом для виконання рухових функцій, аналогічних до функцій руки людини, під час переміщення об'єктів у просторі.
При на­тисканні клавіші клавіатури зображений на ній сим­вол з'являється в тому місці екрана, де знаходиться К. Символи, що відображаються на екрані дисплея у звичайному текстовому режимі, з'являються у фіксо­ваних прямокутниках (наприклад, розміром 6x8 чи 8x16 пікселів).

Л

ЛАЗЕРНИЙ ДИСК, оптичний диск, компакт-диск [videodisk, optical disk, CD ROM] - носій даних у вигляді диска, зчитування з якого здійснюється за допомогою лазерного променя.
Опти́чний диск - носій даних у вигляді пластикового чи алюмінієвого диска, призначеного для запису й відтворення звуку, зображення, буквенно-цифрової інформації тощо за допомогою лазерного променя. Щільність запису - понад 108 біт/см.
Інформація в двійко­вому представленні наноситься на металеву або полі­мерну поверхню Л. д. променем потужного лазера у вигляді послідовності мікропоглиблень (pits) і про­міжків між ними (lands), але поглиблення і плоскі ді­лянки напряму не відповідають одиницям і нулям двійкового коду. Запис проводиться уздовж спіраль­них доріжок, розміщених від центру до периферії.

ЛАЗЕРНИЙ ПРИНТЕР (laser printer] — принтер, у якому барвник (тонер) наноситься на папір за допомо­гою лазерного променя, а потім приплавляється за ра­хунок нагрівання. Має високу якість друку, може бути кольоровим і чорно-білим. Роздільна здатність сучас­них Л. п.
Розді́льна - місто у західній частині Причорноморської низовини, районний центр Роздільнянського району Одеської області; 18015 меш. (2016). Відстань до облцентру становить близько 87 км і проходить автошляхами Т 1618 та E95.
вища, ніж у принтерів інших типів, і досягає 1200 dpi й більше.

ЛЕПТОП [laptop] – мобільний персональний комп’ютер із плоским рідкокристалічним екраном вагою менше 3,5кг.

ЛІНІЙКА ПРОКРУЧУВАННЯ, смуга прокручу­вання [scroll bar] - елемент управління прокручуван­ням зображення. Розташована на межі вікна смуга з бігунком, рухаючи який за допомогою миші, можна переміщати зображення або текст у вікні по вертика­лі або по горизонталі. Наприклад, якщо довгий тек­стовий документ не вміщається на екрані, то за допо­могою Л. п. можна швидко переміститися до іншої частини документа. На рис. 29 наведено приклад ви­користання Л. п. у програмі MS Word.

ЛІЧИЛЬНИК [conter] – електронна схема або змінна в програмі, які визначають число повторень певної кількості виконаних циклів.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД [program conter] – лічильник центрального процесора, що містить адресу наступної команди. Вміст лічильника команди змінюється після декодування поточної команди.

ЛІЧИЛЬНИК ЦИКЛУ [loop conter] – параметр (константа або вираз), що задає число повторень циклу.

ЛОГІЧНЕ ФОРМАТУВАННЯ [logical formatting] – форматування жорсткого диску, у процесі якого формується службові сектори, каталоги, й таблиці, що використовуються операційною системою.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


ЛОГІЧНИЙ ДИСК [logical drive] - програмно визначена частина жорсткого диску, яка приймається операційною системою як окремий диск. Зазвичай жорсткий диск поділяється для зручності роботи на кілька логічних дисків. Кожний логічний диск може закріплюватися за окремим користувачем.

ЛОКАЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА [local computer network] - мережа, що використовується для передавання даних на невеликі відстані, пов'язує ряд комп'ютерів у межах однієї кімнати, будинку, під­приємства тощо.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
При цьому комп'ютери пов'язуються між собою за допомогою спеціальної апаратури, куди входить кабель, що їх з'єднує, та мережевий адаптер.

Прикладом Л. к. м. може бути шкільний ком­п'ютерний клас, де є головний комп'ютер, за яким працює вчитель, і комп'ютери учнів. У такій мережі використовується з'єднання за схемою «зірка», учнів­ські комп'ютери можуть обмінюватися різноманітни­ми файлами з комп'ютером учителя, але не можуть цього робити між собою (рис. 30).

Головний комп'ютер у мережі, до якого є доступ з робочих станцій, називається сервером. За його допо­могою здійснюється управління мережею чи її ділян­кою. Сервер повинен мати достатню оперативну пам'ять (хоча б 8 Мб) і ємний вінчестер (починаючи з 1 Гб). Операційна система сервера дозволяє розв'язу­вати кілька задач одночасно. Для локальних мереж може використовуватись операційна система Win­dows for Workgroups (для робочих груп). У невеликих локальних мережах кожен комп'ютер може бути сер­вером. При цьому частина його ресурсів (деяка части­на пам'яті вінчестера, принтер) є загальнодоступною для всіх робочих станцій мережі.

Для з'єднання локальних мереж використовують­ся пристрої, які розрізняються за призначенням і можливостями: • міст — пов'язує дві локальні мережі, передає дані між мережами в пакетному вигляді, не роблячи в них ніяких змін (рис. 31);

 • маршрутизатор - поєднує мережі із загальним протоколом більш ефективно, ніж міст; дозволяє, на­приклад, розщеплювати більші повідомлення на дрібніші, забезпечуючи тим самим взаємодію локаль­них мереж із різним розміром пакета;

 • мостовий маршрутизатор - гібрид моста й мар-шрутизатора, який спочатку намагається виконати маршрутизацію, де це тільки можливо, а потім, у ви­падку невдачі, переходить у режим моста;
  Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.


 • шлюз — на відміну від моста застосовується у тих випадках, коли з'єднувані мережі мають різні мере­жеві протоколи.

ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА [lосаl area network] - група ЕОМ, а також периферійне ус­таткування, об'єднані одним або декількома автоном­ними (не орендованими) високошвидкісними канала­ми передачі цифрових даних у межах одного або де­кількох сусідніх будинків.

ЛОКАЛЬНИЙ ДИСК [local disk] – у локальній обчислювальній мережі диск, приєднаний до робочої станції, а не до файл-сервера.
М

МАГІСТРАЛЬ [backplane, trunk, unibus] - багато-провідна структура з гніздами для підключення елек­тронних схем. Сукупність проводів магістралі розді­ляється на окремі групи: шину адреси, шину даних і шину керування.

МАГІСТРАЛЬНИЙ ВУЗОЛ [backbone site] – вузол Інтернету, Usenet, електронної пошти, що обробляє трофіки великого обсягу.

МАГНІТНИЙ ДИСК [magnetic disk] — носій даних, що представляє собою диск, поверхні якого покриті магнітним матеріалом. Для читання й запису даних М. д. вміщується в спеціальний пристрій - дисковод, де обертається з великою швидкістю. Дані записують­ся на поверхні диска вздовж концентричних кіл, що називаються доріжками. Для вибору потрібної доріж­ки рухома головка встановлюється у відповідну пози­цію,

МАГНІТООПТИЧНИЙ ДИСК [magneto-optical disk] – диск, що використовує магнітооптичну технологію запису. Ємкість 3,5-дюймового магнітооптичного поля дорівнює 1,3 Гбайти. Вони витримують більш 100млн. Перезапсів, нечутливі до зовнішніх магнітних полів, забезпечують швидкість передавання даних від 3 до 5 Мбайт/ с

МАКРОАСЕМБЛЕР [macro assembler] – асемблер, який має макрозасоби, тобто засоби для програмування макросів і макрогенератор, який створює мокро розширення під час асе блювання макрокоманд.

МАКРОГЕНЕРАТОР [macro generator] - частина транслятора або макроасемблера, що виконує макропідстановки.

МАКРОГЕНЕРАЦІЯ [macro generator] – заміна макрокоманди в початковому тексті відповідним їй макророзширення.

МАКРОКОМАНДА [macro command] - в інтерак­тивних системах команда, що викликає виконання послідовності інших команд.

МАКРОПІДСТАНОВКА [macro generation] – заміна звертань до макрокоманд відповідними їм макровизначенням.

МАКРОРОЗШИРЕННЯ [macro expansion] – результат компіляції макрокоманди (макрогенерація), тобто сукупність команд, надає асемблер або компілятор після виклику макрокоманди.

МАКРОС [macros] - засіб заміни однієї послідовнос­ті символів іншою. За допомогою М. можна робити за­міни в текстах книг, листів, документів, програм і т. п. Компонентами М. є макровизначення й макровиклик. У програмному забезпеченні функціонування М. забезпечується макропроцесором. Макропроцесору за­дається вихідний текст, у якому є символи, що підлягають заміні, й за допомогою макровизначень указуєть­ся, чим вони повинні бути замінені. У результаті робо­ти макропроцесора виходить текст, у якому виконані необхідні заміни, тобто зроблені макропідстановки.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета
downloads -> Электронный атлас «Животные».: [Электронный ресурс]. Обзор животного мира. Рекорды в мире животных. Удобная поисковая система ( 32 Mb). К.: Тов «нмк- трейд»
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16